Windows 2000/XP netsh routing Komutları

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh routing ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. ip - `netsh routing ip' içeriğinde yapılan değişiklikler. ipx - `netsh routing ipx' içeriğinde yapılan değişiklikler. reset - IP yönlendirmesini boş bir duruma sıfırlar. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: ip ipx Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »dump


C:\Windows>netsh routing dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »help


C:\Windows>netsh routing help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

`netsh routing ip' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »routing »ip


C:\Windows>netsh routing ip ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler.
autodhcp    - `netsh routing ip autodhcp' içeriğinde yapılan değişiklikler.
delete     - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler.
dnsproxy    - `netsh routing ip dnsproxy' içeriğinde yapılan değişiklikler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
igmp      - `netsh routing ip igmp' içeriğinde yapılan değişiklikler.
nat      - `netsh routing ip nat' içeriğinde yapılan değişiklikler.
ospf      - `netsh routing ip ospf' içeriğinde yapılan değişiklikler.
relay     - `netsh routing ip relay' içeriğinde yapılan değişiklikler.
reset     - IP yönlendirmesini boş bir duruma sıfırlar.
rip      - `netsh routing ip rip' içeriğinde yapılan değişiklikler.
routerdiscovery - `netsh routing ip routerdiscovery' içeriğinde yapılan değişiklikler.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.
update     - Bir arabirimdeki oto statik yolları güncelleştirir.

Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir:
 autodhcp dnsproxy igmp nat ospf relay rip routerdiscovery

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.

»netsh »routing »ip »add


C:\Windows>netsh routing ip add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add boundary  - Bir arabirim üstüne çok noktaya yayın kapsam sınırı ekler.
add filter   - Belirtilen arabirime paket süzgeci ekler.
add interface - Bir arabirim üstünde IP iletimini etkinleştirir.
add persistentroute - Kalıcı statik bir yol ekler.
add preferenceforprotocol - Bir yönlendirme iletişim kuralı için tercih düzeyi ekler.
add rtmroute  - Kalıcı olmayan (NetMgmt) bir yol ekler.
add scope   - Bir çok noktaya yayın kapsamı ekler.

Bir arabirim üstüne çok noktaya yay?n kapsam s?n?r? ekler.

»netsh »routing »ip »add »boundary


C:\Windows>netsh routing ip add boundary ?

Kullanım: add boundary [name=]<dize> [grpaddr=]<IP adresi> [grpmask=]<IP adresi>
     -veya-
     add boundary [name=]<dize> [scopename=]<dize>
 
Parametreler: 
 
    Etiket      Değer 
    name      - Sınırın ekleneceği arabirimin adı. 
    grpaddr    - Eklenecek sınırın çok noktaya yayın grup adresi. 
    grpmask    - Eklenecek sınır adresinin alt ağ maskesi. 
    scopename   - Sınırlanacak çok noktaya yayın kapsamının adı. 

Açıklamalar: Bir arabirime çok noktaya yayın kapsam sınırı ekler. 

Örnekler: 

   add boundary name=Internal grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255
   add boundary name="Yerel Ağ Bağlantısı" scopename="Çok Noktaya Yayın
   Kapsamım"
 

Belirtilen arabirime paket süzgeci ekler.

»netsh »routing »ip »add »filter


C:\Windows>netsh routing ip add filter ?

Kullanım: add filter [name=]<dize> [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL}
    [srcaddr=]<IP adresi> [srcmask=]<IP alt ağ maskesi>
    [dstaddr=]<IP adresi> [dstmask=]<IP alt ağ maskesi>
    { [proto=] ANY |
    [proto=]{TCP-EST|UDP} [srcport=]<tamsayı> [dstport=]<tamsayı>|
    [proto=] ICMP [type=]<tamsayı> [code=]<tamsayı> }


Parametreler: 

    Etiket      Değer
    name      - Süzgecin ekleneceği arabirimin adı.
    filtertype   - Aşağıdaki değerlerden biri:
            input: Değiştirilen süzgeç girdi süzüyorsa
            output: Değiştirilen süzgeç çıktı süzüyorsa
            dial: Değiştirilen süzgeç bağlanan bir çevirmeli
               arabirim süzüyorsa
    srcaddr    - Süzülecek paketin kaynak adresi alanı.
    srcmask    - Süzülecek paketin kaynak adresi maskesi.
            Tümü 0 olan bir adres ve maske herhangi anlamına
            gelir.
    dstaddr    - Süzülecek paketin hedef adresi alanı.
    dstmask    - Süzülecek paketin hedef adresi maskesi.
    proto     - Süzülecek paketin iletişim kuralı türü.
    srcport    - Süzülecek paketin kaynak bağlantı noktası alanı.
            0 değeri herhangi anlamına gelir.
    dstport    - Süzülecek paketin hedef bağlantı noktası alanı.
            0 değeri herhangi anlamına gelir.
    type      - Süzülecek paketin ICMP türü alanı.
            255 değeri herhangi anlamına gelir.
    code      - Süzülecek paketin ICMP kodu alanı.
            255 değeri herhangi anlamına gelir.

Açıklamalar: Belirtilen arabirime bir paket süzgeci ekler.

Örnekler: 

   add filter name="Sanal Özel Bağlantı" filtertype=input
   srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0
   dstmask=255.255.0.0 proto=any

   add filter "Sanal Özel Bağlantı" input 0.0.0.0 0.0.0.0
   169.254.0.0 255.255.0.0 any

Bir arabirim üstünde IP iletimini etkinleºtirir.

»netsh »routing »ip »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip add interface ?

Kullanım: add interface [name=]<dize> [[State=]enable|disable]

Parametreler: 
                                       
    Etiket      Değer                        
    name      - Eklenecek arabirimin adı.
    State     - Aşağıdaki değerlerden biri: 
            enable: Eklediğinizde IP arabirimini
                etkinleştirir. 
            disable: Eklediğinizde IP arabirimini devre
                 dışı bırakır.  
                                       
Açıklamalar: Bir arabirimde IP iletimin etkinleştirir veya devre
       dışı bırakır.
                                       
Örnek: 
                                       
   add interface name="Yerel Ağ Bağlantısı" State=enable

Kal?c? statik bir yol ekler.

»netsh »routing »ip »add »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip add persistentroute ?

Kullanım: add persistentroute [dest=]<IP adresi> [mask=]<IP alt ağ maskesi>
     [name=]<dize> [[nhop=]<IP adresi>] [[proto=]static|nondod]
     [[preference=]tamsayı] [[metric=]tamsayı]
     [[view=]unicast|multicast|both]

Parametreler: 
 
   Etiket    Değer                          
   dest    - Belirtilen yol için hedef adresi.
   mask    - Hedef adres için alt ağ maskesi.
   name    - Yolun ekleneceği arabirim.
   nhop    - Yol için sonraki atlama. Noktadan noktaya arabirimler
          üzerinde yollar için bu değer gerekli değildir.
   proto    - Aşağıdaki değerlerden biri:
          static: İsteğe bağlı arama bağlantısını harekete geçir
              (varsayılan)
          nondod: İsteğe bağlı arama bağlantısını harekete geçirme

   preference - Yol için tercih.
   metric   - Yol için ölçüt.
   view    - Aşağıdaki değerlerden biri:
          unicast: Yol yalnızca tekli yayın için geçerli
          multicast: Yol yalnızca çok noktaya yayın için geçerli
          both: Yol hem tekli yayın hem de çok noktaya yayın
             trafiği için geçerli (varsayılan)

 
Açıklamalar: Belirtilen arabirime kalıcı statik bir yol ekler.
Örnek: 
 
   add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Sanal Özel Bağlantı"

Bir yönlendirme iletiºim kural? için tercih düzeyi ekler.

»netsh »routing »ip »add »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip add preferenceforprotocol ?

Kullanım: add preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static
     [preflevel=]<tamsayı>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   proto     Aşağıdaki değerlerden biri:
           autostatic: Bir otostatik yönlendirme tercihi ekler
           local:  Bir yerel yönlendirme tercihi ekler
           netmgmt: Bir ağ yönetimi iletişim kuralı için bir 
               yönlendirme iletişim kuralı tercihi ekler
           nondod: İsteğe bağlı aramayı kullanamayan bir
               yönlendirme iletişim kuralı için tercih ekler
           ospf:  OSPF için yönlendirme iletişim kuralı tercihi
               ekler
           rip:   RIP için yönlendirme iletişim kuralı tercihi
               ekler
           static: Statik bir yönlendirme tercihi ekler
   preflevel   Tercihi belirten bir sayı
 
Açıklamalar: Bir yönlendirme iletişim kuralı için bir tercih ekler.
 
Örnek: 
 
    add preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10
    add preferenceforprotocol ospf 10

Kal?c? olmayan (NetMgmt) bir yol ekler.

»netsh »routing »ip »add »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip add rtmroute ?

Kullanım: add rtmroute [dest=]<IP adresi> [mask=]<IP alt ağ maskesi>
     [[nameorindex=]dize] [[nhop=]<IP adresi>]
     [[preference=]tamsayı] [[metric=]tamsayı]
     [[view=]unicast|multicast|both]

Parametreler: 
   dest     - Belirtilen yol için hedef IP adresi.
   mask     - Hedef adres için alt ağ maskesi.
   nameorindex - Yolun ekleneceği arabirim added.
   nhop     - Yol için sonraki atlama. Noktadan noktaya
           arabirimleri üzerinden olan yollar için bu alan
           gerekli değildir.
   preference  - Yol için tercih.
   metric    - Yol için ölçüt.
   view     - Aşağıdaki değerlerden biri:
           unicast: Yol yalnızca tekli yayın için geçerli
           multicast: Yol yalnızca çok noktaya yayın için
                geçerli
           both: Yol hem tekli yayın hem de çok noktaya yayın
              trafiği için geçerli (varsayılan)

Açıklamalar: Verilen arabirimle ve/veya sonraki atlama ile kalıcı olmayan
       NetMgmt yolu ekler.

