Windows 2000/XP netsh routing Příkazy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh routing ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh routing ip'. ipx - Změny kontextu `netsh routing ipx'. reset - Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipx Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »dump


C:\Windows>netsh routing dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »help


C:\Windows>netsh routing help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Změny kontextu `netsh routing ip'.

»netsh »routing »ip


C:\Windows>netsh routing ip ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do seznamu.
autodhcp    - Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
delete     - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
dnsproxy    - Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
igmp      - Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.
nat      - Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
ospf      - Změny kontextu `netsh routing ip ospf'.
relay     - Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
reset     - Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
rip      - Změny kontextu `netsh routing ip rip'.
routerdiscovery - Změny kontextu `netsh routing ip routerdiscovery'.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace
update     - Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.

K dispozici jsou následující dílčí kontexty:
 autodhcp dnsproxy igmp nat ospf relay rip routerdiscovery

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do seznamu.

»netsh »routing »ip »add


C:\Windows>netsh routing ip add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add boundary  - Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
add filter   - K zadanému rozhraní přidá filtr paketů.
add interface - Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní.
add persistentroute - Přidá trvalou statickou trasu.
add preferenceforprotocol - Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
add rtmroute  - Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).
add scope   - Přidá obor vícesměrového vysílání.

Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.

»netsh »routing »ip »add »boundary


C:\Windows>netsh routing ip add boundary ?

Použití: add boundary [name=]<řetězec> [grpaddr=]<adresa IP> [grpmask=]<adresa IP>
     -nebo-
     add boundary [name=]<řetězec> [scopename=]<řetězec>
                                       
Parametry: 
                                       
    Příznak     Hodnota
    name      - Název rozhraní, ke kterému bude přidána mezní hodnota.                      
    grpaddr    - Adresa skupiny vícesměrového vysílání přidávané mezní
            hodnoty. 
    grpmask    - Maska podsítě přidávané adresy mezní hodnoty. 
    scopename   - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude vázán.    
                                       
Poznámky: Přidá na rozhraní mezní hodnoty oboru vícesměrového vysílání.          
                                       
Příklady:                                  
                                       
   add boundary name=Interní grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255  
   add boundary name="Připojení místní sítě" scopename="Můj obor vícesm. vysílání"  

K zadanému rozhraní přidá filtr paketů.

»netsh »routing »ip »add »filter


C:\Windows>netsh routing ip add filter ?

Použití: add filter [name=]<řetězec> [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL}
         [srcaddr=]<adresa IP> [srcmask=]<maska podsítě IP>
         [dstaddr=]<adresa IP> [dstmask=]<maska podsítě IP>
         {[proto=] ANY |
          [proto=]{TCP|TCP-EST|UDP} [srcport=]<celé_číslo>
          [dstport=]<celé_číslo>|
          [proto=] ICMP [type=]<celé_číslo> [code=]<celé_číslo> }


Parametry: 

    Příznak     Hodnota
    name      - Název rozhraní, do kterého bude přidán filtr.
    filtertype   - Jedna z následujících hodnot:
            input: Upravovaný filtr filtruje vstup.
            output: Upravovaný filtr filtruje výstup.
            dial: Upravovaný filtr filtruje připojované rozhraní
            telefonického připojení.
    srcaddr    - Pole zdrojové adresy filtrovaného paketu.
    srcmask    - Maska zdrojové adresy filtrovaného paketu.
            Adresa a maska složená ze samých nul znamená LIBOVOLNÁ.
    dstaddr    - Pole cílové adresy filtrovaného paketu.
    dstmask    - Maska cílové adresy filtrovaného paketu.
    proto     - Typ protokolu pro filtrovaný paket.
    srcport    - Pole zdrojového portu filtrovaného paketu.
            Hodnota 0 znamená LIBOVOLNÉ.
    dstport    - Pole cílového portu filtrovaného paketu.
            Hodnota 0 znamená LIBOVOLNÉ.
    type      - Pole typu ICMP filtrovaného paketu.
            Hodnota 255 znamená LIBOVOLNÉ.
    code      - Kód typu ICMP filtrovaného paketu.
            Hodnota 255 znamená LIBOVOLNÉ.

Poznámky: Přidá k zadanému rozhraní filtr paketů.

Příklady:

   add filter name="Virtuální privátní připojení" filtertype=input
   srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0
   dstmask=255.255.0.0 proto=any

   add filter "Virtuální privátní připojení" input 0.0.0.0 0.0.0.0
   169.254.0.0 255.255.0.0 any

Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní.

»netsh »routing »ip »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip add interface ?

Použití: add interface [name=]<řetězec> [[state=]enable|disable]

Parametry: 
                                       
    Příznak     Hodnota                        
    name      - Název přidávaného rozhraní.        
    state     - Jedna z následujících hodnot:             
            enable: Povoluje rozhraní protokolu IP při jeho
                přidávání.   
            disable: Zakazuje rozhraní protokolu IP při jeho
                přidávání.  
                                       
Poznámky: Povoluje nebo zakazuje předávání mezi protokoly IP na rozhraní.         
                                       
Příklady:                                  
                                       
   add interface name="Připojení místní sítě" state=enable        

Přidá trvalou statickou trasu.

»netsh »routing »ip »add »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip add persistentroute ?

Použití: add persistentroute [dest=]<adresa IP> [mask=]<maska IP podsítě>
        [name=]<řetězec> [[nhop=]<adresa IP>] [[proto=]static|nondod]
        [[preference=]celé_číslo] [[metric=]celé_číslo]
        [[view=]unicast|multicast|both]

Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   dest    - Cílová adresa pro zadanou trasu.
   mask    - Maska podsítě pro cílovou adresu.
   name    - Rozhraní, ke kterému se má přidat trasa.
   nhop    - Další směrování trasy. Pro směrovače nad
          rozhraními PPP není tato hodnota požadována.
   proto    - Jedna z následujících hodnot:
          static: Aktivovat připojení vyžádaného vytáčení (výchozí)
          nondod: Neaktivovat připojení vyžádaného vytáčení
   preference - Upřednostňování pro trasu.
   metric   - Metrika pro trasu.
   view    - Jedna z následujících hodnot:
          unicast: Trasa je platná pouze pro provoz typu unicast;
          multicast: Trasa je platná pouze pro provoz vícesměrového 
                vysílání;
          both: Trasa je platná pro oba provozy - typu unicast
             i vícesměrového vysílání (výchozí).

 
Poznámky: K zadanému rozhraní přidá trvalou statickou trasu.
Příklady:
 
   add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení"

Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.

»netsh »routing »ip »add »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip add preferenceforprotocol ?

Použití: add preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static
     [preflevel=]<celé_číslo>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   proto     Jedna z následujících hodnot:
           autostatic: Přidá autostatické předvolby směrování.
           local:  Přidá místní předvolby směrování.
           netmgmt: Přidá předvolby směrovacího protokolu pro
               protokol správy sítě.
           nondod: Přidá předvolby pro směrovací protokol
               neschopný používat vyžádané vytáčení.
           ospf:  Přidá předvolby směrovacího protokolu pro OSPF.
           rip:   Přidá předvolby směrovacího protokolu pro RIP.
           static: Přidá statické předvolby směrování.
   preflevel   Číslo značící předvolby.
 
Poznámky: Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
 
Příklady:
 
    add preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10
    add preferenceforprotocol ospf 10

Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).

»netsh »routing »ip »add »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip add rtmroute ?

Použití: add rtmroute [dest=]<adresa IP> [mask=]<IP subnet mask>
    [[nameorindex=]řetězec] [[nhop=]<adresa IP>]
    [[preference=]celé_číslo] [[metric=]celé_číslo]
    [[view=]unicast|multicast|both]

Parametry: 
   dest     - Cílová adresa IP pro zadanou trasu.
   mask     - Maska podsítě pro cílovou adresu.
   nameorindex - Rozhraní, ke kterému se má přidat trasa.
   nhop     - Přesměrování trasy. Toto pole není požadováno pro 
           trasy nad rozhraními protokolu PPP.
   preference  - Upřednostňování pro trasy.
   metric    - Metrika pro trasy.
   view     - Jedna z následujících hodnot:
           unicast: Trasa je platná pouze pro vysílání typu unicast;
           multicast: Trasa je platná pouze pro vícesměrové vysílání;
           both: Trasa je platná pro vysílání typu unicast i pro
              vícesměrové vysílání (výchozí).

Poznámky: Přidá dočasnou trasu netmgmt, která byla dána rozhraní
     nebo přidá přesměrování.

Příklady:

   add rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení"

Přidá obor vícesměrového vysílání.

»netsh »routing »ip »add »scope


C:\Windows>netsh routing ip add scope ?

Použití: add scope [grpaddr=]<adresa IP> [grpmask=]<maska podsítě IP>
     [scopename=]<řetězec>

Parametry: 

   Příznak     Hodnota
   grpaddr    - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. 
   grpmask    - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání.
   scopename   - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude přidán. 

Poznámky: Přidá obor vícesměrového vysílání ke konfiguraci směrování protokolu
     IP.

Příklady:

    add scope 239.1.1.1 255.255.255.224 "Můj obor vícesměrového vysílání" 

Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.

»netsh »routing »ip »autodhcp


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do tabulky.
delete     - Odebere položku konfigurace z tabulky.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
install    - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace
uninstall   - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do tabulky.

»netsh »routing »ip »autodhcp »add


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add exclusion - Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.

Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.

»netsh »routing »ip »autodhcp »add »exclusion


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp add exclusion ?

Použití: add exclusion [exclusion=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   adresa    - Adresa IP, kterou chcete vyloučit z oboru modulu
           přidělování DHCP.
 
Poznámky: K oboru modulu přidělování DHCP přidá vyloučení adresy IP,
     čímž se urychlí proces přidělování adres pomocí směrovače 
     systému Windows 2000.
 
Příklady:
 
    add exclusion exclusion=10.0.0.1

Odebere položku konfigurace z tabulky.

»netsh »routing »ip »autodhcp »delete


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete exclusion - Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.

Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.

»netsh »routing »ip »autodhcp »delete »exclusion


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp delete exclusion ?

Použití: delete exclusion [exclusion=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   adresa    - Adresa IP, která byla vyloučena z oboru modulu přidělování
           DHCP.
 
Poznámky: Odstraní adresu IP, která byla již dříve vyloučena z oboru modulu 
     přidělování DHCP.
 
Příklady:
 
    delete exclusion exclusion=10.0.0.1

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »ip »autodhcp »dump


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »ip »autodhcp »help


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »autodhcp »install


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp install ?

Použití: install
   Instaluje směrové protokoly pod protokolem IP.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set global   - Změní globální parametry modulu přidělování DHCP
set interface - Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.

Změní globální parametry modulu přidělování DHCP

»netsh »routing »ip »autodhcp »set »global


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set global ?

Použití: set global [[scopenetwork=]adresa IP] [[scopemask=]maska podsítě IP]
     [[leasetime=]trvání (minut)] [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Příznak      Hodnota
   scopenetwork   - Adresa IP sítě pro obor modulu přidělování DHCP.
   scopemask    - Maska podsítě spojená s adresou sítě.
   leasetime    - Čas pronájmu v minutách.
   loglevel     - Jedna z následujících hodnot:
             none: Žádné protokolování událostí přidělování DHCP.
             error: Protokolovat pouze chyby vztahující se
                k přidělování DHCP.
             warn: Protokolovat upozornění vztahující se
                k přidělování DHCP.
             info: Protokolovat informace vztahující se
                k přidělování DHCP.
 
Poznámky: Nastavuje globální parametry používané k podpoře přidělování DHCP.
 
Příklady:
 
    set global 10.10.10.0 255.255.255.0 11520 info
    set global leasetime=4320
 
    První příklad nastavuje síť IP pro přidělování DHCP
    na 10.10.10.0, přidružená maska podsítě oboru je 255.255.255.0,
    čas pronájmu je 11520 minut (8 dní) a protokolovat se budou informace
    pro všechny související události. Druhý příklad upravuje pouze
    čas pronájmu globálně pro všechny obory na všech rozhraních na novou
    hodnotu 4320 minut (3 dny).

Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set interface ?

Použití: set interface [name=]řetězec [[mode=]enable|disable]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name    - Název určitého rozhraní, ve kterém chcete nastavit
           parametry modulu přidělování DHCP.
   mode    - Jedna z následujících hodnot:
           enable: Povoluje přidělování DHCP pro rozhraní.
           disable: Zakazuje přidělování DHCP pro rozhraní.
 
Poznámky: Nastavuje parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní určené
     názvem.
 
Příklady:
 
    set interface name="Připojení místní sítě" mode=enable

Zobrazí informace

»netsh »routing »ip »autodhcp »show


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show global  - Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP.
show interface - Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.

Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show »global


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show global ?

Použití: show global
 
Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP.
 
Příkaz zobrazí informace:
 
Pole        Popis
----        -----
Scope Address   Zobrazí adresu IP nakonfigurovanou pro obor modulu
          přidělování DHCP.
Scope Mask     Zobrazí masku podsítě související s adresou IP sítě.
Lease Time     Zobrazí čas pronájmu DHCP v minutách.
Logging Level   Zobrazí úroveň protokolování pro události související 
          s přidělováním DHCP.

Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show interface ?

Použití: show interface
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name    - Název určitého rozhraní, u kterého chcete 
           prohlížet parametry modulu přidělování DHCP.
 
Poznámky: Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci modulu přidělujícího DHCP.
 
Příklady:
 
    show interface name="Připojení místní sítě"

Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »autodhcp »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp uninstall ?

Použití: uninstall
   Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.

»netsh »routing »ip »delete


C:\Windows>netsh routing ip delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete boundary - Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
delete filter - Odstraňuje filtr ze zadaného rozhraní.
delete interface - Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
delete persistentroute - Odstraní trvalou statickou trasu.
delete preferenceforprotocol - Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.
delete rtmroute - Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě.
delete scope  - Odstraní obor vícesměrového vysílání.

Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.

»netsh »routing »ip »delete »boundary


C:\Windows>netsh routing ip delete boundary ?

Použití: delete boundary [name=]<řetězec> [grpaddr=]<adresa IP> [grpmask=]<maska sítě IP>
     -nebo-
     delete boundary [name=]<řetězec> [scopename=]<řetězec>

Parametry: 

    Příznak     Hodnota                        
    name      - Název rozhraní, ze kterého bude odstraněna mezní
            hodnota.                      
    grpaddr    - Adresa skupiny vícesměrového vysílání odstraňované mezní
            hodnoty. 
    grpmask    - Maska podsítě odstraňované adresy mezní hodnoty. 
    scopename   - Název oboru vícesměrového vysílání.

Poznámky: Odstraní z rozhraní mezní hodnoty oboru vícesměrového vysílání.

Příklady:

   delete boundary "Připojení místní sítě (2)" 239.2.2.2 255.255.255.255 
   delete boundary "Připojení místní sítě (2)" "Můj obor vícesměrového vysílání" 

Odstraňuje filtr ze zadaného rozhraní.

»netsh »routing »ip »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ip delete filter ?

Použití: delete filter [name=]<řetězec> [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL}
     [srcaddr=]<adresa IP> [srcmask=]<maska podsítě IP>
     [dstaddr=]<adresa IP> [dstmask=]<maska podsítě IP>
     {[proto=]ANY |
     [proto=]{TCP|TCP-EST|UDP} [srcport=]<celé_číslo> [dstport=]<celé_číslo> |
     [proto=]ICMP [type=]<celé_číslo> [code=]<celé_číslo> }

Parametry: 

    Příznak     Hodnota
    name      - Název rozhraní, ze kterého bude odstraněn filtr.
    filtertype   - Jedna z následujících hodnot:
            input: Upravovaný filtr filtruje vstup.
            output: Upravovaný filtr filtruje výstup.
            dial: Upravovaný filtr filtruje připojované rozhraní
               telefonického připojení.
    srcaddr    - Pole zdrojové adresy filtrovaného paketu.
    srcmask    - Maska zdrojové adresy filtrovaného paketu.
            Adresa a maska složená ze samých nul znamená LIBOVOLNÁ.
    dstaddr    - Pole cílové adresy filtrovaného paketu.
    dstmask    - Maska cílové adresy filtrovaného paketu.
    proto     - Typ protokolu pro filtrovaný paket.
    srcport    - Pole zdrojového portu filtrovaného paketu.
            Hodnota 0 znamená LIBOVOLNÉ.
    dstport    - Pole cílového portu filtrovaného paketu.
            Hodnota 0 znamená LIBOVOLNÉ.
    type      - Pole typu ICMP filtrovaného paketu.
            Hodnota 255 znamená LIBOVOLNÉ.
    code      - Kód typu ICMP filtrovaného paketu.
            Hodnota 255 znamená LIBOVOLNÉ.

Poznámky: Odstraní ze zadaného rozhraní filtr paketů.

Příklady:

   delete filter name="Virtuální privátní připojení" filtertype=input
   srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0
   dstmask=255.255.0.0 proto=any

   delete filter "Virtuální privátní připojení" input 0.0.0.0 0.0.0.0
   169.254.0.0 255.255.0.0 any

Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.

»netsh »routing »ip »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip delete interface ?

Použití: delete interface [name=]<řetězec>

Parametry: 

    Příznak     Hodnota
    name      - Název rozhraní, které má být odstraněno.

Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní a odebere předávání mezi protokoly IP.

Příklady:

   delete interface name="Připojení místní sítě"

Odstraní trvalou statickou trasu.

»netsh »routing »ip »delete »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip delete persistentroute ?

Použití: delete persistentroute [dest=]<adresa IP> [mask=]<maska podsítě IP>
        [name=]<řetězec> [[nhop=]<adresa IP>]

Parametry: 

   Příznak    Hodnota
   dest    - Cílová adresa pro zadanou trasu.
   mask    - Maska podsítě pro cílovou adresu.
   name    - Rozhraní, pro které je trasa odstraněna.
   nhop    - Další směrování trasy. Není požadováno u tras 
          nad rozhraními PPP.

Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní trvalou statickou trasu.

Příklady:

   delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Telefonické připojení"

   delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Připojení místní sítě" 
   nhop=10.0.0.1

Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.

»netsh »routing »ip »delete »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip delete preferenceforprotocol ?

Použití: delete preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   proto    - Jedna z následujících hodnot:
           autostatic: Odstraní autostatické předvolby směrování.
           local:  Odstraní místní předvolby směrování.
           netmgmt: Odstraní předvolby směrovacího protokolu pro
               protokol správy sítě.
           nondod: Odstraní předvolby pro směrovací protokol,
               který neumí používat vyžádané volání.
           ospf:  Odstraní předvolby směrovacího protokolu pro OSPF.
           rip:   Odstraní předvolby směrovacího protokolu pro RIP.
           static: Odstraní statické předvolby směrování.
 
Poznámky: Odstraní úroveň předvoleb pro zadaný typ směrovacího protokolu.
 
