Windows 2000/XP netsh routing polecenie

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh routing ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh routing ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'. reset - Resetuje routing IP do stanu czystego. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »dump


C:\Windows>netsh routing dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »help


C:\Windows>netsh routing help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Zmiany w kontekście `netsh routing ip'.

»netsh »routing »ip


C:\Windows>netsh routing ip ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
autodhcp    - Zmiany w kontekście `netsh routing ip autodhcp'.
delete     - Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
dnsproxy    - Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
igmp      - Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'.
nat      - Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'.
ospf      - Zmiany w kontekście `netsh routing ip ospf'.
relay     - Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'.
reset     - Resetuje routing IP do stanu czystego.
rip      - Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'.
routerdiscovery - Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.
update     - Aktualizuje trasy autostatyczne na interfejsie.

Dostępne są następujące konteksty podrzędne:
 autodhcp dnsproxy igmp nat ospf relay rip routerdiscovery

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.

»netsh »routing »ip »add


C:\Windows>netsh routing ip add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add boundary  - Dodaje granice zakresu multiemisji w interfejsie.
add filter   - Dodaje filtr pakietów do określonego interfejsu.
add interface - Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie.
add persistentroute - Dodaje trwałą trasę statyczną.
add preferenceforprotocol - Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu.
add rtmroute  - Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt.
add scope   - Dodaje zakres multiemisji.

Dodaje granice zakresu multiemisji w interfejsie.

»netsh »routing »ip »add »boundary


C:\Windows>netsh routing ip add boundary ?

Sposób użycia: add boundary [name=]<ciąg> [grpaddr=]<adres IP> [grpmask=]<adres IP>
        -lub-
        add boundary [name=]<ciąg> [scopename=]<ciąg>
                                       
Parametry: 
                                       
    Etykieta     Wartość                        
    name      - Nazwa interfejsu, do którego granica ma zostać 
            dodana.                      
    grpaddr    - Adres grupy multiemisji granicy do dodania. 
    grpmask    - Maska podsieci adresu granicy do dodania. 
    scopename   - Nazwa zakresu mulitemisji do ograniczenia.    
                                       
Uwagi: dodaje granicę zakresu multiemisji w interfejsie.          
                                       
Przykłady:                                  
                                       
   add boundary name=Internal grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255  
   add boundary name="Połączenie lokalne" scopename="Mój zakres multiemisji"  
                                       

Dodaje filtr pakietów do określonego interfejsu.

»netsh »routing »ip »add »filter


C:\Windows>netsh routing ip add filter ?

Sposób użycia: add filter [name=]<ciąg> [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL}
        [srcaddr=]<adres IP> [srcmask=]<maska podsieci IP>
        [dstaddr=]<adres IP> [dstmask=]<maska podsieci IP>
        {[proto=]ANY | 
        [proto=]{TCP|TCP-EST|UDP} [srcport=]<liczba całkowita>
        [dstport=]<liczba całkowita> | [proto=]ICMP 
        [type=]<liczba całkowita> [code=]<liczba całkowita> }

Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
   name    - Nazwa interfejsu, do którego dodawany jest filtr.
   filtertype - Jedna z następujących wartości:
         input: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wejściowe
         output: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wyjściowe
         dial: jeśli modyfikowany filtr filtruje podłączany
            interfejs telefoniczny
   srcaddr  - Pole adresu źródłowego pakietu do odfiltrowania.
   srcmask  - Maska adresu źródłowego pakietu do odfiltrowania.
         Adres i maska złożone z samych zer oznaczają wartości
         ANY (DOWOLNE).
   dstaddr  - Pole adresu docelowego pakietu do odfiltrowania.
   dstmask  - Maska adresu docelowego pakietu do odfiltrowania.
   proto   - Typ protokołu pakietu do odfiltrowania.
   srcport  - Pole portu źródłowego pakietu do odfiltrowania.
         Wartość 0 oznacza port ANY (DOWOLNY).
   dstport  - Pole portu docelowego pakietu do odfiltrowania.
         Wartość 0 oznacza port ANY (DOWOLNY).
   type    - Pole typu ICMP pakietu do odfiltrowania.
         Wartość 255 oznacza typ ANY (DOWOLNY).
   code    - Pole kodu ICMP pakietu do odfiltrowania.
         Wartość 255 oznacza kod ANY (DOWOLNY).

Uwagi: dodaje filtr pakietu do określonego interfejsu.
             
Przykłady:                                  
                                       
   add filter name="Wirtualne połączenie prywatne" filtertype=input 
   srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0      
   dstmask=255.255.0.0 proto=any                     
                                       
   add filter "Wirtualne połączenie prywatne" input 0.0.0.0 0.0.0.0 
   169.254.0.0 255.255.0.0 any 

Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie.

»netsh »routing »ip »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip add interface ?

Sposób użycia: add interface [name=]<ciąg> [[state=]enable|disable]

Parametry: 
                                       
    Etykieta     Wartość                        
    name      - Nazwa interfejsu do dodania.        
    state     - Jedna z następujących wartości:             
            enable: włącza dodawany interfejs IP.   
            disable: wyłącza dodawany interfejs IP.
                                       
Uwagi: włącza lub wyłącza przekazywanie dalej protokołu IP w interfejsie.         
                                       
Przykłady:                                  
                                       
   add interface name="Połączenie lokalne" state=enable        

Dodaje trwałą trasę statyczną.

»netsh »routing »ip »add »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip add persistentroute ?

Sposób użycia: add persistentroute [dest=]<adres IP> [mask=]<maska podsieci IP>
    [name=]<ciąg> [[nhop=]<adres IP>] [[proto=]static|nondod]
    [[preference=]liczba całkowita] [[metric=]liczba całkowita]
    [[view=]unicast|multicast|both]

Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość                          
   dest    - Adres docelowy dla określonej trasy.
   mask    - Maska podsieci dla adresu docelowego.
   name    - Interfejs, do którego trasa ma zostać dodana.
   nhop    - Następny przeskok dla trasy. Dla tras w interfejsach 
          typu point-to-point ta wartość nie jest wymagana.
   proto    - Jedna z następujących wartości:
          static: wyzwala połączenie z wybieraniem numeru na żądanie
			 (domyślne)
          nondod: nie wyzwala połączenia z wybieraniem numeru
			 na żądanie
   preference - Preferencja dla trasy.
   metric   - Metryka dla trasy.
   view    - Jedna z następujących wartości:
          unicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci 
				   w przypadku emisji pojedynczej
          multicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci
			       w przypadku multiemisji 
          both: trasa jest ważna dla ruchu w sieci zarówno 
				 w przypadku multiemisji, jak i emisji pojedynczej
				 (wartość domyślna)

Uwagi: dodaje stałą trasę statyczną do określonego interfejsu. 

Przykłady: 
 
   add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Wirtualne połączenie prywatne"

Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu.

»netsh »routing »ip »add »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip add preferenceforprotocol ?

Sposób użycia: add preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static
    [preflevel=]<liczba całkowita>
 
Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
   proto    Jedna z następujących wartości:
          autostatic: dodaje autostatyczną preferencję routingu
          local:  dodaje lokalną preferencję routingu
          netmgmt: dodaje preferencję protokołu routingu dla
              protokołu zarządzania siecią
          nondod: dodaje preferencję dla protokołu routingu
              nie obsługującego wybierania numeru na żądanie
          ospf:  dodaje preferencję protokołu routingu dla 
              protokołu OSPF
          rip:   dodaje preferencję protokołu routingu dla 
              protokołu RIP
          static: dodaje statyczną preferencję routingu
   preflevel  Liczba wskazująca preferencję.
 
Uwagi: dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu.
 
Przykłady:
 
    add preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10
    add preferenceforprotocol ospf 10

Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt.

»netsh »routing »ip »add »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip add rtmroute ?

Sposób użycia: add rtmroute [dest=]<adres IP> [mask=]<maska podsieci IP>
    [[nameorindex=]ciąg] [[nhop=]<adres IP>]
    [[preference=]liczba całkowita] [[metric=]liczba całkowita]
    [[view=]unicast|multicast|both ]

Parametry: 
   dest    - Docelowy adres IP dla podanej trasy.
   mask    - Maska podsieci dla adresu docelowego.
   nameorindex - Interfejs, do którego trasa ma zostać dodana.
   nhop    - Następny przeskok dla trasy. To pole nie jest 
          potrzebne dla tras w interfejsach typu "point to point".
   preference - Preferencja dla trasy.
   metric   - Metryka dla trasy.
   view    - Jedna z następujących wartości:
          unicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci o emisji
               pojedynczej
          multicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci 
                o multiemisji
          both: trasa jest ważna dla ruchu w sieci zarówno o emisji
             pojedynczej, jak i multiemisji (wartość domyślna)

Uwagi: dodaje niestałą trasę typu netmgmgt, o ile zostanie podany interfejs
    i/lub następny przeskok.

Przykłady:

   add rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Wirtualne połączenie prywatne"

Dodaje zakres multiemisji.

»netsh »routing »ip »add »scope


C:\Windows>netsh routing ip add scope ?

Sposób użycia: add scope [grpaddr=]<adres IP> [grpmask=]<maska podsieci IP>
    [scopename=]<ciąg>

Parametry: 

   Etykieta    Wartość
   grpaddr    - Adres IP grupy lub zakresu multiemisji
   grpmask    - Maska podsieci dla adresu zakresu multiemisji
   scopename   - Nazwa zakresu multiemisji do dodania

Uwagi: dodaje zakres multiemisji do konfiguracji routingu IP.

Przykłady:

    add scope 239.1.1.1 255.255.255.254 "Mój zakres multiemisji" 

Zmiany w kontekście `netsh routing ip autodhcp'.

»netsh »routing »ip »autodhcp


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
delete     - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
install    - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.
uninstall   - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.

»netsh »routing »ip »autodhcp »add


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add exclusion - Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.

Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.

»netsh »routing »ip »autodhcp »add »exclusion


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp add exclusion ?

Sposób użycia: add exclusion [exclusion=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   address   - Adres IP do wykluczenia z zakresu alokatora DHCP.
 
Uwagi: dodaje wykluczenie adresu IP do zakresu alokatora DHCP, który może
    służyć do dynamicznego przydzielania adresów przez router Windows 2000.
 
Przykłady:
 
    add exclusion exclusion=10.0.0.1

Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.

»netsh »routing »ip »autodhcp »delete


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete exclusion - Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.

Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.

»netsh »routing »ip »autodhcp »delete »exclusion


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp delete exclusion ?

Sposób użycia: delete exclusion [exclusion=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   address   - Adres IP już wykluczony z zakresu alokatora DHCP.
 
Uwagi: usuwa adres IP uprzednio wykluczony z zakresu alokatora DHCP.
 
Przykłady:
 
    delete exclusion exclusion=10.0.0.1

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »ip »autodhcp »dump


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »ip »autodhcp »help


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »autodhcp »install


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp install ?

Sposób użycia: install
   Instaluje protokół routingu w IP.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set global   - Zmienia globalne parametry programu przydzielania DHCP.
set interface - Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu.

Zmienia globalne parametry programu przydzielania DHCP.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set »global


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set global ?

Sposób użycia: set global [[scopenetwork=]adres IP] [[scopemask=]maska podsieci IP]
     [[leasetime=]czas trwania (minuty)] [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Etykieta      Wartość
   scopenetwork   - Sieciowy adres IP dla zakresu alokatora DHCP.
   scopemask    - Maska podsieci skojarzona z adresem sieciowym.
   leasetime    - Czas trwania dzierżawy, wyrażony w minutach.
   loglevel     - Jedna z następujących wartości:
             none: brak rejestrowania zdarzeń alokacji DHCP.
             error: rejestruje tylko błędy związane 
                z alokacją DHCP.
             warn: rejestruje ostrzeżenia związane z alokacją DHCP.
             info: rejestruje informacje związane z alokacją DHCP.
 
Uwagi: ustawia parametry globalne używane do obsługi alokacji DHCP.
 
Przykłady:
 
    set global 10.10.10.0 255.255.255.0 11520 info
    set global leasetime=4320
 
    Pierwsze polecenie przykładowe ustawia dla sieci IP alokację DHCP 
    na 10.10.10.0, maskę podsieci skojarzonego zakresu na 255.255.255.0,
    czas dzierżawy na 11520 minut (8 dni) i rejestrowanie informacji dla
    wszystkich zdarzeń pokrewnych. Drugie polecenie przykładowe 
    modyfikuje tylko globalnie czas dzierżawy dla wszystkich zakresów 
    we wszystkich interfejsach do nowej wartości 4320 minut (3 dni).

Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set interface ?

Sposób użycia: set interface [name=]string [[mode=]enable|disable]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name    - Nazwa określonego interfejsu, w którym mają zostać
           ustawione parametry alokatora DHCP.
   mode    - Jedna z następujących wartości:
           enable: włącza alokację DHCP dla interfejsu.
           disable: wyłącza alokację DHCP dla interfejsu.
 
Uwagi: ustawia parametry alokatora DHCP dla interfejsu określonego z nazwy.
 
Przykłady:
 
    set interface name="Połączenie lokalne" mode=enable

Wyświetla informacje.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show global  - Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP.
show interface - Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.

Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show »global


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show global ?

Sposób użycia: show global
 
Uwagi: wyświetla konfigurację globalną alokatora DHCP.
 
W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje:
 
Pole       Opis
----       ----
Scope Address   Wyświetla adres IP skonfigurowany dla zakresu alokatora DHCP.
Scope Mask    Wyświetla maskę podsieci skojarzoną z adresem IP sieci.
Lease Time    Wyświetla w minutach czas dzierżawy DHCP.
Logging Level   Wyświetla poziom rejestrowania zdarzeń powiązanych
         z alokacją DHCP.

Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show interface ?

Sposób użycia: show interface
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name    - Nazwa konkretnego interfejsu, dla którego chcesz 
           wyświetlić parametry alokatora DHCP.
 
Uwagi: wyświetla konfigurację alokatora DHCP dla podanego interfejsu.
 
Przykłady:
 
    show interface name="Połączenie lokalne"

Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »autodhcp »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp uninstall ?

Sposób użycia: uninstall
   Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.

»netsh »routing »ip »delete


C:\Windows>netsh routing ip delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete boundary - Usuwa granice zakresu multiemisji z interfejsu.
delete filter - Usuwa filtr z określonego interfejsu.
delete interface - Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.
delete persistentroute - Usuwa trwałą trasę statyczną.
delete preferenceforprotocol - Usuwa poziom preferencji dla określonego protokołu.
delete rtmroute - Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.
delete scope  - Usuwa zakres multiemisji.

Usuwa granice zakresu multiemisji z interfejsu.

»netsh »routing »ip »delete »boundary


C:\Windows>netsh routing ip delete boundary ?

Sposób użycia: delete boundary [name=]<ciąg> [grpaddr=]<adres IP> 
        [grpmask=]<maska sieci IP>
        -lub-
        delete boundary [name=]<ciąg> [scopename=]<ciąg>
                                       
Parametry: 
                                       
    Etykieta     Wartość                        
    name      - Nazwa interfejsu, w którym granica ma zostać 
            usunięta.                      
    grpaddr    - Adres grupy multiemisji granicy do usunięcia. 
    grpmask    - Maska podsieci granicy do usunięcia. 
    scopename   - Nazwa zakresu mulitemisji.    
                                       
Uwagi: usuwa granicę zakresu multiemisji z interfejsu.          
                                       
Przykłady:                                  
                                       
   delete boundary "Połączenie lokalne (2)" 239.2.2.2 255.255.255.255
   delete boundary "Połączenie lokalne (2)" "Mój zakres multiemisji" 

Usuwa filtr z określonego interfejsu.

»netsh »routing »ip »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ip delete filter ?

Sposób użycia: delete filter [name=]<ciąg> [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL}
        [srcaddr=]<adres IP> [srcmask=]<maska podsieci IP>
        [dstaddr=]<adres IP> [dstmask=]<maska podsieci IP>
        {[proto=]ANY | 
        [proto=]{TCP|TCP-EST|UDP} [srcport=]<liczba całkowita>
        [dstport=]<liczba całkowita> | [proto=]ICMP 
        [type=]<liczba całkowita> [code=]<liczba całkowita> }

Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
   name    - Nazwa interfejsu, w którym usuwany jest filtr.
   filtertype - Jedna z następujących wartości:
         input: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wejściowe
         output: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wyjściowe
         dial: jeśli modyfikowany filtr filtruje podłączany
            interfejs telefoniczny
   srcaddr  - Pole adresu źródłowego pakietu do odfiltrowania.
   srcmask  - Maska adresu źródłowego pakietu do odfiltrowania.
         Adres i maska złożone z samych zer oznaczają wartości
         ANY (DOWOLNE).
   dstaddr  - Pole adresu docelowego pakietu do odfiltrowania.
   dstmask  - Maska adresu docelowego pakietu do odfiltrowania.
   proto   - Typ protokołu pakietu do odfiltrowania.
   srcport  - Pole portu źródłowego pakietu do odfiltrowania.
         Wartość 0 oznacza port ANY (DOWOLNY).
   dstport  - Pole portu docelowego pakietu do odfiltrowania.
         Wartość 0 oznacza port ANY (DOWOLNY).
   type    - Pole typu ICMP pakietu do odfiltrowania.
         Wartość 255 oznacza typ ANY (DOWOLNY).
   code    - Pole kodu ICMP pakietu do odfiltrowania.
         Wartość 255 oznacza kod ANY (DOWOLNY).

Uwagi: usuwa filtr pakietu z określonego interfejsu.
             
Przykłady:                                  
                                       
   delete filter name="Wirtualne połączenie prywatne" filtertype=input 
   srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0      
   dstmask=255.255.0.0 proto=any                     
                                       
   delete filter "Wirtualne połączenie prywatne" input 0.0.0.0 0.0.0.0 
   169.254.0.0 255.255.0.0 any 

Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.

»netsh »routing »ip »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip delete interface ?

Sposób użycia: delete interface [name=]<ciąg>

Parametry: 

    Etykieta     Wartość
    name      - Nazwa interfejsu do usunięcia.

Uwagi: usuwa przekazywanie dalej adresów IP dla podanego interfejsu.

Przykłady:

   delete interface name="Połączenie lokalne"

Usuwa trwałą trasę statyczną.

»netsh »routing »ip »delete »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip delete persistentroute ?

Sposób użycia: delete persistentroute [dest=]<adres IP> [mask=]<maska podsieci IP>
    [name=]<ciąg> [[nhop=]<adres IP>]

Parametry: 

   Etykieta   Wartość
   dest    - Adres docelowy dla określonej trasy.
   mask    - Maska podsieci dla adresu docelowego.
   name    - Interfejs, dla którego trasa jest usuwana.
   nhop    - Następny przeskok dla trasy. Ten parametr nie jest 
          potrzebny dla tras w interfejsach typu "point-to-point".

Uwagi: usuwa stałą trasę statyczną z określonego interfejsu.

Przykłady:

   delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Połączenie telefoniczne"

   delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Połączenie lokalne" 
   nhop=10.0.0.1

Usuwa poziom preferencji dla określonego protokołu.

»netsh »routing »ip »delete »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip delete preferenceforprotocol ?

Sposób użycia: delete preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static
 
Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
 	proto   - Jedna z następujących wartości:
          autostatic: usuwa autostatyczną preferencję routingu
          local:  usuwa lokalną preferencję routingu
          netmgmt: usuwa preferencję protokołu routingu dla
              protokołu zarządzania siecią
          nondod: usuwa preferencję dla protokołu routingu
              nie obsługującego wybierania numeru na żądanie
          ospf:  usuwa preferencję protokołu routingu dla 
              protokołu OSPF
          rip:   usuwa preferencję protokołu routingu dla 
              protokołu RIP
          static: usuwa statyczną preferencję routingu
 
Uwagi: usuwa poziom preferencji dla określonego typu protokołu routingu.
 
Przykłady:
 
    delete preferenceforprotocol proto=rip
    delete preferenceforprotocol ospf 

Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.

»netsh »routing »ip »delete »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip delete rtmroute ?

Sposób użycia: delete rtmroute [dest=]<adres IP> [mask=]<maska podsieci IP>
    [[nameorindex=]name|index] [[nhop=]<adres IP>]

Parametry: 

   Etykieta   Wartość
   dest    - Adres docelowy dla podanej trasy.
   mask    - Maska podsieci dla adresu docelowego.
   nameorindex - Interfejs, z którego trasa ma być usunięta.
   nhop    - Następny przeskok dla trasy. Ten parametr nie jest 
          potrzebny dla tras w interfejsach typu "point to point".

Uwagi: usuwa niestałą trasę zarządzania siecią, o ile zostanie podana 
    nazwa interfejsu lub licznik następnego przeskoku.

Przykłady:

   delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Wirtualne połączenie prywatne"

   delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Połączenie lokalne" 
   nhop=10.0.0.1

Usuwa zakres multiemisji.