Örnek: 

   add rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Sanal Özel Bağlantı"

Bir çok noktaya yay?n kapsam? ekler.

»netsh »routing »ip »add »scope


C:\Windows>netsh routing ip add scope ?

Kullanım: add scope [grpaddr=]<IP adresi> [grpmask=]<IP alt ağ maskesi>
     [scopename=]<dize>

Parametreler: 

   Etiket     Değer
   grpaddr    - Çok noktaya yayın kapsamı veya grup IP adresi 
   grpmask    - Çok noktaya yayın kapsamı adresi için alt ağ maskesi
   scopename   - Eklenecek çok noktaya yayın kapsamının adı 

Açıklamalar: IP yönlendirme yapılandırmasına çok noktaya yayın kapsamı ekler.

Örnek: 

    add scope 239.1.1.1 255.255.255.224 "Çok Noktaya Yayın Kapsamım" 

`netsh routing ip autodhcp' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »routing »ip »autodhcp


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler.
delete     - Bir yapılandırma girişini tablodan siler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
install    - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.
uninstall   - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.

»netsh »routing »ip »autodhcp »add


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add exclusion - DHCP ayırıcısı kapsamından dışlanmış öğe ekler.

DHCP ay?r?c?s? kapsam?ndan d?ºlanm?º ö?e ekler.

»netsh »routing »ip »autodhcp »add »exclusion


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp add exclusion ?

Kullanım: add exclusion [exclusion=]<IP adresi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   address   - DHCP ayırıcı kapsamından çıkarılacak IP adresi.
 
Açıklamalar: Bir Windows 2000 yönlendiricisi tarafından dinamik olarak
       adres ayırmak için kullanılabilecek DHCP ayırıcı kapsamına
       bir dışarıda bırakılacak bir IP adresi ekler.
 
Örnekler: 
 
    add exclusion exclusion=10.0.0.1

Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.

»netsh »routing »ip »autodhcp »delete


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete exclusion - DHCP ayırıcısı kapsamının dışlanmış öğesini sil

DHCP ay?r?c?s? kapsam?n?n d?ºlanm?º ö?esini sil

»netsh »routing »ip »autodhcp »delete »exclusion


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp delete exclusion ?

Kulllanım: delete exclusion [exclusion=]<IP adresi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   address   - DHCP ayırıcı kapsamından zaten çıkarılmış olan bir
           IP adresi.
 
Açıklamalar: DHCP ayırıcı kapsamından daha önce çıkarılmış bir IP adresini
       siler.
 
Örnek: 
 
    delete exclusion exclusion=10.0.0.1

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »autodhcp »dump


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »ip »autodhcp »help


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Geçerli içeri?e karº?l?k gelen yönlendirme iletiºim kural?n? yükler.

»netsh »routing »ip »autodhcp »install


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp install ?

Kullanım: install
   IP altındaki yönlendirme iletişim kuralını yükler.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set global   - Genel DHCP ayırıcısı parametrelerini değiştirir.
set interface - Arabirim için DHCP ayırıcısı parametrelerini değiştirir.

Genel DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iºtirir.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set »global


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set global ?

Kullanım: set global [[scopenetwork=]IP address] [[scopemask=]IP subnet mask]
     [[leasetime=]süre (dakika)] [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametreler: 
 
   Etiket       Değer
   scopenetwork   - DHCP ayırıcı kapsamı için IP ağ adresi.
   scopemask    - Ağ adresiyle ilişkili alt ağ maskesi.
   leasetime    - Kira süresi, dakika olarak.
   loglevel     - Aşağıdaki değerlerden biri:
             none: DHCP ayırma olaylarının günlüğünü tutma.
             error: Yalnızca DHCP ayırmayla ilgili hataların
                günlüğünü tut.
             warn: DHCP ayırmayla ilgili uyarıların günlüğünü
                tut.
             info: DHCP ayırmayla ilgili bilgilerin günlüğünü
                tut.
 
Açıklamalar: DHCP ayırmayı desteklemek için kullanılan genel parametreleri
       ayarlar.
 
Örnekler: 
 
    set global 10.10.10.0 255.255.255.0 11520 info
    set global leasetime=4320
 
    İlk örnek komut, IP ağını DHCP ayırma için 10.10.10.0, 255.255.255.0
    ilişkili kapsam alt ağ maskesi, 11520 dakika (8 gün) ve tüm ilişkili
    olayların bilgilerinin tutulması olarak ayarlar. İkinci örnek komut
    tüm arabirimlerdeki tüm kapsamlar için yalnızca kira süresini genel
    olarak 4320 dakika (3 gün) yeni değeri olarak ayarlar.

Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iºtirir.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set interface ?

Kullanım: set interface [name=]dize [[mode=]enable|disable]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name    - DHCP ayırıcı parametrelerini ayarlamak istediğiniz
           belirli arabirimin adı.
   mode    - Aşağıdaki değerlerden biri:
           enable: Arabirim için DHCP ayırmayı etkinleştirir.
           disable: Arabirim için DHCP ayırmayı devre dışı bırakır.
 
Açıklamalar: Adıyla belirtilen bir arabirim için DHCP ayırıcı parametrelerini
       ayarlar.
 
Örnek: 
 
    set interface name="Yerel Ağ Bağlantısı" mode=enable

Bilgi gösterir.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show global  - DHCP ayırıcısı yapılandırmasını gösterir.
show interface - Belirtilen arabirim için DHCP ayırıcısı yapılandırmasını gösterir.

DHCP ay?r?c?s? yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show »global


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show global ?

Kullanım: show global
 
Açıklamalar: DHCP ayırıcısı genel yapılandırmasını gösterir.
 
Bu komut için gösterilen bilgiler:
 
Alan        Açıklama
-----       -----------
Kapsam Adresi   DHCP ayırıcı kapsamı için yapılandırılan IP adresini
          gösterir.
Kapsam Maskesi   Ağ IP adresiyle ilişkili alt ağ maskesini gösterir.
Kira Süresi    DHCP kira süresini dakika olarak gösterir.
Günlük Düzeyi   DHCP ayırmayla ilgili olayların günlük düzeyini gösterir.

Belirtilen arabirim için DHCP ay?r?c?s? yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show interface ?

Kullanım: show interface
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name    - DHCP ayırıcı parametrelerini görüntülemek istediğiniz
           belirli arabirimin adı.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirim için DHCP ayırıcı yapılandırmasını gösterir.
 
Örnek: 
 
    show interface name="Yerel Ağ Bağlantısı"

Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.

»netsh »routing »ip »autodhcp »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp uninstall ?

Kullanım: uninstall
     Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.

»netsh »routing »ip »delete


C:\Windows>netsh routing ip delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete boundary - Bir arabirimden çok noktaya yayın kapsam sınırını siler.
delete filter - Belirtilen arabirimden bir süzgeç siler.
delete interface - Belirtilen arabirim üstünde IP iletimini siler.
delete persistentroute - Kalıcı statik bir yolu siler.
delete preferenceforprotocol - Belirtilen iletişim kuralının tercih düzeyini siler.
delete rtmroute - Ağ yönetimi için kullanılan kalıcı olmayan bir yolu siler.
delete scope  - Bir çok noktaya yayın kapsamını siler.

Bir arabirimden çok noktaya yay?n kapsam s?n?r?n? siler.

»netsh »routing »ip »delete »boundary


C:\Windows>netsh routing ip delete boundary ?

Kullanım: delete boundary [name=]<dize> [grpaddr=]<IP adresi> [grpmask=]<IP ağ maskesi>
     -veya-
     delete boundary [name=]<dize> [scopename=]<dize>

Parametreler: 

    Etiket      Değer                        
    name      - Sınırın silineceği arabirimin adı. 
    grpaddr    - Silinecek sınırın grup adresi.     
    grpmask    - Silinecek sınırın alt ağ maskesi.      
    scopename   - Çok noktaya kapsamının adı.

Açıklamalar: Bir arabirimden bir çok noktaya yayın kapsamı sınırını siler.

Örnekler: 

   delete boundary "Yerel Ağ Bağlantısı (2)" 239.2.2.2 255.255.255.255 
   delete boundary "Yerel Ağ Bağlantısı (2)" "Çok Noktaya Yayın Kapsamım" 

Belirtilen arabirimden bir süzgeç siler.

»netsh »routing »ip »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ip delete filter ?

Kullanım: delete filter [name=]<dize> [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL}
     [srcaddr=]<IP adresi> [srcmask=]<IP alt ağ maskesi>
     [dstaddr=]<IP adresi> [dstmask=]<IP alt ağ maskesi>
     {[proto=] ANY |
      [proto=]{TCP|TCP-EST|UDP} [srcport=]<tamsayı> [dstport=]<tamsayı>|
      [proto=] ICMP [type=]<tamsayı> [code=]<tamsayı> }

Parametreler: 

    Etiket      Değer
    name      - Süzgecin silineceği arabirimin adı.
    filtertype   - Aşağıdaki değerlerden biri:
            input: Değiştirilen süzgeç girdi süzüyorsa
            output: Değiştirilen süzgeç çıktı süzüyorsa
            dial: Değiştirilen süzgeç bağlanan bir
               çevirmeli arabirim süzüyorsa
    srcaddr    - Süzülecek paketin kaynak adresi alanı.
    srcmask    - Süzülecek paketin kaynak adresi maskesi.
            Tümü 0 olan bir adres ve maske herhangi
            anlamına gelir.
    dstaddr    - Süzülecek paketin hedef adresi alanı.
    dstmask    - Süzülecek paketin hedef adresi maskesi.
    proto     - Süzülecek paketin iletişim kuralı türü.
    srcport    - Süzülecek paketin kaynak bağlantı noktası
            alanı.
            0 değeri herhangi anlamına gelir.
    dstport    - Süzülecek paketin hedef bağlantı noktası
            alanı.
            0 değeri herhangi anlamına gelir.
    type      - Süzülecek paketin ICMP türü alanı.
				255 değeri herhangi anlamına gelir.
    code      - Süzülecek paketin ICMP kodu alanı.
				255 değeri herhangi anlamına gelir.