Příklady:
 
    delete preferenceforprotocol proto=rip 
    delete preferenceforprotocol ospf 

Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě.

»netsh »routing »ip »delete »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip delete rtmroute ?

Použití: delete rtmroute [dest=]<adresa IP> [mask=]<maska IP podsítě>
    [[nameorindex=]name|index] [[nhop=]<adresa IP>]

Parametry: 

   Příznak    Hodnota
   dest    - Cílová adresa pro zadanou trasu.
   mask    - Maska podsítě pro cílovou adresu.
   nameorindex - Rozhraní, ze kterého se má odstranit trasa.
   nhop    - Další směrování pro trasu. Není požadováno 
          pro trasy nad rozhraním protokolu PPP.

Poznámky: Pokud je zadán název rozhraní nebo počet směrování, 
     odstraní dočasnou trasu správy sítě.

Příklady:

   delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení"

   delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Připojení místní sítě" 
   nhop=10.0.0.1

Odstraní obor vícesměrového vysílání.

»netsh »routing »ip »delete »scope


C:\Windows>netsh routing ip delete scope ?

Použití: delete scope [grpaddr=]<adresa IP> [grpmask=]<maska podsítě IP>
     -nebo-
     delete scope [scopename=]<řetězec>

Parametry: 

   Příznak     Hodnota
   grpaddr    - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. 
   grpmask    - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání.
   scopename   - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude odstraněn. 

Poznámky: Odstraní obor vícesměrového vysílání pro konfiguraci směrování
     protokolu IP.

Příklady:

    delete scope 239.1.1.1 255.255.255.255
    delete scope "Můj obor vícesměrového vysílání" 

Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.

»netsh »routing »ip »dnsproxy


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
install    - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace
uninstall   - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »dump


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »help


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »install


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy install ?

Použití: install
   Instaluje směrové protokoly pod protokolem IP.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set global   - Změní globální parametry serveru DNS proxy.
set interface - Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní.

Změní globální parametry serveru DNS proxy.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set »global


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set global ?

Použití: set global [[querytimeout=]celé_číslo][[dnsmode=]enable|disable] 
     [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Příznak      Hodnota
   querytimeout  - Časový limit v sekundách pro proxy dotazy DNS.
   dnsmode    - Jedna z následujících hodnot:
            enable: Povoluje operace serveru proxy DNS.
            disable: Zakazuje operace serveru proxy DNS.
   loglevel    - Jedna z následujících hodnot:
            none: Žádné protokolování událostí serveru proxy DNS.
            error: Protokolovat pouze chyby vztahující se k serveru
                proxy DNS.
            warn: Protokolovat upozornění vztahující se k serveru
               proxy DNS.
            info: Protokolovat informace vztahující se k serveru
               proxy DNS.
 
Poznámky: Nastavuje parametry serveru proxy DNS globálně pro všechna
     směrovaná rozhraní.
 
Příklady:
 
   set global 10 enable none
 
   Příklad ukazuje, jak lze globálně povolit server proxy DNS tak, aby
   používal časový limit dotazu 10 sekund, a nastavuje úroveň protokolování
   tak, aby nebylo prováděno žádné protokolování událostí serveru proxy DNS.

Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set interface ?

Použití: set interface [name=]<řetězec> [[mode=]enable|disable|default]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name    - Název určitého rozhraní, pro které chcete nastavit
           prohlížení parametrů serveru proxy DNS.
   mode    - Jedna z následujících hodnot:
           enable: Pro určené rozhraní povoluje server proxy DNS.
           disable: Pro určené rozhraní zakazuje server proxy DNS.
           default: Nastavuje server proxy DNS tak, aby pro určené
               rozhraní použil výchozí hodnoty.
 
Poznámky: Zobrazuje konfiguraci serveru proxy DNS pro určené rozhraní.
 
Příklady:
 
    set interface name="Připojení místní sítě" mode=enable

Zobrazí informace

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show global  - Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy.
show interface - Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.

Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show »global


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show global ?

Použití: show global
 
Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci DNS proxy.
 
Příkaz zobrazí informace:
 
Pole        Popis
----        -----
DNS Proxy Mode   Zobrazí, zda je DNS proxy zapnut nebo vypnut.
Query Timeout   Zobrazí hodnotu časového limitu dotazování v sekundách.
Logging Level   Zobrazí úroveň protokolování pro události DNS proxy.

Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show interface ?

Použití: show interface
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name    - Název určitého rozhraní, pro které chcete prohlížet
           parametry serveru proxy DNS.
 
Poznámky: Zobrazuje konfiguraci serveru proxy DNS pro určené rozhraní.
 
Příklady:
 
    show interface name="Připojení místní sítě"

Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy uninstall ?

Použití: uninstall
   Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »ip »dump


C:\Windows>netsh routing ip dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »ip »help


C:\Windows>netsh routing ip help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.

»netsh »routing »ip »igmp


C:\Windows>netsh routing ip igmp ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do tabulky.
delete     - Odebere položku konfigurace z tabulky.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
install    - Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování. 
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace
uninstall   - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do tabulky.

»netsh »routing »ip »igmp »add


C:\Windows>netsh routing ip igmp add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add interface - Konfiguruje protokol igmp na určeném rozhraní.

Konfiguruje protokol igmp na určeném rozhraní.

»netsh »routing »ip »igmp »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp add interface ?

Použití: add interface [name=]<řetězec>
     [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy]
     [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]celé_číslo]
     [[genqueryinterval=]celé_číslo] [[genqueryresptime=]celé_číslo]
     [[startupquerycount=]celé_číslo] [[startupqueryinterval=]celé_číslo]
     [[lastmemquerycount=]celé_číslo] [[lastmemqueryinterval=]celé_číslo]
     [[accnonrtralertpkts=]yes|no]

Parametry: 

   Příznak           Hodnota
   name           - Název určeného rozhraní, kde je konfigurován
                 protokol IGMP.
   igmpprototype       - Typ protokolu, který bude konfigurován
                 na rozhraní. Výchozím typem je igmprtrv2.
   ifenabled         - Určuje, zda má být protokol povolen nebo
                 zakázán. Výchozí hodnotou je povolen.
   robustvar         - Stupeň odolnosti. Měl by být větší
                 než nula (0). Výchozí hodnotou je 2, maximální hodnota je 7.
   genqueryinterval     - Interval v sekundách, ve kterém by měly být
                 na rozhraní odeslány obecné dotazy.
                 Výchozí hodnotou je 125 sekund.
   genqueryresptime     - Maximální doba odezvy v sekundách, během
                 které by měli hostitelé odpovědět na obecný
                 dotaz. Výchozí hodnotou je 10 sekund.
   startupquerycount     - Počet obecných dotazů, které budou
                 odeslány během spouštění. Výchozí hodnotou je 2.
   startupqueryinterval   - Interval mezi obecnými dotazy odeslanými
                 během spouštění. Výchozí hodnotou je 31 sekund.
   lastmemquerycount     - Počet dotazů pro danou skupinu odeslaných
                 po přijetí oznámení o tom, že hostitel opouští
                 skupinu. Výchozí hodnotou je 2.
   lastmemqueryinterval   - Interval mezi dotazy pro danou skupinu.
                 Výchozí hodnotou je 1000 milisekund.
   accnonrtralertpkts    - Určuje, zda přijmout pakety protokolu IGMP,
                 které možná nemají nastavenou možnost výstrahy
                 směrovače. Výchozí hodnotou je 'yes'.

Poznámky: Konfiguruje protokol IGMP na určeném rozhraní. Pro server proxy
     protokolu IGMP se používá pouze parametr 'ifenabled'. Pro směrovače
     IGMP v1 se nepoužívají hodnoty 'lastmemquerycount' a
     'lastmemqueryinterval'.

Příklad:

   add interface "Připojení místní sítě" startupqueryinterval=21

   Příkaz upravuje výchozí interval mezi počátečními dotazy,
   který se bude používat s konfigurací protokolu IGMP určeného rozhraní,
   na 21 sekund .
   Pokud nejsou uvedeny jiné parametry, budou použity příslušné výchozí
   hodnoty.

Odebere položku konfigurace z tabulky.

»netsh »routing »ip »igmp »delete


C:\Windows>netsh routing ip igmp delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete interface - Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.

Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.

»netsh »routing »ip »igmp »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp delete interface ?

Použití: delete interface [name=]<řetězec>
 
Parametry: 
 
  Příznak    Hodnota
  name     - Název určitého rozhraní, kde bude odstraněno používání
          směrovače protokolu IGMP nebo proxy serveru protokolu IGMP.
 
Poznámky: Odstraní z rozhraní směrovač nebo proxy server protokolu IGMP určený názvem.
 
Příklady:
 
  delete interface "Připojení místní sítě" 
 

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »ip »igmp »dump


C:\Windows>netsh routing ip igmp dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »ip »igmp »help


C:\Windows>netsh routing ip igmp help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování.

»netsh »routing »ip »igmp »install


C:\Windows>netsh routing ip igmp install ?

Použití: install [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Příznak     Hodnota
   loglevel    - Jedna z následujících hodnot:
            none: Žádné protokolování událostí souvisejících 
               s protokolem IGMP,
            error: Protokolovat pouze chyby související
               s protokolem IGMP.
            warn: Protokolovat upozornění související s protokolem
               IGMP.
            info: Protokolovat informace související s protokolem
               IGMP.
 
Poznámky: Instaluje směrovač nebo proxy server protokolu IGMP a nastavuje globální úroveň protokolování.
 
Příklad:
 
   install loglevel=none

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »routing »ip »igmp »set


C:\Windows>netsh routing ip igmp set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set global   - Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
set interface - Změní parametry konfigurace rozhraní.

Nastaví globální parametry protokolu IGMP.

»netsh »routing »ip »igmp »set »global


C:\Windows>netsh routing ip igmp set global ?

Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Příznak     Hodnota
   loglevel    - Jedna z následujících hodnot:
            none: Žádné protokolování událostí souvisejících
               s protokolem IGMP.
            error: Protokolovat pouze chyby vztahující se
               k protokolu IGMP.
            warn: Protokolovat upozornění související s protokolem
               IGMP.
            info: Protokolovat informace související s protokolem
               IGMP.
 
Poznámky: Nastavuje globální parametry pro směrovač nebo server proxy protokolu
     IGMP, například protokolování pro příbuzné události.
 
Příklad:
 
   set global loglevel=none

Změní parametry konfigurace rozhraní.

»netsh »routing »ip »igmp »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp set interface ?

Použití: set interface [name=]<řetězec>
     [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy]
     [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]celé_číslo]
     [[genqueryinterval=]celé_číslo] [[genqueryresptime=]celé_číslo]
     [[startupquerycount=]celé_číslo] [[startupqueryinterval=]celé_číslo]
     [[lastmemquerycount=]celé_číslo] [[lastmemqueryinterval=]celé_číslo]
     [[accnonrtralertpkts=]yes|no]

Parametry: 

   Příznak           Hodnota
   name           - Název určitého rozhraní, kde je konfigurován
                 protokol IGMP.
   igmpprototype       - Typ protokolu, který bude konfigurován
                 na rozhraní. Výchozím typem je igmprtrv2.
   ifenabled         - Určuje, zda má být protokol povolen nebo
                 zakázán.
                 Výchozí hodnota je povolen.
   robustvar         - Stupeň odolnosti. Měl by být větší
                 než nula (0). Výchozí hodnota je 2.
   genqueryinterval     - Interval v sekundách, ve kterém by měly být
                 na rozhraní odeslány obecné dotazy.
                 Výchozí hodnotou je 125 sekund.
   genqueryresptime     - Maximální doba odezvy v sekundách, během
                 které by měli hostitelé odpovědět na obecný
                 dotaz. Výchzí hodnota je 10 sekund.
   startupquerycount     - Počet obecných dotazů, které budou
                 odeslány během spouštění. Výchozí hodnota
                 je 2.
   startupqueryinterval   - Interval mezi obecnými dotazy odeslanými
                 během spouštění. Výchozí hodnota je 31
                 sekund.
   lastmemquerycount     - Počet dotazů pro danou skupinu odeslaných
                 po přijetí oznámení o tom, že hostitel opouští
                 skupinu. Výchozí hodnota je 2.
   lastmemqueryinterval   - Interval mezi dotazy pro danou skupinu.
                 Výchozí hodnota je 1000 milisekund.
   accnonrtralertpkts    - Určuje, zda přijmout pakety protokolu IGMP,
                 které možná nemají nastavenou možnost výstrahy
                 směrovače. Výchozí hodnota je 'yes'.

Poznámky: Konfiguruje protokol IGMP na určeném rozhraní. Pro server proxy
     protokolu IGMP se používá pouze parametr 'ifenabled'. Pro směrovače
     IGMP v1 se nepoužívají hodnoty 'lastmemquerycount' a
     'lastmemqueryinterval'.

Příklad:

   set interface "Připojení místní sítě" startupqueryinterval=21

   Příkaz upravuje na 21 sekund výchozí interval mezi počátečními dotazy,
   který se bude používat s konfigurací protokolu IGMP určeného rozhraní.
   Kde nejsou uvedeny jiné parametry, budou použity příslušné výchozí
   hodnoty.

Zobrazí informace

»netsh »routing »ip »igmp »show


C:\Windows>netsh routing ip igmp show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show global  - Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
show grouptable - Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.
show ifstats  - Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
show iftable  - Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
show interface - Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP.
show proxygrouptable - Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.
show rasgrouptable - Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.

Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.

»netsh »routing »ip »igmp »show »global


C:\Windows>netsh routing ip igmp show global ?

Použití: show global
 
Poznámky: Zobrazí globální úroveň protokolování, t.j. zda jsou protokolovány
     chyby, upozornění a zda jsou poskytovány informativní zprávy.

Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.

»netsh »routing »ip »igmp »show »grouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show grouptable ?

Použití: show grouptable [[index=]<adresa IP> [[rr=]celé_číslo]]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   index    - Adresa IP skupiny vícesměrového vysílání, pro kterou 
           chcete zobrazit aktivní hostitele, kteří jsou v ní spojeni.
   rr      - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách.
 
Poznámky: Zobrazuje tabulku hostitelů pro zadanou skupinu vícesměrového
     vysílání.
 
Příklady:
 
    show grouptable index=239.192.1.100 rr=5
 
    Příklad zobrazuje tabulku hostitelů pro skupinu vícesměrového vysílání 
    protokolu, určenou adresou IP 239.192.1.100, s obnovovacím intervalem
    5 sekund.

Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.

»netsh »routing »ip »igmp »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip igmp show ifstats ?

Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   index    - Číslo určující rozhraní, pro které bude zobrazena
           statistika protokolu IGMP.
   rr      - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách.
 
Poznámky: Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
 
Příklady:
 
    show ifstats index=1001 rr=5
 
    Příklad zobrazuje statistiku protokolu IGMP s hodnotou indexu 1001
    a s obnovovacím intervalem 5 sekund.

Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.

»netsh »routing »ip »igmp »show »iftable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show iftable ?

Použití: show iftable [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   index    - Číslo určující rozhraní, pro které budou zobrazeny
           skupiny hostitelů protokolu IGMP.
   rr      - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách.
 
Poznámky: Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
 
Příklady:
 
    show iftable index=1001 rr=5
 
    Příklad zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro rozhraní
    s hodnotou indexu 1001 a s obnovovacím intervalem 5 sekund.

Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP.

»netsh »routing »ip »igmp »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp show interface ?

Použití: show interface [name=]<řetězec>
 
Parametry: 
 
  Příznak    Hodnota
  name     - Název určitého rozhraní, pro které bude zobrazena
          konfigurace směrovače nebo serveru proxy protokolu IGMP.
 
Poznámky: Zobrazuje informace o konfiguraci protokolu IGMP pro rozhraní
     zadané názvem.
 
Příklady:
 
  show interface "Připojení místní sítě" 
 

Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.

»netsh »routing »ip »igmp »show »proxygrouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show proxygrouptable ?

Použití: show proxygrouptable [[rr=]celé_číslo]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   rr      - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách.
 
Poznámky: Zobrazuje tabulku skupiny hostitelů protokolu IGMP pro rozhraní
     serveru proxy IGMP.
 
Příklady:
 
    show proxygrouptable rr=5

Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.

»netsh »routing »ip »igmp »show »rasgrouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show rasgrouptable ?

Použití: show rasgrouptable [[index=]<adresa IP> [[rr=]celé_číslo]]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   index    - Adresa IP rozhraní klienta vzdáleného přístupu, pro kterého
           chcete zobrazit skupiny vícesměrového volání, ke kterým
           se připojil.
   rr      - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách.
 
Poznámky: Zobrazuje tabulku skupiny hostitelů pro rozhraní klienta vzdáleného
     přístupu.
 
Příklady:
 
    show rasgrouptable index=10.10.1.100 rr=5

Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »igmp »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip igmp uninstall ?

Použití: uninstall
   Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Změny kontextu `netsh routing ip nat'.

»netsh »routing »ip »nat


C:\Windows>netsh routing ip nat ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do tabulky.
delete     - Odebere položku konfigurace z tabulky.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
install    - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace
uninstall   - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do tabulky.

»netsh »routing »ip »nat »add


C:\Windows>netsh routing ip nat add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add addressmapping - K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
add addressrange - K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
add ftp    - Povolí server proxy FTP. 
add h323    - Povolí proxy H323.
add interface - Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
add portmapping - Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.

K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.

»netsh »routing »ip »nat »add »addressmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat add addressmapping ?

Použití: add addressmapping [name=]<řetězec> [public=]<adresa IP> [private=]<adresa IP>
     [inboundsessions=]enable|disable
 
Parametry: 
 
   Příznak       Hodnota
   name       - Název rozhraní, ve kterém bude použit překlad
             síťové adresy.
   public      - Adresa IP používaná externě na veřejné síti.
   private      - Adresa IP obsažená ve společném rozsahu adres
             k dispozici pro použití na privátní síti.
   inboundsessions  - Jedna z následujících hodnot:
             enable: Povoluje příchozí relace.
             disable: Zakazuje příchozí relace.
 
Poznámky: Přidá mapování adres IP k fondu adres překladu síťových
     adres (NAT).
 
Příklady:
 
    add addressmapping "Připojení místní sítě" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable
 
    Příklad přidá mapování adres veřejné adresy IP (11.11.11.1) 
    k adrese IP v privátním rozsahu (10.10.10.1) a zakáže příchozí
    relace pro toto mapování tabulky NAT.

K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.

»netsh »routing »ip »nat »add »addressrange


C:\Windows>netsh routing ip nat add addressrange ?

Použití: add addressrange [name=]<řetězec> [start=]<adresa IP>
     [end=]<adresa IP> [mask=]<maska podsítě protokolu IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak       Hodnota
   name       - Název rozhraní, ve kterém bude použit překlad síťové
             adresy.
   start       - Počáteční adresa IP rozsahu adres.
   end        - Koncová adresa IP pro rozsah adres.
   mask       - Maska podsítě protokolu IP spojená s rozsahem sítě
             omezeným počáteční a koncovou adresou IP.
 
