Windows Seven netsh http Kommandoer

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh http ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. flush - Rydder interne data. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »http »add


C:\Windows>netsh http add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add cacheparam - Tilføjer cacheparameter for HTTP-tjeneste
add iplisten  - Føjer en IP-adresse til listen IP Listen. 
add sslcert  - Tilføjer SSL-servercertifikatbinding for en IP-adresse og port.
add timeout  - Føjer global timeoutværdi til tjenesten.
add urlacl   - Tilføjer en reservation af URL-adresse. 

Tilf?jer cacheparameter for HTTP-tjeneste

»netsh »http »add »cacheparam


C:\Windows>netsh http add cacheparam ?
                 
Format: add cacheparam [type=]cacherangechunksize|maxcacheresponsesize
       [value=]<ulang>

Parametre: 

    Navn         Værdi
    type        - Parametertype for indstilling.
    value        - Værdi (i byte). Hvis værdien er en
               hexadecimal værdi, skal du tilføje præfikset 0x.

Kommentarer: Tilføjer cacheparameter for HTTP-tjenesten.

Eksempler: 

    add cacheparam type=maxcacheresponsesize value=524288
    add cacheparam type=cacherangechunksize value=131072 

F?jer en IP-adresse til listen IP Listen.

»netsh »http »add »iplisten


C:\Windows>netsh http add iplisten ?
Format: add iplisten [ipaddress=]<IP-adresse>

Parametre: 

 Tag     Værdi
 ipaddress - Den IPv4- eller IPv6-adresse, der skal føjes til listen
       IP Listen.

Kommentarer: Føjer en ny IP-adresse til listen IP Listen. Den omfatter ikke
       portnummer. Listen IP Listen definerer området for listen over
       adresser, som HTTP-tjenesten er bundet til. "0.0.0.0" betyder
       enhver IPv4-adresse, og "::" betyder enhver IPv6-adresse.

Eksempler: 

     add iplisten ipaddress=fe80::1
     add iplisten ipaddress=1.1.1.1
     add iplisten ipaddress=0.0.0.0
     add iplisten ipaddress=::

Tilf?jer SSL-servercertifikatbinding for en IP-adresse og port.

»netsh »http »add »sslcert


C:\Windows>netsh http add sslcert ?
                
Format: add sslcert [ipport=]<IP-adresse:port> 
       [certhash=]<streng> 
       [appid=]<GUID> 
       [[certstorename=]<streng> 
       [verifyclientcertrevocation=]enable|disable 
       [verifyrevocationwithcachedclientcertonly=]enable|disable 
       [usagecheck=]enable|disable 
       [revocationfreshnesstime=]<u-int> 
       [urlretrievaltimeout=]<u-int> 
       [sslctlidentifier=]<streng> 
       [sslctlstorename=]<streng> 
       [dsmapperusage=]enable|disable 
       [clientcertnegotiation=]enable|disable]    
 
Parametre: 

    Navn            Værdi

    ipport         - IP-adresse og port for bindingen.
    certhash        - SHA-hash for certifikatet. Denne hash
                 er 20 byte stor og angives som en hex-
                 streng.
    appid          - GUID, som identificerer det program, det
                 befinder sig i.
    certstorename      - Navn på certifikatlager. Standard
                 er MY. Certifikatet skal gemmes inden for
                 rammerne af den lokale computer.
    verifyclientcertrevocation - Slår bekræftelse af tilbagekaldelse af
                   klientcertifikater til/fra.
    verifyrevocationwithcachedclientcertonly - Slår anvendelse af kun
                          cachelagret klient-
                          certifikat til
                          kontrol af tilbage-
                          kaldelse til/fra.
    usagecheck       - Slår anvendelseskontrol til/fra. Standard er
                 aktiveret.
    revocationfreshnesstime - Tidsinterval for kontrol af opdateret
                 liste over tilbagekaldte certifikater.
                 Hvis denne værdi er 0, opdateres den nye
                 liste over tilbagekaldte certifikater,
                 hvis den tidligere er udløbet (om
                 sekunder).
    urlretrievaltimeout   - Timeout ved forsøg på at hente liste
                 over tilbagekaldte certifikater for ekstern
                 URL-adresse (i millisekunder).
    sslctlidentifier    - Viser certifikatudstedere, der er tillid
                 til. Denne liste kan være en delmængde
                 af de certifikatudstedere, der er tillid
                 til på computeren.
    sslctlstorename     - Navn på lager under LOCAL_MACHINE, hvor
                 SslCtlIdentifier er lagret.
    dsmapperusage      - Slår DS-mappere til/fra. Standard er
                 deaktiveret.
    clientcertnegotiation  - Slår certifikatforhandling til/fra.
                 Standard er deaktiveret.

