Windows Seven netsh trace Kommandoer

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh trace ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. convert - Konverterer en sporingsfil til en HTML-rapport. correlate - Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil. diagnose - Start en diagnosticeringssession. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Vis grænseflader, udbydere og sporingstilstand på en liste. start - Starter sporing. stop - Standser sporing. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

Konverterer en sporingsfil til en HTML-rapport.

»netsh »trace »convert


C:\Windows>netsh trace convert ?

convert

 Konverterer en sporingsfil til en HTML-rapport.

 Format: convert [input=]tracefilename.etl [[output=]filename]
     [[dump=]CSV|XML|EVTX|TXT|No] [[report=]yes|no]
     [[overwrite=]yes|no] [[tmfpath=]pathname]

 Parametre:

  Navn      Værdi
  input     - ETL-inputsporingsfil
  output    - Navn på outputfil (anvender som standard navnet på
          inputfilen)
  dump     - Outputformat (standard = TXT)
  report    - Opretter en HTML-rapport (standard = ingen)
  overwrite   - Overskriver eksisterende filer (standard = ingen)
  tmfpath    - Sti til tmf-filer til afkodning af WPP-spor

 Kommentarer: Konverterer ETL-inputfilen til det angivne format. 

Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil.

»netsh »trace »correlate


C:\Windows>netsh trace correlate ?

correlate
 Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil.

 Format: trace correlate [input=]tracefilename.etl
	[output=]newtracefilename.etl 
	[[filter=]Activity_ID] [[overwrite=]yes|no] 
	[[retaincorrelationevents=]yes|no] [[retainpii=]yes|no] [[retainglobalevents=]yes|no] 

 Parametre: 

	Navn            Værdi 
	input          - Inputfil til ETL-sporing 
	output          - Navn på outputfil 
	filter          - Outputtet skal kun indeholde de hændelser, der relaterer til dette aktivitets-GUID 
	overwrite        - Overskriver eksisterende filer 
	retaincorrelationevents - Bevarer korrelationshændelser 
	retainpii        - Bevarer de hændelser, der indeholder personlige identitetsoplysninger 
	retainglobalevents    - Bevarer globale hændelser 

 Standardværdier: 
	filter=none 
	overwrite=no 
	retaincorrevents=no 
	retainpii=no 
	retainglobalevents=yes 
 
 Kommentarer: 
	Filteraktivitets-id'et er et GUID, der angives i formatet {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} 
	Personlige identitetsoplysninger omfatter pakkemodtagelseshændelser 

Start en diagnosticeringssession.

»netsh »trace »diagnose


C:\Windows>netsh trace diagnose ?

diagnose

 Starter en diagnosticeringssession.

 Format: diagnose [scenario=]<navn på scenario> [[namedAttribute=]<attributværdi>] 
     [[saveSessionTrace=]<yes|no>] [[report=]<yes|no>] [[capture=]<yes|no>] 

 Standarder:
   saveSessionTrace=no (anvender som standard 'yes', hvis report=yes er angivet) 
   capture=no 
   report=no 

 Kommentarer: Starter en diagnosticeringssession 

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »trace »dump


C:\Windows>netsh trace dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »trace »help


C:\Windows>netsh trace help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Vis gr?nseflader, udbydere og sporingstilstand p? en liste.

»netsh »trace »show


C:\Windows>netsh trace show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show CaptureFilterHelp - Vis understøttede filtre til hentning og deres anvendelse på en liste.
show globalKeywordsAndLevels - Vis globale nøgleord og niveauer på en liste.
show helperclass - Vis oplysninger om hjælpeklasse.
show interfaces - Vis tilgængelige grænseflader på en liste.
show provider - Viser oplysninger om provider.
show providers - Viser tilgængelige udbydere.
show scenario - Viser oplysninger om scenario.
show scenarios - Viser tilgængelige scenarier.
show status  - Viser sporingskonfiguration.

Vis underst?ttede filtre til hentning og deres anvendelse p? en liste.

»netsh »trace »show »CaptureFilterHelp


C:\Windows>netsh trace show CaptureFilterHelp ?

show CaptureFilterHelp

 Vis understøttede filtre til hentning og deres anvendelse på en liste.

 Format: trace show CaptureFilterHelp 

Vis globale n?gleord og niveauer p? en liste.

»netsh »trace »show »globalKeywordsAndLevels


C:\Windows>netsh trace show globalKeywordsAndLevels ?

show globalKeywordsAndLevels

 Viser en liste over globale nøgleord og niveauer, som kan bruges sammen med
 startkommandoen.

 Format: trace show globalKeywordsAndLevels

Vis oplysninger om hj?lpeklasse.

»netsh »trace »show »helperclass


C:\Windows>netsh trace show helperclass ?

show helperclass

 Viser navn på hjælpeklasse, en beskrivelse og en liste over afhængige
 hjælpeklasser. Her vises også mulige rodårsager og reparationer, der kan
 returneres af hjælpeklassen.

   Format: trace show helperclass [name=]<navn på hjælpeklasse> 

Vis tilg?ngelige gr?nseflader p? en liste.

»netsh »trace »show »interfaces


C:\Windows>netsh trace show interfaces ?

show interfaces

 Viser en liste over netværksgrænseflader.

 Format: trace show interfaces

Viser oplysninger om provider.