»netsh »routing »ip »delete »scope


C:\Windows>netsh routing ip delete scope ?

Sposób użycia: delete scope [grpaddr=]<adres IP> [grpmask=]<maska podsieci IP>
        -lub-
        delete scope [scopename=]<ciąg>

Parametry: 

   Etykieta    Wartość
   grpaddr    - Adres IP zakresu lub grupy multiemisji
   grpmask    - Maska podsieci dla adresu zakresu multiemisji
   scopename   - Nazwa zakresu multiemisji do usunięcia

Uwagi: usuwa zakres multiemisji dla konfiguracji routingu IP.

Przykłady:

    delete scope 239.1.1.1 255.255.255.255
    delete scope "Mój zakres multiemisji" 

Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'.

»netsh »routing »ip »dnsproxy


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
install    - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.
uninstall   - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »dump


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »help


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »install


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy install ?

Sposób użycia: install
   Instaluje protokół routingu w IP.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set global   - Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
set interface - Ustawia parametry serwera proxy DNS dla interfejsu.

Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set »global


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set global ?

Sposób użycia: set global [[querytimeout=]liczba całkowita][[dnsmode=]enable|
           disable][[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Etykieta     Wartość
   querytimeout  - Limit czasu w sekundach dla kwerend DNS poprzez
            serwery proxy.
   dnsmode    - Jedna z następujących wartości:
            enable: włącza działanie serwera proxy DNS.
            disable: wyłącza działanie serwera proxy DNS.
   loglevel    - Jedna z następujących wartości:
            none: nie rejestruje zdarzeń serwera proxy DNS.
            error: rejestruje tylko błędy związane z serwerem 
                proxy DNS.
            warn: rejestruje ostrzeżenia związane z serwerem 
               proxy DNS.
            info: rejestruje informacje związane z serwerem 
               proxy DNS.
 
Uwagi: ustawia globalnie parametry serwera proxy DNS dla wszystkich 
    rozsyłanych interfejsów.
 
Przykłady:
 
   set global 10 enable none
 
   Polecenie przykładowe demonstruje, jak globalnie włączyć serwer
   proxy DNS, ustawiając limit czasu kwerendy na 10 sekund, a poziom
   rejestrowania na nierejestrowanie zdarzeń serwera proxy DNS.

Ustawia parametry serwera proxy DNS dla interfejsu.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set interface ?

Sposób użycia: set interface [name=]<ciąg> [[mode=]enable|disable|default]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name    - Nazwa określonego interfejsu, dla którego mają zostać
           ustawione parametry wyświetlania serwera proxy DNS.
   mode    - Jedna z następujących wartości:
           enable: włącza serwer proxy DNS dla podanego interfejsu.
           disable: wyłącza serwer proxy DNS dla podanego interfejsu.
           default: ustawia serwer proxy DNS tak, aby używał
               wartości domyślnej dla podanego interfejsu.
 
Uwagi: wyświetla konfigurację serwera proxy DNS dla podanego interfejsu.
 
Przykłady:
 
    set interface name="Połączenie lokalne" mode=enable

Wyświetla informacje.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show global  - Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
show interface - Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.

Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show »global


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show global ?

Sposób użycia: show global
 
Uwagi: wyświetla konfigurację globalną serwera proxy usługi DNS.
 
W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje:
 
Pole        Opis
----        ----
DNS Proxy Mode   Wskazuje, czy serwer proxy DNS jest włączony czy wyłączony.
Query Timeout   Wyświetla w sekundach wartość limitu czasu kwerendy DNS.
Logging Level   Wyświetla poziom rejestrowania zdarzeń powiązanych
          z serwerem proxy usługi DNS.

Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show interface ?

Sposób użycia: show interface
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name    - Nazwa konkretnego interfejsu, dla którego chcesz 
           wyświetlić parametry DNS serwera proxy.
 
Uwagi: wyświetla konfigurację serwera proxy DNS dla podanego interfejsu.
 
Przykłady:
 
    show interface name="Połączenie lokalne"

Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy uninstall ?

Sposób użycia: uninstall
   Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »ip »dump


C:\Windows>netsh routing ip dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »ip »help


C:\Windows>netsh routing ip help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'.

»netsh »routing »ip »igmp


C:\Windows>netsh routing ip igmp ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
delete     - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
install    - Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.
uninstall   - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.

»netsh »routing »ip »igmp »add


C:\Windows>netsh routing ip igmp add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add interface - Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie.

Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie.

»netsh »routing »ip »igmp »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp add interface ?

Sposób użycia: add interface [name=]<ciąg>
    [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy]
    [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]liczba całkowita]
    [[genqueryinterval=]liczba całkowita] 
    [[genqueryresptime=]liczba całkowita]
    [[startupquerycount=]liczba całkowita] 
    [[startupqueryinterval=]liczba całkowita]
    [[lastmemquerycount=]liczba całkowita] 
    [[lastmemqueryinterval=]liczba całkowita]
    [[accnonrtralertpkts=]tak|nie]
 
Parametry: 

   Etykieta          Wartość
   name           - Nazwa określonego interfejsu, w którym jest
                 konfigurowany protokół IGMP.
   igmpprototype       - Typ protokołu do skonfigurowania w 
                 interfejsie. Typ domyślny to igmprtrv2.
   ifenabled         - Określa, czy protokół ma być włączony czy 
                 wyłączony. Wartość domyślna to "włączony".
   robustvar         - Zmienna niezawodności. Powinna być większa niż
                 zero (0). Wartość domyślna to 2, maksymalna 7.
   genqueryinterval     - Interwał w sekundach, przy którym kwerendy 
                 ogólne mają być wysyłane w interfejsie.
                 Wartość domyślna to 125 sekund.
   genqueryresptime     - Maksymalny czas odpowiedzi w sekundach,
                 w ramach którego hosty mają odpowiedzieć na
                 kwerendę ogólną. Wartość domyślna to 10 s.
   startupquerycount     - Liczba kwerend ogólnych, która będzie wysłana
                 podczas uruchomienia. Wartość domyślna to 2.
   startupqueryinterval   - Interwał wysyłania kwerend ogólnych podczas 
                 uruchomienia. Wartość domyślna to 31 sekund.
   lastmemquerycount     - Liczba kwerend specyficznych dla grup, 
                 wysyłanych po odebraniu powiadomienia
                 o opuszczaniu grupy przez hosta. Wartość 
                 domyślna wynosi 2.
   lastmemqueryinterval   - Interwał wysyłania kwerend specyficznych
                 dla grup. Wartość domyślna to 1000 milisekund.
   accnonrtralertpkts    - Określa, czy akceptować pakiety IGMP, które
                 mogą mieć nieustawioną opcję alertu routera.
                 Wartość domyślna to "tak".
 
Uwagi: Konfiguruje protokół IGMP w podanym interfejsie. Dla serwera proxy IGMP
    stosowany jest tylko parametr "ifenabled". Dla routerów IGMP v1 nie
    stosuje się parametru "lastmemquerycount" ani "lastmemqueryinterval".
 
Przykład:
 
   add interface "Połączenie lokalne" startupqueryinterval=21
 
   Polecenie przykładowe modyfikuje domyślny interwał kwerendy startowej
   do 21 sekund na użytek konfiguracji IGMP podanego interfejsu.
   Kiedy inne parametry nie są stosowane, zakłada się użycie powiązanych
   wartości domyślnych.

Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.

»netsh »routing »ip »igmp »delete


C:\Windows>netsh routing ip igmp delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete interface - Usuwa router/serwer proxy IGMP z podanego interfejsu.

Usuwa router/serwer proxy IGMP z podanego interfejsu.

»netsh »routing »ip »igmp »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp delete interface ?

Sposób użycia: delete interface [name=]<ciąg>
 
Parametry: 
 
  Etykieta    Wartość
  name     - Nazwa określonego interfejsu, w którym ma zostać
          usunięte stosowanie routera IGMP lub serwera proxy IGMP.
 
Uwagi: usuwa router/serwer proxy IGMP z interfejsu określonego z nazwy.
 
Przykłady:
 
  delete interface "Połączenie lokalne" 
 

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »ip »igmp »dump


C:\Windows>netsh routing ip igmp dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »ip »igmp »help


C:\Windows>netsh routing ip igmp help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie.

»netsh »routing »ip »igmp »install


C:\Windows>netsh routing ip igmp install ?

Sposób użycia: install [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Etykieta     Wartość
   loglevel    - Jedna z następujących wartości:
            none: nie rejestruje zdarzeń związanych z IGMP.
            error: rejestruje tylko błędy związane z IGMP.
            warn: rejestruje ostrzeżenia związane z IGMP.
            info: rejestruje informacje związane z IGMP.
 
Uwagi: instaluje router/serwer proxy IGMP i ustawia globalny poziom
    rejestrowania.
 
Przykład:
 
   install loglevel=none

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ip »igmp »set


C:\Windows>netsh routing ip igmp set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set global   - Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
set interface - Zmienia parametry konfiguracji interfejsu.

Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.

»netsh »routing »ip »igmp »set »global


C:\Windows>netsh routing ip igmp set global ?

Sposób użycia: set global [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Etykieta  Wartość
   loglevel - Jedna z następujących wartości:
         none: Brak rejestrowania zdarzeń związanych z IGMP.
         error: Rejestrowanie tylko błędów związanych z IGMP.
         warn: Rejestrowanie ostrzeżeń związanych z IGMP.
         info: Rejestrowanie informacji związanych z IGMP.
 
Uwagi: ustawia parametry globalne dla routera/serwera proxy IGMP, takie jak
    rejestrowanie zdarzeń pokrewnych.
 
Przykład:
 
   set global loglevel=none

Zmienia parametry konfiguracji interfejsu.

»netsh »routing »ip »igmp »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp set interface ?

Sposób użycia: set interface [name=]<ciąg>
    [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmpproxy]
    [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]liczba całkowita]
    [[genqueryinterval=]liczba całkowita] 
    [[genqueryresptime=]liczba całkowita]
    [[startupquerycount=]liczba całkowita] 
    [[startupqueryinterval=]liczba całkowita]
    [[lastmemquerycount=]liczba całkowita] 
    [[lastmemqueryinterval=]liczba całkowita]
    [[accnonrtralertpkts=]tak|nie]
 
Parametry: 

   Etykieta          Wartość
   name           - Nazwa określonego interfejsu, w którym jest
                 konfigurowany protokół IGMP.
   igmpprototype       - Typ protokołu do skonfigurowania w 
                 interfejsie. Typ domyślny to igmprtrv2.
   ifenabled         - Określa, czy protokół ma być włączony czy 
                 wyłączony. Wartość domyślna to "włączony".
   robustvar         - Zmienna niezawodności. Powinna być większa
                 niż zero (0). Wartość domyślna to 2.
   genqueryinterval     - Interwał w sekundach, przy którym kwerendy 
                 ogólne mają być wysyłane w interfejsie.
                 Wartość domyślna to 125 sekund.
   genqueryresptime     - Maksymalny czas odpowiedzi w sekundach,
                 w ramach którego hosty mają odpowiedzieć na
                 kwerendę ogólną. Wartość domyślna to 10 s.
   startupquerycount     - Liczba kwerend ogólnych, która będzie wysłana
                 podczas uruchomienia. Wartość domyślna to 2.
   startupqueryinterval   - Interwał wysyłania kwerend ogólnych podczas 
                 uruchomienia. Wartość domyślna to 31 sekund.
   lastmemquerycount     - Liczba kwerend specyficznych dla grup, 
                 wysyłanych po odebraniu powiadomienia
                 o opuszczaniu grupy przez hosta. Wartość 
                 domyślna wynosi 2.
   lastmemqueryinterval   - Interwał wysyłania kwerend specyficznych
                 dla grup. Wartość domyślna to 1000 milisekund.
   accnonrtralertpkts    - Określa, czy akceptować pakiety IGMP, które
                 mogą mieć nieustawioną opcję alertu routera.
                 Wartość domyślna to "tak".
 
Uwagi: Konfiguruje protokół IGMP w podanym interfejsie. Dla serwera proxy IGMP
    stosowany jest tylko parametr "ifenabled". Dla routerów IGMP v1 nie
    stosuje się parametru "lastmemquerycount" ani "lastmemqueryinterval".
 
Przykład:
 
   set interface "Połączenie lokalne" startupqueryinterval=21
 
   Polecenie przykładowe modyfikuje domyślny interwał kwerendy startowej
   do 21 sekund na użytek konfiguracji IGMP podanego interfejsu.
   Kiedy inne parametry nie są stosowane, zakłada się użycie powiązanych
   wartości domyślnych.

Wyświetla informacje.

»netsh »routing »ip »igmp »show


C:\Windows>netsh routing ip igmp show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show global  - Wyświetla globalne parametry protokołu IGMP.
show grouptable - Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji.
show ifstats  - Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.
show iftable  - Wyświetla grupy hostów IGMP dla podanego interfejsu.
show interface - Wyświetla konfigurację interfejsu protokołu IGMP.
show proxygrouptable - Wyświetla tabelę grupy hostów IGMP dla interfejsu serwera proxy IGMP.
show rasgrouptable - Wyświetla tabelę grupy hostów dla interfejsu klienta dostępu zdalnego.

Wyświetla globalne parametry protokołu IGMP.

»netsh »routing »ip »igmp »show »global


C:\Windows>netsh routing ip igmp show global ?

Sposób użycia: show global
 
Uwagi: wyświetla globalny poziom rejestrowania, na przykład to, czy jest 
    przeprowadzane rejestrowanie błędów, ostrzeżeń i komunikatów 
    informacyjnych.

Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji.

»netsh »routing »ip »igmp »show »grouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show grouptable ?

Sposób użycia: show grouptable [[index=]<adres IP> [[rr=]liczba całkowita]]

Parametry: 

   Etykieta   Wartość
   index   	- Adres IP grupy multiemisji, dla której mają być wyświetlone
			 przyłączone do niej hosty aktywne.
   rr     - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach.

Uwagi: wyświetla tabelę grupy hostów dla określonej grupy multiemisji.

Przykłady:
 
    show grouptable index=239.192.1.100 rr=5
 
    Polecenie przykładowe wyświetla tabelę hostów dla grupy multiemisji
    IGMP identyfikowanej przez adres IP 239.192.1.100 z częstotliwością
	 odświeżania równą 5 sekund.

Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.

»netsh »routing »ip »igmp »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip igmp show ifstats ?

Sposób użycia: show ifstats [[index=]liczba całkowita [[rr=]liczba całkowita]]

Parametry: 

   Etykieta   Wartość
   index   	- Liczba identyfikująca interfejs, dla którego ma być 
			 wyświetlona statystyka IGMP.
   rr     - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach.

Uwagi: wyświetla statystykę IGMP dla określonego interfejsu.

Przykłady:
 
    show ifstats index=1001 rr=5
 
    Polecenie przykładowe wyświetla statystykę IGMP dla interfejsu 
	 o wartości indeksu 1001 z częstotliwością odświeżania równą 5 sekund.

Wyświetla grupy hostów IGMP dla podanego interfejsu.

»netsh »routing »ip »igmp »show »iftable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show iftable ?

Sposób użycia: show iftable [[index=]liczba całkowita [[rr=]liczba całkowita]]

Parametry: 

   Etykieta   Wartość
   index   	- Liczba identyfikująca interfejs, dla którego mają być 
			 wyświetlone grupy hostów IGMP.
   rr     - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach.

Uwagi: wyświetla grupy hostów IGMP dla określonego interfejsu.

Przykłady:
 
    show iftable index=1001 rr=5
 
    Polecenie przykładowe wyświetla grupy hostów IGMP dla interfejsu 
	 o wartości indeksu 1001 z częstotliwością odświeżania równą 5 sekund.

Wyświetla konfigurację interfejsu protokołu IGMP.

»netsh »routing »ip »igmp »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp show interface ?

Sposób użycia: show interface [name=]<ciąg>
 
Parametry: 
 
  Etykieta    Wartość
  name     - Nazwa określonego interfejsu, dla którego ma zostać
          wyświetlona konfiguracja routera lub serwera proxy IGMP.
 
Uwagi: wyświetla informacje o konfiguracji protokołu IGMP dla interfejsu
    określonego z nazwy.
 
Przykłady:
 
  show interface "Połączenie lokalne" 
 

Wyświetla tabelę grupy hostów IGMP dla interfejsu serwera proxy IGMP.

»netsh »routing »ip »igmp »show »proxygrouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show proxygrouptable ?

Sposób użycia: show proxygrouptable [[rr=]liczba całkowita]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   rr      - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach.
 
Uwagi: wyświetla tabelę grupy hostów IGMP dla interfejsu serwera proxy IGMP.
 
Przykłady:
 
    show proxygrouptable rr=5

Wyświetla tabelę grupy hostów dla interfejsu klienta dostępu zdalnego.

»netsh »routing »ip »igmp »show »rasgrouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show rasgrouptable ?

Sposób użycia: show rasgrouptable [[index=]<adres IP> [[rr=]liczba całkowita]]

Parametry: 

   Etykieta   Wartość
   index   	- Adres IP interfejsu klienta dostępu zdalnego, dla którego
          mają być wyświetlone przyłączone grupy multiemisji.
   rr     - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach.

Uwagi: wyświetla tabelę grupy hostów dla interfejsu klienta dostępu zdalnego.

Przykłady:
 
    show rasgrouptable index=10.10.1.100 rr=5

Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »igmp »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip igmp uninstall ?

Sposób użycia: uninstall
   Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'.

»netsh »routing »ip »nat


C:\Windows>netsh routing ip nat ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
delete     - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
install    - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.
uninstall   - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.

»netsh »routing »ip »nat »add


C:\Windows>netsh routing ip nat add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add addressmapping - Dodaje mapowanie adresów IP do puli adresów interfejsu NAT.
add addressrange - Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT.
add ftp    - Włącza serwer proxy FTP.
add h323    - Włącza serwer proxy H323.
add interface - Konfiguruje NAT w określonym interfejsie.
add portmapping - Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.

Dodaje mapowanie adresów IP do puli adresów interfejsu NAT.

»netsh »routing »ip »nat »add »addressmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat add addressmapping ?

Sposób użycia: add addressmapping [name=]<ciąg> [public=]<adres IP> [private=]<adres IP>
    [inboundsessions=]enable|disable
 
Parametry: 
 
   Etykieta      Wartość
   name       - Nazwa interfejsu, w którym ma być używany 
             translator adresów sieciowych.
   public      - Adres IP używany zewnętrznie w sieci publicznej.
   private      - Adres IP zawierający się w zakresie stanowiącym 
             pulę adresów dostępnych do użytku w sieci prywatnej.
   inboundsessions  - Jedna z następujących wartości:
             enable: włącza sesje przychodzące.
             disable: wyłącza sesje przychodzące.
 
Uwagi: dodaje mapowanie adresu IP do puli adresów translatora adresów 
    sieciowych (NAT).
 
Przykłady:
 
    add addressmapping "Połączenie lokalne" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable
 
    Polecenie przykładowe dodaje mapowanie IP adresu publicznego
    (11.11.11.1) do IP adresu zawartego w zakresie prywatnym (10.10.10.1)
    i wyłącza sesje przychodzące dla tego mapowania tabeli NAT.

Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT.

»netsh »routing »ip »nat »add »addressrange


C:\Windows>netsh routing ip nat add addressrange ?

Sposób użycia: add addressrange [name=]<ciąg> [start=]<adres IP>
    [end=]<adres IP> [mask=]<maska podsieci IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
   name    - Nazwa interfejsu, w którym ma zostać użyty translator
          adresów sieciowych.
   start    - Początkowy adres IP dla zakresu adresów.
   end     - Końcowy adres IP dla zakresu adresów.
   mask    - Maska podsieci IP skojarzona z zakresem sieciowym
          ograniczonym przez początkowy i końcowy adres IP.
 
Uwagi: dodaje zakres adresów IP do puli adresów translatora adresów 
    sieciowych (NAT).
 
Przykłady:
 
    add addressrange "Połączenie lokalne" 10.10.10.1 10.10.10.254 
    255.255.255.0
 
    Polecenie przykładowe dodaje zakres adresów do puli adresów NAT,
    o adresach od 10.10.10.1 do 10.10.10.254 i masce 255.255.255.0.

Włącza serwer proxy FTP.

»netsh »routing »ip »nat »add »ftp


C:\Windows>netsh routing ip nat add ftp ?

Użycie: add ftp
 
Uwagi: włącza przezroczysty serwer proxy FTP na serwerze NAT.

Włącza serwer proxy H323.

»netsh »routing »ip »nat »add »h323


C:\Windows>netsh routing ip nat add h323 ?

Użycie: add h323
 
Uwagi: włącza przezroczysty serwer proxy H323 na serwerze NAT.

Konfiguruje NAT w określonym interfejsie.

»netsh »routing »ip »nat »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat add interface ?