Kommentarer: Tilføjer ny SSL-servercertifikatbinding og tilsvarende
       klientcertifikatpolitikker for en IP-adresse og port.

Eksempler: 
                                       
     add sslcert ipport=1.1.1.1:443 certhash=0102030405060708090A0B0C0D0E0F1011121314 appid={00112233-4455-6677-8899-AABBCCDDEEFF} 

F?jer global timeoutv?rdi til tjenesten.

»netsh »http »add »timeout


C:\Windows>netsh http add timeout ?

Format: add timeout [timeouttype=]idleconnectiontimeout|headerwaittimeout
       [value=]<u-short>

Parametre: 

    Tag            Værdi
    timeouttype       - Type af timeout for indstillingen.
    value          - Timeoutværdien (i sekunder). Hvis værdien er
                 i hex, tilføjes præfikset 0x.

Kommentarer: Føjer en global timeoutværdi til tjenesten.

Eksempler: 

    add timeout timeouttype=idleconnectiontimeout value=120
    add timeout timeouttype=headerwaittimeout value=0x40

Tilf?jer en reservation af URL-adresse.

»netsh »http »add »urlacl


C:\Windows>netsh http add urlacl ?

Format: add urlacl [url=]<streng>
       [ [user=]<streng>
                [ [listen=]yes|no [delegate=]yes|no ]
        |
        [sddl=]<streng>
       ]

Parametre: 

  Tag    Værdi
  url   - Den gyldige URL-adresse
  user   - Bruger- eller brugergruppenavn
  listen  - En af følgende værdier:
        yes: Tillader brugeren at registrere URL-adresser. Dette er
        standardværdien
        no: Tillader ikke brugeren at registrere URL-adresser
  delegate - En af følgende værdier:
        yes: Tillader brugeren at delegere URL-adresser
        no: Tillader ikke brugeren at delegere URL-adresser. Dette er
        standardindstillingen
  sddl   - SDDL-streng, som beskriver DACL

Kommentarer: Denne kommando reserverer URL-adressen for brugere og konti, som
       ikke har administratorrettigheder. DACL kan angives ved hjælp af
       et NT-kontonavn med parametrene listen og delegate eller ved
       hjælp af en SDDL-streng.

Eksempel: 

     add urlacl url=http://+:80/MyUri user=DOMAIN\user
     add urlacl url=http://www.contoso.com:80/MyUri user=DOMAIN\user listen=yes
     add urlacl url=http://www.contoso.com:80/MyUri user=DOMAIN\user delegate=no
     add urlacl url=http://+:80/MyUri sddl=...

Sletter en konfigurationspost fra en tabel.

»netsh »http »delete


C:\Windows>netsh http delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete cache  - Sletter poster i HTTP-tjenestens kerne-URI-cache.
delete iplisten - Sletter en IP-adresse fra listen IP Listen. 
delete sslcert - Sletter SSL-certifikatbindinger for en IP-adresse og port.
delete timeout - Sletter en global timeoutværdi. 
delete urlacl - Sletter en reservation af URL-adresse. 

Sletter poster i HTTP-tjenestens kerne-URI-cache.

»netsh »http »delete »cache


C:\Windows>netsh http delete cache ?
                 
Format: delete cache [[url=]<string> [[recursive=]yes|no]]]      
                               
Parametre: 
                               
  Tag     Værdi
  url    - Fuld URL-adresse.             
  recursive - Hvis ja, fjernes alle poster under den angivne URL-adresse 
                               
Kommentarer: Kommandoen rydder hele URI-cachen eller sletter poster pr. angivet URI. 
                               