Açıklamalar: Belirtilen arabirimden bir paket süzgecini siler.

Örnekler: 

   delete filter name="Sanal Özel Bağlantı" filtertype=input
   srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0
   dstmask=255.255.0.0 proto=any

   delete filter "Sanal Özel Bağlantı" input 0.0.0.0 0.0.0.0
   169.254.0.0 255.255.0.0 any

Belirtilen arabirim üstünde IP iletimini siler.

»netsh »routing »ip »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip delete interface ?

Kullanım: delete interface [name=]<dize>

Parametreler: 

    Etiket      Değer
    name      - Silinecek arabirimin adı.

Açıklamalar: Belirtilen arabirim için IP iletimini siler veya kaldırır.

Örnek: 

   delete interface name="Yerel Ağ Bağlantısı"

Kal?c? statik bir yolu siler.

»netsh »routing »ip »delete »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip delete persistentroute ?

Kullanım: delete persistentroute [dest=]<IP adresi> [mask=]<IP alt ağ maskesi>
     [name=]<dize> [[nhop=]<IP adresi>]

Parametreler: 

   Etiket    Değer
   dest    - Belirtilen yol için hedef adresi.
   mask    - Hedef adres için alt ağ maskesi.
   name    - Yolun silindiği arabirim.
   nhop    - Yol için sonraki atlama. Bu değer, noktadan noktaya
          arabirimler üzerindeki yollar için gerekli değildir.

Açıklamalar: Belirtilen bir arabirimden kalıcı statik bir yolu siler.

Örnekler: 

   delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Çevirmeli Bağlantı"

   delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Yerel Ağ Bağlantısı" 
   nhop=10.0.0.1

Belirtilen iletiºim kural?n?n tercih düzeyini siler.

»netsh »routing »ip »delete »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip delete preferenceforprotocol ?

Kullanım: delete preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   proto     Aşağıdaki değerlerden biri:
           autostatic: Bir otostatik yönlendirme tercihini siler
           local:  Bir yerel yönlendirme tercihini siler
           netmgmt: Bir ağ yönetimi iletişim kuralı için bir 
               yönlendirme iletişim kuralı tercihini siler
           nondod: İsteğe bağlı aramayı kullanamayan bir
               yönlendirme iletişim kuralı için tercihini
               siler
           ospf:  OSPF için yönlendirme iletişim kuralı
               tercihini siler
           rip:   RIP için yönlendirme iletişim kuralı tercihini
               siler
           static: Statik bir yönlendirme tercihini siler
 
Açıklamalar: Belirtilen bir yönlendirme iletişim kuralı türü için bir tercih
       düzeyini siler.
 
Örnek: 
 
    delete preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10
    delete preferenceforprotocol ospf 

A? yönetimi için kullan?lan kal?c? olmayan bir yolu siler.

»netsh »routing »ip »delete »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip delete rtmroute ?

Kullanım: delete rtmroute [dest=]<IP adresi> [mask=]<IP alt ağ maskesi>
     [[nameorindex=]name|index] [[nhop=]<IP adresi>]

Parametreler: 

   Etiket    Değer
   dest    - Belirtilen yol için hedef adres.
   mask    - Hedef adres için alt ağ maskesi.
   nameorindex - Silinecek arabirim.
   nhop    - Yol için sonraki atlama. Noktadan noktaya arabirimler
          üzerinden yollar için gerekli.

Açıklamalar: Belirtilen bir arabirim adı veya bir sonraki atlamayla
       bir kalıcı olmayan ağ yönetimi yolunu siler.

Örnek: 

   delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Sanal Özel Bağlantı"

   delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Yerel Ağ Bağlantısı" 
   nhop=10.0.0.1

Bir çok noktaya yay?n kapsam?n? siler.

»netsh »routing »ip »delete »scope


C:\Windows>netsh routing ip delete scope ?

Kullanım: delete scope [grpaddr=]<IP adresi> [grpmask=]<IP alt ağ maskesi>
     -veya-
     delete scope [scopename=]<dize>

Parametreler: 

   Etiket     Değer
   grpaddr    - Çok noktaya yayın kapsamı veya grup IP adresi
   grpmask    - Çok noktaya yayın kapsamı adresi için alt ağ maskesi
   scopename   - Silinecek çok noktaya yayın kapsamının adı

Açıklamalar: IP yönlendirme yapılandırması için bir çok noktaya yayın
       kapsamını siler.

Örnekler: 

    delete scope 239.1.1.1 255.255.255.255
    delete scope "Çok Noktaya Yayın Kapsamım" 

`netsh routing ip dnsproxy' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »routing »ip »dnsproxy


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
install    - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.
uninstall   - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »dump


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »help


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Geçerli içeri?e karº?l?k gelen yönlendirme iletiºim kural?n? yükler.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »install


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy install ?

Kullanım: install
   IP altındaki yönlendirme iletişim kuralını yükler.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set global   - Genel DNS proxy parametrelerini ayarlar.
set interface - Arabirim için DNS proxy parametrelerini değiştirir.

Genel DNS proxy parametrelerini ayarlar.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set »global


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set global ?

Kullanım: set global [[querytimeout=]tamsayı][[dnsmode=]enable|disable] 
     [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametreler: 
 
   Etiket      Değer
   querytimeout  - Aracı kullanılan DNS sorguları için zaman aşımı.
   dnsmode    - Aşağıdaki değerlerden biri:
            enable: DNS aracısı işlemini etkinleştirir.
            disable: DNS aracısı işlemini devre dışı bırakır.
   loglevel    - Aşağıdaki değerlerden biri:
            none: DNS aracısı olaylarının günlüğünü tutma.
            error: Yalnızca DNS aracısıyla ilgili hataların
                günlüğünü tut.
            warn: DNS aracısıyla ilgili uyarıların günlüğünü
               tut.
            info: DNS aracısıyla ilgili bilgilerin günlüğünü
               tut.
 
Açıklamalar: DNS aracısı parametrelerini genel olarak tüm yönlendirilen
       arabirimler.
 
Örnekler: 
 
   set global 10 enable none
 
   Örnek komut, DNS aracısını nasıl genel olarak 10 saniye sorgu
   zaman aşımı kullanmak ve gerçekleştirilen DNS aracısı olayları
   için günlük tutmamak üzere etkinleştirebileceğinizi gösterir.

Arabirim için DNS proxy parametrelerini de?iºtirir.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set interface ?

Kullanım: set interface [name=]<dize> [[mode=]enable|disable|default]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name    - DNS aracısı parametrelerini ayarlamak istediğiniz
           belirli arabirimin adı.
   mode    - Aşağıdaki değerlerden biri:
           enable: Belirtilen arabirim için DNS aracısını
               etkinleştirir.
           disable: Belirtilen arabirim için DNS aracısını
               etkinleştirir.
           default: Belirtilen arabirim için DNS aracısının
               varsayılan kullanmak üzere ayarlar.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirim için DNS aracısı yapılandırmasını gösterir.
 
Örnek: 
 
    set interface name="Yerel Ağ Bağlantısı" mode=enable

Bilgi gösterir.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show global  - DNS proxy yapılandırmasını gösterir.
show interface - belirtilen arabirim için DNS proxy yapılandırmasını gösterir.

DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show »global


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show global ?

Kullanım: show global
 
Açıklamalar: DNS proxy genel yapılandırması.
 
Bu komutla gösterilen bilgiler:
 
Alan        Açıklama
-----       -----------
DNS Proxy Mode   DNS proxy'nin etkin olup olmadığını gösterir.
Query Timeout   DNS sorgu zaman aşımını saniye olarak gösterir.
Logging Level   DNS proxy ile ilgili olayların günlük düzeyini
          gösterir.

belirtilen arabirim için DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show interface ?

Kullanım: show interface
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name    - DHCP proxy parametrelerini görüntülemek istediğiniz
           belirli arabirimin adı.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirim için DHCP proxy yapılandırmasını gösterir.
 
Örnekler: 
 
    show interface name="Yerel Ağ Bağlantısı"

Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy uninstall ?

Kullanım: uninstall
     Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »dump


C:\Windows>netsh routing ip dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »ip »help


C:\Windows>netsh routing ip help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »routing »ip »igmp


C:\Windows>netsh routing ip igmp ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler.
delete     - Bir yapılandırma girişini tablodan siler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
install    - IGMP/proxy yükler ve genel oturum açmayı ayarlar.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.
uninstall   - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.

»netsh »routing »ip »igmp »add


C:\Windows>netsh routing ip igmp add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add interface - Belirtilen arabirimde igmp'yi yapılandırır.

Belirtilen arabirimde igmp'yi yap?land?r?r.

»netsh »routing »ip »igmp »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp add interface ?