Sposób użycia: add interface
       [name=]<ciąg>
       [[mode=]Full|AddressOnly|Private]
           FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu.
   mode     - Jedna z następujących wartości:
           Full: włącza pełny tryb translatora (adres i port).
           AddressOnly: włącza adresowy tryb translatora.
           Private: włącza tryb prywatny.
           FullFirewall: włącza pełną translację z zaporą.
           AddressOnlyFirewall: włącza translację adresową 
                     z zaporą.
           FirewallOnly: włącza tylko zaporę.
 
Uwagi: konfiguruje translatora adresów sieciowych (NAT) dla określonego
    interfejsu.
 
Przykłady:
 
    add interface "Połączenie lokalne" full

Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.

»netsh »routing »ip »nat »add »portmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat add portmapping ?

Sposób użycia: add portmapping [name=]<ciąg> [proto=]tcp|udp 
        [publicip=]<adres IP>|0.0.0.0
        [publicport=]liczba całkowita [privateip=]<adres IP> 
        [privateport=]liczba całkowita
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać dodane mapowanie 
           portu włączane do używania z interfejsem NAT.
   proto    - Jedna z następujących wartości:
           tcp: ustawia typ protokołu na TCP.
           udp: ustawia typ protokołu na UDP.
   publicip   - Albo określony adres zewnętrzny IP w sieci publicznej,
           albo adres 0.0.0.0 oznaczający dowolny adres IP nie 
           określony w ramach zakresu adresów sieci prywatnej.
   publicport  - Numer od 0 do 9999 dla publicznego portu protokołu.
   privateip  - Adres IP z zakresu adresów sieci prywatnej.
   publicport  - Numer od 0 do 9999 dla prywatnego portu protokołu.
 
Uwagi: dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.
 
Przykłady:
 
    add portmapping local tcp 0.0.0.0 80 10.0.0.1 80

Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.

»netsh »routing »ip »nat »delete


C:\Windows>netsh routing ip nat delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete addressmapping - Usuwa mapowanie adresów z puli adresów interfejsu NAT.
delete addressrange - Usuwa zakres adresów z puli adresów interfejsu NAT.
delete ftp   - Wyłącza serwer proxy FTP.
delete h323  - Wyłącza serwer proxy H323.
delete interface - Usuwa NAT z określonego interfejsu.
delete portmapping - Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.

Usuwa mapowanie adresów z puli adresów interfejsu NAT.

»netsh »routing »ip »nat »delete »addressmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat delete addressmapping ?

Sposób użycia: delete addressmapping [name=]<ciąg> [public=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać usunięte
           mapowanie adresu.
   public    - Adres IP używany w sieci publicznej.
 
Uwagi: usuwa mapowanie adresu z puli adresów interfejsu NAT.
 
Przykłady:
 
    delete addressmapping "Połączenie lokalne" 11.11.11.11

Usuwa zakres adresów z puli adresów interfejsu NAT.

»netsh »routing »ip »nat »delete »addressrange


C:\Windows>netsh routing ip nat delete addressrange ?

Sposób użycia: delete addressrange [name=]<ciąg> [start=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać usunięty
           zakres adresów.
   start    - Początkowy adres IP usuwanego zakresu.
 
Uwagi: usuwa zakres adresów z puli adresów interfejsu NAT.
 
Przykłady:
 
    delete addressrange "Połączenie lokalne" 10.10.10.1

Wyłącza serwer proxy FTP.

»netsh »routing »ip »nat »delete »ftp


C:\Windows>netsh routing ip nat delete ftp ?

Użycie: delete ftp
 
Uwagi: wyłącza przezroczysty serwer proxy FTP na serwerze NAT.

Wyłącza serwer proxy H323.

»netsh »routing »ip »nat »delete »h323


C:\Windows>netsh routing ip nat delete h323 ?

Użycie: delete h323
 
Uwagi: wyłącza przezroczysty serwer proxy H323 na serwerze NAT.

Usuwa NAT z określonego interfejsu.

»netsh »routing »ip »nat »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat delete interface ?

Sposób użycia: delete interface [name=]<ciąg>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać usunięte 
           stosowanie translatora adresów sieciowych (NAT).
 
Uwagi: usuwa translatora adresów sieciowych (NAT) z podanego interfejsu.
 
Przykłady:
 
    delete interface "Połączenie lokalne" 

Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.

»netsh »routing »ip »nat »delete »portmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat delete portmapping ?

Sposób użycia: delete portmapping [name=]<ciąg> [proto=]tcp|udp [publicip=]<adres IP>|
           0.0.0.0 [publicport=]liczba całkowita
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, z którego chcesz usunąć mapowanie 
           portu NAT.
   proto    - Jedna z następujących wartości:
           tcp: ustawia typ protokołu na TCP.
           udp: ustawia typ protokołu na UDP.
   publicip   - albo określony zewnętrzny adres IP w sieci publicznej,
           albo adres 0.0.0.0 oznaczający dowolny adres IP nie 
           oznaczony w ramach zakresu adresów sieci prywatnej.
   publicport  - Numer od 0 do 9999 dla publicznego portu protokołu.
 
Uwagi: usuwa mapowanie portu protokołu z określonego interfejsu NAT.
 
Przykłady:
 
    delete portmapping local tcp 0.0.0.0 80

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »ip »nat »dump


C:\Windows>netsh routing ip nat dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »ip »nat »help


C:\Windows>netsh routing ip nat help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »nat »install


C:\Windows>netsh routing ip nat install ?

Sposób użycia: install
   Instaluje protokół routingu w IP.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ip »nat »set


C:\Windows>netsh routing ip nat set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set global   - Zmienia globalne parametry NAT.
set interface - Zmienia parametry NAT dla interfejsu.

Zmienia globalne parametry NAT.

»netsh »routing »ip »nat »set »global


C:\Windows>netsh routing ip nat set global ?

Sposób użycia: set global [[tcptimeoutmins=]liczba całkowita] [[udptimeoutmins=]liczba całkowita] 
   [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Etykieta      Wartość
   tcptimeoutmins  - Limit czasu (w minutach) używany dla mapowań TCP.
   udptimeoutmins  - Limit czasu (w minutach) używany dla mapowań UDP.
   loglevel     - Jedna z następujących wartości:
             none: nie rejestruje zdarzeń związanych z NAT.
             error: rejestruje tylko błędy związane z NAT.
             warn: rejestruje ostrzeżenia związane z NAT.
             info: rejestruje informacje związane z NAT.
 
Uwagi: ustawia globalne parametry translacji adresów sieciowych (NAT).
 
Przykład:
 
    set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

Zmienia parametry NAT dla interfejsu.

»netsh »routing »ip »nat »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat set interface ?

Sposób użycia: set interface
       [name=]<ciąg>
       [[mode=]Full|AddressOnly|Private]
           FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu.
   mode     - Jedna z następujących wartości:
           Full: włącza pełny tryb translatora (adres i port).
           AddressOnly: włącza adresowy tryb translatora.
           Private: włącza tryb prywatny.
           FullFirewall: włącza pełną translację z zaporą.
           AddressOnlyFirewall: włącza translację adresową 
                     z zaporą.
           FirewallOnly: włącza tylko zaporę.
 
Uwagi: zmienia translatora adresów sieciowych (NAT) dla określonego
    interfejsu.
 
Przykłady:
 
    set interface "Połączenie lokalne" full

Wyświetla informacje.

»netsh »routing »ip »nat »show


C:\Windows>netsh routing ip nat show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show global  - Pokazuje konfigurację NAT.
show interface - Pokazuje konfigurację NAT dla określonego interfejsu.

Pokazuje konfigurację NAT.

»netsh »routing »ip »nat »show »global


C:\Windows>netsh routing ip nat show global ?

Sposób użycia: show global
 
Uwagi: wyświetla konfigurację globalną translatora adresów sieciowych (NAT).
 
W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje:

Pole       Opis
----       ----
TCP Timeout   Wyświetla (w minutach) limit czasu TCP używany dla translatora.
UDP Timeout   Wyświetla (w minutach) limit czasu UDP używany dla translatora.
Logging Level  Wyświetla poziom rejestrowania zdarzeń powiązanych z NAT.

Pokazuje konfigurację NAT dla określonego interfejsu.

»netsh »routing »ip »nat »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat show interface ?

Sposób użycia: show interface [name=]<ciąg>
 
Parametry: 

   Etykieta    Wartość
   name    - nazwa interfejsu.
 
Uwagi: wyświetla konfigurację translacji adresów sieciowych (NAT) 
    dla określonego interfejsu.
 
Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje:
 
Pole       Opis
----       ----
Mode       Wskazuje, czy interfejs działa w trybie pełnym (translacja
         zarówno adresów IP, jak i portów), tylko w trybie translacji
         adresów, w trybie prywatnym, w trybie prywatnym z zaporą, 
         w trybie adresowym z zaporą czy w trybie z samą zaporą.
 
Protocol     Wyświetla typ protokołu używany do mapowania portu NAT.
Public address  Wyświetla adres IP dla sieci publicznej.
Public port   Wyświetla numer publicznego portu protokołu.
Private address Wyświetla adres IP dla sieci prywatnej.
Private port   Wyświetla numer prywatnego portu protokołu.

Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »nat »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip nat uninstall ?

Sposób użycia: uninstall
   Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Zmiany w kontekście `netsh routing ip ospf'.

»netsh »routing »ip »ospf


C:\Windows>netsh routing ip ospf ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
delete     - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
install    - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.
uninstall   - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.

»netsh »routing »ip »ospf »add


C:\Windows>netsh routing ip ospf add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add area    - Dodaje obszar.
add interface - Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu.
add neighbor  - Dodaje sąsiada protokołu OSPF.
add protofilter - Dodaje filtr protokołu OSPF.
add range   - Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru.
add routefilter - Dodaje filtr trasy protokołu OSPF.
add virtif   - Dodaje interfejs wirtualny.

Dodaje obszar.

»netsh »routing »ip »ospf »add »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf add area ?

Sposób użycia: add area [areaid=] <adres IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   areaid   - Adres IP obszaru, który ma zostać dodany.
 
Uwagi: Dodaje identyfikator dla obszaru. Jest to 32-bitowa liczba wyrażona
w notacji dziesiętnej z kropkami, która identyfikuje obszar OSPF. 
Identyfikator obszaru (areaid) nie musi odpowiadać adresowi IP ani
identyfikatorowi sieciowemu IP. Identyfikator obszaru 0.0.0.0 jest
zastrzeżony dla szkieletu. Jeśli obszar odpowiada sieci z podsieciami,
to jako identyfikatora obszaru można użyć numeru IP sieci z podsieciami.
 
Przykłady: 
 
    add area 11.1.1.2

Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu.

»netsh »routing »ip »ospf »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf add interface ?

Sposób użycia: add interface [name=]<ciąg> [areaid=]<adres IP>
    [[addr=]<adres IP> [mask=]<adres IP>]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name    - nazwa interfejsu do dodania.
   areaid   - adres IP obszaru, do którego należy ten interfejs.
   addr    - adres IP interfejsu do dodania.
   mask    - maska adresu IP interfejsu do dodania.
 
Uwagi: Włącza OSPF w podanym interfejsie.
Parametry adresu i maski są opcjonalne. 
Dla interfejsów, które mają tylko jeden adres IP, adres i maskę można pominąć.
Dla interfejsów typu "point to point" lub interfejsów, które uzyskują adres
poprzez protokół DHCP, adres i maskę należy pominąć, ponieważ dla tych
interfejsów adres nie jest stały.

Dla interfejsów, które mają wiele adresów IP, adres i maskę należy określić
dla każdego polecenia dodawania, tak aby adres IP, dla którego jest
dodawany interfejs OSPF, był jednoznaczny.
 
Przykłady:
 
    add interface "Połączenie lokalne" 0.0.0.0 11.0.0.1 255.255.255.0 

Dodaje sąsiada protokołu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »add »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf add neighbor ?

Sposób użycia: add neighbor [name=]<ciąg> [addr=]<adres IP> [nbraddr=]<adres IP>
    [nbrprio=]<wartość>
 
Parametry: 
 
   Etykieta      Wartość
   name    - Nazwa interfejsu OSPF.
   addr    - Adres IP interfejsu OSPF.
   nbraddr   - Adres IP sąsiada, którego chcesz dodać. 
           Adres IP to adres interfejsu routera sąsiada w sieci
           NBMA. Nie jest to identyfikator routera OSPF sąsiada.
   nbrprio   - Priorytet routera OSPF sąsiada. Dla każdego 
           z wymienionych routerów należy zdefiniować prawo danego
           routera do stania się routerem wyznaczonym. Kiedy 
           pojawia się interfejs z siecią nieemisyjną, router 
           wysyła pakiety powitania tylko do tych sąsiadów, którzy
           mają prawo zostać routerem wyznaczonym, dopóki 
           nie zostanie wykryta tożsamość routera wyznaczonego.
           Sąsiad ma prawo zostać routerem wyznaczonym, jeśli jego
           jego priorytet routera wynosi 1 lub więcej.
 
Uwagi: dodaje adres IP routera OSPF na drugim końcu łącza NBMA.
 
Przykłady:
 
    add neighbor "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

Dodaje filtr protokołu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »add »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf add protofilter ?

Sposób użycia: add protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   filter   - Jedna z następujących wartości:
           autostatic
           local
           rip
           snmp
           nondod
           static
 
Uwagi: dodaje filtr protokołu OSPF.
 
Przykłady:
 
    add protofilter autostatic

Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru.

»netsh »routing »ip »ospf »add »range


C:\Windows>netsh routing ip ospf add range ?

Sposób użycia: add range [areaid=]<adres IP> [range=]<adres IP> <maska IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   areaid   - Adres IP obszaru, do którego dodawany jest zakres.
   range    - Adres IP i maska zakresu przeznaczonego do dodania.
 
Uwagi: Dodaje parę adres_IP-maska definiującą zakres adresów, który należy
do danego obszaru. Do podsumowania tras w ramach tego obszaru OSPF są używane 
zakresy OSPF.
 
Przykłady:
 
   add range 0.0.0.1 11.1.0.0 255.255.0.0 

Dodaje filtr trasy protokołu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »add »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf add routefilter ?

Sposób użycia: add routefilter [filter=]<adres IP> <maska IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   filter   - Adres IP i maska trasy do odfiltrowania
 
Uwagi: dodaje filtr trasy OSPF.
 
Przykłady:
 
    add routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

Dodaje interfejs wirtualny.

»netsh »routing »ip »ospf »add »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf add virtif ?

Sposób użycia: add virtif [transareaid=]<adres IP> [virtnbrid=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego, używanego do wymiany
           informacji o routingu między routerem granicznym obszaru
           nieciągłego i routerem granicznym obszaru sieci
           szkieletowej.
   virtnbrid  - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego, który ma 
			  zostać dodany.
 
Uwagi: Dodaje interfejsy wirtualne dla tego routera. Interfejs wirtualny 
służy do tworzenia łącza wirtualnego. Łącze wirtualne to połączenie logiczne
między routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej i innym routerem
granicznym obszaru, który nie może być fizycznie podłączony do obszaru sieci
szkieletowej. Po utworzeniu łącza wirtualnego używa się go do wymiany
informacji o routingu między routerem granicznym obszaru nieciągłego i routerem
granicznym obszaru sieci szkieletowej.
 
Przykłady: 
 
    add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.

»netsh »routing »ip »ospf »delete


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete area  - Usuwa określony obszar.
delete interface - Usuwa protokół OSPF z określonego interfejsu.
delete neighbor - Usuwa określonego sąsiada protokołu OSPF.
delete protofilter - Usuwa filtr protokołu OSPF.
delete range  - Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru.
delete routefilter - Usuwa filtr trasy protokołu OSPF.
delete virtif - Usuwa określony interfejs wirtualny.

Usuwa określony obszar.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete area ?

Sposób użycia: delete area [areaid=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   areaid   - Adres IP obszaru, który ma zostać usunięty.
 
Uwagi: Usuwa identyfikator dla obszaru. Jest to 32-bitowa liczba wyrażona
w zapisie kropkowo-cyfrowym, która identyfikuje obszar OSPF. 
Identyfikator obszaru (areaid) nie musi odpowiadać adresowi IP ani
identyfikatorowi sieciowemu IP. Identyfikator obszaru 0.0.0.0 jest
zastrzeżony dla szkieletu. Jeśli obszar odpowiada sieci z podsieciami,
to jako identyfikatora obszaru można użyć numeru IP sieci z podsieciami.
 
Przykłady: 
 
    delete area 10.0.0.1

Usuwa protokół OSPF z określonego interfejsu.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete interface ?

Sposób użycia: delete interface [name=]<ciąg> 
        [[addr=]<adres IP> [mask=]<adres IP>]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name    - nazwa interfejsu OSPF do usunięcia.
   addr    - adres IP interfejsu do usunięcia.
   mask    - maska adresu IP interfejsu do usunięcia.
 
Uwagi: Wyłącza OSPF w interfejsie dla wybranego adresu IP.
Parametry adresu i maski są opcjonalne. 
Dla interfejsów, które mają tylko jeden adres IP, adres i maskę można pominąć.
Dla interfejsów typu "point to point" lub interfejsów, które uzyskują adres
poprzez protokół DHCP, adres i maskę należy pominąć, ponieważ dla tych
interfejsów adres nie jest stały.

Dla interfejsów, które mają wiele adresów IP, adres i maskę należy określić
dla każdego polecenia usuwania, tak aby adres IP, dla którego jest
usuwany interfejs OSPF, był jednoznaczny. W przypadku gdy nie zostanie
podany żaden adres, interfejs OSPF zostanie usunięty dla wszystkich adresów.
 
Przykłady:
 
    delete interface "Połączenie lokalne" 11.1.1.1 255.255.255.0

Usuwa określonego sąsiada protokołu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete neighbor ?

Sposób użycia: delete neighbor [name=]<ciąg> [addr=]<adres IP> [nbraddr=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name    - Nazwa interfejsu OSPF.
   addr    - Adres IP interfejsu OSPF.
   nbraddr   - Adres IP sąsiada, którego chcesz usunąć. 
           Adres IP to adres interfejsu routera sąsiada w sieci
           NBMA. Nie jest to identyfikator routera OSPF sąsiada.
 
Uwagi: usuwa adres IP routera OSPF na drugim końcu interfejsu NBMA.
 
Przykłady:
 
    delete neighbor "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 10.0.0.2

Usuwa filtr protokołu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete protofilter ?

Sposób użycia: delete protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   filter   - Jedna z następujących wartości:
           autostatic
           local
           rip
           snmp
           nondod
           static
 
Uwagi: usuwa podany filtr protokołu OSPF.
 
Przykłady:
 
    delete protofilter autostatic

Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »range


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete range ?

Sposób użycia: delete range [areaid=]<adres IP> [range=]<adres IP> <maska IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   areaid   - Adres IP obszaru przeznaczonego do usunięcia.
   range    - Adres IP i maska zakresu przeznaczonego do usunięcia.
 
Uwagi: Usuwa parę adres_IP-maska definiującą zakres adresów, który należy
do danego obszaru. Do podsumowania tras w ramach tego obszaru OSPF są używane 
zakresy OSPF.
 
Przykłady:
 
    delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

Usuwa filtr trasy protokołu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete routefilter ?

Sposób użycia: delete routefilter [filter=]<adres IP> <maska IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   filter   - Adres IP i maska trasy do usunięcia
 
Uwagi: usuwa podany filtr trasy OSPF.
 
Przykłady:
 
    delete routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0 

Usuwa określony interfejs wirtualny.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete virtif ?

Sposób użycia: delete virtif [transareaid=]<adres IP> [virtnbrid=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego do usunięcia.
   virtnbrid  - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego przeznaczonego
           do usunięcia.
 
Uwagi: usuwa interfejsy wirtualne dla tego routera.
 
Przykłady:
 
 
    delete virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »ip »ospf »dump


C:\Windows>netsh routing ip ospf dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »ip »ospf »help


C:\Windows>netsh routing ip ospf help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »ospf »install


C:\Windows>netsh routing ip ospf install ?

Sposób użycia: install
   Instaluje protokół routingu w IP.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ip »ospf »set


C:\Windows>netsh routing ip ospf set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set area    - Zmienia parametry OSPF dla określonego obszaru.
set global   - Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
set interface - Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
set protofilter - Ustawia akcję filtrowania protokołu OSPF.
set routefilter - Ustawia akcję filtrowania trasy protokołu OSPF.
set virtif   - Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego.

Zmienia parametry OSPF dla określonego obszaru.

»netsh »routing »ip »ospf »set »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf set area ?

Sposób użycia: set area [areaid=] <adres IP>
    [[auth=]none|password]
    [[stubarea=]yes|no]
    [metric=]<wartość>
    [[sumadv=]yes|no]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   areaid   - Adres IP obszaru OSPF, którego parametry chcesz ustawić.
   auth    - Określa, czy dla tego obszaru są wymagane hasła w postaci
           zwykłego tekstu. Jeśli któryś obszar wymaga hasła:
 
             Wszystkie interfejsy z tego samego obszaru, które
             są w tym samym segmencie sieci, muszą używać
             identycznych haseł.
 