Eksempler: 
   delete cache url=http://www.contoso.com:80/myresource/ recursive=yes 
   delete cache                          

Sletter en IP-adresse fra listen IP Listen.

»netsh »http »delete »iplisten


C:\Windows>netsh http delete iplisten ?

Format: delete iplisten [ipaddress=]<IP-adresse>

Parametre: 

  Tag    Værdi
  ipaddress - Den IPv4- eller IPv6-adresse, der skal slettes fra listen
        IP Listen. Den omfatter ikke portnummer.

Kommentarer: Sletter en IP-adresse fra listen IP Listen. Listen IP Listen
       definerer den liste over adresse, som HTTP-tjenesten er
       bundet til.

Eksempler: 

     delete iplisten ipaddress=fe80::1
     delete iplisten ipaddress=1.1.1.1
     delete iplisten ipaddress=0.0.0.0
     delete iplisten ipaddress=::

Sletter SSL-certifikatbindinger for en IP-adresse og port.

»netsh »http »delete »sslcert


C:\Windows>netsh http delete sslcert ?

Format: delete sslcert [ipport=]<IP-adresse:port>

Parametre: 

  Tag    Værdi
  ipport - Den IPv4- eller IPv6-adresse og -port, som SSL-
       certifikatbindingerne slettes for.

Kommentarer: Sletter SSL-servercertifikatbindinger og tilsvarende klient-
       certifikatpolitikker for en IP-adresse og port.

Eksempler: 

     delete sslcert ipport=1.1.1.1:443
     delete sslcert ipport=0.0.0.0:443
     delete sslcert ipport=[::]:443

Sletter en global timeoutv?rdi.

»netsh »http »delete »timeout


C:\Windows>netsh http delete timeout ?

Format: delete timeout [timeouttype=]idleconnectiontimeout|headerwaittimeout

Parametre: 

    Tag            Værdi
    timeouttype       - Type af timeout for indstillingen.

Kommentarer: Sletter en global timeoutværdi og får tjenesten til at
       vende tilbage til standardværdierne.

Eksempler: 

    delete timeout timeouttype=idleconnectiontimeout
    delete timeout timeouttype=headerwaittimeout

Sletter en reservation af URL-adresse.

»netsh »http »delete »urlacl


C:\Windows>netsh http delete urlacl ?

Format: delete urlacl [url=]<streng>

Parametre: 

  Tag   Værdi
  url - Den gyldige URL-adresse, der skal slettes.

Kommentarer: Denne kommando sletter en reserveret URL-adresse.

Eksempler: 

     delete urlacl url=http://+:80/MyUri
     delete urlacl url=http://www.contoso.com:80/MyUri

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »http »dump


C:\Windows>netsh http dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Rydder interne data.

»netsh »http »flush


C:\Windows>netsh http flush ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
flush logbuffer - Tømmer de interne buffere for logfiler.

T?mmer de interne buffere for logfiler.

»netsh »http »flush »logbuffer


C:\Windows>netsh http flush logbuffer ?

Format: flush logbuffer

Kommentarer: Denne kommando tømmer de interne buffere for logfiler.

Eksempler: 
   flush logbuffer

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »http »help


C:\Windows>netsh http help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Viser oplysninger.

»netsh »http »show


C:\Windows>netsh http show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show cacheparam - Viser cacheparametrene for HTTP-tjenesten.
show cachestate - Viser URI-ressourcer i cachen og deres tilknyttede egenskaber.
show iplisten - Viser alle IP-adresser på listen IP Listen.
show servicestate - Viser et øjebliksbillede af HTTP-tjenesten.
show sslcert  - Viser SSL-certifikatbindingerne for en IP-adresse og port. 
show timeout  - Viser timeoutværdien for tjenesten.
show urlacl  - Viser reservationer af navneområder for URL-adresser. 

Viser cacheparametrene for HTTP-tjenesten.