Poznámky: Přidá rozsah adres IP do fondu adres překladu síťových adres (NAT).
 
Příklady:
 
    add addressrange "Připojení místní sítě" 10.10.10.1 10.10.10.254 
    255.255.255.0
 
    Příklad přidá do fondu adres NAT rozsah adres s adresami od 10.10.10.1
    do 10.10.10.254 a s maskou 255.255.255.0.

Povolí server proxy FTP.

»netsh »routing »ip »nat »add »ftp


C:\Windows>netsh routing ip nat add ftp ?

Použití: add ftp
 
Poznámky: Povolí transparentní server proxy FTP na serveru NAT. 

Povolí proxy H323.

»netsh »routing »ip »nat »add »h323


C:\Windows>netsh routing ip nat add h323 ?

Použití: add h323
 
Poznámky: Povolí transparentní server proxy H323 na serveru NAT. 

Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.

»netsh »routing »ip »nat »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat add interface ?

Použití: add interface
       [name=]<řetězec>
       [[mode=]Full|AddressOnly|Private|
           FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly]

Parametry: 

   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní.
   mode     - Jedna z následujících hodnot:
           full: Povoluje plný režim překladu (adresa i port).
           addressonly: Povoluje pouze adresový režim překladu.
           private: Povoluje privátní režim překladu.
           FullFirewall: Povoluje plný režim překladu s bránou
                  Firewall.
           AddressOnlyFirewall: Povoluje pouze adresový režim
                     překladu s bránou Firewall.
           FirewallOnly: Povoluje pouze bránu Firewall.


Poznámky: Nakonfiguruje překlad adres (NAT) pro určené rozhraní.

Příklady:

    add interface "Připojení místní sítě" full

Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.

»netsh »routing »ip »nat »add »portmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat add portmapping ?

Použití: add portmapping [name=]<řetězec> [proto=]tcp|udp [publicip=]<adresa IP>|0.0.0.0
     [publicport=]celé_číslo [privateip=]<adresa IP>
     [privateport=]celé_číslo
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, pro které chcete přidat povolení mapování
           portu pro použití s NAT.
   proto    - Jedna z následujících hodnot:
           tcp: Nastavuje typ protokolu na TCP.
           udp: Nastavuje typ protokolu na UDP.
   publicip   - Buď zadaná externí adresa IP na veřejné síti,
           nebo hodnota 0.0.0.0, která ukazuje, že v rozsahu 
           adresy privátní sítě se nenachází žádná adresa IP.
   publicport  - Číslo pro veřejný port protokolu v rozmezí od 0 do 9999.
   privateip  - Adresa IP uvnitř rozsahu privátní sítě.
   publicport  - Číslo pro privátní port protokolu v rozmezí od 0 do 9999.
 
Poznámky: Přidá mapování portu protokolu na rozhraní NAT.
 
Příklady:
 
    add portmapping local tcp 0.0.0.0 80 10.0.0.1 80

Odebere položku konfigurace z tabulky.

»netsh »routing »ip »nat »delete


C:\Windows>netsh routing ip nat delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete addressmapping - Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
delete addressrange - Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
delete ftp   - Zakáže server proxy FTP. 
delete h323  - Zakáže proxy H323.
delete interface - Odstraní NAT z určeného rozhraní.
delete portmapping - Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.

Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.

»netsh »routing »ip »nat »delete »addressmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat delete addressmapping ?

Použití: delete addressmapping [name=]<řetězec> [public=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, pro které chcete odstranit mapování adres.
   public    - Adresa IP použitá na veřejné síti.
 
Poznámky: Odstraní mapování adres z fondu adres rozhraní NAT.
 
Příklady:
 
    delete addressmapping "Připojení místní sítě" 11.11.11.11

Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.

»netsh »routing »ip »nat »delete »addressrange


C:\Windows>netsh routing ip nat delete addressrange ?

Použití: delete addressrange [name=]<řetězec> [start=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, pro které chcete odstranit rozsah adres.
   start    - Počáteční adresa IP odstraňovaného rozsahu.
 
Poznámky: Odstraní rozsah adres z fondu adres rozhraní NAT.
 
Příklady:
 
    delete addressrange "Připojení místní sítě" 10.10.10.1

Zakáže server proxy FTP.

»netsh »routing »ip »nat »delete »ftp


C:\Windows>netsh routing ip nat delete ftp ?

Použití: delete ftp
 
Poznámky: Zakáže transparentní server proxy FTP na serveru NAT. 

Zakáže proxy H323.

»netsh »routing »ip »nat »delete »h323


C:\Windows>netsh routing ip nat delete h323 ?

Použití: delete h323
 
Poznámky: Zakáže transparentní server proxy H323 na serveru NAT. 

Odstraní NAT z určeného rozhraní.

»netsh »routing »ip »nat »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat delete interface ?

Použití: delete interface [name=]<řetězec>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, pro které chcete odstranit
           překládání adres (NAT).
 
Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní překládání adres NAT.
 
Příklady:
 
    delete interface "Připojení místní sítě" 

Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.

»netsh »routing »ip »nat »delete »portmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat delete portmapping ?

Použití: delete portmapping [name=]<řetězec> [proto=]tcp|udp [publicip=]<adresa IP>|0.0.0.0
    [publicport=]celé_číslo
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, ze kterého chcete odstranit
           mapování portu rozhraní NAT.
   proto    - Jedna z následujících hodnot:
           tcp: Nastaví typ protokolu na TCP.
           udp: Nastaví typ protokolu na UDP.
   publicip   - Buď zadaná externí adresa IP na veřejné síti,
           nebo hodnota 0.0.0.0, která ukazuje, že v rozsahu 
           adresy privátní sítě se nenachází žádná adresa IP.
   publicport  - Číslo pro veřejný port protokolu v rozmezí od 0 do 9999.
 
Poznámky: Ze zadaného rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
 
Příklady:
 
    delete portmapping místní tcp 0.0.0.0 80

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »ip »nat »dump


C:\Windows>netsh routing ip nat dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »ip »nat »help


C:\Windows>netsh routing ip nat help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »nat »install


C:\Windows>netsh routing ip nat install ?

Použití: install
   Instaluje směrové protokoly pod protokolem IP.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »routing »ip »nat »set


C:\Windows>netsh routing ip nat set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set global   - Změní globální parametry NAT.
set interface - Změní parametry NAT pro rozhraní.

Změní globální parametry NAT.

»netsh »routing »ip »nat »set »global


C:\Windows>netsh routing ip nat set global ?

Použití: set global [[tcptimeoutmins=]celé_číslo] [[udptimeoutmins=]celé_číslo] 
     [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Příznak      Hodnota
   tcptimeoutmins  - Hodnota (v minutách) časového limitu, použitého pro
             mapování TCP.
   udptimeoutmins  - Hodnota (v minutách) časového limitu, použitého pro
             mapování UDP.
   loglevel     - Jedna z následujících hodnot:
             none: Žádné protokolování událostí, které se vztahují
                k NAT.
             error: Protokolovat pouze chyby, které se vztahují k NAT.
             warn: Protokolovat upozornění, které se vztahují k NAT.
             info: Protokolovat informace, které se vztahují k NAT.
 
Poznámky: Nastavuje globální parametry NAT.
 
Příklad:
 
    set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

Změní parametry NAT pro rozhraní.

»netsh »routing »ip »nat »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat set interface ?

Použití: set interface
       [name=]<řetězec>
       [[mode=]Full|AddressOnly|Private|
           FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly]

Parametry: 

   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní.
   mode     - Jedna z následujících hodnot:
           full: Povoluje plný režim překladu (adresa i port).
           addressonly: Povoluje pouze adresový režim překladu.
           private: Povoluje privátní režim překladu.
           FullFirewall: Povoluje plný režim překladu s bránou
                  Firewall.
           AddressOnlyFirewall: Povoluje pouze adresový režim
                     překladu s bránou Firewall.
           FirewallOnly: Povoluje pouze bránu Firewall.


Poznámky: Změní překlad adres (NAT) pro určené rozhraní.

Příklady:

    set interface "Připojení místní sítě" full

Zobrazí informace

»netsh »routing »ip »nat »show


C:\Windows>netsh routing ip nat show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show global  - Zobrazí konfiguraci NAT.
show interface - Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.

Zobrazí konfiguraci NAT.

»netsh »routing »ip »nat »show »global


C:\Windows>netsh routing ip nat show global ?

Použití: show global
 
Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci NAT (network address translation).
 
Příkaz zobrazí informace:
 
Pole       Popis
----       -----
TCP Timeout   Zobrazí časový limit TCP používaný pro překládání (v minutách).
UDP Timeout   Zobrazí časový limit UDP používaný pro překládání (v minutách).
Logging Level  Zobrazí úroveň protokolování pro události spojené s překládáním 
         adres NAT.

Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.

»netsh »routing »ip »nat »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat show interface ?

Použití: show interface [name=]<řetězec>

Parametry: 

   Příznak  Hodnota
   název   - název rozhraní

Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci překládání adres NAT.

Zobrazené informace se skládají z následujících polí:

Pole       Popis
----       -----
Mode       Určuje, zda rozhraní pracuje v plném režimu
         (překládání adres IP i překládání portů),
         pouze v režimu překládání adres, privátním režimu, plném
         režimu s bránou Firewall, v režimu pouze adres s bránou
         Firewall nebo v režimu pouze brána Firewall.

Protocol     Zobrazí typ protokolu použitý pro mapování portu NAT.
Public address  Zobrazí adresu IP veřejné sítě.
Public port   Zobrazí číslo veřejného portu protokolu.
Private address Zobrazí adresu IP privátní sítě.
Private port   Zobrazí číslo privátního portu protokolu.

Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »nat »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip nat uninstall ?

Použití: uninstall
   Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Změny kontextu `netsh routing ip ospf'.

»netsh »routing »ip »ospf


C:\Windows>netsh routing ip ospf ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do tabulky.
delete     - Odebere položku konfigurace z tabulky.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
install    - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace
uninstall   - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do tabulky.

»netsh »routing »ip »ospf »add


C:\Windows>netsh routing ip ospf add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add area    - Přidá oblast.
add interface - Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní.
add neighbor  - Přidá souseda OSPF.
add protofilter - Přidá filtr protokolu OSPF.
add range   - Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
add routefilter - Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
add virtif   - Přidá virtuální rozhraní.

Přidá oblast.

»netsh »routing »ip »ospf »add »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf add area ?

Použití: add area [areaid=] <adresa IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   areaid   - Adresa IP oblasti, která má být přidána.
 
Poznámky: Přidělí oblasti číslo ID. Je to 32bitové číslo vyjádřené 
desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí
shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 je 
vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť,
můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě.
 
Příklady: 
 
    add area 11.1.1.2

Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní.

»netsh »routing »ip »ospf »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf add interface ?

Použití: add interface [name=]<řetězec> [areaid=]<adresa IP>
    [[addr=]<adresa IP> [mask=]<adresa IP>]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name    - Název rozhraní, které chcete přidat.
   areaid   - Adresa IP oblasti, do které patří rozhraní.
   addr    - adresa IP rozhraní, které chcete přidat.
   mask    - maska adresy IP rozhraní, které chcete přidat.
 
Poznámky: Na zadaném rozhraní povolí protokol OSPF.
Parametry adresy a masky jsou volitelné.
Adresu a masku lze vynechat u rozhraní, která mají pouze 
jednu adresu IP. Adresu a masku je třeba vynechat u rozhraní 
protokolu PPP a rozhraní, která přijímají adresy prostřednictvím 
služby DHCP, protože pro tato rozhraní není adresa pevná.

U rozhraní s vícenásobnými adresami IP musí být adresa i maska 
zadány pro každý příkaz přidat, aby adresa IP, pro kterou je 
přidáván protokol OSPF nebyla dvojznačná.

Příklady:
 
    add interface "Připojení místní sítě" 0.0.0.0 11.0.0.1 255.255.255.0 

Přidá souseda OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »add »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf add neighbor ?

Použití: add neighbor [name=]<řetězec> [addr=]<adresa IP> [nbraddr=]<adresa IP>
     [nbrprio=]<hodnota>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name    - Název rozhraní OSPF.
   addr    - Adresa IP rozhraní OSPF.
   nbraddr   - Adresa IP souseda, kterého chcete přidat. Adresa IP
           je adresou rozhraní protokolu IP sousedního směrovače
           v síti NBMA. Nejedná se o ID směrovače OSPF souseda.
   nbrprio   - Priorita směrovače OSPF souseda. Pro každý uvedený směrovač
           musí být definována oprávnění tohoto směrovače stát se
           vyhrazeným směrovačem. Když se objeví rozhraní k síti
           bez všesměrového vysílání, odešle směrovač pakety
           signálu hello pouze těm sousedům, kteří se mohou stát 
           vyhrazenými směrovači, dokud nebude odhalena identita
           vyhrazeného směrovače. Soused se může stát vyhrazeným
           směrovačem, pokud priorita jeho směrovače má hodnotu 1 nebo vyšší.
 
Poznámky: Přidá adresu IP směrovače OSPF na druhý konec propojení NBMA.
 
Příklady:
 
    add neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

Přidá filtr protokolu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »add »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf add protofilter ?

Použití: add protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   filter   - Jedna z následujících hodnot:
           autostatic
           local
           rip
           snmp
           nondod
           static
 
Poznámky: Přidá filtr protokolu OSPF.
 
Příklady:
 
    add protofilter autostatic

Přidá rozsah pro určené ID oblasti.

»netsh »routing »ip »ospf »add »range


C:\Windows>netsh routing ip ospf add range ?

Použití: add range [areaid=]<adresa IP> [range=]<adresa IP> <maska IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   areaid   - Adresa IP oblasti, ke které je rozsah přidáván.
   range    - Adresa IP a maska rozsahu oblasti, která je přidávána.
 
Poznámky: Přidá dvojici údajů adresa IP a maska, která určuje rozsah adres patřících do této oblasti. Rozsahy OSPF se používají ke shrnutí tras uvnitř
této oblasti OSPF.
 
Příklady:
 
    add range 0.0.0.1 11.1.0.0 255.255.0.0 

Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »add »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf add routefilter ?

Použití: add routefilter [filtr=]<adresa IP> <maska IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   filtr   - adresa IP a maska trasy, která má být filtrována
 
Poznámky: Přidá filtr trasy protokolu.
 
Příklady:
 
    add routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

Přidá virtuální rozhraní.

»netsh »routing »ip »ospf »add »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf add virtif ?

Použití: add virtif [transareaid=]<adresa IP> [virtnbrid=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   transareaid - Adresa IP oblasti přechodu použité k výměně informací
           o směrování mezi směrovačem hranice nesouvislé
           oblasti a směrovačem hranice oblasti páteřního spojení.
   virtnbrid  - ID směrovače virtuálního souseda, který bude přidán.
 
Poznámky: Přidá k tomuto směrovači virtuální rozhraní. Virtuální rozhraní
se používá k vytvoření virtuální propojení. Virtuální propojení je logické
spojení mezi směrovačem hranice oblasti páteřního spojení a směrovačem hranice
oblasti, který nemůže být fyzicky propojen s oblastí páteřního spojení. Jakmile
je virtuální propojení vytvořeno, používá se k výměně informací o směrování
mezi směrovačem hranice nesouvislé oblasti a směrovačem hranice oblasti
páteřního spojení.
 
Příklady: 
 
    add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

Odebere položku konfigurace z tabulky.

»netsh »routing »ip »ospf »delete


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete area  - Odstraní určenou oblast
delete interface - Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
delete neighbor - Odstraní určeného souseda protokolu OSPF.
delete protofilter - Odstraní filtr protokolu OSPF.
delete range  - Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti.
delete routefilter - Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
delete virtif - Odstraní určené virtuální rozhraní.

Odstraní určenou oblast

»netsh »routing »ip »ospf »delete »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete area ?

Použití: delete area [areaid=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   areaid   - Adresa IP oblasti, kterou chcete odstranit.
 
Poznámky: Odstraní ID oblasti. Je to 32bitové číslo vyjádřené 
desítkovým zápisem a určuje oblast OSPF. ID oblasti se nemusí
shodovat s adresou IP nebo ID sítě protokolu IP. ID oblasti 0.0.0.0 
je vyhrazen pro páteřní spojení. Pokud tato oblast představuje podsíť,
můžete jako ID oblasti použít síťové číslo podsítě.
 
Příklady: 
 
    delete area 10.0.0.1

Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete interface ?

Použití: delete interface [name=]<řetězec>
    [[addr=]<adresa IP> [mask=]<adresa IP>]
 
Parametry: 
 
   Příznak     Hodnota
   name     - Název rozhraní protokolu OSPF, které chcete odstranit.
   addr     - Adresa IP rozhraní, které chcete odstranit.
   mask     - Maska adresy IP rozhraní, které chcete odstranit.
 
Poznámky: Na zadaném rozhraní vypne protokol OSPF pro vybranou adresu IP.
Parametry adresy a masky jsou volitelné.
Adresu a masku lze vynechat u rozhraní, která mají pouze jednu adresu IP. 
Adresa a maska by měly být vynechány u rozhraní protokolu PPP a rozhraní, 
která přijímají adresy prostřednictvím služby DHCP, protože pro tato rozhraní 
není adresa pevná.

U rozhraní s vícenásobnými adresami IP musí být adresa i maska zadány 
pro každý příkaz přidat. Pak nebude adresa IP, pro kterou je přidávána 
služba OSPF, dvojznačná. Pokud není zadaná žádná adresa, pak v tomto 
případě je protokol OSPF odstraněn u všech adres.
 
Příklady:
 
    delete interface "Připojení místní sítě" 11.1.1.1 255.255.255.0

Odstraní určeného souseda protokolu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete neighbor ?

Použití: delete neighbor [name=]<řetězec> [addr=]<adresa IP> [nbraddr=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name    - Název rozhraní protokolu OSPF.
   addr    - Adresa IP rozhraní protokolu OSPF.
   nbraddr   - Adresa IP souseda, kterého chcete odstranit. Tato
           adresa IP je adresou rozhraní IP sousedního směrovače
           v síti NBMA. Nejedná se o ID směrovače protokolu OSPF
           daného souseda.
 
Poznámky: Odstraní adresu IP směrovače protokolu OSPF na opačném konci 
rozhraní NBMA.
 
Příklady:
 
    delete neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 10.0.0.2

Odstraní filtr protokolu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete protofilter ?

Použití: delete protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   filter   - Jedna z následujících hodnot:
           autostatic
           local
           rip
           snmp
           nondod
           static
 
Poznámky: Odstraňuje určený filtr protokolu OSPF.
 
Příklady:
 
    delete protofilter autostatic

Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »range


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete range ?