             Interfejsy z tego samego obszaru, które są 
             w różnych sieciach, mogą używać różnych haseł.
 
           Domyślnie hasła są włączone i hasło brzmi 12345678. 
           Hasła są przekazywane w postaci zwykłego tekstu, zatem
           ta opcja służy do celów identyfikacji, nie zabezpieczania.
   stubarea  - Określa, czy ten obszar jest skonfigurowany jako obszar
           wejściowy. Obszar wejściowy to obszar OSPF, który nie 
           wylicza tras zewnętrznych. Trasy zewnętrzne spoza 
           autonomicznego systemu OSPF (AS) nie są kierowane do 
           obszarów wejściowych ani przez nie. Routing do 
           zewnętrznych tras docelowych AS w tych obszarach jest 
           oparty wyłącznie na domyślnej trasie podsumowania. 
           Zmniejsza to ilość przesyłanych danych dla wewnętrznych
           routerów obszaru wejściowego.
 
           Szkieletu nie można konfigurować jako obszaru wejściowego.
           Nie można też konfigurować łączy wirtualnych tak, aby
           prowadziły przez obszary wejściowe.
   metric   - Koszt domyślnej trasy podsumowania, którą router 
           anonsuje w obszarze wejściowym. Jeśli dany obszar jest 
           skonfigurowany jako wejściowy, a sam router jest routerem
           granicznym obszaru, to metryka wejścia wskazuje koszt 
           domyślnej trasy podsumowania, którą router anonsuje
           w danym obszarze.
   sumadv   - Importuje anonse podsumowań.
 
Uwagi: zmienia parametry OSPF dla określonego obszaru.
 
Przykłady:
 
    set area 10.0.0.1 auth=none stubarea=yes sumadv=yes

Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »set »global


C:\Windows>netsh routing ip ospf set global ?

Sposób użycia: set global [routerid=]<adres IP>
    [[asborder=]yes|no]
    [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   routerid  - Adres IP routera.
   asborder  - Określa, czy router działa jako router graniczny systemu
          autonomicznego (AS). Router graniczny AS anonsuje
          w systemie AS interfejsu OSPF informacje o routingu
          zewnętrznym pochodzące z innych źródeł routingu, takich 
          jak trasy statyczne i protokół informacji o routingu 
          (RIP). Routery graniczne AS mogą być routerami 
          wewnętrznymi lub routerami granicy obszaru i mogą być
          połączone ze szkieletem.
          Jedna z następujących wartości:
          yes: router graniczny systemu autonomicznego (AS) włączony.
          no: router graniczny systemu autonomicznego (AS) wyłączony.
   loglevel  - Jedna z następujących wartości:
          none: nic nie jest rejestrowane w Podglądzie zdarzeń.
          error: Podgląd zdarzeń rejestruje błędy.
          warn: Podgląd zdarzeń rejestruje błędy i ostrzeżenia.
          info: rejestrowana jest maksymalna liczba informacji.
 
Uwagi: zmienia globalne parametry OSPF.
 
Przykłady:
 
    set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.

»netsh »routing »ip »ospf »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf set interface ?

Sposób użycia: set interface [name=] nazwa interfejsu 
    [[addr=]<adres IP> [mask=]<adres IP mask>]
    [[state=]enable|disable]
    [[areaid=]<adres IP>]
    [[type=]nbma|p2p|broadcast]
    [[prio=]<0-255>]
    [[transdelay=]<sekundy>]
    [[retrans=]<sekundy>]
    [[hello=]<sekundy>]
    [[dead=]<sekundy>]
    [[poll=]<sekundy>]
    [[metric=] metryka]
    [[password=]<ciąg>]
    [[mtu=]<bajty>]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name    - Nazwa interfejsu.
   addr    - Adres IP interfejsu.
   mask    - Maska adresu IP interfejsu.
   state    - Jedna z następujących wartości:
           enable: włącza interfejs.
           disable: wyłącza interfejs.
   areaid   - Adres IP obszaru interfejsu.
   type    - Jedna z następujących wartości:
           nbma: interfejs OSPF typu bezemisyjnego z wielokrotnym 
              dostępem (non-broadcast multiple access, NBMA).
           p2p: interfejs OSPF typu "point-to-point".
           broadcast: interfejs OSPF typu emisyjnego.
   prio    - Priorytet interfejsu.
   transdelay - Szacowany czas (w sekundach), przez który pakiet 
           aktualizacji stanu łącza jest przesyłany w tym 
           interfejsie. Ustawienie domyślne to 1 sekunda.
   retrans   - Odstęp (w sekundach) pomiędzy retransmisjami anonsów 
           stanu łącza dla routerów przyległych należących do tego 
           interfejsu. Wartość przykładowa dla sieci LAN wynosi 
           5 sekund.
   hello    - Wyrażony w sekundach interwał retransmisji pakietów
           powitań wysyłanych przez router w interfejsie. Ustawienie 
           musi być takie samo dla wszystkich routerów podłączonych 
           do wspólnej sieci. Wartość przykładowa dla sieci LAN 
           wynosi 10 sekund.
   dead    - Czas (w sekundach), po którym sąsiadujący router uznaje 
           ten router za wyłączony. To ustawienie powinno być 
           wielokrotnością liczby całkowitej interwału powitania 
           (na ogół 4). Ta wartość musi być taka sama dla wszystkich
           interfejsów routerów OSPF przyłączonych do wspólnego 
           segmentu sieci.
   poll    - Interwał (w sekundach) sondowania sieci OSPF tylko dla 
           bezemisyjnych interfejsów wielokrotnego dostępu
           non-broadcast multiple access, NBMA). Interwał sondowania
           powinien być co najmniej dwa razy dłuższy od interwału 
           wyłączenia (dead). Wartość przykładowa dla sieci X.25 
           wynosi 2 minuty.
   metric   - Koszt wysłania pakietu z tego interfejsu. Wartość
           ustawiona w tym miejscu jest anonsowana jako koszta łącza
           dla tego interfejsu w anonsie stanu łącza routera.
           Szybsze interfejsy zazwyczaj mają niższe koszty.
           Ustawienie maksymalne to 32767.
   password  - Jeśli dla danego obszaru są włączone hasła (ustawienie 
           domyślne), jest to hasło używane dla tego interfejsu. 
           Wszystkie interfejsy z tego samego obszaru, które znajdują
           się w tej samej sieci, muszą używać identycznych haseł.
           Domyślnie hasła są włączone i hasło brzmi 12345678.
   mtu     - Rozmiar maksymalny (w bajtach) pakietów IP przenoszących
           informacje OSPF, które można wysłać bez fragmentowania. 
           Wartość domyślna 1500 bajtów to domyślna wartość MTU
           protokołu IP dla sieci Ethernet.
 
Uwagi: zmienia parametry konfiguracji OSPF dla interfejsu.
 
Przykłady:
 
    set interface "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 255.0.0.0 metric=2 mtu=1500

Ustawia akcję filtrowania protokołu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »set »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf set protofilter ?

Sposób użycia: set protofilter [action=]drop|accept
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   action   - Jedna z następujących wartości:
           drop: opuszczanie
           accept: akceptowanie
 
Uwagi: ustawia akcję filtrowania protokołu OSPF.
 
Przykłady: 
 
    set protofilter accept

Ustawia akcję filtrowania trasy protokołu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »set »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf set routefilter ?

Sposób użycia: set routefilter [action=]drop|accept
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   action   - Jedna z następujących wartości:
           drop: opuszczanie
           accept: akceptowanie
 
Uwagi: ustawia akcję filtrowania trasy protokołu OSPF.
 
Przykłady: 
 
    set routefilter accept

Zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego.

»netsh »routing »ip »ospf »set »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf set virtif ?

Sposób użycia: set virtif [transareaid=]<adres IP>
    [virtnbrid=]<adres IP>
    [transdelay=]<sekundy> 
    [retrans=]<sekundy>
    [hello=]<sekundy>
    [dead=]<sekundy>
    [password=]<ciąg>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego.
   virtnbrid  - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego.
   transdelay - Szacowany czas (w sekundach), przez który pakiet 
           aktualizacji stanu łącza jest przesyłany w tym 
           interfejsie. Ta wartość powinna uwzględniać opóźnienia
           transmisji i propagacji interfejsu i nośnika sieciowego.
           Ustawienie domyślne to 1 sekunda.
   retrans   - Odstęp (w sekundach) pomiędzy retransmisjami anonsów 
           stanu łącza dla routerów przyległych należących do tego 
           interfejsu. Ta wartość nie powinna przekraczać 
           oczekiwanego opóźnienia transmisji dwukierunkowej między
           dowolnymi dwoma routerami w przyłączonej sieci. Jeżeli
           jednak ta wartość nie jest odpowiednio niska, wystąpią
           zbędne retransmisje. Wartość musi być wyższa na powolnych
           liniach szeregowych. Wartość przykładowa dla sieci LAN 
           wynosi 5 sekund.
   hello    - Wyrażony w sekundach interwał retransmisji pakietów 
           powitań wysyłanych przez router w interfejsie. Nowe
           ustawienie można także wybrać kliknięciem strzałek.
           Ustawienie musi być takie samo dla wszystkich routerów
           podłączonych do wspólnej sieci. Im krótszy interwał 
           powitania, tym szybciej są wykrywane zmiany topologii, ale
           również tym bardziej zwiększa się ruch w sieci OSPF. 
           Wartość przykładowa dla sieci X.25 wynosi 30 sekund. 
           Wartość przykładowa dla sieci LAN wynosi 10 sekund.
   dead    - Czas (w sekundach), po którym sąsiadujący router uznaje
           ten router za wyłączony. Router jest uznawany za 
           wyłączony, jeśli router sąsiadujący nie odbierze
           w określonym czasie pakietu powitania wysłanego przez
           ten router. Na przykład, jeśli interwał powitania jest 
           ustawiony na 15 sekund, a interwał wyłączenia (dead) na 
           60 sekund, to po wysłaniu czterech pakietów powitania 
           i nie uzyskaniu potwierdzenia ani odpowiedzi routery
           sąsiadujące uznają ten router za wyłączony. To ustawienie
           powinno być wielokrotnością liczby całkowitej interwału
           powitania (na ogół 4). Ta wartość musi być taka sama
           dla wszystkich interfejsów routerów OSPF przyłączonych
           do wspólnego segmentu sieci.
   password  - Jeśli dla danego obszaru są włączone hasła (ustawienie
           domyślne), hasło dla tego interfejsu może stanowić
           dowolną kombinację wielkich i małych liter i cyfr.
           Wszystkie interfejsy z tego samego obszaru, które 
           znajdują się w tej samej sieci, muszą wykorzystywać
           identyczne hasła.
           Interfejsy z tego samego obszaru, które znajdują się 
           w różnych sieciach, mogą wykorzystywać różne hasła.
           Domyślnie hasła są włączone i hasło brzmi 12345678. 
           Hasła są przekazywane w postaci zwykłego tekstu, zatem
           ta opcja służy do celów identyfikacji, nie zabezpieczania.
           Jeśli ta opcja jest niedostępna, musisz włączyć hasła
           dla tego obszaru.
 
Uwagi: zmienia parametry OSPF dla określonego interfejsu wirtualnego.
 
Przykłady:
 
    set virtif 10.0.0.1 11.1.1.2 hello=15 dead=60

Wyświetla informacje.

»netsh »routing »ip »ospf »show


C:\Windows>netsh routing ip ospf show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show area   - Pokazuje parametry obszaru.
show areastats - Pokazuje informacje o obszarze OSPF.
show global  - Pokazuje globalne parametry protokołu OSPF.
show interface - Pokazuje konfigurację protokołu OSPF dla określonego interfejsu.
show lsdb   - Pokazuje bazę danych stanów łączy OSPF.
show neighbor - Pokazuje sąsiadów OSPF.
show protofilter - Wyświetla informacje o filtrze protokołu OSPF.
show routefilter - Wyświetla informacje o trasie filtru protokołu OSPF.
show virtif  - Pokazuje parametry dla określonego interfejsu wirtualnego.
show virtifstats - Pokazuje wirtualne interfejsy OSPF.

Pokazuje parametry obszaru.

»netsh »routing »ip »ospf »show »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf show area ?

Sposób użycia: show area
 
Uwagi: wyświetla parametry obszaru.

Pokazuje informacje o obszarze OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »areastats


C:\Windows>netsh routing ip ospf show areastats ?

Sposób użycia: show areastats [ [index = ] identyfikator obszaru ] [ [rr = ] częstotliwość odświeżania ]
	 gdzie częstotliwość odświeżania to czas w sekundach.

Pokazuje globalne parametry protokołu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »global


C:\Windows>netsh routing ip ospf show global ?

Sposób użycia: show global
 
Uwagi: wyświetla parametry globalne OSPF.

Pokazuje konfigurację protokołu OSPF dla określonego interfejsu.

»netsh »routing »ip »ospf »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf show interface ?

Sposób użycia: show interface [name=]<ciąg>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name    -  Nazwa konfiguracji interfejsu OSPF do wyświetlenia.
 
Uwagi: wyświetla konfigurację OSPF dla podanego interfejsu.
 
Przykłady:
 
    show interface "Połączenie lokalne"

Pokazuje bazę danych stanów łączy OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »lsdb


C:\Windows>netsh routing ip ospf show lsdb ?

Sposób użycia: show lsdb [ [index = ] identyfikator_obszaru Typ identyfikator_stanu_łączy identyfikator_routera ]
	      [ [rr = ] częstotliwość odświeżania ]
	 gdzie częstotliwość odświeżania to czas w sekundach.

Pokazuje sąsiadów OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf show neighbor ?

Sposób użycia: show neighbor [ [index = ] adres-IP indeks-sąsiada ] [ [rr = ] częstotliwość odświeżania ]
	 gdzie częstotliwość odświeżania to czas w sekundach.

Wyświetla informacje o filtrze protokołu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf show protofilter ?

Sposób użycia: show protofilter
 
Uwagi: wyświetla informacje o filtrach protokołów OSPF.

Wyświetla informacje o trasie filtru protokołu OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf show routefilter ?

Sposób użycia: show routefilter
 
Uwagi: wyświetla informacje o filtrach tras OSPF.

Pokazuje parametry dla określonego interfejsu wirtualnego.

»netsh »routing »ip »ospf »show »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf show virtif ?

Sposób użycia: show virtif
 
Uwagi: wyświetla parametry dla podanego interfejsu wirtualnego.

Pokazuje wirtualne interfejsy OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »virtifstats


C:\Windows>netsh routing ip ospf show virtifstats ?

Sposób użycia: show virtifstats [ [index = ] identyfikator_obszaru_tranz identyfikator_wirt_sąsiada ]
	      [ [rr = ] częstotliwość odświeżania ]
	 gdzie częstotliwość odświeżania to czas w sekundach.

Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »ospf »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip ospf uninstall ?

Sposób użycia: uninstall
   Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'.

»netsh »routing »ip »relay


C:\Windows>netsh routing ip relay ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
delete     - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
install    - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.
uninstall   - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.

»netsh »routing »ip »relay »add


C:\Windows>netsh routing ip relay add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add dhcpserver - Dodaje serwery DHCP do globalnej listy serwerów DHCP.
add interface - Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.

Dodaje serwery DHCP do globalnej listy serwerów DHCP.

»netsh »routing »ip »relay »add »dhcpserver


C:\Windows>netsh routing ip relay add dhcpserver ?

Sposób użycia: add dhcpserver [server=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
  Etykieta    Wartość
  server    - Adres IP serwera DHCP, który ma być dodany do listy 
			 globalnej.
 
Uwagi: dodaje serwery DHCP do listy globalnej serwerów DHCP.
 
Przykłady:
 
  add dhcpserver 10.0.0.1

Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.

»netsh »routing »ip »relay »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay add interface ?

Sposób użycia: add interface [name=]<ciąg>
 
Parametry: 
 
  Etykieta    Wartość
  name     - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać włączony 
			 Agent przekazywania DHCP.
 
Uwagi: włącza Agenta przekazywania DHCP w podanym interfejsie.
 
Przykłady:
 
  add interface "Połączenie lokalne" 

Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.

»netsh »routing »ip »relay »delete


C:\Windows>netsh routing ip relay delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete dhcpserver - Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.
delete interface - Wyłącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.

Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.

»netsh »routing »ip »relay »delete »dhcpserver


C:\Windows>netsh routing ip relay delete dhcpserver ?

Sposób użycia: delete dhcpserver [server=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
  Etykieta    Wartość
  server    - Adres IP serwera DHCP, który ma być usunięty z listy 
			 globalnej.
 
Uwagi: usuwa serwery DHCP z listy globalnej serwerów DHCP.
 
Przykłady:
 
  delete dhcpserver 10.0.0.1

Wyłącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.

»netsh »routing »ip »relay »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay delete interface ?

Sposób użycia: delete interface [name=]<ciąg>
 
Parametry: 
 
  Etykieta    Wartość
  name     - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać wyłączony 
			 Agent przekazywania DHCP.
 
Uwagi: wyłącza Agenta przekazywania DHCP w podanym interfejsie.
 
Przykłady:
 
  delete interface "Połączenie lokalne" 

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »ip »relay »dump


C:\Windows>netsh routing ip relay dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »ip »relay »help


C:\Windows>netsh routing ip relay help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »relay »install


C:\Windows>netsh routing ip relay install ?

Sposób użycia: install
   Instaluje protokół routingu w IP.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ip »relay »set


C:\Windows>netsh routing ip relay set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set global   - Ustawia parametry globalne dla konfiguracji Agenta przekazywania DHCP.
set interface - Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.

Ustawia parametry globalne dla konfiguracji Agenta przekazywania DHCP.

»netsh »routing »ip »relay »set »global


C:\Windows>netsh routing ip relay set global ?

Sposób użycia: set global [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametry: 
 
   Etykieta  Wartość
   loglevel - Jedna z następujących wartości:
         none: Brak rejestrowania zdarzeń Agenta przekazywania DHCP.
         error: Rejestrowanie tylko błędów związanych z Agentem 
            przekazywania DHCP.
         warn: Rejestrowanie ostrzeżeń związanych z Agentem 
            przekazywania DHCP.
         info: Rejestrowanie informacji związanych z Agentem 
            przekazywania DHCP.
 
Uwagi: ustawia parametry globalne konfiguracji Agenta przekazywania DHCP.
 
Przykład:
 
   set global loglevel=none

Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.

»netsh »routing »ip »relay »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay set interface ?

Sposób użycia: set interface [name=]<ciąg> [[relaymode=]enable|disable] 
        [[maxhop=]liczba całkowita] [[minsecs=]liczba całkowita]
 
Parametry: 
 
  Etykieta     Wartość
  name      - Nazwa interfejsu, w którym Agent przekazywania DHCP
           ma być zaktualizowany.
  relaymode   - Jedna z następujących wartości:
           enable: włącza Agenta przekazywania DHCP dla tego 
               interfejsu.
           disable: wyłącza Agenta przekazywania DHCP dla tego 
               interfejsu.
  maxhop     - Maksymalna dopuszczalna liczba przeskoków dla pakietu
           DHCP przed jego opuszczeniem i zaprzestaniem jego 
           przekazywania.
  minsecs    - Minimalna dopuszczalna liczba sekund od czasu rozruchu,
           która musi pojawić się w pakiecie DHCP, zanim zostanie on
           wysłany do serwera DHCP wymienionego na liście globalnej.
 
Uwagi: ustawia parametry globalne dla konfiguracji Agenta przekazywania DHCP.
 
Przykład:
 
   set interface "Połączenie lokalne" enable 16 4
 
   Polecenie przykładowe włącza działanie Agenta przekazywania DHCP 
   w domyślnym interfejsie sieci LAN przy maksymalnej liczbie przeskoków
   równej 16 i minimalnym odstępie od czasu rozruchu równym 4 sekundy.

Wyświetla informacje.

»netsh »routing »ip »relay »show


C:\Windows>netsh routing ip relay show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show global  - Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP.
show ifbinding - Pokazuje powiązania adresów IP dla interfejsów.
show ifconfig - Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
show ifstats  - Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
show interface - Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.

Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP.

»netsh »routing »ip »relay »show »global


C:\Windows>netsh routing ip relay show global ?

Sposób użycia: show global
 
Uwagi: wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP.
 
W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje:
 
Pole            Opis
----            ----
Logging Level       Wyświetla poziom rejestrowania przeprowadzanego 
              dla zdarzeń powiązanych z usługą Agenta 
              przekazywania DHCP.
Max Receive Queue Size   Maksymalna liczba pakietów DHCP, które router
              może jednocześnie ustawić w kolejce (dla wszystkich
              interfejsów).
Server Count        Liczba serwerów DHCP na liście globalnej.