Kullanım: add interface [name=]<dize>
     [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy]
     [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]tamsayı]
     [[genqueryinterval=]tamsayı] [[genqueryresptime=]tamsayı]
     [[startupquerycount=]tamsayı] [[startupqueryinterval=]tamsayı]
     [[lastmemquerycount=]tamsayı] [[lastmemqueryinterval=]tamsayı]
     [[accnonrtralertpkts=]yes|no]

Parametreler: 

   Etiket           Değer
   name           - IGMP'nin yapılandırıldığı belirli arabirimin
                 adı is being configured.
   igmpprototype       - Arabirimde yapılandırılacak iletişim kuralı
                 türü. Varsayılan tür igmprtrv2.
   ifenabled         - İletişim kuralının etkinleştirilceği mi
                 yoksa devre dışı bırakılacağı mı.
                 Varsayılan etkindir.
   robustvar         - Sağlamlık değişkeni. Sıfırdan (0) büyük
                 olmalıdır. Varsayılan değer 2. En çok 7
   genqueryinterval     - Genel sorguların arabirime gönderileceği
                 saniye olarak aralık.
                 Varsayılan değer 125 saniye.
   genqueryresptime     - Ana makinelerin genel bir sorguyu
                 yanıtlamaları için saniye olarak en çok
                 yanıt zamanı.
                 Varsayılan değer 10 saniye.
   startupquerycount     - Başlangıç sırasında gönderilecek genel
                 sorgu sayısı.
                 Varsayılan değer 2.
   startupqueryinterval   - Başlangıç sırasında gönderilen genel
                 sorgular arası aralık.
                 Varsayılan değer 31 saniye.
   lastmemquerycount     - Bir ana makinenin gruptan ayrıldığı uyarısı
                 alındığında gönderilen gruba özgü sorgu
                 sayısı.
                 Varsayılan değer 2.
   lastmemqueryinterval   - Gruba özgü sorgular arası aralık.
                 Varsayılan değer 1000 milisaniye.
   accnonrtralertpkts    - Yönlendirici uyarısı seçeneği ayarlanmamış
                 olabilen IGMP paketlerinin kabul edilip
                 edilmeyeceği.
                 Varsayılan 'yes' (evet).

Açıklamalar: Belirtilen arabirimde IGMP'yi yapılandırır. IGMP Aracısı için
       yalnızca 'ifenabled' parametresi kullanılır. IGMP v1
       yönlendiricileri için 'lastmemquerycount' ve
       'lastmemqueryinterval' kullanılmaz.

Örnek: 

   add interface "Yerel Ağ Bağlantısı" startupqueryinterval=21

   Örnek komut, belirtilen arabirimin IGMP yapılandırmasıyla kullanım için
   varsayılan başlangıç sorgu aralığını 21 saniyeye ayarlar.
   Diğer parametreler kullanılmadığında ilgili varsayılan değerler kabul
   edilir.

Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.

»netsh »routing »ip »igmp »delete


C:\Windows>netsh routing ip igmp delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete interface - IGMP yönlendiricisi/proxy'yi belirtilen arabirimden siler.

IGMP yönlendiricisi/proxy'yi belirtilen arabirimden siler.

»netsh »routing »ip »igmp »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp delete interface ?

Kullanım: delete interface [name=]<dize>
 
Parametreler: 
 
  Etiket     Değer
  name     - IGMP yönlendiricisi veya IGMP proxy kullanımının 
          kaldırılacağı belirli arabirimin adı.
 
Açıklamalar: IGMP yönlendiricisi/proxy'yi adıyla belirtilen arabirimden
       kaldırır.
 
Örnekler: 
 
  delete interface "Yerel Ağ Bağlantısı" 
 

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »igmp »dump


C:\Windows>netsh routing ip igmp dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »ip »igmp »help


C:\Windows>netsh routing ip igmp help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

IGMP/proxy yükler ve genel oturum açmay? ayarlar.

»netsh »routing »ip »igmp »install


C:\Windows>netsh routing ip igmp install ?

Kullanım: install [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametreler: 
 
   Etiket      Değer
   loglevel    - Aşağıdaki değerlerden biri:
            none: IGMP ilişkili olayların günlüğünü tutma.
            error: Yalnızca IGMP ile ilgili hataların
               günlüğünü tut.
            warn: IGMP ile ilgili uyarıların günlüğünü tut.
            info: IGMP ile ilgili bilgilerin günlüğünü tut.
 
Açıklamalar: IGMP yönlendiricisi/proxy'sini yükler ve genel günlük
       düzeyini ayarlar.
 
Örnekler: 
 
   install loglevel=none

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »routing »ip »igmp »set


C:\Windows>netsh routing ip igmp set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set global   - IGMP genel parametrelerini ayarlar.
set interface - Arabirim yapılandırma parametrelerini değiştirir.

IGMP genel parametrelerini ayarlar.

»netsh »routing »ip »igmp »set »global


C:\Windows>netsh routing ip igmp set global ?

Kullanım: set global [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametreler: 
 
   Etiket      Değer
   loglevel    - Aşağıdaki değerlerden biri:
            none: IGMP ile ilgili olayların günlüğünü tutma.
            error: Yalnızca IGMP ile ilgili hataların günlüğünü
               tut.
            warn: IGMP ile ilgili uyarıların günlüğünü tut.
            info: IGMP ile ilgili bilgilerin günlüğünü tut.
 
Açıklamalar: İlgili olayların günlüğü gibi IGMP yönlendiricisi/proxy için
       genel parametreleri ayarlar.
 
Örnek: 
 
   set global loglevel=none

Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iºtirir.

»netsh »routing »ip »igmp »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp set interface ?

Kullanım: set interface [name=]<dize>
     [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy]
     [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]tamsayı]
     [[genqueryinterval=]tamsayı] [[genqueryresptime=]tamsayı]
     [[startupquerycount=]tamsayı] [[startupqueryinterval=]tamsayı]
     [[lastmemquerycount=]tamsayı] [[lastmemqueryinterval=]tamsayı]
     [[accnonrtralertpkts=]yes|no]

Parametreler: 

   Etiket           Değer
   name           - IGMP'nin yapılandırıldığı arabirimin adı.
   igmpprototype       - Arabirimde yapılandırılacak iletişim kuralı
                 türü.
                 igmprtrv2 varsayılan türdür.
   ifenabled         - İletişim kuralının etkinleştirilmesi mi
                 yoksa devre dışı mı bırakılması gerektiği.
                 Varsayılan etkindir.
   robustvar         - Sağlamlık değişkeni. Sıfırdan (0) büyük
                 olmalıdır.
                 Varsayılan değer 2'dir.
   genqueryinterval     - Genel sorguların arabirime gönderileceği
                 aralık
                 (saniye).
                 Varsayılan değer 125 saniyedir.
   genqueryresptime     - Ana makinelerin genel bir sorguya yanıt
                 vermeleri gereken en fazla yanıt süresi.
                 Varsayılan değer 10 saniyedir.
   startupquerycount     - Başlangıç sırasında gönderilecek genel sorgu
                 sayısı.
                 Varsayılan değer 2'dir.
   startupqueryinterval   - Başlangıçta gönderilen sorgular arası
                 aralık.
                 Varsayılan değer 31 saniyedir.
   lastmemquerycount     - Gruptan ayrılan bir ana makine uyarısı
                 alındığında gönderilen gruba özgü sorgu
                 sayısı.
                 Varsayılan değer 2'dir.
   lastmemqueryinterval   - Gruba özgü sorgular arası aralık.
                 Varsayılan değer 1000 milisaniyedir.
   accnonrtralertpkts    - Yönlendirici uyarısı seçeneği ayarlı olmayan
                 IGMP paketlerinin kabul edilip edilmeyeceği.
                 Varsayılan evettir - 'yes'.

Açıklamalar: Belirtilen arabirimde IGMP'yi yapılandırır. IGMP Proxy için
       yalnızca 'ifenabled' parametresi kullanılır. IGMP v1
       yönlendiricileri için, 'lastmemquerycount' ve
       'lastmemqueryinterval' kullanılmaz.

Örnek: 

   set interface "Yerel Ağ Bağlantısı" startupqueryinterval=21

   Örnek komut, belirtilen arabirimin IGMP yapılandırmasıyla kullanmak
   üzere varsayılan başlangıç sorgu aralığını 21 saniye olarak
   değiştirir. Diğer parametreler kullanılmadığından ilgili varsayılan
   değerler kabul edilir.

Bilgi gösterir.

»netsh »routing »ip »igmp »show


C:\Windows>netsh routing ip igmp show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show global  - Genel IGMP parametrelerini gösterir.
show grouptable - Çok noktaya yayın grunbu için IGMP ana makineler grup tablosunu göster
show ifstats  - Belirtilen bir arabirim için IGMP istatistiklerini gösterir.
show iftable  - Belirtilen bir arabirim için IGMP ana makine gruplarını gösterir.
show interface - IGMP arabirim yapılandırmasını gösterir.
show proxygrouptable - IGMP Aracısı arabirimi için IGMP ana makine grupları tablosunu gösterir.
show rasgrouptable - Bir Uzaktan Erişim istemci arabirimi için ana makine grupları tablosunu gösterir

Genel IGMP parametrelerini gösterir.

»netsh »routing »ip »igmp »show »global


C:\Windows>netsh routing ip igmp show global ?

Kullanım: show global
 
Açıklamalar: Hataların, uyarıların veya bilgi iletilerinin günlüğünün
       tutulup tutulmadığı gibi genel günlük düzeyini gösterir.

Çok noktaya yay?n grunbu için IGMP ana makineler grup tablosunu göster

»netsh »routing »ip »igmp »show »grouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show grouptable ?

Kullanım: show grouptable [[index=]<IP adresi> [[rr=]tamsayı]]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   index    - Katılan etkin ana makinelerini görüntülemek istediğiniz
           çok noktaya yayın grubunun IP adresi.
   rr      - Saniye olarak yenileme oranı.
 
Açıklamalar: Belirtilen çok noktaya yayın grubunun ana makineler tablosunu
       gösterir.
 
Örnek: 
 
    show grouptable index=239.192.1.100 rr=5
 
    Örnek komut, IP adresi 239.192.1.100 olan IGMP çok noktaya yayın
    grubunun ana makineler tablosunu her 5 saniyede yenileyerek gösterir.

Belirtilen bir arabirim için IGMP istatistiklerini gösterir.

»netsh »routing »ip »igmp »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip igmp show ifstats ?

Kullanım: show ifstats [[index=]tamsayı [[rr=]tamsayı]]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   index    - IGMP istatistikleri gösterilecek arabirimin numarası.
   rr      - Saniye olarak yenileme oranı.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirim için IGMP istatistiklerini gösterir.
 