Použití: delete range [areaid=]<adresa IP> [range=]<adresa IP> <maska IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   areaid   - Adresa IP odstraňované oblasti.
   range    - Adresa IP a maska odstraňovaného rozsahu.
 
Poznámky: Odstraní dvojici údajů adresa IP a maska, která určuje rozsah adres
patřících do této oblasti. Rozsahy protrokolu OSPF se používají ke shrnutí tras uvnitř této oblasti OSPF.
 
Příklady:
 
    delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete routefilter ?

Použití: delete routefilter [filter=]<adresa IP> <maska IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   filter   - Adresa IP a maska odstraňovaného směrovacího filtru.
 
Poznámky: Odstraní určený směrovací filtr protokolu OSPF.
 
Příklady:
 
    delete routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0 

Odstraní určené virtuální rozhraní.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete virtif ?

Použití: delete virtif [transareaid=]<adresa IP> [virtnbrid=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   transareaid - Adresa IP oblasti přechodu, která bude odstraněna.
   virtnbrid  - ID směrovače virtálního souseda, který bude odstraněn.
 
Poznámky: Odstraní virtuální rozhraní pro tento směrovač.
 
Příklady:
 
 
    delete virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »ip »ospf »dump


C:\Windows>netsh routing ip ospf dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »ip »ospf »help


C:\Windows>netsh routing ip ospf help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »ospf »install


C:\Windows>netsh routing ip ospf install ?

Použití: install
   Instaluje směrové protokoly pod protokolem IP.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »routing »ip »ospf »set


C:\Windows>netsh routing ip ospf set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set area    - Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti.
set global   - Změní globální parametry protokolu OSPF.
set interface - Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.
set protofilter - Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
set routefilter - Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování.
set virtif   - Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.

Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti.

»netsh »routing »ip »ospf »set »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf set area ?

Použití: set area [areaid=] <adresa IP>
     [[auth=]none|password]
     [[stubarea=]yes|no]
     [metric=]<value>
     [[sumadv=]yes|no]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   areaid   - Adresa IP oblasti protokolu OSPF pro nastavování parametrů.
   auth    - Určuje, zda jsou v oblasti požadována nešifrovaná
           hesla. Pokud pro oblast vyžadujete hesla:
 
             Všechna rozhraní ve stejné oblasti, která jsou
             ve stejném segmentu sítě, musí používat identická
             hesla.
 
             Rozhraní ze stejné oblasti, která jsou v různých
             sítích, mohou mít odlišná hesla.
 
           Podle výchozího nastavení jsou hesla povolena a heslo je
           12345678. Hesla jsou přenášena nešifrovaná, protože tato
           možnost je určena pro identifikaci, nikoli pro zabezpečení.
   stubarea  - Určuje, zda je tato oblast nakonfigurována jako oblast se
           zakázaným inzerováním. Takovou oblastí je oblast protokolu
           OSPF, která nezjišťuje výčet externího směrování. Externí
           směrování z vnějšku autonomního systému (AS) protokolu
           OSPF neproudí do oblastí se zakázaným inzerováním
           ani jimi neprotékají. Směrování do externích cílů v těchto 
           oblastech je založeno pouze na výchozí trase souhrnu.
           Tak se omezí režie pro vnitřní směrovače oblasti se
           zakázaným inzerováním.
 
           Páteřní spojení nelze konfigurovat jako oblast se zakázaným
           inzerováním. Virtuální propojení také nelze konfigurovat tak,
           aby zahrnovala oblasti se zakázaným inzerováním.
   metric   - Cena výchozí trasy souhrnu, kterou směrovač inzeruje do
           oblasti se zakázaným inzerováním. Pokud je oblast
           nakonfigurována jako oblast se zakázaným inzerováním
           a sám směrovač je směrovačem hranice oblasti, potom
           metrika oblasti se zakázaným inzerováním zobrazuje cenu
           výchozí trasy souhrnu, kterou směrovač inzeruje do oblasti.
   sumadv   - Importovat souhrnné inzerování.
 
Poznámky: Mění se parametry protokolu OSPF pro určenou oblast.
 
Příklady:
 
    set area 10.0.0.1 auth=none stubarea=yes sumadv=yes

Změní globální parametry protokolu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »set »global


C:\Windows>netsh routing ip ospf set global ?

Použití: set global [routerid=]<adresa IP>
     [[asborder=]yes|no]
     [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   routerid  - Adresa IP směrovače.
   asborder  - Určuje, zda směrovač pracuje jako hraniční směrovač
           autonomního systému (AS). Hraniční směrovač AS inzeruje
           vnější informace o směrování z ostatních zdrojů směrování,
           například ze statického směrování a z protokolu směrovacích 
           informací (RIP), do AS protokolu OSPF. Hraniční směrovače
           AS mohou být vnitřními hraničními směrovači nebo hraničními
           směrovači oblasti a mohou být připojeny k páteřnímu
           propojení.
           Jedna z následujících hodnot:
           yes: Hraniční směrovač autonomního systému je povolen.
           no: Hraniční směrovač autonomního systému je zakázán.
   loglevel  - Jedna z následujících hodnot:
           none: V prohlížeči událostí nejsou zaznamenány žádné události.
           error: V prohlížeči událostí jsou zaznamenány chyby.
           warn: V prohlížeči událostí jsou zaznamenány chyby a
              upozornění.
           info: Zaznamenává se maximální množství informací.
 
Poznámky: Změní se globální parametry protokolu OSPF.
 
Příklady:
 
    set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.

»netsh »routing »ip »ospf »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf set interface ?

Použití: set interface [name=] název_rozhraní 
     [[addr=]<adresa IP> [mask=]<maska adresy IP>]
     [[state=]enable|disable]
     [[areaid=]<adresa IP>]
     [[type=]nbma|p2p|broadcast]
     [[prio=]<0-255>]
     [[transdelay=]<sekundy>]
     [[retrans=]<sekundy>]
     [[hello=]<sekundy>]
     [[dead=]<sekundy>]
     [[poll=]<sekundy>]
     [[metric=] metrika]
     [[password=]<řetězec>]
     [[mtu=]<bajty>]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name    - Název rozhraní.
   addr    - Adresa IP rozhraní.
   mask    - Maska adresy IP rozhraní.
   state    - Jedna z následujících hodnot:
           enable: Povoluje rozhraní.
           disable: Zakazuje rozhraní.
   areaid   - Adresa IP oblasti rozhraní.
   type    - Jedna z následujících hodnot:
           nbma: rozhraní vysílání typu NBMA protokolu OSPF,
           p2p: rozhraní vysílání typu Point-to-point protokolu OSPF,
           broadcast: rozhraní všesměrového vysílání protokolu OSPF.
   prio    - Priorita rozhraní.
   transdelay - Odhadnutá doba (v sekundách) přenosu 
           aktualizačního paketu stavu propojení přes toto rozhraní.
           Výchozí nastavení je 1 sekunda.
   retrans   - Počet sekund mezi opakováním vysílání inzerce stavu
           propojení pro okolí patřící do tohoto rozhraní.
           Pro vnitřní síť je vhodnou hodnotou 5 sekund.
   hello    - Interval v sekundách mezi vysíláním paketů signálu hello
           směrovačem v rozhraní. Toto nastavení musí být stejné
           pro všechny směrovače, které jsou připojené ke společné
           síti. Pro vnitřní síť je vhodná hodnota 10 sekund.
   dead    - Počet sekund, který uplyne, než sousední směrovač bude
           považovat tento směrovač za vypnutý. Toto nastavení by
           mělo být celým násobkem intervalu signálu hello
           (obvykle 4). Tato hodnota musí být stejná pro všechna
           rozhraní směrovačů protokolu OSPF připojená ke společnému
           segmentu sítě.
   poll    - Počet sekund mezi cyklickým dotazováním sítě OSPF pouze
           pro rozhraní vysílání typu NBMA. Interval cyklického
           dotazování by měl být nastaven tak, aby byl alespoň dvojnásobkem 
           jako mrtvý interval. Pro síť X.25 jsou vhodnou hodnotou
           2 minuty.
   metric   - Náklady na odeslání paketu z tohoto rozhraní. Zde
           nastavená hodnota je inzerována jako náklady propojení
           pro toto rozhraní v inzerci stavu propojení směrovače.
           Rychlejší rozhraní obvykle mají nižší náklady. Maximální
           nastavení je 32,767.
   password  - Pokud jsou pro oblast povolena hesla (podle výchozího nastavení jsou),
           jde o heslo použité pro toto rozhraní. 
           Veškerá rozhraní ve stejné oblasti, která jsou ve stejné
           síti, musejí používat shodná hesla.
           Jako výchozí hodnota jsou hesla povolena a heslo má hodnotu
           12345678.
   mtu     - Maximální velikost (v bajtech) paketů protokolu IP
           nesoucích informace OSPF, které mohou být poslány,
           aniž by došlo k fragmentaci. Výchozí hodnota 1,500 bajtů
           je výchozí MTU protokolu IP pro síť Ethernet.
 
Poznámky: Změní parametry konfigurace protokolu OSPF pro dané rozhraní.
 
Příklady:
 
    set interface "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 255.0.0.0 metric=2 mtu=1500

Nastaví akce filtru protokolu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »set »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf set protofilter ?

Použití: set protofilter [action=]drop|accept
 
Parametry: 
 
   Příznak   Hodnota
   akce   - Jedna z následujících hodnot:
          drop:
          accept:
 
Poznámky: Nastaví akci filtru protokolu OSPF.
 
Příklady:
 
    set protofilter accept

Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování.

»netsh »routing »ip »ospf »set »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf set routefilter ?

Použití: set routefilter [action=]drop|accept]
 
Parametry: 
 
   Příznak  Hodnota
   action   - Jedna z následujících hodnot:
           drop:
           accept:
 
Poznámky: Nastaví filtr protokolu OSPF pro směrování.
 
Příklady:
 
 
    set routefilter accept

Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.

»netsh »routing »ip »ospf »set »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf set virtif ?

Použití: set virtif [transareaid=]<adresa IP>
     [virtnbrid=]<adresa IP>
     [transdelay=]<sekundy> 
     [retrans=]<sekundy>
     [hello=]<sekundy>
     [dead=]<sekundy>
     [password=]<řetězec>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   transareaid - Adresa IP oblasti přechodu.
   virtnbrid  - ID směrovače virtuálního souseda.
   transdelay - Odhadnutý čas v sekundách, po který bude trvat přenos
           aktualizačního paketu stavu propojení přes toto rozhraní.
           Tato hodnota by měla brát v úvahu zpoždění přenosu a
           šíření u rozhraní a síťového média. Výchozí nastavení je
           1 sekunda.
   retrans   - Počet sekund mezi opakováním vysílání inzerce stavu
           propojení pro sousedství patřící do tohoto rozhraní.
           Tato hodnota by měla přesahovat očekávané zpoždění od
           odeslání požadavku do příchodu odezvy mezi libovolnými dvěma směrovači na
           připojené síti. Tato hodnota však není konzervativní,
           zbytečný výsledek opakovaného vysílání. Tato hodnota musí
           být větší na nízkorychlostních sériových linkách.
           Pro vnitřní síť je vhodnou hodnotou 5 sekund.
   hello    - Interval v sekundách mezi vysíláním paketů signálu hello
           směrovačem v rozhraní. Klepnutím na šipky můžete také
           vybrat nové nastavení. Toto nastavení musí být stejné
           pro všechny směrovače, které jsou připojené ke společné 
           síti. Čím kratší je interval signálu hello, tím rychleji
           jsou zjištěny topologické změny. Kratší interval však
           má za následek silnější provoz OSPF. Pro síť X.25 je
           vhodnou hodnotou 30 sekund. Pro vnitřní síť je vhodnou
           hodnotou 10 sekund.
   dead    - Počet sekund, který uplyne, než sousední směrovač bude
           považovat tento směrovač za vypnutý. Vypnutí směrovače
           je zaznamenáno, pokud sousední směrovač neobdrží paket
           signálu hello odeslaný tímto směrovačem během zadaného
           intervalu. Pokud je například interval signálu hello
           nastaven na 15 sekund a mrtvý interval je 60 sekund,
           prohlásí sousední směrovače po odeslání čtyř paketů
           signálu hello poté, kdy neobdrží žádné potvrzení nebo
           odezvu, tento směrovač za vypnutý. Toto nastavení by mělo
           být celým násobkem intervalu signálu hello (obvykle 4).
           Tato hodnota musí být stejná pro všechna rozhraní
           směrovačů protokolu OSPF připojená ke společnému segmentu
           sítě.
   password  - Pokud jsou pro oblast povolena hesla (výchozí
           nastavení), bude heslem použitelným pro toto rozhraní
           libovolná kombinace velkých a malých písmen nebo
           čísel.
           Veškerá rozhraní ve stejné oblasti, která jsou ve stejné
           síti, musí používat shodná hesla.
           Rozhraní ve stejné oblasti, která jsou v různých sítích,
           mohou mít odlišná hesla.
           Jako výchozí hodnota jsou hesla povolena a heslo má hodnotu
           12345678. Hesla jsou přenášena nešifrovaná, takže tato
           možnost slouží k identifikaci, nikoli pro zabezpečení.
           Pokud tato možnost není dostupná, musíte pro danou oblast
           hesla povolit.
 
Poznámky: Změní se parametry protokolu OSPF pro určité virtuální rozhraní.
 
Příklady:
 
    set virtif 10.0.0.1 11.1.1.2 hello=15 dead=60

Zobrazí informace

»netsh »routing »ip »ospf »show


C:\Windows>netsh routing ip ospf show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show area   - Zobrazí parametry oblasti.
show areastats - Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
show global  - Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.
show interface - Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní.
show lsdb   - Zobrazí databázi stavu propojení protokolu OSPF.
show neighbor - Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
show protofilter - Zobrazí informace filtru protokolu OSPF.
show routefilter - Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
show virtif  - Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
show virtifstats - Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.

Zobrazí parametry oblasti.

»netsh »routing »ip »ospf »show »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf show area ?

Použití: show area
 
Poznámky: Zobrazuje parametry oblasti.

Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »areastats


C:\Windows>netsh routing ip ospf show areastats ?

Použití: show areastats [ [index = ] ID oblasti ] [ [rr = ] obnovovací frekvence ]
	 kde obnovovací frekvence je čas v sekundách.

Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »global


C:\Windows>netsh routing ip ospf show global ?

Použití: show global
 
Poznámky: Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.

Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní.

»netsh »routing »ip »ospf »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf show interface ?

Použití: show interface [name=]<řetězec>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name   -  Název konfigurace rozhraní OSPF, která se má zobrazit.
 
Poznámky: Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní.
 
Příklady:
 
    show interface "Připojení místní sítě"

Zobrazí databázi stavu propojení protokolu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »lsdb


C:\Windows>netsh routing ip ospf show lsdb ?

Použití: show lsdb [ [index = ] ID_oblasti typ ID_stavu_propojení ID_směrovače ]
	      [ [rr = ] obnovovací frekvence ]
	 kde obnovovací frekvence je čas v sekundách.

Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf show neighbor ?

Použití: show neighbor [ [index = ] adresa_IP index_sousedního_směrovače ] [ [rr = ] obnovovací frekvence ]
	 kde obnovovací frekvence je čas v sekundách.

Zobrazí informace filtru protokolu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf show protofilter ?

Použití: show protofilter
 
Poznámky: Zobrazí informace o filtru protokolu OSPF.

Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.

»netsh »routing »ip »ospf »show »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf show routefilter ?

Použití: show routefilter
 
Poznámky: Zobrazí informace o směrovacím filtru protokolu OSPF.

Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.

»netsh »routing »ip »ospf »show »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf show virtif ?

Použití: show virtif
 
Poznámky: Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.

Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »virtifstats


C:\Windows>netsh routing ip ospf show virtifstats ?

Použití: show virtifstats [ [index = ] ID_oblasti_přechodu ID_virtuálního_soused._směrovače ]
	      [ [rr = ] obnovovací frekvence ]
	 kde obnovovací frekvence je čas v sekundách.

Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »ospf »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip ospf uninstall ?

Použití: uninstall
   Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Změny kontextu `netsh routing ip relay'.

»netsh »routing »ip »relay


C:\Windows>netsh routing ip relay ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do tabulky.
delete     - Odebere položku konfigurace z tabulky.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
install    - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace
uninstall   - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do tabulky.

»netsh »routing »ip »relay »add


C:\Windows>netsh routing ip relay add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add dhcpserver - Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.
add interface - Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.

Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.

»netsh »routing »ip »relay »add »dhcpserver


C:\Windows>netsh routing ip relay add dhcpserver ?

Použití: add dhcpserver [server=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
  Příznak    Hodnota
  server    - Adresa IP serveru DHCP, který bude přidán
          do globálního seznamu.
 
Poznámky: Přidá servery DHCP do globálního seznamu serverů protokolu
     DHCP.
 
Příklady:
 
  add dhcpserver 10.0.0.1

Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.

»netsh »routing »ip »relay »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay add interface ?

Usage: add interface [name=]<řetězec>
 
Parametry: 
 
  Příznak    Hodnota
  name     - Název rozhraní, na kterém má být zapnut přenosový agent DHCP.
 
Poznámky: Na zadaném rozhraní zapne přenosového agenta DHCP.
 
Příklady:
 
  add interface "Připojení místní sítě" 

Odebere položku konfigurace z tabulky.

»netsh »routing »ip »relay »delete


C:\Windows>netsh routing ip relay delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete dhcpserver - Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
delete interface - Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.

Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.

»netsh »routing »ip »relay »delete »dhcpserver


C:\Windows>netsh routing ip relay delete dhcpserver ?

Použití: delete dhcpserver [server=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
  Příznak    Hodnota
  server    - Adresa IP serveru DHCP, který má být odebrán 
          z globálního seznamu.
 
Poznámky: Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
 
Příklady:
 
  delete dhcpserver 10.0.0.1

Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.

»netsh »routing »ip »relay »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay delete interface ?

Usage: delete interface [name=]<řetězec>
 
Parametry: 
 
  Příznak    Hodnota
  name     - Název rozhraní, na kterém má být zakázán přenosový agent DHCP.
 
Poznámky: Na zadaném rozhraní zakáže přenosového agenta DHCP.
 
Příklady:
 
  delete interface "Připojení místní sítě" 

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »ip »relay »dump


C:\Windows>netsh routing ip relay dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »ip »relay »help


C:\Windows>netsh routing ip relay help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »relay »install


C:\Windows>netsh routing ip relay install ?

Použití: install
   Instaluje směrové protokoly pod protokolem IP.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »routing »ip »relay »set


C:\Windows>netsh routing ip relay set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set global   - Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP.
set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci přenosového agenta DHCP.

Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP.

»netsh »routing »ip »relay »set »global


C:\Windows>netsh routing ip relay set global ?

Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Příznak     Hodnota
   loglevel   - Jedna z následujících hodnot:
            none: Žádné protokolování událostí přenosového agenta DHCP.
            error: Zaznamenávat pouze chyby související s přenosovým agentem DHCP.
            warn: Zaznamenaná upozornění související s přenosovým agentem DHCP.
            info: Zaznamenávat informace související s přenosovým agentem DHCP.
            