Pokazuje powiązania adresów IP dla interfejsów.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifbinding


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifbinding ?

Sposób użycia: show ifbinding [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita]

Parametry: 

  Etykieta   Wartość
  index    - Wartość indeksu dla określonego interfejsu, dla którego ma
         zostać wyświetlona jego konfiguracja Agenta przekazywania
			DHCP. W większości wypadków ten parametr można ominąć 
			w celu zapewnienia szczegółowych informacji o każdym
			interfejsie, w którym włączone jest użycie przekazywania 
			DHCP.
  rr     - Częstotliwość odświeżania w sekundach.

Uwagi: wyświetla powiązania adresów IP dla interfejsów.

Przykłady:
 
    show ifbinding rr=5 

Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifconfig


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifconfig ?

Sposób użycia: show ifconfig [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita]

Parametry: 

  Etykieta   Wartość
  index    - Wartość indeksu dla określonego interfejsu, dla którego ma
         zostać wyświetlona jego konfiguracja Agenta przekazywania
		   DHCP. W większości wypadków ten parametr można ominąć 
			w celu zapewnienia szczegółowych informacji o każdym
			interfejsie, w którym włączone jest użycie przekazywania 
			DHCP.
  rr     - Częstotliwość odświeżania w sekundach.

Uwagi: wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych
	 interfejsów.

Przykłady:
 
    show ifconfig rr=5 

Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifstats ?

Sposób użycia: show ifstats [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita]

Parametry: 

  Etykieta   Wartość
  index    - Wartość indeksu dla określonego interfejsu, dla którego ma
         zostać wyświetlona statystyka jego Agenta przekazywania
		   DHCP.
  rr     - Częstotliwość odświeżania w sekundach.

Uwagi: wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych
	 interfejsów.

Przykłady:
 
    show ifstats rr=5 

Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.

»netsh »routing »ip »relay »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay show interface ?

Sposób użycia: show interface [[name=]<ciąg>]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name    - Nazwa określonego interfejsu, dla którego chcesz 
           wyświetlić konfigurację Agenta przekazywania DHCP.
 
Uwagi: Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla podanego 
    interfejsu. Przed wyświetleniem konfiguracji Agenta przekazywania DHCP
    dla danego interfejsu należy najpierw użyć poleceń 'add interface' i 
    'set interface' do zainstalowania i włączenia Agenta przekazywania DHCP.
 
Przykłady:
 
    show interface name="Połączenie lokalne"

Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »relay »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip relay uninstall ?

Sposób użycia: uninstall
   Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Resetuje routing IP do stanu czystego.

»netsh »routing »ip »reset


C:\Windows>netsh routing ip reset ?

Sposób użycia: reset

    Resetuje routing IP do stanu prostego.

Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'.

»netsh »routing »ip »rip


C:\Windows>netsh routing ip rip ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
delete     - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
install    - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.
uninstall   - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.

»netsh »routing »ip »rip »add


C:\Windows>netsh routing ip rip add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add acceptfilter - Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
add announcefilter - Dodaje filtr anonsowany w interfejsie.
add interface - Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.
add neighbor  - Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
add peerfilter - Dodaje filtr dla serwerów, które mogą być akceptowane jako elementy równorzędne.

Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.

»netsh »routing »ip »rip »add »acceptfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add acceptfilter ?

Sposób użycia: add acceptfilter [name=]<ciąg> [addr=]<adres IP 1> <adres IP 2>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny
			  do użytku.
   addr     - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą,
           a drugi - największą wartość adresu IP do użycia
			  w budowaniu filtru.
 
Uwagi: dodaje filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie.
 
Przykłady:
 
    add acceptfilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Dodaje filtr anonsowany w interfejsie.

»netsh »routing »ip »rip »add »announcefilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add announcefilter ?

Sposób użycia: add announcefilter [name=]<ciąg> [addr=]<adres IP 1> <adres IP 2>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny
			  do użytku.
   addr     - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą,
           a drugi - największą wartość adresu IP do użycia
			  w budowaniu filtru.
 
Uwagi: dodaje filtr dla tras zaanonsowanych w danym interfejsie.
 
Przykłady:
 
    add announcefilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.

»netsh »routing »ip »rip »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip add interface ?

Sposób użycia: add interface [name=]<ciąg> [[metric=]liczba całkowita] 
    [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2]
    [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]liczba całkowita]
    [[remove=]liczba całkowita] [[update=]liczba całkowita]
    [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]liczba całkowita]
    [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable]
    [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]ciąg]
 
Parametry: 
 
   name     - Nazwa interfejsu, do którego jest dodawany protokół RIP.
   metric    - Wartość metryki dla tras opartych na tym interfejsie.
   updatemode  - Jedna z następujących wartości:
           demand: stosuje tryb aktualizacji na żądanie.
           periodic: przeprowadza aktualizacje w oparciu o okresowy
                interwał.
   announce   - Jedna z następujących wartości:
           none: anonsuje wszystkie trasy.
           rip1: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1.
           rip1compat: anonsuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją 
                protokołu RIP.
           rip2: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2.
   accept    - Jedna z następujących wartości:
           none: akceptuje wszystkie trasy.
           rip1: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1.
           rip1compat: akceptuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją 
                protokołu RIP.
           rip2: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2.
   expire    - Interwał wygaśnięcia trasy.
   remove    - Interwał usunięcia trasy.
   update    - Interwał pełnej aktualizacji.
   authmode   - Jedna z następujących wartości:
           authnone: autoryzacja nie jest wymagana.
           authsimplepassword: wymagana jest autoryzacja hasła.
   tag     - Etykieta trasy.
   unicast   - Jedna z następujących wartości:
           also: stosuje także emisję pojedynczą.
           only: stosuje tylko tryb emisji pojedynczej.
           disable: wyłącza tryb multiemisji.
   accfiltmode - Jedna z następujących wartości:
           include: dołącza filtry akceptacji.
           exclude: wyklucza filtry akceptacji.
           disable: wyłącza filtry akceptacji.
   annfiltmode - Jedna z następujących wartości:
           include: dołącza filtry anonsowania.
           exclude: wyklucza filtry anonsowania.
           disable: wyłącza filtry anonsowania.
   password   - Hasło w formacie zwykłego tekstu (maksymalnie 16 znaków).
 
Uwagi: włącza i konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.
 
Przykłady:
 
    add interface "Połączenie lokalne"
 
    Włącza i konfiguruje protokół RIP w domyślnym interfejsie sieci LAN
    przy użyciu domyślnych ustawień konfiguracji protokołu RIP.

Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.

»netsh »routing »ip »rip »add »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip add neighbor ?

Sposób użycia: add neighbor [name=]<ciąg> [addr=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny
			  do użytku.
   addr     - Adres IP dla sąsiada RIP.
 
Uwagi: dodaje w danym interfejsie sąsiada RIP.
 
Przykłady:
 
    add neighbor "Połączenie lokalne" 10.0.0.2
 

Dodaje filtr dla serwerów, które mogą być akceptowane jako elementy równorzędne.

»netsh »routing »ip »rip »add »peerfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add peerfilter ?

Sposób użycia: add peerfilter [server=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   server    - Adres IP serwera równorzędnego.
 
Uwagi: dodaje filtr dla serwera, który może być zaakceptowany jako serwer
    równorzędny.
 
Przykłady:
 
    add peerfilter server=10.0.0.2
 

Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.

»netsh »routing »ip »rip »delete


C:\Windows>netsh routing ip rip delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete acceptfilter - Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie.
delete announcefilter - Usuwa filtr anonsów ustawiony dla interfejsu.
delete interface - Usuwa protokół RIP z określonego interfejsu.
delete neighbor - Usuwa sąsiada protokołu RIP z interfejsu.
delete peerfilter - Usuwa filtr dla zaakceptowanych serwerów równorzędnych.

Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie.

»netsh »routing »ip »rip »delete »acceptfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete acceptfilter ?

Sposób użycia: delete acceptfilter [name=]<ciąg> [addr=]<adres IP 1> <adres IP 2>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny
			  do użytku.
   addr     - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą,
           a drugi - największą wartość adresu IP do użycia
			  w budowaniu filtru.
 
Uwagi: dodaje filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie.
 
Przykłady:
 
    delete acceptfilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Usuwa filtr anonsów ustawiony dla interfejsu.

»netsh »routing »ip »rip »delete »announcefilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete announcefilter ?

Sposób użycia: delete announcefilter [name=]<ciąg> [addr=]<adres IP 1> <adres IP 2>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny
			  do użytku.
   addr     - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą,
           a drugi - największą wartość adresu IP do użycia
			  w budowaniu filtru.
 
Uwagi: usuwa filtr anonsowania dla tras zaanonsowanych w danym interfejsie.
 
Przykłady:
 
    delete announcefilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Usuwa protokół RIP z określonego interfejsu.

»netsh »routing »ip »rip »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip delete interface ?

Sposób użycia: delete interface [name=]<ciąg>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny 
           do użytku.
 
Uwagi: usuwa protokół RIP z podanego interfejsu.
 
Przykłady:
 
    delete interface "Połączenie lokalne"
 

Usuwa sąsiada protokołu RIP z interfejsu.

»netsh »routing »ip »rip »delete »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip delete neighbor ?

Sposób użycia: delete neighbor [name=]<ciąg> [addr=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny
			  do użytku.
   addr     - Adres IP sąsiada RIP.
 
Uwagi: usuwa sąsiada RIP z interfejsu.
 
Przykłady:
 
    delete neighbor "Połączenie lokalne" 10.0.0.2
 

Usuwa filtr dla zaakceptowanych serwerów równorzędnych.

»netsh »routing »ip »rip »delete »peerfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete peerfilter ?

Sposób użycia: delete peerfilter [server=]<adres IP>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   server    - Adres IP serwera równorzędnego.
 
Uwagi: usuwa filtr dla zaakceptowanego serwera równorzędnego.
 
Przykłady:
 
    delete peerfilter server=10.0.0.2
 

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »ip »rip »dump


C:\Windows>netsh routing ip rip dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »ip »rip »help


C:\Windows>netsh routing ip rip help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »rip »install


C:\Windows>netsh routing ip rip install ?

Sposób użycia: install
   Instaluje protokół routingu w IP.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ip »rip »set


C:\Windows>netsh routing ip rip set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set flags   - Ustawia flagi powiązane z protokołem RIP dla podanego interfejsu.
set global   - Ustawia globalne parametry protokołu RIP.
set interface - Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie.

Ustawia flagi powiązane z protokołem RIP dla podanego interfejsu.

»netsh »routing »ip »rip »set »flags


C:\Windows>netsh routing ip rip set flags ?

Sposób użycia: set flags [name=]<ciąg> [flag=]<uprzednio zdefiniowane ciągi>
 
Parametry: 
   Etykieta  Wartość
   name   - Nazwa interfejsu, w którym konfigurowany jest protokół RIP.
   flag   - Można użyć jednej lub więcej z poniższych wartości ciągów:
         clear: czyści wszystkie aktualnie ustawione flagi RIP.
         splithorizon: włącza protokół RIP dla typu split horizon.
         poisonreverse: włącza protokół RIP dla typu poison reverse.
         triggeredupdates: włącza wyzwalanie aktualizacji przez RIP.
         cleanupupdates: włącza czyszczenie aktualizacji dla RIP.
         accepthostroutes: włącza akceptowanie tras hostów.
         acceptdefaultroutes: włącza akceptowanie tras domyślnych.
         senddefaultroutes: włącza wysyłanie tras domyślnych.
         nosubnetsummary: wyłącza podsumowywanie podsieci.
 
Uwagi: Ustawia flagi związane z protokołem RIP dla okreśonego interfejsu. 
    Wiele wartości naraz można określić w postaci listy rozdzielonej 
    przecinkami bez żadnych spacji.
 
Przykłady:
 
  set flags "Połączenie lokalne" clear
  set flags "Połączenie lokalne" splithorizon,accepthostroutes

Ustawia globalne parametry protokołu RIP.

»netsh »routing »ip »rip »set »global


C:\Windows>netsh routing ip rip set global ?

Sposób użycia: set global [[loglevel=]none|error|warn|info]
        [[mintrig=]liczba całkowita] 
        [[peermode=]include|exclude|disable]
 
Parametry: 
   Etykieta   Wartość
   loglevel  - Jedna z następujących wartości:
          none: nie rejestruje zdarzeń protokołu RIP.
          error: rejestruje wyłącznie zdarzenia związane 
              z protokołem RIP.
          warn: rejestruje ostrzeżenia związane z protokołem RIP.
          info: rejestruje informacje związane z protokołem RIP.
   mintrig   - Minimalny okres wyzwalania podany w minutach.
   peermode  - Jedna z następujących wartości:
          include: dołącza elementy równorzędne.
          exclude: wyklucza elementy równorzędne.
          disable: wyłącza tryb równorzędności.
 
Uwagi: ustawia globalne parametry protokołu RIP.
 
Przykłady:
 
  set global "Połączenie lokalne" none 10 disable
  set global "Połączenie lokalne" mintrig=15

Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie.

»netsh »routing »ip »rip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip set interface ?

Sposób użycia: set interface [name=]<ciąg> [[metric=]liczba całkowita] 
    [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2]
    [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]liczba całkowita]
    [[remove=]liczba całkowita] [[update=]liczba całkowita]
    [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]liczba całkowita]
    [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable]
    [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]ciąg]
 
Parametry: 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, dla którego jest konfigurowany protokół RIP.
   metric    - Wartość metryki dla tras opartych na tym interfejsie.
   updatemode  - Jedna z następujących wartości:
           demand: stosuje tryb aktualizacji na żądanie.
           periodic: przeprowadza aktualizacje w oparciu o okresowy
                interwał.
   announce   - Jedna z następujących wartości:
           none: anonsuje wszystkie trasy.
           rip1: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1.
           rip1compat: anonsuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją 
                protokołu RIP.
           rip2: anonsuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2.
   accept    - Jedna z następujących wartości:
           none: akceptuje wszystkie trasy.
           rip1: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 1.
           rip1compat: akceptuje przy użyciu trybu zgodnego z wersją 
                protokołu RIP.
           rip2: akceptuje tylko trasy protokołu RIP wersja 2.
   expire    - Interwał wygaśnięcia trasy (w sekundach).
   remove    - Interwał usunięcia trasy (w sekundach).
   update    - Interwał pełnej aktualizacji (w sekundach).
   authmode   - Jedna z następujących wartości:
           authnone: autoryzacja nie jest wymagana.
           authsimplepassword: wymagana jest autoryzacja hasła.
   tag     - Etykieta trasy.
   unicast   - Jedna z następujących wartości:
           also: stosuje także emisję pojedynczą.
           only: stosuje tylko tryb emisji pojedynczej.
           disable: wyłącza tryb multiemisji.
   accfiltmode - Jedna z następujących wartości:
           include: dołącza filtry akceptacji.
           exclude: wyklucza filtry akceptacji.
           disable: wyłącza filtry akceptacji.
   annfiltmode - Jedna z następujących wartości:
           include: dołącza filtry anonsowania.
           exclude: wyklucza filtry anonsowania.
           disable: wyłącza filtry anonsowania.
   password   - Hasło w formacie zwykłego tekstu (maksymalnie 16 znaków).
 
Uwagi: modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie.
 
Przykłady:
 
    set interface "Połączenie lokalne" metric=2 updatemode=periodic
 
    Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w interfejsie lokalnym, ustawiając 
    wartość metryki na 2 i włączając wykonywanie aktualizacji na żądanie.

Wyświetla informacje.

»netsh »routing »ip »rip »show


C:\Windows>netsh routing ip rip show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show flags   - Wyświetla flagi RIP ustawione dla podanych interfejsów.
show global  - Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.
show globalstats - Pokazuje statystykę globalną protokołu RIP.
show ifbinding - Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP.
show ifstats  - Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu.
show interface - Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu.
show neighbor - Pokazuje statystykę elementów równorzędnych protokołu RIP.

Wyświetla flagi RIP ustawione dla podanych interfejsów.

»netsh »routing »ip »rip »show »flags


C:\Windows>netsh routing ip rip show flags ?

Sposób użycia: show flags [[name=]<ciąg>]
 
Parametry: 
   Etykieta  Wartość
   name   - Nazwa interfejsu, którego konfigurację chcesz wyświetlić.
 
Uwagi: wyświetla konfigurację flag RIP podanych interfejsów.

Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.

»netsh »routing »ip »rip »show »global


C:\Windows>netsh routing ip rip show global ?

Sposób użycia: show global
 
Uwagi: wyświetla parametry globalne protokołu RIP.

Pokazuje statystykę globalną protokołu RIP.

»netsh »routing »ip »rip »show »globalstats


C:\Windows>netsh routing ip rip show globalstats ?

Sposób użycia: show globalstats [[rr=]liczba całkowita]
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   rr      - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach.
 
Uwagi: wyświetla statystykę globalną protokołu RIP.
 
Przykłady:
 
    show globalstats rr=5
 
    Polecenie przykładowe wyświetla statystykę globalną protokołu RIP
    odświeżaną co 5 sekund.

Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP.

»netsh »routing »ip »rip »show »ifbinding


C:\Windows>netsh routing ip rip show ifbinding ?

Sposób użycia: show ifbinding [[index=]adres IP [[rr=]liczba całkowita]]

Parametry: 

   Etykieta   Wartość
   index    - Adres IP skonfigurowany do użycia w interfejsie, 
          dla którego włączony jest protokół RIP i przeglądane
			 są powiązania.
   rr     - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach.

Uwagi: wyświetla powiązania protokołu RIP dla adresu IP.

Przykłady:
 
   show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5
 
   Polecenie przykładowe wyświetla powiązania dla adresu IP 10.0.0.1
	z częstotliwością odświeżania równą 5 sekund.

Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu.

»netsh »routing »ip »rip »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip rip show ifstats ?

Sposób użycia: show ifstats [[index=]liczba całkowita [[rr=]liczba całkowita]]

Parametry: 

   Etykieta   Wartość
   index   	- Liczba identyfikująca interfejs, dla którego ma być 
			 wyświetlona statystyka RIP. Aby poznać wartości indeksu,
          należy użyć polecenia 'show interface' w kontekście 
          polecenia usługi Netshell 'netsh interface ip'.
   rr     - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach.

Uwagi: wyświetla statystykę RIP dla określonego interfejsu.

Przykłady:
 
    show ifstats index=1 rr=5
 
    Polecenie przykładowe wyświetla statystykę RIP dla interfejsu o wartości
	 indeksu 1 z częstotliwością odświeżania równą 5 sekund.

Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu.

»netsh »routing »ip »rip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip show interface ?

Sposób użycia: show interface [[name=]<ciąg>]
 
Parametry: 
   Etykieta  Wartość
   name   - Nazwa interfejsu, którego konfigurację chcesz wyświetlić.
 
Uwagi: wyświetla konfigurację RIP dla podanego interfejsu.

Pokazuje statystykę elementów równorzędnych protokołu RIP.

»netsh »routing »ip »rip »show »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip show neighbor ?

Sposób użycia: show neighbor [[index=]adres IP [[rr=]liczba całkowita]]

Parametry: 

   Etykieta   Wartość
   index    - Adres IP skonfigurowany do użycia w interfejsie, 
          dla którego ma być przejrzana statystyka protokołu RIP
			 elementów równorzędnych.
   rr     - Częstotliwość odświeżania w sekundach.

Uwagi: wyświetla statystykę protokołu RIP elementów równorzędnych.

Przykłady:
 
   show neighbor index=10.0.0.1 rr=5
 
   Polecenie przykładowe wyświetla powiązania dla adresu IP 10.0.0.1
	z częstotliwością odświeżania równą 5 sekund.

Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »rip »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip rip uninstall ?

Sposób użycia: uninstall
   Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
delete     - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.
uninstall   - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »add


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add interface - Konfiguruje odkrycie routera dla określonego interfejsu.

Konfiguruje odkrycie routera dla określonego interfejsu.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery add interface ?

Sposób użycia: add interface [name=]<ciąg> [[disc=]enable|disable]
    [[minint=]liczba całkowita] [[maxint=]liczba całkowita] 
    [[life=]liczba całkowita] [[level=]liczba całkowita]
 
Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
   name    - Nazwa określonego interfejsu.
   disc    - Jedna z następujących wartości:
          enable: włącza wykrywanie routerów.
          disable: wyłącza wykrywanie routerów.
   minint   - Minimalny interwał w minutach pomiędzy pakietami 
			 wykrywania routerów.
   maxint   - Maksymalny interwał w minutach pomiędzy pakietami 
			 wykrywania routerów.
   life    - Okres w minutach, przez jaki pakiet wykrywania routerów 
			 wysłany z tego routera/serwera jest ważny.
   level    - Liczba wskazująca preferencję użycia tego interfejsu 
			 jako bramy domyślnej. W przypadku gdy do wykrywania
			 routerów włączonych jest kilka interfejsów, większa 
			 liczba użyta w tym miejscu wskazuje wyższy poziom 
			 preferencji.
 