Örnek: 
 
    show ifstats index=1001 rr=5
 
    Örnek komut, dizin değeri 1001 olan bir arabirim için IGMP 
    istatistiklerini her 5 saniyede yenileyerek gösterir.

Belirtilen bir arabirim için IGMP ana makine gruplar?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »igmp »show »iftable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show iftable ?

Kullanım: show iftable [[index=]tamsayı [[rr=]tamsayı]]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   index    - IGMP istatistikleri gösterilecek arabirimin numarası.
   rr      - Saniye olarak yenileme oranı.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirim için IGMP istatistiklerini gösterir.
 
Örnek: 
 
    show iftable index=1001 rr=5
 
    Örnek komut, dizin değeri 1001 olan bir arabirim için IGMP 
    istatistiklerini her 5 saniyede yenileyerek gösterir.

IGMP arabirim yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »igmp »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp show interface ?

Kullanım: show interface [name=]<dize>
 
Parametreler: 
 
  Etiket     Değer
  name     - IGMP yönlendiricisi veya IGMP yapılandırmasının
          gösterileceği belirli arabirimin adı.
 
Açıklamalar: Adıyla belirtilen arabirim için IGMP iletişim kuralı
       yapılandırma bilgilerini gösterir.
 
Örnek: 
 
  show interface "Yerel Ağ Bağlantısı" 
 

IGMP Arac?s? arabirimi için IGMP ana makine gruplar? tablosunu gösterir.

»netsh »routing »ip »igmp »show »proxygrouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show proxygrouptable ?

Kullanım: show proxygrouptable [[rr=]tamsayı]

Parametreler: 

   Etiket     Değer
   rr      - Saniye olarak bir yenileme oranı değeri.

Açıklamalar: IGMP Aracısı arabirimi için IGMP ana makine grupları tablosunu
gösterir.

Örnek: 

    show proxygrouptable rr=5

Bir Uzaktan Eriºim istemci arabirimi için ana makine gruplar? tablosunu gösterir

»netsh »routing »ip »igmp »show »rasgrouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show rasgrouptable ?

Kullanım: show rasgrouptable [[index=]<IP adresi> [[rr=]tamsayı]]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   index    - Katıldığı çok noktaya yayın gruplarını göstermek
           istediğiniz Uzaktan Erişim istemcisinin IP adresi.
   rr      - Saniye olarak yenileme oranı.
 
Açıklamalar: Bir Uzaktan Erişim istemcisi için ana bilgisayarlar grubunu
       gösterir.
 
Örnek: 
 
    show rasgrouptable index=10.10.1.100 rr=5

Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.

»netsh »routing »ip »igmp »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip igmp uninstall ?

Kullanım: uninstall
     Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

`netsh routing ip nat' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »routing »ip »nat


C:\Windows>netsh routing ip nat ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler.
delete     - Bir yapılandırma girişini tablodan siler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
install    - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.
uninstall   - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.

»netsh »routing »ip »nat »add


C:\Windows>netsh routing ip nat add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add addressmapping - NAT arabirimi adres havuzunaa bir IP adresi eşleşmesi ekler.
add addressrange - NAT arabirim adres havuzuna adres aralığı ekler.
add ftp    - FTP proxy'yi etkinleştirir.
add h323    - H323 proxyi etkinleştirir.
add interface - Belirtilen arabirim üstünde NAT yapılandırması yapar.
add portmapping - NAT arabirimine bir iletişim kuralı - bağlantı noktası eşleştirmesi ekler.

NAT arabirimi adres havuzunaa bir IP adresi eºleºmesi ekler.

»netsh »routing »ip »nat »add »addressmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat add addressmapping ?

Kullanım: add addressmapping [name=]<dize> [public=]<IP adresi> [private=]<IP adresi>
     [inboundsessions=]enable|disable
 
Parametreler: 
 
   Etiket       Değer
   name       - Ağ adresi çevirisinin kullanılacağı arabirimin adı.
   public      - Ortak bir ağda dışardan kullanılan IP adresi.
   private      - Özel ağda kullanılabilir havuzdaki adres
             aralığından IP adresi.
   inboundsessions  - Aşağıdaki değerlerden biri:
             enable: Gelen oturumları etkinleştirir.
             disable: gelen oturumları devre dışı bırakır.
 
Açıklamalar: Ağ adresi çevirisi (NAT) adres havuzuna bir IP adresi
       eşleştirmesi ekler.
 
Örnekler: 
 
    add addressmapping "Yerel Ağ Bağlantısı" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable
 
    Örnek komut, (11.11.11.1) ortak IP adresi adres eşleşmesini
    (10.10.10.1) özel aralığı içine ekler ve bu NAT tablosu eşleştirmesi
    için gelen oturumları devre dışı bırakır.

NAT arabirim adres havuzuna adres aral??? ekler.

»netsh »routing »ip »nat »add »addressrange


C:\Windows>netsh routing ip nat add addressrange ?

Kullanım: add addressrange [name=]<dize> [start=]<IP adresi>
     [end=]<IP adresi> [mask=]<IP alt ağ maskesi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket       Değer
   name       - Ağ adresi çevirisinin kullanılacağı arabirimin adı.
   start       - Adres aralığı için başlangıç IP adresi.
   end        - Adres aralığı için bitiş IP adresi.
   mask       - Başlangıç ve bitiş IP adresleriyle sınırlanan ağ
             aralığıyla ilişkili IP alt ağ maskesi.
 
Açıklamalar: Ağ adresi çevirisi (NAT) adres havuzuna bir IP adresi aralığı
       ekler.
 
Örnekler: 
 
    add addressrange "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.10.10.1 10.10.10.254 
    255.255.255.0
 
    Örnek komut, NAT adres havuzuna 10.10.10.1 - 10.10.10.254 adres
    aralığını ve 255.255.255.0 maskesini ekler.

FTP proxy'yi etkinleºtirir.

»netsh »routing »ip »nat »add »ftp


C:\Windows>netsh routing ip nat add ftp ?

Kullanım: add ftp

Açıklamalar: NAT sunucusu üzerindeki FTP Saydam Proxy'yi etkinleştirir.

H323 proxyi etkinleºtirir.

»netsh »routing »ip »nat »add »h323


C:\Windows>netsh routing ip nat add h323 ?

Kullanım: add h323

Açıklamalar: NAT sunucusu üzerindeki H323 Transparent Proxy'yi etkinleştirir.

Belirtilen arabirim üstünde NAT yap?land?rmas? yapar.

»netsh »routing »ip »nat »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat add interface ?

Kullanım: add interface
        [name=]<dize>
        [[mode=]Full|AddressOnly|Private|
           FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly]

Parametreler: 

   Etiket     Değer
   name     - Arabirimin adı.
   mode     - Aşağıdaki değerlerden biri:
           Full: Tam (adres ve b. noktası) çeviri modu
              etkinleştirir.
           AddressOnly: Yalnızca adres çeviri modunu etkinleştirir.
           Private: Özel modu etkinleştirir.
           FullFirewall: Güvenlik duvarlı tam çeviriyi
                  etkinleştirir.
           AddressOnlyFirewall: Güvenlik duvarlı yalnızca adres
                     çeviriyi etkinleştirir.
           FirewallOnly: Yalnızca güvenlik duvarını etkinleştirir.

Açıklamalar: Ağ adresi çevirisini (NAT) belirtilen arabirimde yapılandırır.

Örnek: 

    add interface "Yerel Ağ Bağlantısı" full

NAT arabirimine bir iletiºim kural? - ba?lant? noktas? eºleºtirmesi ekler.

»netsh »routing »ip »nat »add »portmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat add portmapping ?

Kullanım: add portmapping [name=]<dize> [proto=]tcp|udp [publicip=]<IP adresi>|0.0.0.0
     [publicport=]tamsayı [privateip=]<IP adresi> [privateport=]tamsayı
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name     - NAT ile kullanılmak üzere etkinleştirilmek için bir
           bağlantı noktası eşleştirmesi eklemek istediğiniz
           arabirimin adı.
   proto    - Aşağıdaki değerlerden biri:
           tcp: İletişim kuralı türünü TCP olarak ayarlar.
           udp: İletişim kuralı türünü UDP olarak ayarlar.
   publicip   - Ortak ağda belirtilen bir dış IP adresi veya özel ağ
           adres aralığında belirtilmeyen herhangi bir IP adresini
           belirtmek için 0.0.0.0.
   publicport  - Ortak iletişim kuralı bağlantı noktası için 0 - 9999
           arası bir sayı.
   privateip  - Özel ağ aralığında bir IP adresi.
   publicport  - Özel iletişim kuralı bağlantı noktası için 0 - 9999
           arası bir sayı.
 
Açıklamalar: NAT arabirimine bir iletişim kuralı bağlantı noktası
       eşleştirmesi
       ekler.
 
Örnek: 
 
    add portmapping local tcp 0.0.0.0 80 10.0.0.1 80

Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.

»netsh »routing »ip »nat »delete


C:\Windows>netsh routing ip nat delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete addressmapping - NAT arabirim adres havuzundan adres eşleştirmesini siler.
delete addressrange - NAT arabirim adres havuzundan adres aralığını siler.
delete ftp   - FTP proxy'yi devre dışı bırakır.
delete h323  - H323 proxyi devre dışı bırakır.
delete interface - Belirtilen arabirimden NAT'ı kaldırır.
delete portmapping - NAT etkin bir arabirimden bir iletişim kuralı bağlantı noktası eşleştirmesini siler.

NAT arabirim adres havuzundan adres eºleºtirmesini siler.

»netsh »routing »ip »nat »delete »addressmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat delete addressmapping ?

Kullanım: delete addressmapping [name=]<dize> [public=]<IP adresi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name     - Bir adres eşleştirmesini silmek istediğiniz arabirimin
           adı.
   public    - Ortak ağda kullanılan IP adresi.
 