Poznámky: Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP.

Příklad:
 
   set global loglevel=none

Na rozhraní aktualizuje konfiguraci přenosového agenta DHCP.

»netsh »routing »ip »relay »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay set interface ?

Použití: set interface [name=]<řetězec> [[relaymode=]enable|disable]
     [[maxhop=]celé_číslo] [[minsecs=]celé_číslo]
 
Parametry: 
 
  Příznak     Hodnota
  name      - Název rozhraní, kde bude přenosový agent DHCP
           aktualizován.
  relaymode   - Jedna z následujících hodnot:
           enable: Povolí pro toto rozhraní přenosového agenta
               DHCP.
           disable: Zakáže pro toto rozhraní přenosového agenta
               DHCP.
  maxhop     - Maximální přípustný počet směrování pro paket
           DHCP předtím, než je zahozen a není nadále přenášen.
  minsecs    - Minimální přípustný počet sekund od okamžiku spuštění
           systému, který se musí objevit v paketu DHCP
           předtím, než bude odeslán na server DHCP
           uvedený v globálním seznamu.
 
Poznámky: Nastavuje globální parametry konfigurace přenosového agenta
     DHCP.
 
Příklad:
 
   set interface "Připojení místní sítě" enable 16 4
 
   Příkaz v příkladu povoluje přenosovému agentu DHCP pracovat na výchozím
   rozhraní sítě LAN, přičemž maximální počet směrování je 16 
   a minimální doba od spuštění systému je 4 sekundy.

Zobrazí informace

»netsh »routing »ip »relay »show


C:\Windows>netsh routing ip relay show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show global  - Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP.
show ifbinding - Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
show ifconfig - Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
show ifstats  - Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
show interface - Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.

Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP.

»netsh »routing »ip »relay »show »global


C:\Windows>netsh routing ip relay show global ?

Použití: show global
 
Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci přenosového agenta DHCP.
 
Příkazem jsou zobrazeny následující informace:
 
Pole          Popis
-----          -----------
Logging Level      Zobrazí úroveň protokolování pro události související 
            se službou přenosového agenta DHCP.
Max Receive Queue Size Maximální počet paketů serveru, které směrovač
            může najednou uložit ve frontě (pro všechna rozhraní).
Server Count      Počet serverů DHCP v globálním seznamu.

Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifbinding


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifbinding ?

Použití: show ifbinding [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo]
 
Parametry: 
 
  Příznak   Hodnoty
  index   - Hodnota indexu pro určité rozhraní, pro které chcete
        zobrazit konfiguraci přenosového agenta DHCP. Ve většině případů
        může být tento parametr vynechán. V takovém případě poskytne
        příkaz podrobné údaje o jednotlivých rozhraních pro všechna
        rozhraní, kde je povoleno použití přenosu DHCP.
  rr    - Obnovovací interval v sekundách.
 
Poznámky: Zobrazuje vazby adresy IP pro rozhraní.
 
Příklady:
 
   show ifbinding rr=5 

Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifconfig


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifconfig ?

Použití: show ifconfig [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo]
 
Parametry: 
 
  Příznak   Hodnota
  index   - Hodnota indexu pro určité rozhraní, pro které chcete zobrazit
        konfiguraci jeho přenosového agenta DHCP. Ve většině
        případů může být tento parametr vynechán. V takovém případě
        poskytne příkaz podrobné údaje o jednotlivých rozhraních
        pro všechna rozhraní, kde je povoleno použití přenosu DHCP.
  rr    - Obnovovací interval v sekundách.
 
Poznámky: Zobrazuje konfiguraci přenosového agenta DHCP pro jednotlivá
     rozhraní.
 
Příklady:
 
   show ifconfig rr=5 

Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifstats ?

Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo]
 
Parametry: 
 
  Příznak   Hodnota
  index   - Hodnota indexu pro zadané rozhraní, pro které chcete zobrazit
        statistiku přenosového agenta DHCP.
  rr    - Obnovovací interval v sekundách.
 
Poznámky: Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá
     rozhraní.
 
Příklady:
 
   show ifstats rr=5 

Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.

»netsh »routing »ip »relay »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay show interface ?

Použití: show interface [[name=]<řetězec>]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name    - Název určitého rozhraní, u kterého chcete 
           zobrazit konfiguraci přenosového agenta DHCP.
 
Poznámky: Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro určité
     rozhraní. Než zobrazíte konfiguraci přenosového agenta DHCP 
     pro dané rozhraní, musíte nainstalovat příkazy přidat rozhraní
     a nastavit rozhraní a zapnout přenosového agenta DHCP.
 
Příklady:
 
    show interface name="Připojení místní sítě"

Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »relay »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip relay uninstall ?

Použití: uninstall
   Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.

»netsh »routing »ip »reset


C:\Windows>netsh routing ip reset ?

Použití: reset

    Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.

Změny kontextu `netsh routing ip rip'.

»netsh »routing »ip »rip


C:\Windows>netsh routing ip rip ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do tabulky.
delete     - Odebere položku konfigurace z tabulky.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
install    - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace
uninstall   - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do tabulky.

»netsh »routing »ip »rip »add


C:\Windows>netsh routing ip rip add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add acceptfilter - Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
add announcefilter - Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní.
add interface - Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
add neighbor  - Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.
add peerfilter - Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.

Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.

»netsh »routing »ip »rip »add »acceptfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add acceptfilter ?

Použití: add acceptfilter [name=]<řetězec> [addr=]<adresa IP 1> <adresa IP 2>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, ve kterém je možné použít protokol RIP.
   addr     - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření
           filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je
           určena pro vysokou adresu IP.
 
Poznámky: Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
 
Příklady:
 
    add acceptfilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní.

»netsh »routing »ip »rip »add »announcefilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add announcefilter ?

Použití: add announcefilter [name=]<řetězec> [addr=]<adresa IP 1> <adresa IP 2>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, ve kterém je možné použít protokol RIP.
   addr     - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření
           filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je
           určena pro vysokou adresu IP.
 
Poznámky: Přidá filtr pro trasy oznámené na rozhraní.
 
Příklady:
 
    add announcefilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.

»netsh »routing »ip »rip »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip add interface ?

Použití: add interface [name=]<řetězec> [[metric=]celé_číslo] 
    [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2]
    [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]celé_číslo]
    [[remove=]celé_číslo] [[update=]celé_číslo]
    [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]celé_číslo]
    [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable]
    [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]řetězec]

Parametry: 
 
   name     - Název rozhraní, do kterého přidáváte protokol RIP.
   metric    - Hodnota metriky pro trasy založené na rozhraní.
   updatemode  - Jedna z následujících hodnot:
           demand: Použít aktualizaci na režim požadavku.
           periodic: Provádět aktualizace na základě periodických intervalů.
   announce   - Jedna z následujících hodnot:
           none: Oznámit všechny trasy.
           rip1: Oznámit pouze trasy verze 1 protokolu RIP.
           ripcompat: Oznámit použití režimu kompatibilního s verzí protokolu RIP.
           rip2: Oznámit pouze trasy verze 2 protokolu RIP.
   accept    - Jedna z následujících hodnot:
           none: Přijmout všechny trasy.
           rip1: Přijmout pouze trasy verze 1 protokolu RIP.
           ripcompat: Přijmout použití režimu kompatibilního s verzí protokolu RIP.
           rip2: Přijmout pouze trasy verze 2 protokolu RIP.
   expire    - Interval vypršení cesty.
   remove    - Interval odstranění cesty.
   update    - Interval úplné aktualizace.
   authmode   - Jedna z následujících hodnot:
           authnone: Nejsou požadována žádná ověření.
           authsimplepassword: Je požadováno ověření hesla.
   tag     - Příznak trasy.
   unicast   - Jedna z následujících hodnot:
           also: Použít také unicast.
           only: Použít pouze režim typu unicast.
           disable: Zakázat režim typu unicast.
   accfiltmode - Jedna z následujících hodnot:
           include: Zahrnout filtry souhlasu.
           exclude: Vyloučit filtry souhlasu.
           disable: Zakázat filtry souhlasu.
   annfiltmode - Jedna z následujících hodnot:
           include: Zahrnout filtry oznámení.
           exclude: Vyloučit filtry oznámení.
           disable: Zakázat filtry oznámení.
   password   - Heslo jako prostý text (maximální délka 16 znaků).
 
Poznámky: Povolí a nakonfiguruje protokol RIP na zadaném rozhraní.
 
Příklady:
 
    add interface "Připojení místní sítě"
 
    Povolí a nakonfiguruje protokol RIP na zadaném rozhraní LAN pomocí
    výchozích nastavení konfigurace protokolu RIP.

Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.

»netsh »routing »ip »rip »add »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip add neighbor ?

Použití: add neighbor [name=]<řetězec> [addr=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití.
   addr     - Adresa IP pro sousední směrovač RIP.
 
Poznámky: Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.
 
Příklady:
 
    add neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.2
 

Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.

»netsh »routing »ip »rip »add »peerfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add peerfilter ?

Použití: add peerfilter [server=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   server    - Adresa IP pro server druhé strany.
 
Poznámky: Přidá filtr pro server, který může být akceptován jako server druhé
     strany.
 
Příklady:
 
    add peerfilter server=10.0.0.2
 

Odebere položku konfigurace z tabulky.

»netsh »routing »ip »rip »delete


C:\Windows>netsh routing ip rip delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete acceptfilter - Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
delete announcefilter - Odstraní filtr oznámení z rozhraní. 
delete interface - Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
delete neighbor - Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
delete peerfilter - Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.

Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.

»netsh »routing »ip »rip »delete »acceptfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete acceptfilter ?

Použití: delete acceptfilter [name=]<řetězec> [addr=]<adresa IP 1> <adresa IP 2>
 
Parametry: 
 
   Příznak      Hodnota
   name     - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití.
   addr     - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření
           filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je
           určena pro vysokou adresu IP.
 
Poznámky: Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
 
Příklady:
 
    delete acceptfilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Odstraní filtr oznámení z rozhraní.

»netsh »routing »ip »rip »delete »announcefilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete announcefilter ?

Použití: delete announcefilter [name=]<řetězec> [addr=]<adresa IP 1> <adresa IP 2>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití.
   addr     - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření
           filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je
           určena pro vysokou adresu IP.
 
Poznámky: Odstraní filtr oznámení nastavený pro trasy oznámené na rozhraní.
 
Příklady:
 
    delete announcefilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.

»netsh »routing »ip »rip »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip delete interface ?

Použití: delete interface [name=]<řetězec>
 
Parametry: 
 
   Příznak   Hodnota
   name    - Název rozhraní, ve kterém jsou protokoly RIP k dispozici.
 
Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní protokol RIP.
 
Příklady:
 
    delete interface "Připojení místní sítě"
 

Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.

»netsh »routing »ip »rip »delete »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip delete neighbor ?

Použití: delete neighbor [name=]<řetězec> [addr=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití.
   addr     - Adresa IP pro sousední směrovač RIP.
 
Poznámky: Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
 
Příklady:
 
    delete neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.2
 

Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.

»netsh »routing »ip »rip »delete »peerfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete peerfilter ?

Použití: delete peerfilter [server=]<adresa IP>
 
Parametry: 
 
   Příznak   Hodnota
   server  - Adresa IP pro server druhé strany.
 
Poznámky: Odstraní filtr pro server druhé strany.
 
Příklady:
 
    delete peerfilter server=10.0.0.2
 

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »ip »rip »dump


C:\Windows>netsh routing ip rip dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »ip »rip »help


C:\Windows>netsh routing ip rip help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »rip »install


C:\Windows>netsh routing ip rip install ?

Použití: install
   Instaluje směrové protokoly pod protokolem IP.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »routing »ip »rip »set


C:\Windows>netsh routing ip rip set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set flags   - Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
set global   - Nastaví globální parametry protokolu RIP.
set interface - Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.

Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.

»netsh »routing »ip »rip »set »flags


C:\Windows>netsh routing ip rip set flags ?

Použití: set flags [name=]<řetězec> [flag=]<předdefinované řetězce>
 
Parametry: 
   Příznak   Hodnota
   name   - Název rozhraní, ve kterém konfigurujete protokol RIP.
   flag   - Lze použít jednu nebo více následujících hodnot:
         clear: Vymaže všechny aktuálně nastavené příznaky protokolu RIP.
         splithorizon: Povolit protokol RIP pro rozdělený horizont.
         poisonreverse: Povolit protokol RIP pro nesprávnou změnu směru.
         triggeredupdates: Povolit aktualizace aktivované protokolem
                  RIP.
         cleanupupdates: Povolit čištění aktualizací pro protokol RIP.
         accepthostroutes: Povolit souhlas hostitelských tras.
         acceptdefaultroutes: Povolit souhlas výchozích tras.
         senddefaultroutes: Povolit odesílání výchozích tras.
         nosubnetsummary: Zakázat souhrn podsítě.
 
Poznámky: Pro zadané rozhraní nastavte příznaky související s protokolem RIP.
     Více příznaků můžete zadat ve tvaru seznamu, jehož položky jsou
     odděleny čárkami bez jakýchkoli mezer.
 
Příklady:
 
  set flags "Připojení místní sítě" clear
  set flags "Připojení místní sítě" splithorizon,accepthostroutes

Nastaví globální parametry protokolu RIP.

»netsh »routing »ip »rip »set »global


C:\Windows>netsh routing ip rip set global ?

Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]celé_číslo]
     [[peermode=]include|exclude|disable]
 
Parametry: 
   Příznak    Hodnota
   loglevel  - Jedna z následujících hodnot:
          none: Žádné protokolování událostí RIP.
          error: Protokolovat pouze chyby související s protokolem RIP.
          warn: Protokolovat upozornění související s protokolem RIP.
          info: Protokolovat informace související s protokolem RIP.
   mintrig   - Minimální interval spuštění zadaný v minutách.
   peermode  - Jedna z následujících hodnot:
          include: Zahrnout druhé strany.
          exclude: Nezahrnovat druhé strany.
          disable: Zakázat režim druhých stran.
 
Poznámky: Nastavte globální parametry protokolu RIP.
 
Příklady:
 
  set global "Připojení místní sítě" none 10 disable
  set global "Připojení místní sítě" mintrig=15

Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.

»netsh »routing »ip »rip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip set interface ?

Použití: set interface [name=]<řetězec> [[metric=]celé_číslo]
     [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2]
     [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]celé_číslo]
     [[remove=]celé_číslo] [[update=]celé_číslo]
     [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]celé_číslo]
     [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable]
     [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]řetězec]

Parametry: 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, kde je konfigurován protokol RIP.
   metric    - Hodnota metriky pro trasy založené na tomto rozhraní.
   updatemode  - Jedna z následujících hodnot:
           demand: Použít režim aktualizace na požádání.
           periodic: Provádět aktualizace v periodických intervalech.
   announce   - Jedna z následujících hodnot:
           none: Oznámit všechny trasy.
           rip1: Oznámit pouze trasy verze 1 protokolu RIP.
           ripcompat: Oznámit použití režimu kompatibilního s verzí
                protokolu RIP.
           rip2: Oznámit pouze trasy verze 2 protokolu RIP.
   accept    - Jedna z následujících hodnot:
           none: Přijmout všechny trasy.
           rip1: Přijmout pouze trasy verze 1 protokolu RIP.
           ripcompat: Přijmout použití režimu kompatibilního s verzí
                protokolu RIP.
           rip2: Přijmout pouze trasy verze 2 protokolu RIP.
   expire    - Interval vypršení trasy (v sekundách).
   remove    - Interval odstranění trasy (v sekundách).
   update    - Interval úplné aktualizace (v sekundách).
   authmode   - Jedna z následujících hodnot:
           authnone: Nejsou požadována žádná ověření.
           authsimplepassword: Je požadováno ověření hesla.
   tag     - Příznak trasy.
   unicast   - Jedna z následujících hodnot:
           also: Použít také režim unicast.
           only: Použít pouze režim unicast.
           disable: Zakázat režim unicast.
   accfiltmode - Jedna z následujících hodnot:
           include: Zahrnout filtry souhlasu.
           exclude: Vyloučit filtry souhlasu.
           disable: Zakázat filtry souhlasu.
   annfiltmode - Jedna z následujících hodnot:
           include: Zahrnout filtry oznámení.
           exclude: Vyloučit filtry oznámení.
           disable: Zakázat filtry oznámení.
   password   - Heslo v textovém formátu (maximální délka 16 znaků).

Poznámky: Upraví konfiguraci protokolu RIP na určeném rozhraní.

Příklady:

    set interface "Připojení místní sítě" metric=2 updatemode=periodic

    Upraví konfiguraci protokolu RIP v místním rozhraní s hodnotou
    metriky rovnající se 2 tak, aby prováděla aktualizaci
    na požádání.

Zobrazí informace

»netsh »routing »ip »rip »show


C:\Windows>netsh routing ip rip show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show flags   - Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
show global  - Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
show globalstats - Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
show ifbinding - Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
show ifstats  - Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
show interface - Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní.
show neighbor - Zobrazí statistiku druhé strany protokolu RIP.

Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.

»netsh »routing »ip »rip »show »flags


C:\Windows>netsh routing ip rip show flags ?

Použití: show flags [[name=]<řetězec>]
 
Parametry: 
   Příznak   Hodnota
   name    - Název rozhraní, jehož konfiguraci chcete
          zobrazit.
 
Poznámky: Zobrazí konfiguraci značek protokolu RIP pro zadaná rozhraní.

Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.

»netsh »routing »ip »rip »show »global


C:\Windows>netsh routing ip rip show global ?

Použití: show global
 
Poznámky: Zobrazí globální parametry konfigurace protokolu RIP.

Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.

»netsh »routing »ip »rip »show »globalstats


C:\Windows>netsh routing ip rip show globalstats ?

Použití: show globalstats [[rr=]celé_číslo]]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   rr      - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách.
 
Poznámky: Zobrazuje globální statistiky protokolu RIP.
 
Příklady:
 
    show globalstats rr=5
 
    Příklad zobrazuje globální statistiky protokolu RIP s obnoveními
    prováděnými každých 5 sekund.

Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.

»netsh »routing »ip »rip »show »ifbinding


C:\Windows>netsh routing ip rip show ifbinding ?

Použití: show ifbinding [[index=]adresa IP [[rr=]celé_číslo]]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   index    - Adresa IP nakonfigurovaná pro použití na rozhraní,
           pro které je povolen protokol RIP a pro které prohlížíte
           vazby.
   rr      - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách.
 
Poznámky: Zobrazí vazby protokolu RIP pro adresu IP.
 
Příklady:
 
    show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5
 
    Příklad zobrazuje vazby pro adresu IP 10.0.0.1 při obnovovací
    frekvenci 5 sekund.

Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.

»netsh »routing »ip »rip »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip rip show ifstats ?

Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   index    - Číslo určující rozhraní, pro které bude zobrazena
           statistika protokolu RIP. Chcete-li zjistit hodnoty
           indexů, použijte příkaz 'show interface' v dílčím kontextu
           příkazu 'netsh interface ip' modulu Netshell.
   rr      - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách.
 
Poznámky: Zobrazuje statistiku protokolu RIP pro zadané rozhraní.
 
Příklady:
 
    show ifstats index=1 rr=5
 
    Příklad zobrazuje statistiku protokolu RIP pro rozhraní s hodnotou
    indexu rovnající se 1 při použití obnovovacího intervalu 5 sekund.

Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní.

»netsh »routing »ip »rip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip show interface ?

Použití: show interface [[name=]<řetězec>]
 
Parametry: 
   Příznak   Hodnota
   name    - Název rozhraní, jehož konfiguraci chcete
          zobrazit.
 
Poznámky: Zobrazí konfiguraci protokolu RIP pro zadané rozhraní.

Zobrazí statistiku druhé strany protokolu RIP.

»netsh »routing »ip »rip »show »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip show neighbor ?

Použití: show neighbor [[index=]adresa IP [[rr=]celé_číslo]]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   index    - Adresa IP nakonfigurovaná pro použití na rozhraní,
           pro které chcete prohlížet statistiky druhé strany
           protokolu RIP.
   rr      - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách.
 
Poznámky: Zobrazuje statistiku druhé strany protokolu RIP.
 
Příklady:
 
    show neighbor index=10.0.0.1 rr=5
 
    Příklad zobrazuje vazby pro adresu IP 10.0.0.1 s obnovovacím
    intervalem 5 sekund.

Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »rip »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip rip uninstall ?

Použití: uninstall
   Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Změny kontextu `netsh routing ip routerdiscovery'.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do tabulky.
delete     - Odebere položku konfigurace z tabulky.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace
uninstall   - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do tabulky.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »add


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add interface - Na zadaném rozhraní nakonfiguruje zjišťování směrovačů.

Na zadaném rozhraní nakonfiguruje zjišťování směrovačů.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery add interface ?

Použití: add interface [name=]<řetězec> [[disc=]enable|disable]
     [[minint=]celé_číslo] [[maxint=]celé_číslo] [[life=]celé_číslo]
     [[level=]celé_číslo]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name    - Název zadaného rozhraní.
   disc    - Jedna z následujících hodnot:
          enable: Povoluje zjišťování směrovačů.
          disable: Zakazuje zjišťování směrovačů.
   minint   - Minimální interval v minutách mezi pakety zjišťování
          směrovačů.
   maxint   - Maximální interval v minutách mezi pakety zjišťování
          směrovačů.
   life    - Doba platnosti (v minutách) paketu zjišťování směrovačů
          odeslaného z tohoto směrovače nebo serveru.
   level    - Číslo, které určuje předvolbu pro použití tohoto rozhraní
          jako výchozí brány. V případě, že je pro zjišťování
          směrovačů povoleno více rozhraní, určuje zde uvedené vyšší
          číslo vyšší úroveň předvolby.
 
Poznámky: Konfiguruje zjišťování směrovačů pro určené rozhraní. Jakmile je
     tento příkaz přidán, je zjišťování směrovacích tabulek odesíláno
     v náhodných časech ohraničených nastavením minima a maxima intervalu.
 
Příklady:
 
    add interface "Připojení místní sítě" enable 7 10 30 0
 
    Příklad povoluje zjišťování směrovačů pro rozhraní zadané názvem
    a určuje výchozí nastavení: minimální interval 7 minut, maximální
    interval 10 minut, životnost 30 minut pro pakety zjišťování směrovačů
    a nulovou (0) nebo žádnou úroveň předvolby.

Odebere položku konfigurace z tabulky.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »delete


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete interface - Odstraní informace o zjišťování směrovačů.

Odstraní informace o zjišťování směrovačů.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ?

Použití: delete interface [name=]<řetězec>
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name    - Název zadaného rozhraní, ze kterého chcete odstranit
           nebo odebrat konfiguraci zjišťování směrovačů.
 
Poznámky: U zadaného rozhraní odstraní konfiguraci zjišťování směrovačů.
 
Příklady:
 
    delete interface name="Připojení místní sítě"

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »dump


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »help


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »set


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set interface - Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.

Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery set interface ?

Použití: set interface [name=]<řetězec> [[disc=]enable|disable]
     [[minint=]celé_číslo] [[maxint=]celé_číslo] [[life=]celé_číslo]
     [[level=]celé_číslo]
 
Parametr: 
 
   Příznak    Hodnota
   name    - Název zadaného rozhraní.
   disc    - Jedna z následujících hodnot:
          enable: Povoluje zjišťování směrovačů.
          disable: Zakazuje zjišťování směrovačů.
   minint   - Minimální interval v minutách mezi pakety zjišťování
          směrovačů.
   maxint   - Maximální interval v minutách mezi pakety zjišťování
          směrovačů.
   life    - Doba platnosti (v minutách) paketu zjišťování směrovačů
          odeslaného z tohoto směrovače nebo serveru.
   level    - Číslo, které určuje předvolbu pro použití tohoto rozhraní
          jako výchozí brány. V případě, že je pro zjišťování
          směrovačů povoleno více rozhraní, určuje zde uvedené vyšší
          číslo vyšší úroveň předvolby.
 
Poznámky: Aktualizuje zjišťování směrovačů pro zadané rozhraní.
 
Příklady:
 
    set interface "Připojení místní sítě" enable 7 10 30 0
 
    Příklad povoluje zjišťování směrovačů pro rozhraní zadané názvem
    a určuje výchozí nastavení: minimální interval 7 minut, maximální
    interval 10 minut, život dlouhý 30 minut pro pakety zjišťování směrovačů
    a nulová (0) nebo žádná úroveň předvolby.

Zobrazí informace

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »show


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show interface - Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.

Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery show interface ?

Použití: show interface [[name=]<řetězec>]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name    - Název zadaného rozhraní, pro které chcete prohlížet
           konfiguraci zjišťování směrovačů.
 
Poznámky: Zobrazuje konfiguraci zjišťování směrovačů pro zadané rozhraní.
 
Příklady:
 
    show interface name="Připojení místní sítě"

Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery uninstall ?

Použití: uninstall
   Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »routing »ip »set


C:\Windows>netsh routing ip set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set filter   - Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.
set interface - Nastaví stav rozhraní.
set loglevel  - Nastaví globální úroveň protokolování.
set persistentroute - Upraví trvalou statickou trasu.
set preferenceforprotocol - Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
set rtmroute  - Upraví dočasnou trasu (NetMgmt).
set scope   - Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.

Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.

»netsh »routing »ip »set »filter


C:\Windows>netsh routing ip set filter ?

Použití: set filter [name=]<řetězec> 
        [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] 
        [[fragcheck=]enable|disable]

Parametry: 

   Příznak    Hodnota                        
   name    - Název rozhraní, na který je použit filtr.
   filtertype - Jedna z následujících hodnot:             
          input: Pokud měněný filtr filtruje vstupy   
          output: Pokud měněný filtr filtruje vstupy   
          dial: Pokud měněný filtr filtruje připojené 
             rozhraní telefonického připojení
   action   - Akce provedená, pokud paket nesouhlasí se 
          žádným filtrem, nastává akce. 
   fragcheck  - Zapne nebo vypne kontrolu fragmentů pro vstupní pakety.

Poznámky: Pro zadané rozhraní změní výchozí akci pro typ filtru nebo
     změní nastavení kontroly fragmentu.

Příklady:

   set filter name="Telefonické připojení" filtertype=dial action=forward
   set filter name="Virtuální privátní připojení" fragcheck=disable

Nastaví stav rozhraní.

»netsh »routing »ip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip set interface ?

Použití: set interface [name = ] název rozhraní
          [ [state = ] { enable | disable } ]

Nastaví globální úroveň protokolování.

»netsh »routing »ip »set »loglevel


C:\Windows>netsh routing ip set loglevel ?

Použití: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info

 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   loglevel   - Jedna z následujících hodnot:
           none: Vypne protokolování 
           error: Úroveň protokolování nastavit pouze na chyby
           warn: Úroveň protokolování nastavit tak, aby byly 
              zahrnuta upozornění
           info: Úroveň protokolování nastavit tak, aby byly 
              zahrnuty informativní zprávy
 
Poznámky: Nastaví globální úroveň protokolování.
 
Příklady:
 
    set loglevel none
    set loglevel loglevel=error

Upraví trvalou statickou trasu.

»netsh »routing »ip »set »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip set persistentroute ?

Použití: set persistentroute [dest=]<adresa IP> [mask=]<maska IP podsítě>
        [name=]<řetězec> [[nhop=]<adresa IP>] [[proto=]static|nondod]
        [[preference=]<celé_číslo>] [[metric=]<celé_číslo>]
        [[view=]unicast|multicast|both]

Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   dest    - Cílová adresa pro zadanou trasu.
   mask    - Maska podsítě pro cílovou adresu.
   name    - Rozhraní, jehož trasa se má změnit.
   nhop    - Další směrování trasy. Pro směrovače nad
          rozhraními PPP není tato hodnota požadována.
   proto    - Jedna z následujících hodnot:
          static: Aktivovat připojení vyžádaného vytáčení (výchozí)
          nondod: Neaktivovat připojení vyžádaného vytáčení
   preference - Upřednostňování pro trasu.
   metric   - Metrika pro trasu.
   view    - Jedna z následujících hodnot:
          unicast: Trasa je platná pouze pro provoz typu unicast;
          multicast: Trasa je platná pouze pro provoz vícesměrového 
                vysílání;
          both: Trasa je platná pro oba provozy - typu unicast
             i vícesměrového vysílání (výchozí).
 
Poznámky: Změní trvalou statickou trasu zadanémho rozhraní.

Příklady:
 
   set persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení"

Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.

»netsh »routing »ip »set »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip set preferenceforprotocol ?

Použití: set preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmt|nondod|ospf|rip|static
     [preflevel=]<celé_číslo>

Parametry: 

   Příznak    Hodnota
   proto    - Jedna z následujících hodnot:
           autostatic: Nastaví autostatické předvolby směrování.
           local:  Nastaví místní předvolby směrování.
           netmgmt: Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro
               protokol správy sítě.
           nondod: Nastaví předvolby pro směrovací protokol,
               který neumí používat vyžádané volání.
           ospf:  Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro
               OSPF.
           rip:   Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro
               RIP.
           static: Nastaví statické předvolby směrování.
   preflevel  - Úroveň předvoleb pro zadané rozhraní.
 
Poznámky: Nastaví novou úroveň předvoleb pro zadaný typ směrovacího protokolu.
 
Příklady:
 
    set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20
    set preferenceforprotocol ospf 30

Upraví dočasnou trasu (NetMgmt).

»netsh »routing »ip »set »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip set rtmroute ?

Použití: set rtmroute [dest=]<adresa IP> [mask=]<maska IP podsítě>
    [[nameorindex=]<řetězec>] [[nhop=]<adresa IP>]
    [[preference=]<celé_číslo>] [[metric=]<celé_číslo>]
    [[view=]unicast|multicast|both ]

Parametry: 
   Příznak    Hodnota
   dest    - Cílová adresa pro zadanou trasu.
   mask    - Maska podsítě pro cílovou adresu.
   nameorindex - Rozhraní, na kterém se má trasa změnit.
   nhop    - Další směrování pro trasu. Není požadováno 
          pro trasy nad rozhraním protokolu PPP.
   preference - Nové upřednostňování pro trasu.
   metric   - Nová metrika pro trasu.
   view    - Jedna z následujících hodnot:
          unicast: Trasa je platná pouze pro vysílání typu unicast;
          multicast: Trasa je platná pouze pro vícesměrové vysílání;
          both: Trasa je platná pro vysílání typu unicast i pro
             vícesměrové vysílání (výchozí).

Poznámky: Pokud byl zadán název rozhraní nebo počet směrování, změní 
     dočasnou trasu správy sítě.

Příklad:
   set rtmroute 169.254.1.0 255.255.0.0 "Virtuální privátní připojení"

Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.

»netsh »routing »ip »set »scope


C:\Windows>netsh routing ip set scope ?

Použití: set scope [grpaddr=]<adresa IP> [grpmask=]<maska podsítě IP>
     [scopename=]<řetězec>

Parametry: 

   Příznak     Hodnota
   grpaddr    - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. 
   grpmask    - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání.
   scopename   - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude nastaven. 

Poznámky: Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.

Příklady:

    set scope 239.1.1.1 255.255.255.255 "Můj obor vícesměrového vysílání" 

Zobrazí informace

»netsh »routing »ip »show


C:\Windows>netsh routing ip show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show boundary - Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
show boundarystats - Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
show filter  - Zobrazuje informace o filtru paketů.
show interface - Zobrazí informace o rozhraní.
show loglevel - Zobrazí globální úroveň protokolování.
show mfe    - Zobrazí položky vícesměrového předávání.
show mfestats - Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
show persistentroutes - Zobrazí trvalé statické trasy.
show preferenceforprotocol - Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
show protocol - Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
show rtmdestinations - Zobrazí cíle v tabulce směrování.
show rtmroutes - Zobrazí trasy v tabulce směrování.
show scope   - Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.

Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.

»netsh »routing »ip »show »boundary


C:\Windows>netsh routing ip show boundary ?

Použití: show boundary

Poznámky: Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.

Příkaz zobrazí informace:
 
Pole      Popis
----      -----
Rozhraní    Zobrazí název rozhraní, na kterém jsou nastaveny mezní hodnoty.
Adresa     Adresa IP skupiny vícesměrového vysílání pro mezní hodnotu.
Maska      Maska podsítě spojená se skupinovou adresou.
Název oboru   Název oboru vícesměrového vysílání.

Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.

»netsh »routing »ip »show »boundarystats


C:\Windows>netsh routing ip show boundarystats ?

Použití: show boundarystats [[rr=]<celé_číslo>]

Parametry: 

   Příznak   Hodnota
   rr    - Obnovovací interval vyjádřený jako čas v sekundách.

Poznámky: Zobrazí aktuální mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.

Informace zobrazené tímto příkazem obsahují:
Pole       Popis
-----      -----------
Adresa     Adresa skupiny vícesměrového vysílání protokolu IP pro mezní
         hodnoty.
Mask       Maska podsítě spojená s adresou skupiny.
Interface    Název rozhraní, kde jsou nastaveny mezní hodnoty.

Příklady:
   show boundarystats rr=3

   Příkaz zobrazuje aktuální statistiku mezních hodnot vícesměrového vysílání
   IP a obnovuje zobrazení každé 3 sekundy, dokud není cyklus zobrazování
   ukončen stisknutím kombinace kláves CTRL + C.

Zobrazuje informace o filtru paketů.

»netsh »routing »ip »show »filter


C:\Windows>netsh routing ip show filter ?

Použití: show filter [[name=]<řetězec>]
Parametry: 

   Příznak     Hodnota
   název     - Název rozhraní, na kterém je nastaven filtr.

Poznámky: Zobrazí informace o filtru paketů.

Příkaz zobrazí informace:
 
Pole        Popis
----        -----
Vstup       Zobrazí informace o filtrech vstupu.
Výstup       Zobrazí informace o filtrech výstupu.
Vyžádané volání Zobrazí informace o filtrech vyžádaného volání.
Kontrola fragmentů Zobrazí, zda je zapnuta nebo vypnuta kontrola fragmentů.
Rozhraní      Zobrazí název rozhraní.

Příklady:

    show filter 
    show filter name="Připojení místní sítě" 

    První příkaz zobrazí informace o filtrech pro všechna rozhraní.
    Druhý příkaz zobrazí stav filtru pouze pro zadané rozhraní.

Zobrazí informace o rozhraní.

»netsh »routing »ip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip show interface ?

Použití: show interface [[name=]<řetězec>]

Parametry: 

   Příznak     Hodnota
   name     - Název rozhraní.

Poznámky: Zobrazí informace o rozhraní.

 Je-li použito k zobrazení informací o všech rozhraních:

Pole      Popis
----      -----
Stav      Zobrazí, zda je rozhraní zapnuto nebo vypnuto.
Typ       Zobrazí, jak je rozhraní používáno, např. ve smyčce,
        jako vnitřní či vyhrazené rozhraní.
Rozhraní    Zobrazí název rozhraní.

 Je-li použito k zobrazení informací o určitém rozhraní:

Pole      Popis
----      -----
Typ       Zobrazí, jak je rozhraní používáno, např. jako obecné,
        vnitřní či vyhrazené rozhraní.
Dodavatel    Zobrazí informace o dodavateli rozhraní.
Protokol    Pro dané rozhraní zobrazí informace o protokolu.

Příklady:

    show interface 
    show interface name="Připojení místní sítě" 

    První příkaz zobrazí informace pro všechna rozhraní.
    Druhý příkaz zobrazí pouze zadané rozhraní.

Zobrazí globální úroveň protokolování.

»netsh »routing »ip »show »loglevel


C:\Windows>netsh routing ip show loglevel ?

Použití: show loglevel

Poznámky: Zobrazí globální úroveň protokolování, tj. zda je vypnuto
     protokolování (none). Uvede také, zda jsou protokolovány 
     chyby, upozornění nebo informativní zprávy.

Zobrazí položky vícesměrového předávání.

»netsh »routing »ip »show »mfe


C:\Windows>netsh routing ip show mfe ?

Použití: show mfe [[grpaddr=]<adresa IP> [grpmask=]<maska podsítě IP>
        [[srcaddr=]<adresa IP> [srcmask=]<maska podsítě IP>]
        [[type=]active|negative|both]
        [[rr=]celé_číslo]

Parametry: 
   Příznak    Hodnota
   grpaddr   - Skupinová adresa IP pro začátek rozsahu.
   grpmask   - Maska podsítě související se skupinovou adresou IP.
   srcaddr   - Zdrojová adresa IP začátku rozsahu.
   srcmask   - Maska podsítě související se zdrojovou adresou IP.
   type    - Jedna z následujících hodnot:
          active: Zobrazí pouze aktivní položky předávání
              vícesměrového vysílání (multicast
              forwarding entries - MFE)
          negative: Zobrazí pouze záporné položky MFE
          both: Zobrazí aktivní i záporné položky MFE (výchozí nastavení)
   rr     - Obnovovací interval v sekundách.

Poznámky: Zobrazí položky předávání vícesměrového vysílání.

Informace zobrazované tímto příkazem:

Pole        Popis
-----       -----------
Skupina     - Skupina nebo skupiny, pro které jsou data určena.
Zdroj      - Zdroj nebo zdroje, odkud data pocházejí.
Prot       - Protokol vícesměrového vysílání, který je povolen
          na příchozím rozhraní.
Př/Výst. rozhraní- První řádek položky MFE zobrazuje příchozí rozhraní.
          Další řádek nebo řádky zobrazují výstupní rozhraní
          (jedno na řádek).
Soused/NHOP   - První řádek položky MFE zobrazuje sousední síť v opačném směru
          na příchozí straně.
          Následující řádek nebo řádky zobrazují další směrování,
          která odpovídají jednotlivým výstupním rozhraním.
Příklady:
   show mfe
   show mfe grpaddr=239.0.0.1 mask=255.255.255.255

Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.