Uwagi: Konfiguruje wykrywanie routerów dla określonego interfejsu. 
	 Po jego dodaniu anonse wykrywania routerów są wysyłane 
    w losowych odstępach czasu, ograniczonych wartościami interwałów: 	 minimalnego i maksymalnego.
 
Przykłady:
 
    add interface "Połączenie lokalne" enable 7 10 30 0
 
    Polecenie przykładowe włącza wykrywanie routerów dla interfejsu 
	 określonego z nazwy i ustala ustawienia domyślne: interwał minimalny
	 równy 7 minut, interwał maksymalny równy 10 minut, okres ważności
	 wynoszący 30 minut dla pakietów wykrywania routerów oraz poziom
    preferencji równy zeru (0) lub nieistniejący.

Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »delete


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete interface - Usuwa informacje o odkryciu routera.

Usuwa informacje o odkryciu routera.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ?

Sposób użycia: delete interface [name=]<ciąg>
 
Parametry: 
 
   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać usunięta 
           konfiguracja odnajdowania routera.
 
Uwagi: usuwa konfigurację odnajdowania routera dla podanego interfejsu.
 
Przykłady:
 
    delete interface "Połączenie lokalne"

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »dump


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »help


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »set


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set interface - Aktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie.

Aktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery set interface ?

Sposób użycia: set interface [name=]<ciąg> [[disc=]enable|disable]
    [[minint=]liczba całkowita] [[maxint=]liczba całkowita] 
    [[life=]liczba całkowita] [[level=]liczba całkowita]
 
Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
   name    - Nazwa określonego interfejsu.
   disc    - Jedna z następujących wartości:
          enable: włącza wykrywanie routerów.
          disable: wyłącza wykrywanie routerów.
   minint   - Minimalny interwał w minutach pomiędzy pakietami 
			 wykrywania routerów.
   maxint   - Maksymalny interwał w minutach pomiędzy pakietami 
			 wykrywania routerów.
   life    - Okres w minutach, przez jaki pakiet wykrywania routerów 
			 wysłany z tego routera/serwera jest ważny.
   level    - Liczba wskazująca preferencję użycia tego interfejsu 
			 jako bramy domyślnej. W przypadku gdy do wykrywania
			 routerów włączonych jest kilka interfejsów, większa 
			 liczba użyta w tym miejscu wskazuje wyższy poziom 
			 preferencji.
 
Uwagi: aktualizuje konfigurację wykrywania routerów dla określonego 
    interfejsu.
 
Przykłady:
 
    set interface "Połączenie lokalne" enable 7 10 30 0
 
    Polecenie przykładowe włącza wykrywanie routerów dla interfejsu 
	 określonego z nazwy i ustala ustawienia domyślne: interwał minimalny
	 równy 7 minut, interwał maksymalny równy 10 minut, okres ważności
	 wynoszący 30 minut dla pakietów wykrywania routerów oraz poziom
    preferencji równy zeru (0) lub nieistniejący.

Wyświetla informacje.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »show


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show interface - Wyświetla informacje o odkryciu routera.

Wyświetla informacje o odkryciu routera.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery show interface ?

Sposób użycia: show interface [[name=]<ciąg>]
 
Parametry: 
 
   Etykieta  Wartość
   name   - Nazwa określonego interfejsu, dla którego chcesz wyświetlić
         konfigurację wykrywania routerów.
 
Uwagi: Wyświetla konfigurację wykrywania routerów dla podanego interfejsu.
 
Przykłady:
 
    show interface name="Połączenie lokalne"

Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery uninstall ?

Sposób użycia: uninstall
   Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ip »set


C:\Windows>netsh routing ip set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set filter   - Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie.
set interface - Ustawia stan interfejsu.
set loglevel  - Ustawia globalny poziom rejestrowania.
set persistentroute - Modyfikuje trwałą trasę statyczną.
set preferenceforprotocol - Ustawia poziom preferencji dla określonego protokołu.
set rtmroute  - Modyfikuje nie-stałą trasę netmgmt.
set scope   - Ustawia nazwę zakresu multiemisji.

Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie.

»netsh »routing »ip »set »filter


C:\Windows>netsh routing ip set filter ?

Sposób użycia: set filter [name=]<ciąg> 
        [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] 
        [[fragcheck=]enable|disable]

Parametry: 

   Etykieta   Wartość                         
   name    - Nazwa interfejsu, do którego stosowany jest filtr.
   filtertype - Jedna z następujących wartości:             
          input: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wejściowe
          output: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wyjściowe
          dial: jeśli modyfikowany filtr filtruje podłączany
             interfejes telefoniczny
   action   - Akcja, która ma być podjęta, gdy dany pakiet nie będzie
          pasował do żadnego filtru.                        
   fragcheck  - Włącza lub wyłącza sprawdzanie fragmentów dla pakietów
          danych wejściowych.

Uwagi: zmienia akcję domyślną dla ustawienia typu filtru i/lub sprawdzania
    fragmentów dla podanego interfejsu.

Przykłady:

   set filter name="Połączenie telefoniczne" filtertype=dial action=forward
   set filter name="Wirtualne połączenie prywatne" fragcheck=disable

Ustawia stan interfejsu.

»netsh »routing »ip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip set interface ?

Sposób użycia: set interface [name = ] Nazwa interfejsu
          [ [state = ] { enable | disable } ]

Ustawia globalny poziom rejestrowania.

»netsh »routing »ip »set »loglevel


C:\Windows>netsh routing ip set loglevel ?

Sposób użycia: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info

 
Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
   loglevel  - Jedna z następujących wartości:
          none: wyłącza rejestrowanie
          error: ustawia rejestrowanie wyłącznie błędów
          warn: ustawia rejestrowanie z włączeniem ostrzeżeń
          info: ustawia rejestrowanie z włączeniem informacji
 
Uwagi: ustawia globalny poziom rejestrowania.
 
Przykłady:
 
    set loglevel none
    set loglevel loglevel=error

Modyfikuje trwałą trasę statyczną.

»netsh »routing »ip »set »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip set persistentroute ?

Sposób użycia: set persistentroute [dest=]<adres IP> [mask=]<maska podsieci IP>
    [name=]<ciąg> [[nhop=]<adres IP>] [[proto=]static|nondod]
    [[preference=]<liczba całkowita>] [[metric=]<liczba całkowita>]
    [[view=]unicast|multicast|both]

Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość                          
   dest    - Adres docelowy dla określonej trasy.
   mask    - Maska podsieci dla adresu docelowego.
   name    - Interfejs, w którym trasa ma zostać zmodyfikowana.
   nhop    - Następny przeskok dla trasy. Dla tras w interfejsach 
          typu point-to-point ta wartość nie jest wymagana.
   proto    - Jedna z następujących wartości:
          static: wyzwala połączenie z wybieraniem numeru na żądanie
			 (domyślne)
          nondod: nie wyzwala połączenia z wybieraniem numeru
			 na żądanie
   preference - Preferencja dla trasy.
   metric   - Metryka dla trasy.
   view    - Jedna z następujących wartości:
          unicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci 
				   w przypadku emisji pojedynczej
          multicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci
			       w przypadku multiemisji 
          both: trasa jest ważna dla ruchu w sieci zarówno 
				 w przypadku multiemisji, jak i emisji pojedynczej
				 (wartość domyślna)

Uwagi: modyfikuje stałą trasę statyczną w określonym interfejsie. 

Przykłady: 
 
   set persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Wirtualne połączenie prywatne"

Ustawia poziom preferencji dla określonego protokołu.

»netsh »routing »ip »set »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip set preferenceforprotocol ?

Sposób użycia: set preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static
        [preflevel=]<liczba całkowita>
 
Parametry: 
 
   Etykieta   Wartość
 	proto   - Jedna z następujących wartości:
          autostatic: ustawia autostatyczną preferencję routingu
          local:  ustawia lokalną preferencję routingu
          netmgmt: ustawia preferencję protokołu routingu dla
              protokołu zarządzania siecią
          nondod: ustawia preferencję dla protokołu routingu
              nie obsługującego wybierania numeru na żądanie
          ospf:  ustawia preferencję protokołu routingu dla 
              protokołu OSPF
          rip:   ustawia preferencję protokołu routingu dla 
              protokołu RIP
          static: ustawia statyczną preferencję routingu
   preflevel  Poziom preferencji dla określonego typu protokołu
 
Uwagi: ustawia nowy poziom preferencji dla podanego typu protokołu routingu.
 
Przykłady:
 
    set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20
    set preferenceforprotocol ospf 30

Modyfikuje nie-stałą trasę netmgmt.

»netsh »routing »ip »set »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip set rtmroute ?

Sposób użycia: set rtmroute [dest=]<adres IP> [mask=]<maska podsieci IP>
    [[nameorindex=]<ciąg>] [[nhop=]<adres IP>]
    [[preference=]<liczba całkowita>] [[metric=]<liczba całkowita>]
    [[view=]unicast|multicast|both ]

Parametry: 
   Etykieta   Wartość
   dest    - Adres docelowy dla podanej trasy.
   mask    - Maska podsieci dla adresu docelowego.
   nameorindex - Interfejs, w którym trasa ma zostać zmodyfikowana.
   nhop    - Następny przeskok dla trasy. Ten parametr nie jest 
          potrzebny dla tras w interfejsach typu "point to point".
   preference - Nowa preferencja dla trasy.
   metric   - Nowa metryka dla trasy.
   view    - Jedna z następujących wartości:
          unicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci o emisji
               pojedynczej
          multicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci 
                o multiemisji
          both: trasa jest ważna dla ruchu w sieci zarówno o emisji
             pojedynczej, jak i multiemisji (wartość domyślna)

Uwagi: modyfikuje niestałą trasę używaną do zarządzania siecią, o ile 
    zostanie podana nazwa interfejsu lub licznik następnego przeskoku.

Przykład:
   set rtmroute 169.254.1.0 255.255.0.0 "Wirtualne połączenie prywatne"

Ustawia nazwę zakresu multiemisji.

»netsh »routing »ip »set »scope


C:\Windows>netsh routing ip set scope ?

Sposób użycia: set scope [grpaddr=]<adres IP> [grpmask=]<maska podsieci IP>
    [scopename=]<ciąg>

Parametry: 

   Etykieta    Wartość
   grpaddr    - Adres IP grupy lub zakresu multiemisji
   grpmask    - Maska podsieci dla adresu zakresu multiemisji
   scopename   - Nazwa zakresu multiemisji do ustawienia

Uwagi: ustawia nazwę zakresu multiemisji.

Przykłady:

    set scope 239.1.1.1 255.255.255.255 "Mój zakres multiemisji" 

Wyświetla informacje.

»netsh »routing »ip »show


C:\Windows>netsh routing ip show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show boundary - Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji.
show boundarystats - Wyświetla granice multiemisji IP
show filter  - Wyświetla informacje o filtrze pakietów.
show interface - Wyświetla informacje o interfejsie.
show loglevel - Wyświetla globalny poziom rejestrowania.
show mfe    - Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji
show mfestats - Wyświetla statystykę wpisów przesyłania dalej multiemisji
show persistentroutes - Wyświetla trwałe trasy statyczne.
show preferenceforprotocol - Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołów.
show protocol - Wyświetla wszystkie skonfigurowane protokoły IP.
show rtmdestinations - Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
show rtmroutes - Wyświetla trasy w tabeli routingu
show scope   - Wyświetla zakresy multiemisji skonfigurowane na routerze.

Wyświetla skonfigurowane granice zakresu multiemisji.

»netsh »routing »ip »show »boundary


C:\Windows>netsh routing ip show boundary ?

Sposób użycia: show boundary

Uwagi: wyświetla granice skonfigurowanego zakresu multiemisji.

Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje:

Pole      Opis
----      ----
Interface    Nazwa interfejsu, w którym ustawiona jest granica.
Address     Adres IP grupy multiemisji dla granicy.
Mask      Maska podsieci skojarzona z adresem grupy.
Scope Name   Nazwa zakresu multiemisji.

Wyświetla granice multiemisji IP

»netsh »routing »ip »show »boundarystats


C:\Windows>netsh routing ip show boundarystats ?

Sposób użycia: show boundarystats [[rr=]<liczba całkowita>]

Parametry: 

   Etykieta  Wartość
   rr    - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach.

Uwagi: wyświetla bieżące granice multiemisji IP.

Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje:
Pole      Opis
----      ----
Address     Adres IP grupy multiemisji dla granicy.
Mask      Maska podsieci skojarzona z adresem grupy.
Interface    Nazwa interfejsu, w którym granica jest ustawiona.

Przykłady:
   show boundarystats rr=3

   Polecenie wyświetla statystykę bieżącej granicy multiemisji IP 
   i odświeża ekran co 3 sekundy, dopóki nie zostaną naciśnięte 
   klawisze Ctrl+C w celu zakończenia cyklu wyświetlania.

Wyświetla informacje o filtrze pakietów.

»netsh »routing »ip »show »filter


C:\Windows>netsh routing ip show filter ?

Sposób użycia: show filter [[name=]<ciąg>]
Parametry: 

   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu, w którym ustawiony jest filtr.

Uwagi: wyświetla informacje o filtrze pakietów.

Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje:

Pole       Opis 
-----      -----------
Input      Wyświetla informacje o filtrach wejścia.
Output      Wyświetla informacje o filtrach wyjścia.
Demand Dial   Wyświetla informacje o filtrach wybierania numeru na żądanie.
Frag. Check   Wskazuje, czy jest włączone sprawdzanie fragmentów.
Interface    Wyświetla nazwę interfejsu.

Przykłady:

    show filter 
    show filter name="Połączenie lokalne" 

    Pierwsze polecenie wyświetla informacje o filtrach dla wszystkich
    interfejsów.
    Drugie polecenie wyświetla stan filtru tylko dla podanego
    interfejsu.

Wyświetla informacje o interfejsie.

»netsh »routing »ip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip show interface ?

Sposób użycia: show interface [[name=]<ciąg>]

Parametry: 

   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa interfejsu.

Uwagi: wyświetla informacje o interfejsie.

 Podczas wyświetlania informacji o wszystkich interfejsach:

Pole      Opis
----      ----
State      Pokazuje, czy interfejs jest włączony czy wyłączony.
Type      Pokazuje sposób użycia interfejsu, taki jak użycie w pętli,
        użytek wewnętrzny lub użytek dedykowany.
Interface    Wyświetla nazwę interfejsu.

 Podczas wyświetlania informacji o określonym interfejsie:

Pole      Opis
----      ----
Type      Pokazuje sposób użycia interfejsu, taki jak użytek ogólny,
        dla emisji pojedynczej lub dla multiemisji.
Vendor     Wyświetla dla interfejsu informacje identyfikujące dostawcę.
Protocol    Wyświetla dla interfejsu informacje o protokołach.

Przykłady:

    show interface 
    show interface name="Połączenie lokalne" 

    Pierwsze polecenie wyświetla informacje o wszystkich interfejsach.
    Drugie polecenie wyświetla informacje tylko o określonym interfejsie.

Wyświetla globalny poziom rejestrowania.

»netsh »routing »ip »show »loglevel


C:\Windows>netsh routing ip show loglevel ?

Sposób użycia: show loglevel

Uwagi: Wyświetla globalny poziom rejestrowania, na przykład to, czy
    rejestrowanie jest wyłączone (none). Może również wskazywać, czy 
    są rejestrowane błędy, ostrzeżenia lub komunikaty informacyjne.

Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji

»netsh »routing »ip »show »mfe


C:\Windows>netsh routing ip show mfe ?

Sposób użycia: show mfe [[grpaddr=]<adres IP> [grpmask=]<maska podsieci IP>
           [[srcaddr=]<adres IP> [srcmask=]<maska podsieci IP>]
           [[type=]active|negative|both]
           [[rr=]liczba całkowita]

Parametry: 
   Etykieta   Wartość
   grpaddr   - Adres IP grupy dla początku zakresu.
   grpmask   - Maska podsieci skojarzona z adresem IP grupy.
   srcaddr   - Adres IP źródła początku zakresu.
   srcmask   - Maska podsieci skojarzona z adresem IP źródła.
   type    - Jedna z następujących wartości:
          active: wyświetla tylko aktywne wpisy multiemisji 
               przekazywane dalej (wpisy MFE)
          negative: wyświetla tylko ujemne wpisy MFE
          both: wyświetla zarówno aktywne, jak i ujemne wpisy MFE
				 (ustawienie domyślne)
   rr     - Częstotliwość odświeżania w sekundach.

Uwagi: wyświetla wpisy multiemisji przekazywane dalej.

Informacje wyświetlane dla tego polecenia składają się z:
 
Pole        Opis
----        ----
Group       - Grupy, dla których dane są przeznaczone
Source      - Źródła, z których pochodzą dane
Prot       - Protokół multiemisji, włączony w interfejsie przychodzącym 
In/Out Interface - Pierwszy wiersz wpisu MFE zawiera interfejs przychodzący.
          Kolejne wiersze zawierają interfejsy wychodzące (każdy
          w oddzielnym wierszu) 
UpstrmNbr/NHOP  - Pierwszy wiersz wpisu MFE zawiera sąsiada (w kierunku "pod
          prąd") strony przychodzącej 
          Kolejne wiersze zawierają następne przeskoki odpowiadające
			 poszczególnym interfejsom wychodzącym
Przykłady:
   show mfe 
   show mfe grpaddr=239.0.0.1 mask=255.255.255.255

Wyświetla statystykę wpisów przesyłania dalej multiemisji

»netsh »routing »ip »show »mfestats


C:\Windows>netsh routing ip show mfestats ?

Sposób użycia: show mfestats [[grpaddr=]<adres IP> [grpmask=]<maska podsieci IP>
           [[srcaddr=]<adres IP> [srcmask=]<maska podsieci IP>]
           [[type=]active|negative|both]
           [[stats=]all]
           [[rr=]częstotliwość odświeżania]

Parametry: 
   Etykieta   Wartość
   grpaddr   - Adres IP grupy dla początku zakresu.
   grpmask   - Maska podsieci skojarzona z adresem IP grupy.
   srcaddr   - Adres IP źródła początku zakresu.
   srcmask   - Maska podsieci skojarzona z adresem IP źródła.
   type    - Jedna z następujących wartości:
          active: wyświetla tylko aktywne wpisy multiemisji 
               przekazywane dalej (wpisy MFE)
          negative: wyświetla tylko ujemne wpisy MFE
          both: wyświetla zarówno aktywne, jak i ujemne wpisy MFE
				 (ustawienie domyślne)
   stats    - Podanie "all" spowoduje wyświetlenie szczegółowych 
  			 statystyk wszystkich wpisów MFE
   rr     - Czas używany do odświeżania statystyk wpisów MFE, 
			 wskazywany wartością w sekundach.

Uwagi: wyświetla statystykę wpisów multiemisji przekazywanych dalej.

Informacje wyświetlane dla tego polecenia składają się z:
 
Pole        Opis
----        ----
Group       - Grupy wg adresów docelowych danych
Source      - Źródła wg adresów źródłowych danych
Prot       - Protokół multiemisji, włączony w interfejsie przychodzącym 
In/Out Intf    - Pierwszy wiersz wpisu MFE zawiera interfejs przychodzący.
          Kolejne wiersze zawierają interfejsy wychodzące (każdy
          w oddzielnym wierszu) 
UpstrmNbr/NHOP  - Pierwszy wiersz wpisu MFE zawiera sąsiada (w kierunku "pod
          prąd") strony przychodzącej. 
          Kolejne wiersze zawierają następne przeskoki odpowiadające
			 poszczególnym interfejsom wychodzącym
In/Out Pkt    - Pierwszy wiersz wpisu MFE zawiera liczbę pakietów 
			 przychodzących
          Kolejne wiersze zawierają liczbę pakietów przekazanych dalej 
			 za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu wychodzącego
InByte/Dis    - Pierwszy wiersz wpisu MFE zawiera liczbę bajtów
          przychodzących
          Kolejne wiersze zawierają liczbę pakietów porzuconych w				 odpowiadającym interfejsie wychodzącym
Bad If/TTL    - Pierwszy wiersz wpisu MFE zawiera liczbę pakietów, które 
          zostały odebrane w interfejsie różnym od interfejsu 
			 przychodzącego
Ovfl/Frag     - Pierwszy wiersz wpisu MFE zawiera liczbę pakietów, które 
          zostały porzucone z powodu przepełnienia buforu wejściowego
          Kolejne wiersze zawierają liczbę pakietów, które wymagały
			 sfragmentowania w odpowiadającym interfejsie
Przykłady:
   show mfestats 
   show mfestats grpaddr=239.0.0.1 mask=255.255.255.255

Wyświetla trwałe trasy statyczne.