Açıklamalar: NAT arabirimi adres havuzundan bir adres eşleştirmesini siler.
 
Örnek: 
 
    delete addressmapping "Yerel Ağ Bağlantısı" 11.11.11.11

NAT arabirim adres havuzundan adres aral???n? siler.

»netsh »routing »ip »nat »delete »addressrange


C:\Windows>netsh routing ip nat delete addressrange ?

Kullanım: delete addressrange [name=]<dize> [start=]<IP adresi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name     - Bir adres aralığı silmek istediğiniz arabirimin adı.
   start    - Silinen aralığın başlangıç IP adresi.
 
Açıklamalar: NAT arabirim adres havuzundan bir adres aralığını siler.
 
Örnek: 
 
    delete addressrange "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.10.10.1

FTP proxy'yi devre d?º? b?rak?r.

»netsh »routing »ip »nat »delete »ftp


C:\Windows>netsh routing ip nat delete ftp ?

Kullanım: delete ftp

Açıklamalar: NAT sunucusu üzerindeki FTP Saydam Proxy'yi etkinleştirir.

H323 proxyi devre d?º? b?rak?r.

»netsh »routing »ip »nat »delete »h323


C:\Windows>netsh routing ip nat delete h323 ?

Kullanım: delete h323

Açıklamalar: NAT sunucusu üzerindeki H323 Transparent Proxy'i devre dışı bırakır.

Belirtilen arabirimden NAT'? kald?r?r.

»netsh »routing »ip »nat »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat delete interface ?

Kullanım: delete interface [name=]<dize>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name     - Ağ adresi çevirisi (NAT) kullanımını kaldırmak
           istediğiniz arabirimin adı.
 
Açıklamalar: NAT'ı belirtilen arabirimden kaldırır.
 
Örnek: 
 
    delete interface "Yerel Ağ Bağlantısı" 

NAT etkin bir arabirimden bir iletiºim kural? ba?lant? noktas? eºleºtirmesini siler.

»netsh »routing »ip »nat »delete »portmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat delete portmapping ?

Kullanım: delete portmapping [name=]<dize> [proto=]tcp|udp [publicip=]<IP adresi>|0.0.0.0
     [publicport=]tamsayı
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name     - Bir NAT bağlantı noktası eşleştirmesi silmek istediğiniz
           arabirimin adı.
   proto    - Aşağıdaki değerlerden biri:
           tcp: İletişim kuralı türünü TCP olarak ayarlar.
           udp: İletişim kuralı türünü UDP olarak ayarlar.
   publicip   - Ortak ağda belirtilen bir dış IP adresi veya özel ağ
           adres aralığında belirtilmeyen herhangi bir IP adresini
           belirtmek için 0.0.0.0.
   publicport  - Ortak iletişim kuralı bağlantı noktası için 0 - 9999
           arası bir sayı.
 
Açıklamalar: Belirtilen NAT arabiriminden bir iletişim kuralı bağlantı
       noktası eşleştirmesini siler.
 
Örnekler: 
 
    delete portmapping local tcp 0.0.0.0 80

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »nat »dump


C:\Windows>netsh routing ip nat dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »ip »nat »help


C:\Windows>netsh routing ip nat help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Geçerli içeri?e karº?l?k gelen yönlendirme iletiºim kural?n? yükler.

»netsh »routing »ip »nat »install


C:\Windows>netsh routing ip nat install ?

Kullanım: install
   IP altındaki yönlendirme iletişim kuralını yükler.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »routing »ip »nat »set


C:\Windows>netsh routing ip nat set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set global   - Genel NAT parametrelerini ayarlar.
set interface - Arabirim için NAT parametrelerini değiştirir.

Genel NAT parametrelerini ayarlar.

»netsh »routing »ip »nat »set »global


C:\Windows>netsh routing ip nat set global ?

Kullanım: set global [[tcptimeoutmins=]tamsayı] [[udptimeoutmins=]tamsayı] 
     [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametreler: 
 
   Etiket       Değer
   tcptimeoutmins  - TCP eşleştirmeleri için kullanılan dakika olarak
             zaman aşımı değeri.
   udptimeoutmins  - UDP eşleştirmeleri için kullanılan dakika olarak
             zaman aşımı değeri.
   loglevel     - Aşağıdaki değerlerden biri:
             none: NAT ile ilgili olayların günlüğünü tutma.
             error: Yalnızca NAT ile ilgili hataların günlüğünü
                tut.
             warn: NAT ile ilgili uyarıların günlüğünü tut.
             info: NAT ile ilgili bilgilerin günlüğünü tut.
 
Açıklamalar: Genel NAT parametrelerini ayarlar.
 
Örnek: 
 
    set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

Arabirim için NAT parametrelerini de?iºtirir.

»netsh »routing »ip »nat »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat set interface ?

Kullanım: set interface
        [name=]<dize>
        [[mode=]Full|AddressOnly|Private|
           FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly]

Parametreler: 

   Etiket     Değer
   name     - arabirimin adı.
   mode     - Aşağıdaki değerlerden biri:
           Full: Tam (adres ve b. noktası) çeviri modu
              etkinleştirir.
           AddressOnly: Yalnızca adres çeviri modunu etkinleştirir.
           Private: Özel modu etkinleştirir.
           FullFirewall: Güvenlik duvarlı tam çeviriyi
                  etkinleştirir.
           AddressOnlyFirewall: Güvenlik duvarlı yalnızca adres
                     çeviriyi etkinleştirir.
           FirewallOnly: Yalnızca güvenlik duvarını etkinleştirir.

Açıklamalar: Belirtilen arabirim için ağ adresi çevirisini (NAT) değiştirir.

Örnek: 

    set interface "Yerel Ağ Bağlantısı" full

Bilgi gösterir.

»netsh »routing »ip »nat »show


C:\Windows>netsh routing ip nat show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show global  - NAT yapılandırmasını gösterir.
show interface - Belirtilen arabirim için NAT yapılandırmasını gösterir.

NAT yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »nat »show »global


C:\Windows>netsh routing ip nat show global ?

Kullanım: show global
 
Açıklamalar: Ağ adresi çevirisi (NAT) genel yapılandırmasını gösterir.
 
Bu komutla gösterilen bilgiler:

Alan        Açıklama
-----       -----------
TCP Zaman Aşımı  Çeviri için kullanılan TCP zaman aşımını gösterir
          (dakika).
UDP Zaman Aşımı  Çeviri için kullanılan UDP zaman aşımını gösterir
          (dakika).
Günlük Düzeyi   NAT ile ilgili olayların günlük düzeyini gösterir.

Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »nat »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat show interface ?

Kullanım: show interface [name=]<dize>
 
Açıklamalar: Ağ adresi çevirisi (NAT) genel yapılandırmasını gösterir.
 
Bu komutla gösterilen bilgiler:
 
Alan          Açıklama
-----          -----------
Mod           Arabirimin çalıştığı modu belirtir. Tam mod (IP
            adresi ve bağlantı noktası çevirisi), yalnızca adres
            çevirisi veya özel mod.
 
İletişim Kuralı     NAT bağlantı noktası eşleştirmesi için kullanılan
            iletişim kuralı türünü gösterir.
Ortak adres       Ortak ağ IP adresini gösterir.
Ortak Bağlantı Noktası Ortak iletişim kuralı bağlantı noktasını numarasına
            göre gösterir.
Özel Adres       Özel ağ IP adresini gösterir
Özel Bağlantı Noktası  Özel iletişim kuralı bağlantı noktasını numarasına
            göre gösterir.

Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.

»netsh »routing »ip »nat »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip nat uninstall ?

Kullanım: uninstall
     Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

`netsh routing ip ospf' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »routing »ip »ospf


C:\Windows>netsh routing ip ospf ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler.
delete     - Bir yapılandırma girişini tablodan siler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
install    - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.
uninstall   - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.

»netsh »routing »ip »ospf »add


C:\Windows>netsh routing ip ospf add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add area    - Alan ekler.
add interface - Belirtilen arabirim üstünde OSPF'yi etkinleştirir.
add neighbor  - OSPF komşusu ekler
add protofilter - OSPF iletişim kuralları süzgecini ekler.
add range   - Belirtilen Alan Kimliği için aralık ekler
add routefilter - OSPF yol süzgeci ekler.
add virtif   - Sanal arabirim ekler.

Alan ekler.

»netsh »routing »ip »ospf »add »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf add area ?

Kullanım: add area [areaid=] <IP adresi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   areaid   - Eklenecek alanın IP adresi.
 
Açıklamalar: Alan için bir kimlik ekler. Bu, OSPF alanını tanımlayan noktalı 
       biçimde belirtilen 32 bit bir numaradır. Alan kimliğinin IP
       adresiyle veya IP ağ kimliğiyle çakışmaksı gerekmez. 0.0.0.0
       alan kimliği omurga için ayrılmıştır. Alan, alt ağı olan bir
       ağı gösteriyorsa alan kimliği için alt ağı olan ağın IP ağ
       numarasını kullanabilirsiniz.
 
Örnekler: 
 
    add area 11.1.1.2

Belirtilen arabirim üstünde OSPF'yi etkinleºtirir.

»netsh »routing »ip »ospf »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf add interface ?

Kullanım: add interface [name=]<dize> [areaid=]<IP adresi>
     [[addr=]<IP adresi> [mask=]<IP adresi>]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name    - Eklenecek arabirimin adı.
   areaid   - Arabirimin ait olduğu alanın IP adresi.
   addr    - Eklenecek arabirimin IP adresi.
   mask    - Eklenecek arabirimin IP adresi maskesi.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirimde OSPF'i etkinleştirir.
       Adres ve maske parametreleri seçime bağlıdır.
       Tek IP adresi olan arabirimler için adres ve
       maske yoksayılabilir. Noktadan noktaya arabirimler
       veya adresini DHCP aracılığıyla alan arabirimler
       için adres ve maske bu arabirimler için adres sabit
       olmadığından verilmemelidir. 