»netsh »http »show »cacheparam


C:\Windows>netsh http show cacheparam ?
                     
Format: show cacheparam                             
 
Kommentarer: Viser cacheparametrene for HTTP-tjenesten (i byte).    
                                   
Eksempler: 
   show cacheparam                              

Viser URI-ressourcer i cachen og deres tilknyttede egenskaber.

»netsh »http »show »cachestate


C:\Windows>netsh http show cachestate ?

Format: show cachestate [[url=]<streng>]

Parametre: 

  Tag    Værdi
  url  -  Den gyldige URL-adresse. Omfatter alle URL-adresser, hvis en
       værdi ikke angives. URL-adressen kan også være et præfiks
       til registrerede URL-adresser.

Kommentarer: Denne kommando viser alle ressourcer og deres tilknyttede
       egenskaber, som er lagret i HTTP-svarcachen, eller viser en
       enkelt ressource og dens tilknyttede egenskaber.

Eksempler: 
   show cachestate url=http://www.contoso.com:80/myresource
   show cachestate

Viser alle IP-adresser p? listen IP Listen.

»netsh »http »show »iplisten


C:\Windows>netsh http show iplisten ?
            
Format: show iplisten                       
                             
Kommentarer: Viser alle IP-adresser på listen IP Listen. Listen IP Listen 
       definerer området for listen over adresser, som HTTP-tjenesten
       er bundet til. "0.0.0.0" betyder enhver IPv4-adresse, og "::"
       betyder enhver IPv6-adresse.                

Viser et ?jebliksbillede af HTTP-tjenesten.

»netsh »http »show »servicestate


C:\Windows>netsh http show servicestate ?

Format: show servicestate [[view=]session|requestq] [[verbose=]yes|no]

Parametre: 

  Tag    Værdi
  view  - Viser et øjebliksbillede af HTTP-tjenestetilstanden
       baseret på serversession eller anmodningskøer.
  verbose - Viser detaljerede oplysninger, herunder egenskabsoplysninger.

Kommentarer: Viser et øjebliksbillede af HTTP-tjenesten.

Eksempler: 
   show servicestate view="session"
   show servicestate view="requestq"

Viser SSL-certifikatbindingerne for en IP-adresse og port.

»netsh »http »show »sslcert


C:\Windows>netsh http show sslcert ?

Format: show sslcert [ipport=]<IP-adresse:port>

Parametre: 

  Tag    Værdi
  ipport - Den IPv4- eller IPv6-adresse, som SSL-certifikatbindingerne
       vises for. Hvis ipport ikke angives, vises
       alle bindinger.

Kommentarer: Viser SSL-servercertifikatbindinger og tilsvarende klient-
       certifikatpolitikker for en IP-adresse og port.


Eksempler: 

     show sslcert ipport=[fe80::1]:443
     show sslcert ipport=1.1.1.1:443
     show sslcert ipport=0.0.0.0:443
     show sslcert ipport=[::]:443
     show sslcert

Viser timeoutv?rdien for tjenesten.

»netsh »http »show »timeout


C:\Windows>netsh http show timeout ?

Format: show timeout

Kommentarer: Viser timeoutværdierne for tjenesten (i sekunder).

Eksempler: 
   show timeout

Viser reservationer af navneomr?der for URL-adresser.

»netsh »http »show »urlacl


C:\Windows>netsh http show urlacl ?

Format: show urlacl [url=]<streng>

Parametre: 

  Tag   Værdi
  url - Den gyldige URL-adresse. Omfatter alle URL-adresser, hvis den
      ikke angives.

Kommentarer: Denne kommando viser alle DACL'er for den angivne reserverede
       URL-adresse eller alle reserverede URL-adresser.

Eksempel: 

     show urlacl url=http://+:80/MyUri
     show urlacl url=http://www.contoso.com:80/MyUri
     show urlacl- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.156
9525

IRQ-Konflikt, was ist das bitte?

IMG file open, how can you do that (ISO)?

Can I still convert BIN images to ISO on Windows 11?

What is WHQL certified?

How to create a password reset disk for Windows 7?

How much memory does windows 7 need?(0)