»netsh »routing »ip »show »mfestats


C:\Windows>netsh routing ip show mfestats ?

Použití: show mfestats [[grpaddr=]<adresa IP> [grpmask=]<maska IP podsítě>
        [[srcaddr=]<adresa IP> [srcmask=]<maska IP podsítě>]
        [[type=]active|negative|both]
        [[stats=]all]
        [[rr=]Frekvence obnovení ]

Parametry: 
   Příznak    Hodnota
   grpaddr   - Skupinová adresa IP pro začátek rozsahu.
   grpmask   - Maska podsítě související se skupinovou adresou IP.
   srcaddr   - Zdrojová adresa IP začátku rozsahu.
   srcmask   - Maska podsítě související se zdrojovou adresou IP.
   type    - Jedna z následujících hodnot:
          active: Zobrazí pouze aktivní položky předávání
               vícesměrového vysílání MFE (multicast
               forwarding entries)
          negative: Zobrazí pouze záporné položky MFE
          both: Zobrazí aktivní i záporné položky MFE (výchozí)
   stats    - Pro zobrazení všech podrobných stastik MFE, zadejte "all"
   rr     - Interval aktualizace statistik MFE v sekundách.

Poznámky: Zobrazí statistiky položek předávání vícesměrového vysílání (MFE).

Příkaz zobrazí informace:

Pole        Popis
----        -----
Skupina     - Skupina nebo skupiny označené adresou, kam směřují data.
Zdroj      - Zdroj nebo zdroje, odkud data pocházejí.
Prot       - Protokol vícesměrového vysílání, který je povolen
          na příchozím rozhraní.
Př/Výst rozhr  - První řádek položky MFE zobrazuje příchozí rozhraní.
          Následující řádek nebo řádky zobrazují výstupní rozhraní
          (jeden na řádek).
Soused/NHOP   - První řádek položky MFE zobrazuje souseda směrem proti
          proudu na příchozí straně.
          Následující řádek nebo řádky zobrazují další směrování,
          která odpovídají jednotlivým výstupním rozhraním.
Př/Výst Pkt   - První řádek položky MFE zobrazuje počet příchozích
          paketů.
          Následující řádek nebo řádky zobrazují počet paketů
          přesměrovaných z odpovídajícího výstupního rozhraní.
PřBajt/Zahod   - První řádek položky MFE zobrazuje počet příchozích
          bajtů.
          Následující řádek nebo řádky zobrazují počet paketů
          zahozených na odpovídajícím výstupním rozhraní.
Jiné roz/TTL   - První řádek položky MFE zobrazuje počet paketů,
          které byly přijaty na jiném než příchozím rozhraní.
Přeteč/Frag   - První řádek položky MFE zobrazuje počet zahozených paketů
          z důvodu přetečení vyrovnávací paměti.
          Následující řádek nebo řádky zobrazují počet paketů,
          které na odpovídajícím rozhraní vyžadovaly fragmentaci.
Příklady:
   show mfestats
   show mfestats grpaddr=239.0.0.1 mask=255.255.255.255

Zobrazí trvalé statické trasy.

»netsh »routing »ip »show »persistentroutes


C:\Windows>netsh routing ip show persistentroutes ?

Použití: show persistentroutes [[name=]<řetězec>]

Parametry: 

   Příznak     Hodnota
   name     - Název rozhraní, na kterém jsou používány
           trvalé trasy.

Poznámky: Zobrazí trvalé statické trasy.

Příkaz zobrazí informace:
 
Pole      Popis
----      -----------
Předpona   - Předpona adresy v zápisu CIDR 
        (Classless Internet Domain Routing)
        (příklad: 10.0.0.1/8)
Protokol   - Protokol, který je přidán k trase
Upředn    - Hodnota upřednostňování pro trasu
Met      - Primární hodnota metriky pro trasu, která se používá
        k rušení pout mezi stejnými trasami se stejným upřednostňováním
Brána     - Adresa IP dalšího směrování, které se používá pro předávání
Zobraz    - Seznam zobrazení (U=unicast, M=vícesměrové vysílání)
Rozhraní   - Rozhraní, které trasa ukazuje a používá jej

Příklady:

    show persistentroutes 
    show persistentroutes name="Připojení místní sítě" 

    První příkaz zobrazí trvalé trasy pro všechna rozhraní.
    Druhý příkaz zobrazí trvalé trasy pouze pro zadané 
    rozhraní.

Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.

»netsh »routing »ip »show »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip show preferenceforprotocol ?

Použití: show preferenceforprotocol

Poznámky: Pro všechny protokoly zobrazí úrovně upřednostňování.

Příkaz zobrazí informace:
 
Pole       Popis
-----      -----
Protokol     Zobrazí informace o protokolu směrování IP.
Priorita     Zobrazuje upřednostňované pořadí použití protokolů.

Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.

»netsh »routing »ip »show »protocol


C:\Windows>netsh routing ip show protocol ?

Použití: show protocol

Poznámky: Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.

Příkaz zobrazí informace:
 
Pole      Popis
-----      -----------
Typ       Zobrazí, jak je rozhraní používáno, jako např. obecné, vnitřní
         nebo vyhrazené použití.
Dodavatel      Zobrazí pro protokol informace o dodavateli..
Protokol     Zobrazí informace o protokolu IP.

Zobrazí cíle v tabulce směrování.

»netsh »routing »ip »show »rtmdestinations


C:\Windows>netsh routing ip show rtmdestinations ?

Použití: show rtmdestinations 
       [[operator=]matching|shorterthan|longerthan]
       [[dest=]<adresa IP> [mask=]<maska IP podsítě>]
       [[view=]unicast|multicast|both]
       [[proto=]autostatic|local|netmgmt|nondod|ospf|rip|static

Parametry: 

   Příznak    Hodnota
   operator   - Jedna z následujících hodnot:
           matching: Zobrazí trasy odpovídající zadanému cíli;
           shorterthan: Zobrazí trasy kratší než cíl;
           longerthan: Zobrazí trasy delší cíl;
   dest     - Cílová adresa IP.
   mask     - Hodnota masky podsítě pro cílovou adresu IP.
   view     - Jedna z následujících hodnot:
           unicast: Zobrazí pouze trasy pro typ unicast;
           multicast: Zobrazí pouze trasy pro vícesměrové vysílání;
           both: Zobrazí trasy pro typ unicast i pro vícesměrové
              vysílání (výchozí).
   protokol   - Zobrazí pouze trasy přidané pomocí určitého směrovacího
           protokolu.

Poznámky: Zobrazí cíle v tabulce směrování.

Příkaz zobrazí informace:
Pole      Popis
----      -----

Předpona   - Předpona adresy v zápisu CIDR (Classless Internet Domain
        Routing) (příklad: 10.0.0.1/8).
Protokol   - Protokol, který přidal trasu.
Prf      - Hodnota upřednostňování trasy.
Metrika    - Primární hodnota metriky trasy, která se používá k rušení 
        pout mezi stejnými trasami se stejným upřednostňováním.
Brána     - Adresa IP dalšího směrování, která se používá pro předávání.
Vw      - Seznam zobrazení (U=unicast, M=vícesměrové vysílání).
Rozhraní   - Rozhraní, na které trasa ukazuje a používá jej.

Příklady:
    show rtmdestinations 
    show rtmdestinations sh 10.0.0.1 
    show rtmdestinations lo 172/8 

    První příkaz zobrazí všechny předpony v tabulce směrování.
    Druhý příkaz zobrazí všechny předpony kratší než 10.0.0.1 
    a třetí příkaz zobrazí všechny předpony v podstromu 172.0.0.0/8.

Zobrazí trasy v tabulce směrování.

»netsh »routing »ip »show »rtmroutes


C:\Windows>netsh routing ip show rtmroutes ?

Použití: show rtmroutes 
       [[operator=]matching|shorterthan|longerthan]
       [[dest=]<adresa IP> [mask=]<maska IP podsítě>]
       [[view=]unicast|multicast|both]
       [[proto=]autostatic|local|netmgmt|nondod|ospf|rip|static

Parametry: 

   Příznak    Hodnota
   operator   - Jedna z následujících hodnot:
           matching: Zobrazí trasy odpovídající zadanému cíli;
           shorterthan: Zobrazí trasy kratší než cíl;
           longerthan: Zobrazí trasy delší cíl;
   dest     - Cílová adresa IP.
   mask     - Hodnota masky podsítě pro cílovou adresu IP.
   view     - Jedna z následujících hodnot:
           unicast: Zobrazí pouze trasy pro typ unicast;
           multicast: Zobrazí pouze trasy pro vícesměrové vysílání;
           both: Zobrazí trasy pro typ unicast i pro vícesměrové
              vysílání (výchozí).
   protokol   - Zobrazí pouze trasy přidané pomocí určitého směrovacího
           protokolu.

Poznámky: Zobrazí trasy v tabulce směrování.

Příkaz zobrazí informace:
Pole      Popis
----      -----

Předpona   - Předpona adresy v zápisu CIDR (Classless Internet Domain
        Routing) (příklad: 10.0.0.1/8).
Protokol   - Protokol, který přidal trasu.
Prf      - Hodnota upřednostňování trasy.
Metrika    - Primární hodnota metriky trasy, která se používá k rušení 
        pout mezi stejnými trasami se stejným upřednostňováním.
Brána     - Adresa IP dalšího směrování, která se používá pro předávání.
Vw      - Seznam zobrazení (U=unicast, M=vícesměrové vysílání).
Rozhraní   - Rozhraní, na které trasa ukazuje a používá jej.

Příklady:
    show rtmroutes 
    show rtmroutes sh 10.0.0.1 
    show rtmroutes lo 172/8 

    První příkaz zobrazí všechny trasy v tabulce směrování.
    Druhý příkaz zobrazí všechny trasy kratší než 10.0.0.1 
    a třetí příkaz zobrazí všechny trasy v podstromu 172.0.0.0/8.

Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.

»netsh »routing »ip »show »scope


C:\Windows>netsh routing ip show scope ?

Použití: show scope

Poznámky: Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.

Příkaz zobrazí informace:
 
Pole      Popis
----      -----
Adresa     Zobrazí počáteční adresu IP pro obor vícesměrového vysílání.
Maska      Zobrazí masku podsítě pro adresu oboru.
Název oboru   Zobrazí název oboru vícesměrového vysílání.

Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.

»netsh »routing »ip »update


C:\Windows>netsh routing ip update ?

Použití: update [name=]<řetězec>

Parametry: 

   Příznak  Hodnota
   name   - Rozhraní, na kterém se mají aktualizovat trasy.

Poznámky: Aktualizuje automatické statické trasy na rozhraní.

Změny kontextu `netsh routing ipx'.

»netsh »routing »ipx


C:\Windows>netsh routing ipx ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do seznamu.
delete     - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
netbios    - Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
rip      - Změny kontextu `netsh routing ipx rip'.
sap      - Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace o konfiguraci.
update     - Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní.

K dispozici jsou následující dílčí kontexty:
 netbios rip sap

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do seznamu.

»netsh »routing »ipx »add


C:\Windows>netsh routing ipx add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add filter   - Přidá filtr paketů do seznamu filtrů.
add interface - Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
add staticroute - Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
add staticservice - Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.

Přidá filtr paketů do seznamu filtrů.

»netsh »routing »ipx »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx add filter ?

Příkaz ADD se používá pro přidání nových položek ke konfiguraci IPX.
Syntaxe příkazu:
  ADD INTERFACE názevrozhr
  ADD STATICROUTE názevrozhr síť [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] značky 
                [HOPS=] početsměr
  ADD STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [NETWORK=] síť [NODE=] směr 
                [SOCKET=] soket [HOPS=] směr
  ADD FILTER názevrozhr režim [SRCNET= síť maska] [SRCNODE= uzel] 
                [SRCSOCKET= soket] [DSTNET= síť mask] 
                [DSTNODE= uzel] [DSTSOCKET= soket] 
                [PKTTYPE= pkttyp] [LOG]

kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  síť     - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  mac     - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  značky   - počet značek (číslo v desítkové soustavě).
  početsměr  - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě).
  typsluž   - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž  - název služby.
  uzel    - 6bajtová adresa uzlu (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  soket    - 2bajtová adresa soketu (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  režim    - INPUT nebo OUTPUT.
  maska    - 4bajtová maska sítě (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  pkttyp   - 1bajtový typ paketu (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.

»netsh »routing »ipx »add »interface


C:\Windows>netsh routing ipx add interface ?

Příkaz ADD se používá pro přidání nových položek ke konfiguraci IPX.
Syntaxe příkazu:
  ADD INTERFACE názevrozhr
  ADD STATICROUTE názevrozhr síť [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] značky 
                [HOPS=] početsměr
  ADD STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [NETWORK=] síť [NODE=] směr 
                [SOCKET=] soket [HOPS=] směr
  ADD FILTER názevrozhr režim [SRCNET= síť maska] [SRCNODE= uzel] 
                [SRCSOCKET= soket] [DSTNET= síť mask] 
                [DSTNODE= uzel] [DSTSOCKET= soket] 
                [PKTTYPE= pkttyp] [LOG]

kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  síť     - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  mac     - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  značky   - počet značek (číslo v desítkové soustavě).
  početsměr  - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě).
  typsluž   - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž  - název služby.
  uzel    - 6bajtová adresa uzlu (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  soket    - 2bajtová adresa soketu (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  režim    - INPUT nebo OUTPUT.
  maska    - 4bajtová maska sítě (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  pkttyp   - 1bajtový typ paketu (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.

»netsh »routing »ipx »add »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx add staticroute ?

Příkaz ADD se používá pro přidání nových položek ke konfiguraci IPX.
Syntaxe příkazu:
  ADD INTERFACE názevrozhr
  ADD STATICROUTE názevrozhr síť [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] značky 
                [HOPS=] početsměr
  ADD STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [NETWORK=] síť [NODE=] směr 
                [SOCKET=] soket [HOPS=] směr
  ADD FILTER názevrozhr režim [SRCNET= síť maska] [SRCNODE= uzel] 
                [SRCSOCKET= soket] [DSTNET= síť mask] 
                [DSTNODE= uzel] [DSTSOCKET= soket] 
                [PKTTYPE= pkttyp] [LOG]

kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  síť     - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  mac     - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  značky   - počet značek (číslo v desítkové soustavě).
  početsměr  - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě).
  typsluž   - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž  - název služby.
  uzel    - 6bajtová adresa uzlu (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  soket    - 2bajtová adresa soketu (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  režim    - INPUT nebo OUTPUT.
  maska    - 4bajtová maska sítě (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  pkttyp   - 1bajtový typ paketu (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.

»netsh »routing »ipx »add »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx add staticservice ?

Příkaz ADD se používá pro přidání nových položek ke konfiguraci IPX.
Syntaxe příkazu:
  ADD INTERFACE názevrozhr
  ADD STATICROUTE názevrozhr síť [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] značky 
                [HOPS=] početsměr
  ADD STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [NETWORK=] síť [NODE=] směr 
                [SOCKET=] soket [HOPS=] směr
  ADD FILTER názevrozhr režim [SRCNET= síť maska] [SRCNODE= uzel] 
                [SRCSOCKET= soket] [DSTNET= síť mask] 
                [DSTNODE= uzel] [DSTSOCKET= soket] 
                [PKTTYPE= pkttyp] [LOG]

kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  síť     - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  mac     - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  značky   - počet značek (číslo v desítkové soustavě).
  početsměr  - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě).
  typsluž   - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž  - název služby.
  uzel    - 6bajtová adresa uzlu (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  soket    - 2bajtová adresa soketu (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  režim    - INPUT nebo OUTPUT.
  maska    - 4bajtová maska sítě (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  pkttyp   - 1bajtový typ paketu (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.

»netsh »routing »ipx »delete


C:\Windows>netsh routing ipx delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete filter - Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
delete interface - Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
delete staticroute - Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.
delete staticservice - Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.

Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.

»netsh »routing »ipx »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx delete filter ?

Příkaz DELETE se používá k odstranění položek z konfigurace IPX.
Syntaxe příkazu:
  DELETE INTERFACE názevrozhr
  DELETE STATICROUTE názevrozhr síť
  DELETE STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž
  [SRCSOCKET= soket] [DSTNET= síť maska] 
                   [DSTNODE= uzel] [DSTSOCKET= soket] 
                   [PKTTYPE= pkttyp]
  
kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hexadecimálních číslic, úvodní nuly nepovinné).
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.
  maska   - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  uzel    - 6bajtová adresa uzlu (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  soket   - 2bajtová adresa soketu (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  pkttyp   - 1bajtový typ paketu (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.

»netsh »routing »ipx »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ipx delete interface ?

Příkaz DELETE se používá k odstranění položek z konfigurace IPX.
Syntaxe příkazu:
  DELETE INTERFACE názevrozhr
  DELETE STATICROUTE názevrozhr síť
  DELETE STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž
  [SRCSOCKET= soket] [DSTNET= síť maska] 
                   [DSTNODE= uzel] [DSTSOCKET= soket] 
                   [PKTTYPE= pkttyp]
  
kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hexadecimálních číslic, úvodní nuly nepovinné).
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.
  maska   - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  uzel    - 6bajtová adresa uzlu (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  soket   - 2bajtová adresa soketu (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  pkttyp   - 1bajtový typ paketu (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Odstraní statickou trasu ze směrovací tabulky.

»netsh »routing »ipx »delete »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx delete staticroute ?

Příkaz DELETE se používá k odstranění položek z konfigurace IPX.
Syntaxe příkazu:
  DELETE INTERFACE názevrozhr
  DELETE STATICROUTE názevrozhr síť
  DELETE STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž
  [SRCSOCKET= soket] [DSTNET= síť maska] 
                   [DSTNODE= uzel] [DSTSOCKET= soket] 
                   [PKTTYPE= pkttyp]
  
kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hexadecimálních číslic, úvodní nuly nepovinné).
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.
  maska   - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  uzel    - 6bajtová adresa uzlu (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  soket   - 2bajtová adresa soketu (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  pkttyp   - 1bajtový typ paketu (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.

»netsh »routing »ipx »delete »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx delete staticservice ?