       Birden çok IP adresi olan arabirimlerde her ekle komutu
       için adres ve maske belirtilmelidir. Böylelikle OPPF'in
       eklendiği IP adresi belirsiz olmaz. 
 
Örnekler: 
 
    add interface "Yerel Ağ Bağlantısı" 0.0.0.0 11.0.0.1 255.255.255.0 

OSPF komºusu ekler

»netsh »routing »ip »ospf »add »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf add neighbor ?

Kullanım: add neighbor [name=]<dize> [addr=]<IP adresi> [nbraddr=]<IP adresi>
     [nbrprio=]<değer>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name    - OSPF arabiriminin adı.
   addr    - OSPF arabiriminin IP adresi.
   nbraddr   - Eklemek istediğiniz komşunun IP adresi. IP adresi,
           NBMA ağında komşu yönlendiricinin IP arabirim
           adresidir. Bu, komşunun OSPF yönlendiricisi kimliği
           değildir.
   nbrprio   - Komşunun OSPF yönlendiricisi önceliği. Listelenen
           her yönlendiricinin belirlenmiş bir yönlendirici
           olmak için uygunluğu tanımlanmalıdır. Bir arabirim
           yayın olmayan bir ağa eklendiğinde yönlendirici,
           belirlenmiş yönlendirici bulununcaya kadar yalnızca
           belirlenmiş bir yönlendirici olmaya uygun komşulara
           merhaba paketleri yollar. Bir komşu belirlenmiş
           yönlendirici olmaya yönlendirici önceliği 1 veya daha
           büyükse uygundur.
 
Açıklamalar: OSPF yönlendiricisinin IP adresini NBMA bağlantısının diğer
       ucunda ekler.
 
Örnekler: 
 
    add neighbor "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

OSPF iletiºim kurallar? süzgecini ekler.

»netsh »routing »ip »ospf »add »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf add protofilter ?

Kullanım: add protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   filter   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           autostatic
           local
           rip
           snmp
           nondod
           static
 
Açıklamalar: Bir OSPF iletişim kuralı süzgeci ekler.
 
Örnekler: 
 
    add protofilter autostatic

Belirtilen Alan Kimli?i için aral?k ekler

»netsh »routing »ip »ospf »add »range


C:\Windows>netsh routing ip ospf add range ?

Kullanım: add range [areaid=]<IP adresi> [range=]<IP adresi> <IP Maskesi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   areaid   - Aralığın eklendiği alanın IP adresi.
   range    - Eklenecek alan aralığının IP adresi ve maskesi.
 
Açıklamalar: Bu alana ait bir adres aralığı tanımlayan IP adresi ve maskesi
       çiftini ekler. OSPF aralıkları, bu OSPF aralığındaki yolları
       özetlemede kullanılır.
 
Örnekler: 
 
    add range 0.0.0.1 11.1.0.0 255.255.0.0 

OSPF yol süzgeci ekler.

»netsh »routing »ip »ospf »add »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf add routefilter ?

Kullanım: add routefilter [filter=]<IP adresi> <IP maskesi>
 
Parametreleri: 
 
   Etiket     Değer
   filter   - Süzgeç uygulanacak yolun IP adresi ve maskesi
 
Açıklamalar: Bir OSPF yolu süzgeci ekler.
 
Örnekler: 
 
    add routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

Sanal arabirim ekler.

»netsh »routing »ip »ospf »add »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf add virtif ?

Kullanım: add virtif [transareaid=]<IP adresi> [virtnbrid=]<IP adresi>
 
Parametreleri: 
 
   Etiket     Değer
   transareaid - Bitişik olmayan alanın alan sınırı yönlendiricisi ve
           omurga alanı sınırı yönlendiricisi arasında yönlendirme
           bilgilerini değiştirmede kullanılan geçiş alanının IP
           adresi.
   virtnbrid  - Eklenecek sanal komşunun yönlendirici kimliği.
 
Açıklamalar: Bu yönlendirici için sanal arabirimleri ekler. Bir sanal
       arabirim sanal bir bağlantı oluşturmak için kullanılır.
       Sanal bir bağlantı, bir omurga alanı yönlendiricisi ve
       omurga alanına fiziksel olarak bağlanamayan bir alan
       sınırı yönlendiricisi arasında bir mantıksal bağlantıdır.
       Bir kere oluşturulduktan sonra sanal bağlantı, bitişik
       olmayan alanın alan sınırı yönlendiricisi ve omurga alanı
       sınırı yönlendiricisi arasında yönlendirme bilgilerini
       değiştirmek için kullanılır.
 
Örnek: 
 
    add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.

»netsh »routing »ip »ospf »delete


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete area  - Belirtilen alanı siler.
delete interface - Belirtilen arabirimden OSPF'yi kaldırır.
delete neighbor - Belirtilen OSPF komşusunu siler.
delete protofilter - OSPF iletişim kuralları süzgecini siler.
delete range  - Alan Kimliği için belirtilen aralığı siler.
delete routefilter - OSPF yol süzgecini siler.
delete virtif - Belirtilen sanal arabirimi siler.

Belirtilen alan? siler.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete area ?

Kullanım: delete area [areaid=] <IP adresi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   areaid   - Silinecek alanın IP adresi.
 
Açıklamalar: Alan için bir kimlik siler. Bu, OSPF alanını tanımlayan
       noktalı biçimde belirtilen 32 bit bir numaradır. Alan
       kimliğinin IP adresiyle veya IP ağ kimliğiyle çakışması
       gerekmez. 0.0.0.0 alan kimliği omurga için ayrılmıştır.
       Alan, altağı olan bir ağı gösteriyorsa alan kimliği için
       altağı olan ağın IP ağ numarasını kullanabilirsiniz.
 
Örnek: 
 
    delete area 11.1.1.2

Belirtilen arabirimden OSPF'yi kald?r?r.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete interface ?

Kullanım: delete interface [name=]<dize>
     [[addr=]<IP Adresi> [mask=]<IP adresi>]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name    - Silinecek OSPF arabiriminin adı.
   addr    - Silinecek arabirimin IP adresi.
   mask    - Silinecek arabirimin IP adresi maskesi.
 
Açıklamalar: Seçili IP adresi için arabirimde OSPF'i devredışı
       bırakır. Adres ve maske parametreleri seçime bağlıdır
 
       Tek IP adresi olan arabirimler için adres ve maske
       yoksayılabilir. Noktadan noktaya arabirimler veya
       adresini DHCP aracılığıyla alan arabirimler için adres
       ve maske bu arabirimler için adres sabit olmadığından
       verilmemelidir

       Birden çok IP adresi olan arabirimlerde her ekle komutu
       için adres ve maske belirtilmelidir. Böylelikle OPPF'in
       silindiği IP adresi belirsiz olmaz. Bu durumda adres
       belirtilmezse, OSPF tüm adresler için silinir.

Örnek: 
 
    delete interface "Yerel Ağ Bağlantısı" 11.1.1.1 255.255.255.0

Belirtilen OSPF komºusunu siler.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete neighbor ?

Kullanım: delete neighbor [name=]<dize> [addr=]<IP Adresi> [nbraddr=]<IP Adresi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name    - OSPF arabiriminin adı.
   addr    - OSPF arabiriminin IP adresi.
   nbraddr   - Silmek istediğiniz komşunun IP adresi. IP adresi,
           NBMA ağında komşu yönlendiricinin IP arabirim adresidir.
           Bu, komşunun OSPF yönlendiricisi kimliği değildir

Açıklamalar: OSPF yönlendiricisinin IP adresini NBMA bağlantısının diğer
       ucunda siler.
 
Örnekler: 
 
    delete neighbor "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 10.0.0.2

OSPF iletiºim kurallar? süzgecini siler.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete protofilter ?

Kullanım: delete protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   filter   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           autostatic
           local
           rip
           snmp
           nondod
           static
 
Açıklamalar: Belirtilen OSPF iletişim kuralı süzgecini siler.
 
Örnekler: 
 
    delete protofilter autostatic

Alan Kimli?i için belirtilen aral??? siler.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »range


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete range ?

Kullanım: delete range [areaid=]<IP Adresi> [range=]<IP Adresi> <IP Maskesi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   areaid   - Silinecek alanın IP adresi.
   range    - Silinecek aralığın IP adresi ve maskesi.
 
Açıklamalar: Bu alana ait bir adres aralığı tanımlayan IP adresi ve
       maskesini siler. OSPF aralıkları, bu OSPF alanında yolları
       özetlemek için kullanılır.
 
Örnekler: 
 
    delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

OSPF yol süzgecini siler.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete routefilter ?

Kullanım: delete routefilter [filter=]<IP adresi> <IP Maskesi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   filter   - Silinecek yol süzgecinin IP adresi ve maskesi
 
Açıklamalar: Belirtilen OSPF yol süzgecini siler.
 
Örnekler: 
 
    delete routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0 

Belirtilen sanal arabirimi siler.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete virtif ?

Kullanım: delete virtif [transareaid=]<IP Adresi> [virtnbrid=]<IP Adresi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   transareaid - Silinecek geçiş alanının IP adresi.
   virtnbrid  - silinecek sanal komşunun yönlendirici kimliği.
 
Açıklamalar: Bu yönlendirici için sanal arabirimleri siler.
 
Örnekler: 
 
 
    delete virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »ospf »dump


C:\Windows>netsh routing ip ospf dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »ip »ospf »help


C:\Windows>netsh routing ip ospf help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Geçerli içeri?e karº?l?k gelen yönlendirme iletiºim kural?n? yükler.

»netsh »routing »ip »ospf »install


C:\Windows>netsh routing ip ospf install ?