»netsh »routing »ip »show »persistentroutes


C:\Windows>netsh routing ip show persistentroutes ?

Sposób użycia: show persistentroutes [[name=]<ciąg>]

Parametry: 

   Etykieta    Wartość
   name     - Nazwa określonego interfejsu, w którym są używane
           trasy stałe.

Uwagi: wyświetla stałe trasy statyczne.

Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje:
Pole     Opis
----     ----
Prefix   - Prefiks adresu w notacji bezklasowego routingu domen 
       internetowych (Classless Internet Domain Routing, CIDR)
       (przykład: 10.0.0.1/8).
Protocol  - Protokół, który dodał trasę.
Prf    - Wartość preferencji danej trasy.
Met    - Podstawowa wartość metryki danej trasy, służąca do przerwania
       powiązań między równymi trasami o jednakowej preferencji.
Gateway  - Adres IP następnego przeskoku użytego do przekazywania dalej.
Vw     - Lista widoków (U=emisja pojedyncza, M=multiemisja).
Interface - Interfejs wskazywany i wykorzystywany przez daną trasę.

Przykłady:

    show persistentroutes 
    show persistentroutes name="Połączenie lokalne" 

    Pierwsze polecenie wyświetla trasy stałe dla wszystkich interfejsów.
    Drugie polecenie wyświetla trasy stałe tylko dla podanego interfejsu.

Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołów.

»netsh »routing »ip »show »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip show preferenceforprotocol ?

Sposób użycia: show preferenceforprotocol

Uwagi: Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołów.

W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje:

Pole       Opis
----       ----
Protocol     Wyświetla informacje o protokole routingu IP.
Priority     Wskazuje preferowaną kolejność użycia określonych protokołów.

Wyświetla wszystkie skonfigurowane protokoły IP.

»netsh »routing »ip »show »protocol


C:\Windows>netsh routing ip show protocol ?

Sposób użycia: show protocol

Uwagi: wyświetla wszystkie skonfigurowane protokoły IP.

Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje:

Pole      Opis 
----      ----
Type      Pokazuje zakres użycia protokołu, taki jak użytek ogólny, 
        do celów emisji pojedynczej lub do celów multiemisji.
Vendor     Wyświetla informacje identyfikujące dostawcę protokołu.
Protocol    Wyświetla informacje o protokole IP.

Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu

»netsh »routing »ip »show »rtmdestinations


C:\Windows>netsh routing ip show rtmdestinations ?

Sposób użycia: show rtmdestinations 
       [[operator=]matching|shorterthan|longerthan]
       [[dest=]<adres IP> [mask=]<maska podsieci IP>]
       [[view=]unicast|multicast|both]
       [[proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static]

Parametry: 

   Etykieta    Wartość
   operator   - Jedna z następujących wartości:
           matching: pokazuje trasy pasujące do podanego miejsca
           docelowego
           shorterthan: pokazuje trasy krótsze niż miejsce docelowe
           longerthan: pokazuje trasy dłuższe niż miejsce docelowe
   dest     - Adres IP miejsca docelowego
   mask     - Wartość maski podsieci dla adresu IP miejsca docelowego
   view     - Jedna z następujących wartości:
           unicast: wyświetla tylko trasy używane do emisji 
           pojedynczej
           multicast: wyświetla tylko trasy używane do emisji 
           wielokrotnej
           both: wyświetla zarówno trasy emisji pojedynczej, jak i
			  multiemisji (domyślne)
   protokół   - Pokazuje tylko trasy dodane przez określony protokół
			  routingu

Uwagi: wyświetla miejsca docelowe w tabeli routingu.

Informacje wyświetlane dla tego polecenia składają się z:
Pole     Opis
----     ----
Prefix   - Prefiks adresu w zapisie CIDR (Classless Internet Domain Routing), 
		 na przykład 10.0.0.1/8
Protocol  - Protokół, który dodał trasę
Prf     - Wartość preferencyjna trasy
Met     - Podstawowa wartość metryki trasy, używana do przerywania powiązań
       między jednakowymi trasami o jednakowych preferencjach
Gateway   - Adres IP następnego przeskoku używanego do przekazywania dalej
Vw     - Lista widoków (U=emisja pojedyncza, M=multiemisja)
Interface  - Interfejs wskazywany i używany przez daną trasę

Przykłady:
   show rtmdestinations 
   show rtmdestinations sh 10.0.0.1 
   show rtmdestinations lo 172/8 

   Pierwsze polecenie wyświetla wszystkie prefiksy z tabeli routingu.
   Drugie polecenie wyświetla wszystkie prefiksy krótsze niż 10.0.0.1, 
	a trzecie polecenie - wszystkie prefiksy w poddrzewie 172.0.0.0/8.

Wyświetla trasy w tabeli routingu

»netsh »routing »ip »show »rtmroutes


C:\Windows>netsh routing ip show rtmroutes ?

Sposób użycia: show rtmroutes 
       [[operator=]matching|shorterthan|longerthan]
       [[dest=]<adres IP> [mask=]<maska podsieci IP>]
       [[view=]unicast|multicast|both]
       [[proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static]

Parametry: 

   Etykieta    Wartość
   operator   - Jedna z następujących wartości:
           matching: pokazuje trasy pasujące do podanego miejsca
           docelowego
           shorterthan: pokazuje trasy krótsze niż miejsce docelowe
           longerthan: pokazuje trasy dłuższe niż miejsce docelowe
   dest     - Adres IP miejsca docelowego
   mask     - Wartość maski podsieci dla adresu IP miejsca docelowego
   view     - Jedna z następujących wartości:
           unicast: wyświetla tylko trasy używane do emisji 
           pojedynczej
           multicast: wyświetla tylko trasy używane do emisji 
           wielokrotnej
           both: wyświetla zarówno trasy emisji pojedynczej, jak i
			  multiemisji (domyślne)
   protokół   - Pokazuje tylko trasy dodane przez określony protokół
			  routingu

Uwagi: wyświetla trasy w tabeli routingu.

Informacje wyświetlane dla tego polecenia składają się z:
Pole     Opis
----     ----
Prefix   - Prefiks adresu w zapisie CIDR (Classless Internet Domain Routing), 
		 na przykład 10.0.0.1/8
Protocol  - Protokół, który dodał trasę
Prf     - Wartość preferencyjna trasy
Met     - Podstawowa wartość metryki trasy, używana do przerywania powiązań
       między jednakowymi trasami o jednakowych preferencjach
Gateway   - Adres IP następnego przeskoku używanego do przekazywania dalej
Vw     - Lista widoków (U=emisja pojedyncza, M=multiemisja)
Interface  - Interfejs wskazywany i używany przez daną trasę

Przykłady:
   show rtmroutes 
   show rtmroutes sh 10.0.0.1 
   show rtmroutes lo 172/8 

   Pierwsze polecenie wyświetla wszystkie trasy z tabeli routingu.
   Drugie polecenie wyświetla wszystkie trasy krótsze niż 10.0.0.1,
	a trzecie polecenie - wszystkie trasy w poddrzewie 172.0.0.0/8.

Wyświetla zakresy multiemisji skonfigurowane na routerze.

»netsh »routing »ip »show »scope


C:\Windows>netsh routing ip show scope ?

Sposób użycia: show scope

Uwagi: wyświetla zakresy multiemisji skonfigurowane na routerze.

Dla tego polecenia wyświetlane są następujące informacje:

Pole      Opis
----      ----
Address    Wyświetla początkowy adres IP dla zakresu multiemisji.
Mask      Wyświetla maskę podsieci dla adresu zakresu.
Scope Name   Wyświetla nazwę zakresu multiemisji.

Aktualizuje trasy autostatyczne na interfejsie.

»netsh »routing »ip »update


C:\Windows>netsh routing ip update ?

Sposób użycia: update [name=]<string>

Parametry: 

   Etykieta Wartość
   name  - Interfejs, w którym trasy mają zostać zaktualizowane.

Uwagi: aktualizuje trasy autostatyczne w danym interfejsie.

Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.

»netsh »routing »ipx


C:\Windows>netsh routing ipx ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
delete     - Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
netbios    - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx netbios'.
rip      - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx rip'.
sap      - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx sap'.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje o konfiguracji.
update     - Aktualizuje trasy autostatyczne w interfejsie.

Dostępne są następujące konteksty podrzędne:
 netbios rip sap

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.

»netsh »routing »ipx »add


C:\Windows>netsh routing ipx add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add filter   - Dodaje filtr pakietów do listy filtrów.
add interface - Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
add staticroute - Dodaje trasę statyczną do tabeli tras.
add staticservice - Dodaje usługę statyczną do tabeli usług statycznych.

Dodaje filtr pakietów do listy filtrów.

»netsh »routing »ipx »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx add filter ?

Polecenie ADD jest używane do dodawania nowych wpisów do konfiguracji protokołu IPX.
Składnia polecenia:
  ADD INTERFACE nazwaif
  ADD STATICROUTE nazwaif sieć [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] znaczniki 
                [HOPS=] skoki
  ADD STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [NETWORK=] sieć [NODE=] węzeł 
                [SOCKET=] gniazdo [HOPS=] skoki
  ADD FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] 
                [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] 
                [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] 
                [PKTTYPE= typpakietu] [LOG]

gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS),
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  mac     - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  znaczniki  - liczba znaczników (dziesiętnie),
  skoki    - liczba skoków (dziesiętnie).
  typusługi  - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  nazwausługi - nazwa usługi,
  węzeł    - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  gniazdo   - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  tryb    - INPUT lub OUTPUT
  maska    - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  akcja    - PERMIT lub DENY.

Włącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.

»netsh »routing »ipx »add »interface


C:\Windows>netsh routing ipx add interface ?

Polecenie ADD jest używane do dodawania nowych wpisów do konfiguracji protokołu IPX.
Składnia polecenia:
  ADD INTERFACE nazwaif
  ADD STATICROUTE nazwaif sieć [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] znaczniki 
                [HOPS=] skoki
  ADD STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [NETWORK=] sieć [NODE=] węzeł 
                [SOCKET=] gniazdo [HOPS=] skoki
  ADD FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] 
                [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] 
                [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] 
                [PKTTYPE= typpakietu] [LOG]

gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS),
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  mac     - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  znaczniki  - liczba znaczników (dziesiętnie),
  skoki    - liczba skoków (dziesiętnie).
  typusługi  - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  nazwausługi - nazwa usługi,
  węzeł    - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  gniazdo   - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  tryb    - INPUT lub OUTPUT
  maska    - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  akcja    - PERMIT lub DENY.

Dodaje trasę statyczną do tabeli tras.

»netsh »routing »ipx »add »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx add staticroute ?

Polecenie ADD jest używane do dodawania nowych wpisów do konfiguracji protokołu IPX.
Składnia polecenia:
  ADD INTERFACE nazwaif
  ADD STATICROUTE nazwaif sieć [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] znaczniki 
                [HOPS=] skoki
  ADD STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [NETWORK=] sieć [NODE=] węzeł 
                [SOCKET=] gniazdo [HOPS=] skoki
  ADD FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] 
                [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] 
                [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] 
                [PKTTYPE= typpakietu] [LOG]

gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS),
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  mac     - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  znaczniki  - liczba znaczników (dziesiętnie),
  skoki    - liczba skoków (dziesiętnie).
  typusługi  - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  nazwausługi - nazwa usługi,
  węzeł    - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  gniazdo   - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  tryb    - INPUT lub OUTPUT
  maska    - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  akcja    - PERMIT lub DENY.

Dodaje usługę statyczną do tabeli usług statycznych.

»netsh »routing »ipx »add »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx add staticservice ?

Polecenie ADD jest używane do dodawania nowych wpisów do konfiguracji protokołu IPX.
Składnia polecenia:
  ADD INTERFACE nazwaif
  ADD STATICROUTE nazwaif sieć [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] znaczniki 
                [HOPS=] skoki
  ADD STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [NETWORK=] sieć [NODE=] węzeł 
                [SOCKET=] gniazdo [HOPS=] skoki
  ADD FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] 
                [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] 
                [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] 
                [PKTTYPE= typpakietu] [LOG]

gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS),
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  mac     - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  znaczniki  - liczba znaczników (dziesiętnie),
  skoki    - liczba skoków (dziesiętnie).
  typusługi  - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  nazwausługi - nazwa usługi,
  węzeł    - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  gniazdo   - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  tryb    - INPUT lub OUTPUT
  maska    - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  akcja    - PERMIT lub DENY.

Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.

»netsh »routing »ipx »delete


C:\Windows>netsh routing ipx delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete filter - Usuwa filtr pakietów z listy filtrów.
delete interface - Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
delete staticroute - Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.
delete staticservice - Usuwa usługę statyczną z tabeli usług statycznych.

Usuwa filtr pakietów z listy filtrów.

»netsh »routing »ipx »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx delete filter ?

Polecenie DELETE jest używane do usuwania wpisów z konfiguracji interfejsu protokołu IPX.
Składnia polecenia:
  DELETE INTERFACE nazwaif
  DELETE STATICROUTE nazwaif sieć
  DELETE STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi
  DELETE FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] 
                  [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] 
                  [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] 
                  [PKTTYPE= typpakietu]
  
gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi
         RAS),
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  typusługi  - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  nazwausługi - nazwa usługi,
  maska    - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  węzeł    - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  gniazdo   - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  akcja    - PERMIT lub DENY.

Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.

»netsh »routing »ipx »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ipx delete interface ?

Polecenie DELETE jest używane do usuwania wpisów z konfiguracji interfejsu protokołu IPX.
Składnia polecenia:
  DELETE INTERFACE nazwaif
  DELETE STATICROUTE nazwaif sieć
  DELETE STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi
  DELETE FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] 
                  [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] 
                  [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] 
                  [PKTTYPE= typpakietu]
  
gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi
         RAS),
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  typusługi  - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  nazwausługi - nazwa usługi,
  maska    - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  węzeł    - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  gniazdo   - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  akcja    - PERMIT lub DENY.

Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.

»netsh »routing »ipx »delete »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx delete staticroute ?

Polecenie DELETE jest używane do usuwania wpisów z konfiguracji interfejsu protokołu IPX.
Składnia polecenia:
  DELETE INTERFACE nazwaif
  DELETE STATICROUTE nazwaif sieć
  DELETE STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi
  DELETE FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] 
                  [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] 
                  [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] 
                  [PKTTYPE= typpakietu]
  
gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi
         RAS),
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  typusługi  - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  nazwausługi - nazwa usługi,
  maska    - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  węzeł    - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  gniazdo   - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  akcja    - PERMIT lub DENY.

Usuwa usługę statyczną z tabeli usług statycznych.

»netsh »routing »ipx »delete »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx delete staticservice ?

Polecenie DELETE jest używane do usuwania wpisów z konfiguracji interfejsu protokołu IPX.
Składnia polecenia:
  DELETE INTERFACE nazwaif
  DELETE STATICROUTE nazwaif sieć
  DELETE STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi
  DELETE FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] 
                  [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] 
                  [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] 
                  [PKTTYPE= typpakietu]
  
gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi
         RAS),
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  typusługi  - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  nazwausługi - nazwa usługi,
  maska    - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  węzeł    - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  gniazdo   - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne),
  akcja    - PERMIT lub DENY.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »ipx »dump


C:\Windows>netsh routing ipx dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »ipx »help


C:\Windows>netsh routing ipx help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Zmiany w kontekście `netsh routing ipx netbios'.

»netsh »routing »ipx »netbios


C:\Windows>netsh routing ipx netbios ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
delete     - Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje o konfiguracji.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.

»netsh »routing »ipx »netbios »add


C:\Windows>netsh routing ipx netbios add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add nbname   - Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.

Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.

»netsh »routing »ipx »netbios »add »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios add nbname ?

Obiekt NBNAME jest używany do konfigurowania statycznych nazw NETBIOS
w interfejsach routera.
Składnia polecenia:
  SHOW NBNAME nazwaif
  ADD NBNAME nazwaif nazwanb [typnb]
  DELETE NBNAME nazwaif nazwanb [typnb]
Gdzie: 
  nazwaif - nazwa interfejsu,
  nazwanb - nazwa NETBIOS
  typnb  - 1 bajtowy typ nazwy NETBIOS (do 2 znaków szesnastkowych,
        zera wiodące opcjonalne).

Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.

»netsh »routing »ipx »netbios »delete


C:\Windows>netsh routing ipx netbios delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete nbname - Usuwa nazwę NETBIOS z listy nazw NETBIOS.

Usuwa nazwę NETBIOS z listy nazw NETBIOS.

»netsh »routing »ipx »netbios »delete »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios delete nbname ?

Obiekt NBNAME jest używany do konfigurowania statycznych nazw NETBIOS
w interfejsach routera.
Składnia polecenia:
  SHOW NBNAME nazwaif
  ADD NBNAME nazwaif nazwanb [typnb]
  DELETE NBNAME nazwaif nazwanb [typnb]
Gdzie: 
  nazwaif - nazwa interfejsu,
  nazwanb - nazwa NETBIOS
  typnb  - 1 bajtowy typ nazwy NETBIOS (do 2 znaków szesnastkowych,
        zera wiodące opcjonalne).

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »ipx »netbios »dump


C:\Windows>netsh routing ipx netbios dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »ipx »netbios »help


C:\Windows>netsh routing ipx netbios help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ipx »netbios »set


C:\Windows>netsh routing ipx netbios set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.

Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.

»netsh »routing »ipx »netbios »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx netbios set interface ?

Obiekt INTERFACE jest używany do konfigurowania propagacji emisji protokołu NBIPX i monitorowania komunikacji protokołu NBIPX w interfejsach routera.
Składnia polecenia:
  SHOW INTERFACE [nazwaif]
  SET INTERFACE nazwaif [[BCASTACCEPT=] trybakc] [[BCASTDELIVER=] trybdost]
Gdzie: 
  nazwaif - nazwa interfejsu (użyj telefonowania dla klientów usługi RAS),
  trybakc - ENABLED lub DISABLED,
  trybdost - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

Wyświetla informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ipx »netbios »show


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show interface - Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
show nbname  - Wyświetla listę nazw NETBIOS.

Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.

»netsh »routing »ipx »netbios »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show interface ?

Obiekt INTERFACE jest używany do konfigurowania propagacji emisji protokołu NBIPX i monitorowania komunikacji protokołu NBIPX w interfejsach routera.
Składnia polecenia:
  SHOW INTERFACE [nazwaif]
  SET INTERFACE nazwaif [[BCASTACCEPT=] trybakc] [[BCASTDELIVER=] trybdost]
Gdzie: 
  nazwaif - nazwa interfejsu (użyj telefonowania dla klientów usługi RAS),
  trybakc - ENABLED lub DISABLED,
  trybdost - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

Wyświetla listę nazw NETBIOS.

»netsh »routing »ipx »netbios »show »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show nbname ?

Obiekt NBNAME jest używany do konfigurowania statycznych nazw NETBIOS
w interfejsach routera.
Składnia polecenia:
  SHOW NBNAME nazwaif
  ADD NBNAME nazwaif nazwanb [typnb]
  DELETE NBNAME nazwaif nazwanb [typnb]
Gdzie: 
  nazwaif - nazwa interfejsu,
  nazwanb - nazwa NETBIOS
  typnb  - 1 bajtowy typ nazwy NETBIOS (do 2 znaków szesnastkowych,
        zera wiodące opcjonalne).

Zmiany w kontekście `netsh routing ipx rip'.

»netsh »routing »ipx »rip


C:\Windows>netsh routing ipx rip ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
delete     - Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje o konfiguracji.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.

»netsh »routing »ipx »rip »add


C:\Windows>netsh routing ipx rip add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add filter   - Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.

Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.

»netsh »routing »ipx »rip »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip add filter ?

Obiekt FILTER jest używany do konfigurowania filtrów protokołu RIP w interfejsach routera.
Składnia polecenia:
  SHOW FILTER nazwaif [tryb]
  ADD FILTER nazwaif tryb sieć maska
  DELETE FILTER nazwaif tryb sieć maska
  SET FILTER nazwaif tryb akcja
Gdzie: 
  nazwaif - nazwa interfejsu,
  tryb  - INPUT lub OUTPUT
  sieć  - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
       wiodące opcjonalne),
  maska  - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera
       wiodące opcjonalne),
  akcja  - PERMIT lub DENY.

Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.

»netsh »routing »ipx »rip »delete


C:\Windows>netsh routing ipx rip delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete filter - Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.

Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.

»netsh »routing »ipx »rip »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip delete filter ?