Příkaz DELETE se používá k odstranění položek z konfigurace IPX.
Syntaxe příkazu:
  DELETE INTERFACE názevrozhr
  DELETE STATICROUTE názevrozhr síť
  DELETE STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž
  [SRCSOCKET= soket] [DSTNET= síť maska] 
                   [DSTNODE= uzel] [DSTSOCKET= soket] 
                   [PKTTYPE= pkttyp]
  
kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hexadecimálních číslic, úvodní nuly nepovinné).
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.
  maska   - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  uzel    - 6bajtová adresa uzlu (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  soket   - 2bajtová adresa soketu (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  pkttyp   - 1bajtový typ paketu (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »ipx »dump


C:\Windows>netsh routing ipx dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »ipx »help


C:\Windows>netsh routing ipx help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.

»netsh »routing »ipx »netbios


C:\Windows>netsh routing ipx netbios ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do seznamu.
delete     - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace o konfiguraci.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do seznamu.

»netsh »routing »ipx »netbios »add


C:\Windows>netsh routing ipx netbios add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add nbname   - Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.

Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.

»netsh »routing »ipx »netbios »add »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios add nbname ?

Objekt NBNAME se používá ke konfiguraci statických názvů NETBIOS na rozhraních směrovačů.
Syntaxe příkazu:
  SHOW NBNAME názevrozhr
  ADD NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp]
  DELETE NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp]
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní.
  nbnázev  - název systému NETBIOS.
  nbtyp   - 1bajtový typ názvu NETBIOS (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).

Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.

»netsh »routing »ipx »netbios »delete


C:\Windows>netsh routing ipx netbios delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete nbname - V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS.

V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS.

»netsh »routing »ipx »netbios »delete »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios delete nbname ?

Objekt NBNAME se používá ke konfiguraci statických názvů NETBIOS na rozhraních směrovačů.
Syntaxe příkazu:
  SHOW NBNAME názevrozhr
  ADD NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp]
  DELETE NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp]
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní.
  nbnázev  - název systému NETBIOS.
  nbtyp   - 1bajtový typ názvu NETBIOS (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »ipx »netbios »dump


C:\Windows>netsh routing ipx netbios dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »ipx »netbios »help


C:\Windows>netsh routing ipx netbios help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »routing »ipx »netbios »set


C:\Windows>netsh routing ipx netbios set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

»netsh »routing »ipx »netbios »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx netbios set interface ?

Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci šíření vysílání NBIPX a ke
sledování přenosu NBIPX na rozhraních směrovačů.
Syntaxe příkazu:
  SHOW INTERFACE [názevrozhr]
  SET INTERFACE názevrozhr [[BCASTACCEPT=] přijrežim]
               [[BCASTDELIVER=] dorrežim]           
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  přijrežim  - ENABLED nebo DISABLED.
  dorrežim  - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

Zobrazí informace o konfiguraci.

»netsh »routing »ipx »netbios »show


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show interface - Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
show nbname  - Zobrazí seznam názvů pro NETBIOS.

Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.

»netsh »routing »ipx »netbios »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show interface ?

Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci šíření vysílání NBIPX a ke
sledování přenosu NBIPX na rozhraních směrovačů.
Syntaxe příkazu:
  SHOW INTERFACE [názevrozhr]
  SET INTERFACE názevrozhr [[BCASTACCEPT=] přijrežim]
               [[BCASTDELIVER=] dorrežim]           
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  přijrežim  - ENABLED nebo DISABLED.
  dorrežim  - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

Zobrazí seznam názvů pro NETBIOS.

»netsh »routing »ipx »netbios »show »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show nbname ?

Objekt NBNAME se používá ke konfiguraci statických názvů NETBIOS na rozhraních směrovačů.
Syntaxe příkazu:
  SHOW NBNAME názevrozhr
  ADD NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp]
  DELETE NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp]
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní.
  nbnázev  - název systému NETBIOS.
  nbtyp   - 1bajtový typ názvu NETBIOS (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).

Změny kontextu `netsh routing ipx rip'.

»netsh »routing »ipx »rip


C:\Windows>netsh routing ipx rip ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do seznamu.
delete     - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace o konfiguraci.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do seznamu.

»netsh »routing »ipx »rip »add


C:\Windows>netsh routing ipx rip add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add filter   - Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.

Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.

»netsh »routing »ipx »rip »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip add filter ?

Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů na rozhraních směrovačů.
Syntaxe příkazu:
  SHOW FILTER názevrozhr [režim]
  ADD FILTER názevrozhr režim síť maska
  DELETE FILTER názevrozhr režim síť maska
  SET FILTER názevrozhr režim akce
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní.
  režim   - INPUT nebo OUTPUT.
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  maska   - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.

»netsh »routing »ipx »rip »delete


C:\Windows>netsh routing ipx rip delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete filter - Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.

Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.

»netsh »routing »ipx »rip »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip delete filter ?

Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů na rozhraních směrovačů.
Syntaxe příkazu:
  SHOW FILTER názevrozhr [režim]
  ADD FILTER názevrozhr režim síť maska
  DELETE FILTER názevrozhr režim síť maska
  SET FILTER názevrozhr režim akce
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní.
  režim   - INPUT nebo OUTPUT.
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  maska   - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »ipx »rip »dump


C:\Windows>netsh routing ipx rip dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »ipx »rip »help


C:\Windows>netsh routing ipx rip help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »routing »ipx »rip »set


C:\Windows>netsh routing ipx rip set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set filter   - V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
set global   - Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.

»netsh »routing »ipx »rip »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip set filter ?

Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů na rozhraních směrovačů.
Syntaxe příkazu:
  SHOW FILTER názevrozhr [režim]
  ADD FILTER názevrozhr režim síť maska
  DELETE FILTER názevrozhr režim síť maska
  SET FILTER názevrozhr režim akce
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní.
  režim   - INPUT nebo OUTPUT.
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  maska   - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.

»netsh »routing »ipx »rip »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx rip set global ?

Objekt GLOBAL se používá ke konfiguraci globálních nastavení RIP.
Syntaxe příkazu:
  SHOW GLOBAL 
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] úroveň]
Kde: 
  úroveň - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

»netsh »routing »ipx »rip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx rip set interface ?

Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci a sledování rozhraní RIP.
Syntaxe příkazu:
  SHOW INTERFACE [názevrozhr] 
  SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[ADVERTISE=] admstav] 
      [[LISTEN= ] admstav] [[UPDATEMODE=] aktrežim][[INTERVAL=] aktint] 
      [[AGEMULTIPLIER=] koef]
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  admstav  - ENABLED nebo DISABLED.
  aktrežim  - STANDARD, NONE nebo AUTOSTATIC.
  aktint   - interval aktualizace v sekundách.
  koef    - koeficient stárnutí trasy.

Zobrazí informace o konfiguraci.

»netsh »routing »ipx »rip »show


C:\Windows>netsh routing ipx rip show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show filter  - Zobrazí seznam filtrů protokolu.
show global  - Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
show interface - Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.

Zobrazí seznam filtrů protokolu.

»netsh »routing »ipx »rip »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip show filter ?

Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů na rozhraních směrovačů.
Syntaxe příkazu:
  SHOW FILTER názevrozhr [režim]
  ADD FILTER názevrozhr režim síť maska
  DELETE FILTER názevrozhr režim síť maska
  SET FILTER názevrozhr režim akce
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní.
  režim   - INPUT nebo OUTPUT.
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  maska   - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Zobrazí globální konfiguraci protokolu.

»netsh »routing »ipx »rip »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx rip show global ?

Objekt GLOBAL se používá ke konfiguraci globálních nastavení RIP.
Syntaxe příkazu:
  SHOW GLOBAL 
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] úroveň]
Kde: 
  úroveň - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.

»netsh »routing »ipx »rip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx rip show interface ?

Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci a sledování rozhraní RIP.
Syntaxe příkazu:
  SHOW INTERFACE [názevrozhr] 
  SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[ADVERTISE=] admstav] 
      [[LISTEN= ] admstav] [[UPDATEMODE=] aktrežim][[INTERVAL=] aktint] 
      [[AGEMULTIPLIER=] koef]
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  admstav  - ENABLED nebo DISABLED.
  aktrežim  - STANDARD, NONE nebo AUTOSTATIC.
  aktint   - interval aktualizace v sekundách.
  koef    - koeficient stárnutí trasy.

Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.

»netsh »routing »ipx »sap


C:\Windows>netsh routing ipx sap ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do seznamu.
delete     - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace o konfiguraci.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do seznamu.

»netsh »routing »ipx »sap »add


C:\Windows>netsh routing ipx sap add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add filter   - Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.

Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.

»netsh »routing »ipx »sap »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap add filter ?

Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů.
Syntaxe příkazu:
  SHOW FILTER názevrozhr [režim]
  ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž
  DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž
  SET FILTER názevrozhr režim akce
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní.
  režim   - INPUT nebo OUTPUT.
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.

»netsh »routing »ipx »sap »delete


C:\Windows>netsh routing ipx sap delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete filter - Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.

Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.

»netsh »routing »ipx »sap »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap delete filter ?

Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů.
Syntaxe příkazu:
  SHOW FILTER názevrozhr [režim]
  ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž
  DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž
  SET FILTER názevrozhr režim akce
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní.
  režim   - INPUT nebo OUTPUT.
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »routing »ipx »sap »dump


C:\Windows>netsh routing ipx sap dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »routing »ipx »sap »help


C:\Windows>netsh routing ipx sap help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »routing »ipx »sap »set


C:\Windows>netsh routing ipx sap set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set filter   - V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
set global   - Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.

»netsh »routing »ipx »sap »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap set filter ?

Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů.
Syntaxe příkazu:
  SHOW FILTER názevrozhr [režim]
  ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž
  DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž
  SET FILTER názevrozhr režim akce
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní.
  režim   - INPUT nebo OUTPUT.
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.

»netsh »routing »ipx »sap »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx sap set global ?

Objekt GLOBAL se používá ke konfiguraci globálních nastavení SAP.
Syntaxe příkazu:
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] úroveň]
Kde: 
  úroveň  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

»netsh »routing »ipx »sap »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx sap set interface ?

Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci a sledování rozhraní SAP.
Syntaxe příkazu:
  SHOW INTERFACE [názevrozhr] 
  SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[ADVERTISE=] admstav]
      [[LISTEN= ] admstav] [[GNSREPLY= ] admstav][[UPDATEMODE=] aktrežim]
      [[INTERVAL=] aktint] [[AGEMULTIPLIER=] koef]
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  admstav  - ENABLED nebo DISABLED.
  aktrežim  - STANDARD, NONE nebo AUTOSTATIC.
  aktint   - interval aktualizace v sekundách.
  koef    - koeficient stárnutí trasy.

Zobrazí informace o konfiguraci.

»netsh »routing »ipx »sap »show


C:\Windows>netsh routing ipx sap show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show filter  - Zobrazí seznam filtrů protokolu.
show global  - Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
show interface - Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.

Zobrazí seznam filtrů protokolu.

»netsh »routing »ipx »sap »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap show filter ?

Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů.
Syntaxe příkazu:
  SHOW FILTER názevrozhr [režim]
  ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž
  DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž
  SET FILTER názevrozhr režim akce
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní.
  režim   - INPUT nebo OUTPUT.
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Zobrazí globální konfiguraci protokolu.

»netsh »routing »ipx »sap »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx sap show global ?

Objekt GLOBAL se používá ke konfiguraci globálních nastavení SAP.
Syntaxe příkazu:
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] úroveň]
Kde: 
  úroveň  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.

»netsh »routing »ipx »sap »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx sap show interface ?

Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci a sledování rozhraní SAP.
Syntaxe příkazu:
  SHOW INTERFACE [názevrozhr] 
  SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[ADVERTISE=] admstav]
      [[LISTEN= ] admstav] [[GNSREPLY= ] admstav][[UPDATEMODE=] aktrežim]
      [[INTERVAL=] aktint] [[AGEMULTIPLIER=] koef]
Kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  admstav  - ENABLED nebo DISABLED.
  aktrežim  - STANDARD, NONE nebo AUTOSTATIC.
  aktint   - interval aktualizace v sekundách.
  koef    - koeficient stárnutí trasy.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »routing »ipx »set


C:\Windows>netsh routing ipx set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set filter   - Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů.
set global   - Aktualizuje globální konfiguraci IPX.
set interface - Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
set staticroute - Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
set staticservice - Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.

Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů.

»netsh »routing »ipx »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx set filter ?

Přikaz SET se používá pro aktualizaci konfigurace IPX.
Syntaxe příkazu:
  SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE názevrozhr síť [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] značky] 
                  [[HOPS=] počsměr]
  SET STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [[NETWORK=] síť]
               [[NODE=] uzel] [[SOCKET=] soket] [[HOPS=] směr]
  SET FILTER názevrozhr režim akce

kam: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  admstav   - ENABLED nebo DISABLED.
  prot    - protokol PPP nebo IPXWAN.
  síť     - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  mac     - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  značky   - počet značek (číslo v desítkové soustavě).
  počsměr   - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě).
  režim    - INPUT nebo OUTPUT.
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Aktualizuje globální konfiguraci IPX.

»netsh »routing »ipx »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx set global ?
Objekt GLOBAL je určen ke konfiguraci globálních nastavení protokolu IPX. 
Syntaxe příkazu:
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] úroveň]
Význam parametrů:
  úroveň  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.

»netsh »routing »ipx »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx set interface ?

Přikaz SET se používá pro aktualizaci konfigurace IPX.
Syntaxe příkazu:
  SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE názevrozhr síť [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] značky] 
                  [[HOPS=] počsměr]
  SET STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [[NETWORK=] síť]
               [[NODE=] uzel] [[SOCKET=] soket] [[HOPS=] směr]
  SET FILTER názevrozhr režim akce

kam: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  admstav   - ENABLED nebo DISABLED.
  prot    - protokol PPP nebo IPXWAN.
  síť     - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  mac     - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  značky   - počet značek (číslo v desítkové soustavě).
  počsměr   - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě).
  režim    - INPUT nebo OUTPUT.
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.

»netsh »routing »ipx »set »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx set staticroute ?

Přikaz SET se používá pro aktualizaci konfigurace IPX.
Syntaxe příkazu:
  SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE názevrozhr síť [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] značky] 
                  [[HOPS=] počsměr]
  SET STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [[NETWORK=] síť]
               [[NODE=] uzel] [[SOCKET=] soket] [[HOPS=] směr]
  SET FILTER názevrozhr režim akce

kam: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  admstav   - ENABLED nebo DISABLED.
  prot    - protokol PPP nebo IPXWAN.
  síť     - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  mac     - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  značky   - počet značek (číslo v desítkové soustavě).
  počsměr   - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě).
  režim    - INPUT nebo OUTPUT.
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.

»netsh »routing »ipx »set »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx set staticservice ?

Přikaz SET se používá pro aktualizaci konfigurace IPX.
Syntaxe příkazu:
  SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE názevrozhr síť [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] značky] 
                  [[HOPS=] počsměr]
  SET STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [[NETWORK=] síť]
               [[NODE=] uzel] [[SOCKET=] soket] [[HOPS=] směr]
  SET FILTER názevrozhr režim akce

kam: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení).
  admstav   - ENABLED nebo DISABLED.
  prot    - protokol PPP nebo IPXWAN.
  síť     - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  mac     - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  značky   - počet značek (číslo v desítkové soustavě).
  počsměr   - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě).
  režim    - INPUT nebo OUTPUT.
  akce    - PERMIT nebo DENY.

Zobrazí informace o konfiguraci.

»netsh »routing »ipx »show


C:\Windows>netsh routing ipx show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show filter  - Zobrazí filtry paketů.
show global  - Zobrazí globální konfiguraci IPX.
show interface - Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
show route   - Zobrazí směrovací tabulku IPX.
show service  - Zobrazí tabulku služeb IPX.
show staticroute - Zobrazí statické trasy.
show staticservice - Zobrazí statické služby.

Zobrazí filtry paketů.

»netsh »routing »ipx »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx show filter ?

Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci.
Syntaxe příkazu:
  SHOW INTERFACE [názevrozhr]
  SHOW ROUTE [síť]
  SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť]
  SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]]
  SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž]
  SHOW FILTER názevrozhr
  SHOW GLOBAL

kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)).
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.

Zobrazí globální konfiguraci IPX.

»netsh »routing »ipx »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx show global ?

Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci.
Syntaxe příkazu:
  SHOW INTERFACE [názevrozhr]
  SHOW ROUTE [síť]
  SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť]
  SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]]
  SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž]
  SHOW FILTER názevrozhr
  SHOW GLOBAL

kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)).
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.

Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.

»netsh »routing »ipx »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx show interface ?

Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci.
Syntaxe příkazu:
  SHOW INTERFACE [názevrozhr]
  SHOW ROUTE [síť]
  SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť]
  SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]]
  SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž]
  SHOW FILTER názevrozhr
  SHOW GLOBAL

kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)).
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.

Zobrazí směrovací tabulku IPX.

»netsh »routing »ipx »show »route


C:\Windows>netsh routing ipx show route ?

Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci.
Syntaxe příkazu:
  SHOW INTERFACE [názevrozhr]
  SHOW ROUTE [síť]
  SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť]
  SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]]
  SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž]
  SHOW FILTER názevrozhr
  SHOW GLOBAL

kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)).
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.

Zobrazí tabulku služeb IPX.

»netsh »routing »ipx »show »service


C:\Windows>netsh routing ipx show service ?

Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci.
Syntaxe příkazu:
  SHOW INTERFACE [názevrozhr]
  SHOW ROUTE [síť]
  SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť]
  SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]]
  SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž]
  SHOW FILTER názevrozhr
  SHOW GLOBAL

kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)).
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.

Zobrazí statické trasy.

»netsh »routing »ipx »show »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx show staticroute ?

Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci.
Syntaxe příkazu:
  SHOW INTERFACE [názevrozhr]
  SHOW ROUTE [síť]
  SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť]
  SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]]
  SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž]
  SHOW FILTER názevrozhr
  SHOW GLOBAL

kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)).
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.

Zobrazí statické služby.

»netsh »routing »ipx »show »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx show staticservice ?

Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci.
Syntaxe příkazu:
  SHOW INTERFACE [názevrozhr]
  SHOW ROUTE [síť]
  SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť]
  SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]]
  SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž]
  SHOW FILTER názevrozhr
  SHOW GLOBAL

kde: 
  názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)).
  síť    - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné).
  typsluž  - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).
  názevsluž - název služby.

Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní.

»netsh »routing »ipx »update


C:\Windows>netsh routing ipx update ?

Použití: update [name=]<řetězec>

Parametry: 

   Příznak  Hodnota
   name   - Rozhraní, na kterém se mají aktualizovat trasy.

Poznámky: Aktualizuje automatické statické trasy na rozhraní.

Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.

»netsh »routing »reset


C:\Windows>netsh routing reset ?

Použití: reset

    Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.233
9635

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

Aus dem Windows Explorer Kontext-Menü Ordner Inhalte drucken!

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

There is also a configurable timer function to shut down!

Tip simple several rename in the Explorer Views!

CPU load based sleep mode behavior on Windows 11, 10, 8.1 and 7!(0)