»netsh »trace »show »provider


C:\Windows>netsh trace show provider ?

show provider

 Viser udbyderoplysninger, der kan bruges sammen med startkommandoen.

   Format: trace show provider [name=]<udbyder-id eller -navn>

   Kommentarer: Her vises de nøgleord og niveauer, som den angivne 
      udbyder understøtter. Disse nøgleord og niveauer kan bruges, 
      mens en sporingssession startes. 

Viser tilg?ngelige udbydere.

»netsh »trace »show »providers


C:\Windows>netsh trace show providers ?

show providers

 Viser en liste over tilgængelige udbydere, der kan bruges sammen med startkommandoen.

Viser oplysninger om scenario.

»netsh »trace »show »scenario


C:\Windows>netsh trace show scenario ?

show scenario

 Viser oplysninger om scenario.

   Format: trace show scenario [name=]<navn på scenario>

   Kommentarer: Her vises flere oplysninger om et scenario, herunder
      eventuelle attributter, der kan registreres af
      diagnosticeringskommandoen, og listen over udbydere, der er
      aktiveret for det angivne scenario, sammen med de standardnøgleord
      og -niveauer, der anvendes. 

Viser tilg?ngelige scenarier.

»netsh »trace »show »scenarios


C:\Windows>netsh trace show scenarios ?

show scenarios

 Viser en liste over tilgængelige scenarier, der kan bruges sammen med startkommandoen.

Viser sporingskonfiguration.

»netsh »trace »show »status


C:\Windows>netsh trace show status ?

show status

 Viser sporingskonfiguration.

Starter sporing.

»netsh »trace »start


C:\Windows>netsh trace start ?

start
 Starter sporing.

 Format: trace start [[scenario=]<scenario1,scenario2>]
	[[globalKeywords=]keywords] [[globalLevel=]level]
	[[capture=]yes|no] [[report=]yes|no]
	[[persistent=]yes|no] [[traceFile=]path\filename]
	[[maxSize=]filemaxsize] [[fileMode=]single|circular|append]
	[[overwrite=]yes|no] [[correlation=]yes|no|disabled] [capturefilters]
	[[provider=]providerIdOrName] [[keywords=]keywordMaskOrSet]
	[[level=]level] [[provider=]provider2IdOrName]
	[[keywords=]keyword2MaskOrSet] [[level=]level2] ...

Standarder: 
	capture=no (angiver, om hentning af pakker er aktiveret,
		ud over at spore hændelser)
	report=no (angiver, om der oprettes en supplerende rapport
		sammen med sporingsfilen)
	persistent=no (angiver, om sporingssessionen fortsætter
		efter genstarter og er slået til, indtil standsning af
		netsh-sporing angives)
	maxSize=250 MB (angiver den maksimale størrelse på sporingsfilen,
	        0=intet maksimum)
	fileMode=circular
	overwrite=yes (angiver, om en eksisterende sporingsoutputfil
		overskrives)
	correlation=yes (angiver, om relaterede hændelser korreleres
		og grupperes sammen)
	traceFile=%LOCALAPPDATA%\Temp\NetTraces\NetTrace.etl
		(angiver outputfilens placering)

Nøgleord for udbyder angives som standard til alle, og 255 anvendes,
medmindre andet er angivet.

Eksempel: 

netsh trace start scenario=InternetClient capture=yes

	Starter sporing for InternetClient-scenariet og afhængige udbydere,
		hvis hentning af pakker er aktiveret.
	Sporing standser, når kommandoen "netsh trace stop" udstedes,
		eller når systemet genstartes.
	Standardplacering og -navn bruges til outputfilen. Hvis der findes en
		gammel fil, overskrives den.

netsh trace start provider=microsoft-windows-wlan-autoconfig
	keywords=state,ut:authentication

	Starter sporing for microsoft-windows-wlan-autoconfig-udbyderen
	Sporing standser, når kommandoen "netsh trace stop" udstedes,
		eller når systemet genstartes.
	Standardplacering og -navn bruges til outputfilen. Hvis der findes
		en gammel fil, overskrives den.
	Det er kun hændelser med nøgleordet 'state' eller 'ut:authentication',
	    der logføres.

	netsh trace show provider-kommandoen kan bruges til at få vist
		understøttede nøgleord og niveauer.

Hent filtre:
	Hentning af filtre understøttes kun, når hentning udtrykkeligt
	er aktiveret med capture=yes. Brug 'netsh trace show
	CaptureFilterHelp' til at få vist en liste over understøttede
	hentningsfiltre og deres anvendelse.

Standser sporing.

»netsh »trace »stop


C:\Windows>netsh trace stop ?

stop

 Standser sporing.

 Kommentarer: Standser en session med netværkssporing, der i øjeblikket er i gang



- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -









... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To



HTTP: ... console/en/index.htm
0.218
9683

All network adapters under Windows 10 / 11 (see, deactivate, activate)?

Windows 10/11 Desktop-Symbole werden nach dem Zufallsprinzip beim Anschließen eines Monitor verschoben!

Unter Windows 10/11 den Mauszeiger Schatten aktivieren / deaktivieren?

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

Missing attachments in Microsoft Outlook!

Die Numerische Dateisortierung unter Windows 10/11 über Gruppenrichtlinien!



(0)