Obiekt FILTER jest używany do konfigurowania filtrów protokołu RIP w interfejsach routera.
Składnia polecenia:
  SHOW FILTER nazwaif [tryb]
  ADD FILTER nazwaif tryb sieć maska
  DELETE FILTER nazwaif tryb sieć maska
  SET FILTER nazwaif tryb akcja
Gdzie: 
  nazwaif - nazwa interfejsu,
  tryb  - INPUT lub OUTPUT
  sieć  - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
       wiodące opcjonalne),
  maska  - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera
       wiodące opcjonalne),
  akcja  - PERMIT lub DENY.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »ipx »rip »dump


C:\Windows>netsh routing ipx rip dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »ipx »rip »help


C:\Windows>netsh routing ipx rip help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ipx »rip »set


C:\Windows>netsh routing ipx rip set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set filter   - Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
set global   - Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.

Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.

»netsh »routing »ipx »rip »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip set filter ?

Obiekt FILTER jest używany do konfigurowania filtrów protokołu RIP w interfejsach routera.
Składnia polecenia:
  SHOW FILTER nazwaif [tryb]
  ADD FILTER nazwaif tryb sieć maska
  DELETE FILTER nazwaif tryb sieć maska
  SET FILTER nazwaif tryb akcja
Gdzie: 
  nazwaif - nazwa interfejsu,
  tryb  - INPUT lub OUTPUT
  sieć  - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
       wiodące opcjonalne),
  maska  - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera
       wiodące opcjonalne),
  akcja  - PERMIT lub DENY.

Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.

»netsh »routing »ipx »rip »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx rip set global ?

Obiekt GLOBAL jest używany do konfigurowania ustawień globalnych protokołu RIP.
Składnia polecenia:
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] poziom]
Gdzie: 
  poziom  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.

»netsh »routing »ipx »rip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx rip set interface ?

Obiekt INTERFACE jest używany do konfigurowania i monitorowania interfejsów protokołu RIP.
Składnia polecenia:
  SHOW INTERFACE [nazwaif] 
  SET INTERFACE nazwaif [[ADMSTATE= ] stanadm] [[ADVERTISE=] stanadm] 
      [[LISTEN= ] stanadm] [[UPDATEMODE=] trybakt] [[INTERVAL=] intakt] 
      [[AGEMULTIPLIER=] mnoż]
Gdzie: 
  nazwaif  - nazwa interfejsu (użyj telefonowania dla klientów usługi RAS),
  stanadm  - ENABLED lub DISABLED,
  trybakt  - STANDARD, NONE lub AUTOSTATIC,
  intakt  - interwał aktualizacji w sekundach
  mnoż   - mnożnik przedawnienia trasy.

Wyświetla informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ipx »rip »show


C:\Windows>netsh routing ipx rip show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show filter  - Wyświetla listę filtrów protokołu.
show global  - Wyświetla globalną konfigurację protokołu.
show interface - Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.

Wyświetla listę filtrów protokołu.

»netsh »routing »ipx »rip »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip show filter ?

Obiekt FILTER jest używany do konfigurowania filtrów protokołu RIP w interfejsach routera.
Składnia polecenia:
  SHOW FILTER nazwaif [tryb]
  ADD FILTER nazwaif tryb sieć maska
  DELETE FILTER nazwaif tryb sieć maska
  SET FILTER nazwaif tryb akcja
Gdzie: 
  nazwaif - nazwa interfejsu,
  tryb  - INPUT lub OUTPUT
  sieć  - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
       wiodące opcjonalne),
  maska  - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera
       wiodące opcjonalne),
  akcja  - PERMIT lub DENY.

Wyświetla globalną konfigurację protokołu.

»netsh »routing »ipx »rip »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx rip show global ?

Obiekt GLOBAL jest używany do konfigurowania ustawień globalnych protokołu RIP.
Składnia polecenia:
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] poziom]
Gdzie: 
  poziom  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.

»netsh »routing »ipx »rip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx rip show interface ?

Obiekt INTERFACE jest używany do konfigurowania i monitorowania interfejsów protokołu RIP.
Składnia polecenia:
  SHOW INTERFACE [nazwaif] 
  SET INTERFACE nazwaif [[ADMSTATE= ] stanadm] [[ADVERTISE=] stanadm] 
      [[LISTEN= ] stanadm] [[UPDATEMODE=] trybakt] [[INTERVAL=] intakt] 
      [[AGEMULTIPLIER=] mnoż]
Gdzie: 
  nazwaif  - nazwa interfejsu (użyj telefonowania dla klientów usługi RAS),
  stanadm  - ENABLED lub DISABLED,
  trybakt  - STANDARD, NONE lub AUTOSTATIC,
  intakt  - interwał aktualizacji w sekundach
  mnoż   - mnożnik przedawnienia trasy.

Zmiany w kontekście `netsh routing ipx sap'.

»netsh »routing »ipx »sap


C:\Windows>netsh routing ipx sap ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
delete     - Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje o konfiguracji.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.

»netsh »routing »ipx »sap »add


C:\Windows>netsh routing ipx sap add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add filter   - Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.

Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.

»netsh »routing »ipx »sap »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap add filter ?

Obiekt FILTER jest używany do konfigurowania filtrów protokołu SAP
w interfejsach routera.
Składnia polecenia:
  SHOW FILTER nazwaif [tryb]
  ADD FILTER nazwaif tryb typusługi nazwausł
  DELETE FILTER nazwaif tryb typusługi nazwausł
  SET FILTER nazwaif tryb akcja
Gdzie: 
  nazwaif  - nazwa interfejsu,
  tryb   - INPUT lub OUTPUT
  typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera
        wiodące opcjonalne),
  nazwausł - nazwa usługi,
  akcja   - PERMIT lub DENY.

Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.

»netsh »routing »ipx »sap »delete


C:\Windows>netsh routing ipx sap delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete filter - Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.

Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.

»netsh »routing »ipx »sap »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap delete filter ?

Obiekt FILTER jest używany do konfigurowania filtrów protokołu SAP
w interfejsach routera.
Składnia polecenia:
  SHOW FILTER nazwaif [tryb]
  ADD FILTER nazwaif tryb typusługi nazwausł
  DELETE FILTER nazwaif tryb typusługi nazwausł
  SET FILTER nazwaif tryb akcja
Gdzie: 
  nazwaif  - nazwa interfejsu,
  tryb   - INPUT lub OUTPUT
  typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera
        wiodące opcjonalne),
  nazwausł - nazwa usługi,
  akcja   - PERMIT lub DENY.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »routing »ipx »sap »dump


C:\Windows>netsh routing ipx sap dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »routing »ipx »sap »help


C:\Windows>netsh routing ipx sap help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ipx »sap »set


C:\Windows>netsh routing ipx sap set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set filter   - Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
set global   - Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.

Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.

»netsh »routing »ipx »sap »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap set filter ?

Obiekt FILTER jest używany do konfigurowania filtrów protokołu SAP
w interfejsach routera.
Składnia polecenia:
  SHOW FILTER nazwaif [tryb]
  ADD FILTER nazwaif tryb typusługi nazwausł
  DELETE FILTER nazwaif tryb typusługi nazwausł
  SET FILTER nazwaif tryb akcja
Gdzie: 
  nazwaif  - nazwa interfejsu,
  tryb   - INPUT lub OUTPUT
  typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera
        wiodące opcjonalne),
  nazwausł - nazwa usługi,
  akcja   - PERMIT lub DENY.

Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.

»netsh »routing »ipx »sap »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx sap set global ?

Obiekt GLOBAL jest używany do konfigurowania ustawień globalnych protokołu SAP.
Składnia polecenia:
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] poziom]
Gdzie: 
  poziom  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.

»netsh »routing »ipx »sap »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx sap set interface ?

Obiekt INTERFACE jest używany do konfigurowania i monitorowania interfejsów protokołu SAP.
Składnia polecenia:
  SHOW INTERFACE [nazwaif] 
  SET INTERFACE nazwaif [[ADMSTATE= ] stanadm] [[ADVERTISE=] stanadm]
      [[LISTEN= ] stanadm] [[GNSREPLY= ] stanadm] [[UPDATEMODE=] trybakt]
      [[INTERVAL=] intakt] [[AGEMULTIPLIER=] mnoż]
Gdzie: 
  nazwaif  - nazwa interfejsu (użyj połączenia telefonicznego dla klientów
         usługi RAS),
  stanadm  - ENABLED lub DISABLED,
  trybakt  - STANDARD, NONE lub AUTOSTATIC,
  intakt   - interwał aktualizacji podany w sekundach,
  mnoż    - mnożnik przedawnienia usługi.

Wyświetla informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ipx »sap »show


C:\Windows>netsh routing ipx sap show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show filter  - Wyświetla listę filtrów protokołu.
show global  - Wyświetla globalną konfigurację protokołu.
show interface - Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.

Wyświetla listę filtrów protokołu.

»netsh »routing »ipx »sap »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap show filter ?

Obiekt FILTER jest używany do konfigurowania filtrów protokołu SAP
w interfejsach routera.
Składnia polecenia:
  SHOW FILTER nazwaif [tryb]
  ADD FILTER nazwaif tryb typusługi nazwausł
  DELETE FILTER nazwaif tryb typusługi nazwausł
  SET FILTER nazwaif tryb akcja
Gdzie: 
  nazwaif  - nazwa interfejsu,
  tryb   - INPUT lub OUTPUT
  typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera
        wiodące opcjonalne),
  nazwausł - nazwa usługi,
  akcja   - PERMIT lub DENY.

Wyświetla globalną konfigurację protokołu.

»netsh »routing »ipx »sap »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx sap show global ?

Obiekt GLOBAL jest używany do konfigurowania ustawień globalnych protokołu SAP.
Składnia polecenia:
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] poziom]
Gdzie: 
  poziom  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.

»netsh »routing »ipx »sap »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx sap show interface ?

Obiekt INTERFACE jest używany do konfigurowania i monitorowania interfejsów protokołu SAP.
Składnia polecenia:
  SHOW INTERFACE [nazwaif] 
  SET INTERFACE nazwaif [[ADMSTATE= ] stanadm] [[ADVERTISE=] stanadm]
      [[LISTEN= ] stanadm] [[GNSREPLY= ] stanadm] [[UPDATEMODE=] trybakt]
      [[INTERVAL=] intakt] [[AGEMULTIPLIER=] mnoż]
Gdzie: 
  nazwaif  - nazwa interfejsu (użyj połączenia telefonicznego dla klientów
         usługi RAS),
  stanadm  - ENABLED lub DISABLED,
  trybakt  - STANDARD, NONE lub AUTOSTATIC,
  intakt   - interwał aktualizacji podany w sekundach,
  mnoż    - mnożnik przedawnienia usługi.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ipx »set


C:\Windows>netsh routing ipx set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set filter   - Aktualizuje filtr pakietów na liście filtrów.
set global   - Aktualizuje globalną konfigurację protokołu IPX.
set interface - Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
set staticroute - Aktualizuje trasę statyczną w tabeli tras.
set staticservice - Aktualizuje usługę statyczną w tabeli usług statycznych.

Aktualizuje filtr pakietów na liście filtrów.

»netsh »routing »ipx »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx set filter ?

Polecenie SET używane do aktualizacji konfiguracji protokołu IPX.
Składnia polecenia:
  SET INTERFACE nazwaif [[ADMSTATE= ] stanadm] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE nazwaif sieć [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] znaczniki] 
                [[HOPS=] skoki]
  SET STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [[NETWORK=] sieć] [[NODE=] węzeł] 
                [[SOCKET=] gniazdo] [[HOPS=] skoki]
  SET FILTER nazwaif tryb akcja

gdzie: 
  nazwaif  - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS),
  stanadm  - ENABLED lub DISABLED,
  prot   - PPP lub IPXWAN,
  sieć   - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  mac    - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  znaczniki - liczba znaczników (dziesiętnie),
  skoki   - liczba skoków (dziesiętnie).
  tryb   - INPUT lub OUTPUT
  akcja   - PERMIT lub DENY.

Aktualizuje globalną konfigurację protokołu IPX.

»netsh »routing »ipx »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx set global ?
Obiekt GLOBAL jest używany do konfigurowania ustawień globalnych protokołu IPX.
Składnia polecenia:
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] poziom]
Gdzie: 
  poziom  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie.

»netsh »routing »ipx »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx set interface ?

Polecenie SET używane do aktualizacji konfiguracji protokołu IPX.
Składnia polecenia:
  SET INTERFACE nazwaif [[ADMSTATE= ] stanadm] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE nazwaif sieć [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] znaczniki] 
                [[HOPS=] skoki]
  SET STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [[NETWORK=] sieć] [[NODE=] węzeł] 
                [[SOCKET=] gniazdo] [[HOPS=] skoki]
  SET FILTER nazwaif tryb akcja

gdzie: 
  nazwaif  - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS),
  stanadm  - ENABLED lub DISABLED,
  prot   - PPP lub IPXWAN,
  sieć   - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  mac    - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  znaczniki - liczba znaczników (dziesiętnie),
  skoki   - liczba skoków (dziesiętnie).
  tryb   - INPUT lub OUTPUT
  akcja   - PERMIT lub DENY.

Aktualizuje trasę statyczną w tabeli tras.

»netsh »routing »ipx »set »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx set staticroute ?

Polecenie SET używane do aktualizacji konfiguracji protokołu IPX.
Składnia polecenia:
  SET INTERFACE nazwaif [[ADMSTATE= ] stanadm] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE nazwaif sieć [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] znaczniki] 
                [[HOPS=] skoki]
  SET STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [[NETWORK=] sieć] [[NODE=] węzeł] 
                [[SOCKET=] gniazdo] [[HOPS=] skoki]
  SET FILTER nazwaif tryb akcja

gdzie: 
  nazwaif  - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS),
  stanadm  - ENABLED lub DISABLED,
  prot   - PPP lub IPXWAN,
  sieć   - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  mac    - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  znaczniki - liczba znaczników (dziesiętnie),
  skoki   - liczba skoków (dziesiętnie).
  tryb   - INPUT lub OUTPUT
  akcja   - PERMIT lub DENY.

Aktualizuje usługę statyczną w tabeli usług statycznych.

»netsh »routing »ipx »set »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx set staticservice ?

Polecenie SET używane do aktualizacji konfiguracji protokołu IPX.
Składnia polecenia:
  SET INTERFACE nazwaif [[ADMSTATE= ] stanadm] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE nazwaif sieć [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] znaczniki] 
                [[HOPS=] skoki]
  SET STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [[NETWORK=] sieć] [[NODE=] węzeł] 
                [[SOCKET=] gniazdo] [[HOPS=] skoki]
  SET FILTER nazwaif tryb akcja

gdzie: 
  nazwaif  - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS),
  stanadm  - ENABLED lub DISABLED,
  prot   - PPP lub IPXWAN,
  sieć   - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  mac    - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne),
  znaczniki - liczba znaczników (dziesiętnie),
  skoki   - liczba skoków (dziesiętnie).
  tryb   - INPUT lub OUTPUT
  akcja   - PERMIT lub DENY.

Wyświetla informacje o konfiguracji.

»netsh »routing »ipx »show


C:\Windows>netsh routing ipx show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show filter  - Wyświetla filtry pakietów.
show global  - Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
show interface - Wyświetla konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
show route   - Wyświetla tabelę routingu protokołu IPX.
show service  - Wyświetla tabelę usług protokołu IPX.
show staticroute - Wyświetla trasy statyczne.
show staticservice - Wyświetla usługi statyczne.

Wyświetla filtry pakietów.

»netsh »routing »ipx »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx show filter ?

Polecenie SHOW jest używane do wyświetlania informacji o konfiguracji.
Składnia polecenia:
  SHOW INTERFACE [nazwaif]
  SHOW ROUTE [sieć]
  SHOW STATICROUTE nazwaif [sieć]
  SHOW SERVICE [typusługi [nazwausługi]]
  SHOW STATICSERVICE nazwaif [typusługi nazwausługi]
  SHOW FILTER nazwaif
  SHOW GLOBAL

gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi
         RAS)
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  typusługi  - 2 bajtowy adres sieciowy (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  nazwausługi - nazwa usługi.

Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.

»netsh »routing »ipx »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx show global ?

Polecenie SHOW jest używane do wyświetlania informacji o konfiguracji.
Składnia polecenia:
  SHOW INTERFACE [nazwaif]
  SHOW ROUTE [sieć]
  SHOW STATICROUTE nazwaif [sieć]
  SHOW SERVICE [typusługi [nazwausługi]]
  SHOW STATICSERVICE nazwaif [typusługi nazwausługi]
  SHOW FILTER nazwaif
  SHOW GLOBAL

gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi
         RAS)
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  typusługi  - 2 bajtowy adres sieciowy (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  nazwausługi - nazwa usługi.

Wyświetla konfigurację protokołu IPX w interfejsie.

»netsh »routing »ipx »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx show interface ?

Polecenie SHOW jest używane do wyświetlania informacji o konfiguracji.
Składnia polecenia:
  SHOW INTERFACE [nazwaif]
  SHOW ROUTE [sieć]
  SHOW STATICROUTE nazwaif [sieć]
  SHOW SERVICE [typusługi [nazwausługi]]
  SHOW STATICSERVICE nazwaif [typusługi nazwausługi]
  SHOW FILTER nazwaif
  SHOW GLOBAL

gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi
         RAS)
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  typusługi  - 2 bajtowy adres sieciowy (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  nazwausługi - nazwa usługi.

Wyświetla tabelę routingu protokołu IPX.

»netsh »routing »ipx »show »route


C:\Windows>netsh routing ipx show route ?

Polecenie SHOW jest używane do wyświetlania informacji o konfiguracji.
Składnia polecenia:
  SHOW INTERFACE [nazwaif]
  SHOW ROUTE [sieć]
  SHOW STATICROUTE nazwaif [sieć]
  SHOW SERVICE [typusługi [nazwausługi]]
  SHOW STATICSERVICE nazwaif [typusługi nazwausługi]
  SHOW FILTER nazwaif
  SHOW GLOBAL

gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi
         RAS)
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  typusługi  - 2 bajtowy adres sieciowy (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  nazwausługi - nazwa usługi.

Wyświetla tabelę usług protokołu IPX.

»netsh »routing »ipx »show »service


C:\Windows>netsh routing ipx show service ?

Polecenie SHOW jest używane do wyświetlania informacji o konfiguracji.
Składnia polecenia:
  SHOW INTERFACE [nazwaif]
  SHOW ROUTE [sieć]
  SHOW STATICROUTE nazwaif [sieć]
  SHOW SERVICE [typusługi [nazwausługi]]
  SHOW STATICSERVICE nazwaif [typusługi nazwausługi]
  SHOW FILTER nazwaif
  SHOW GLOBAL

gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi
         RAS)
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  typusługi  - 2 bajtowy adres sieciowy (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  nazwausługi - nazwa usługi.

Wyświetla trasy statyczne.

»netsh »routing »ipx »show »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx show staticroute ?

Polecenie SHOW jest używane do wyświetlania informacji o konfiguracji.
Składnia polecenia:
  SHOW INTERFACE [nazwaif]
  SHOW ROUTE [sieć]
  SHOW STATICROUTE nazwaif [sieć]
  SHOW SERVICE [typusługi [nazwausługi]]
  SHOW STATICSERVICE nazwaif [typusługi nazwausługi]
  SHOW FILTER nazwaif
  SHOW GLOBAL

gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi
         RAS)
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  typusługi  - 2 bajtowy adres sieciowy (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  nazwausługi - nazwa usługi.

Wyświetla usługi statyczne.

»netsh »routing »ipx »show »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx show staticservice ?

Polecenie SHOW jest używane do wyświetlania informacji o konfiguracji.
Składnia polecenia:
  SHOW INTERFACE [nazwaif]
  SHOW ROUTE [sieć]
  SHOW STATICROUTE nazwaif [sieć]
  SHOW SERVICE [typusługi [nazwausługi]]
  SHOW STATICSERVICE nazwaif [typusługi nazwausługi]
  SHOW FILTER nazwaif
  SHOW GLOBAL

gdzie: 
  nazwaif   - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi
         RAS)
  sieć    - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  typusługi  - 2 bajtowy adres sieciowy (do 4 znaków szesnastkowych, zera
         wiodące opcjonalne)
  nazwausługi - nazwa usługi.

Aktualizuje trasy autostatyczne w interfejsie.

»netsh »routing »ipx »update


C:\Windows>netsh routing ipx update ?

Sposób użycia: update [name=]<string>

Parametry: 

   Etykieta Wartość
   name  - Interfejs, w którym trasy mają zostać zaktualizowane.

Uwagi: aktualizuje trasy autostatyczne w danym interfejsie.

Resetuje routing IP do stanu czystego.

»netsh »routing »reset


C:\Windows>netsh routing reset ?

Sposób użycia: reset

    Resetuje routing IP do stanu prostego.- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.374
9363

What does anonymous calling mean?

Kostenlos das Windows 7 mit Service Pack 1 als VHD für Windows 10 downloaden?

What internet browsers will work on Windows 7?

How big should be the Windows 7 disk partition?

Was ist eine Autokorrektur?

Warum gibt es Noppen auf den Tasten F und J?(0)