Kullanım: install
   IP altındaki yönlendirme iletişim kuralını yükler.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »routing »ip »ospf »set


C:\Windows>netsh routing ip ospf set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set area    - Belirlenen alanın parametrelerini değiştirir.
set global   - Genel OSPF parametrelerini değiştirir.
set interface - Arabirim için OSPF yapılandırma parametrelerini değiştirir
set protofilter - OSPF iletişim kuralı eylemini belirler.
set routefilter - OSPF yol süzgeç eylemini ayarlar.
set virtif   - Belirlenen sanal arabirimin parametrelerini değiştirir.

Belirlenen alan?n parametrelerini de?iºtirir.

»netsh »routing »ip »ospf »set »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf set area ?

Kullanım: set area [areaid=] <IP adresi>
     [[auth=]none|password]
     [[stubarea=]yes|no]
     [metric=]<value>
     [[sumadv=]yes|no]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   areaid   - Parametrelerin ayarlanacağı OSPF alanının IP adresi.
   auth    - Alan için düz metin parolaların gerekli olup olmadığını
           belirtir. Bir alan için parola gerekiyorsa:
 
             Aynı ağ bölütünde aynı alandaki arabirimler aynı
             parolaları kullanmalıdır.
 
             Farklı ağlarda olup aynı alanda olan arabirimlerin
             parolaları farklı olabilir.
 
           Varsayılan olarak, parolalar etkindir ve parola
           12345678'dir. Parolalar düz metin olarak aktarılır,
           bu nedenle bu seçenek güvenlik için değil kimlik
           tanımlama içindir.
   stubarea  - Bu alanın bir saptama alanı olarak yapılandırılıp
           yapılandırılmayacağını belirler. Bir saptama alanı,
           dış yolları numaralandırmayan bir OSPF alanıdır.
           OSPF Özerk Sistem (AS) dışından dış yollar, saptama
           alanlarına veya saptama alanları aracılığıyla
           yönlendirilmez. AS dış hedeflerine bu alanlarda
           yönlendirme yalnızca bir özet varsayılan yola
           dayalıdır. Bu, bir saptama alanının iç
           yönlendiricileri için ek yükü azaltır.
 
           Omurgayı bir saptama alanı olarak yapılandıramazsınız.
           Sanal bağlantıları saptama alanları aracılığıyla
           yapılandıramazsınız.
   metric   - Yönlendiricinin saptama alanlarına ilan ettiği özet
           vasrayılan yolun maliyetidir. Alan bir saptama alanı
           olarak yapılandırılmışsa ve yönlendirici kendisi bir
           alan sınırı yönlendiriciyse saptama ölçütü,
           yönlendiricinin alana ilan ettiği özet varsayılan yolun
           maliyetini gösterir.
   sumadv   - Özet ilanlarını al
 
Açıklamalar: Belirtilen alan için OSPF parametrelerini değiştirir.
 
Örnek: 
 
    set area 10.0.0.1 auth=none stubarea=yes sumadv=yes

Genel OSPF parametrelerini de?iºtirir.

»netsh »routing »ip »ospf »set »global


C:\Windows>netsh routing ip ospf set global ?

Kullanım: set global [routerid=]<IP adresi>
     [[asborder=]yes|no]
     [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   routerid  - Yönlendiricinin IP adresi.
   asborder  - Yönlendiricinin bir Özerk Sistem (AS) sınır
           yönlendiricisi olup olmadığını belirtir. Bir AS sınır
           yönlendiricisi, statik yollar ve Yönlendirme Bilgisi
           İletişim Kuralı (RIP) gibi diğer yol kaynaklarından
           dış yönlendirme bilgilerini OSPF AS'ye bildirir.
           AS sınır yönlendiricileri iç veya alan sınırı
           yönlendiricileri olabilir ve omurgaya bağlanabilir.
           Aşağıdaki değerlerden biri:
           yes: Özerk Sistemler sınır yönlendiricisi etkin.
           no: Özerk Sistemler sınır yönlendiricisi devre dışı.
   loglevel  - Aşağıdaki değerlerden biri:
           none: Olay Görüntüleyici'de günlük tutma.
           error: hataların Olay Görüntüleyici'de günlüğünü tut.
           warn: hataların ve uyarıların Olay Görüntüleyici'de
              günlüğünü tut.
           info: en çok bilginin günlüğünü tut.
 
Açıklamalar: Genel OSPF parametrelerini değiştirir.
 
Örnek: 
 
    set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

Arabirim için OSPF yap?land?rma parametrelerini de?iºtirir

»netsh »routing »ip »ospf »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf set interface ?

Kullanım: set interface [name=] arabirim adı
     [[addr=]<IP adresi> [mask=]<IP adresi maskesi>]
     [[state=]enable|disable]
     [[areaid=]<IP adresi>]
     [[type=]nbma|p2p|broadcast]
     [[prio=]<0-255>]
     [[transdelay=]<saniye>]
     [[retrans=]<saniye>]
     [[hello=]<saniye>]
     [[dead=]<saniye>]
     [[poll=]<saniye>]
     [[metric=] ölçüt]
     [[password=]<dize>]
     [[mtu=]<bayt>]

Parametreler: 

   Etiket     Değer
   name    - Arabirimin adı.
   addr    - Arabirimin IP adresi.
   mask    - Arabirimin IP adresi.
   state    - Aşağıdaki değerlerden biri:
           enable: arabirimi etkinleştirir.
           disable: arabirimi devre dışı bırakır.
   areaid   - Arabirim alanının IP adresi.
   type    - Aşağıdaki değerlerden biri:
           nbma: yayın olmayan çoklu erişim (NBMA) OSPF
           arabirimi.
           p2p: bir noktadan noktaya OSPF arabirimi.
           broadcast: bir yayın OSPF arabirimi.
   prio    - Arabirim önceliği.
   transdelay - Bu arabirim üzerinden bir bağlantı durumu güncelleştirme
           paketi göndermek için geçen tahmini süre (saniye).
           Varsayılan değer 1 saniye.
   retrans   - Bu arabirime ait bitişikler için bağlantı durumu
           ilanlarının yeniden aktarılmaları arasındaki saniye
           olarak süre. Bir yerel ağ için örnek bir değer 5
           saniyedir.
   hello    - Arabirimde yönlendirici tarafından merhaba paketlerinin
           aktarımları arasındaki saniye olarak süre. Bu ayar, ortak
           bir ağa bağlı tüm yönlendiriciler için aynı olmalıdır.
           Bir yerel ağ için örnek bir değer 10 saniyedir.
   dead    - Komşu bir yönlendiricinin bu yönlendiricinin çalışmıyor
           olduğunu düşünmesi için geçen saniye olarak süre. Bu
           ayar, merhaba aralığının tam katı olmalıdır (genellikle
           4). Bu değer, ortak bir ağ bölütüne bağlı tüm
           yönlendirici arabirimleri için aynı olmalıdır.
   poll    - Yalnızca yayın olmayan çoklu erişim (NBMA) arabirimleri
           için OSPF ağ yoklamaları arasındaki saniye olarak süre.
           Yoklama aralığını cansız aralığının en az iki katı olarak
           ayarlamalısınız. Bir X.25 ağı için örnek bir değer 2
           dakikadır.
   metric   - Bu arabirimden bir paket göndermenin maliyeti.
           Burada ayarlanan değer, yönlendiricinin bağlantı durumu
           bildiriminde bu arabirim için bağnatı maliyeti olarak
           bildirilir. Daha hızlı arabirimlerin maliyetleri
           genellikle daha düşüktür.
           En çok ayar değeri 32,767.
   password  - Bu alan için parolalar etkinse (varsayılan ayar) bu
           arabirim için kullanılan parola. Aynı ağda aynı alanda
           olan tüm arabirimler aynı parolaları kullanmalıdır.
           Varsayılan olarak, parolalar etkindir ve 12345678
           varsayılan paroladır.
   mtu     - Parçalanma olmadan gönderilebilen OSPF bilgileri taşıyan
           IP paketlerinin bayt olarak en fazla boyutu. 1,500 bayt
           varsayılan değeri bir Ethernet ağı için varsayılan
           IP MTU'dur.

Açıklamalar: Arabirim için OSPF yapılandırma parametrelerini değiştirir.

Örnekler: 

    set interface "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 255.0.0.0 metric=2 mtu=1500

OSPF iletiºim kural? eylemini belirler.

»netsh »routing »ip »ospf »set »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf set protofilter ?

Kullanım: set protofilter [action=]drop|accept
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   action   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           drop:
           accept:
 
Açıklamalar: OSPF iletişim kuralı süzgeç eylemini ayarlar.
 
Örnek: 
 
    set protofilter accept

OSPF yol süzgeç eylemini ayarlar.

»netsh »routing »ip »ospf »set »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf set routefilter ?

Kullanım: set routefilter [action=]drop|accept]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   action   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           drop:
           accept:
 
Açıklamalar: OSPF yol süzgeci eylemini ayarlar.
 
Örnekler: 
 
    set routefilter accept

Belirlenen sanal arabirimin parametrelerini de?iºtirir.

»netsh »routing »ip »ospf »set »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf set virtif ?

Kullanım: set virtif [transareaid=]<IP Adresi>
     [virtnbrid=]<IP Adresi>
     [transdelay=]<saniye> 
     [retrans=]<saniye>
     [hello=]<saniye>
     [dead=]<saniye>
     [password=]<saniye>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   transareaid - Geçiş alanının IP adresi
   virtnbrid  - Sanal komşunun yönlendirici kimliği.
   transdelay - Bu arabirim üzerinden bir bağlantı durumu güncelleştirme
           paketi göndermek için geçen tahmini süre (saniye). Bu
           değer, arabirimin ve ağ ortamının aktarım ve yayılma
           gecikmelerini de hesaba katmalıdır.
           Varsayılan değer 1 saniye.
   retrans   - Bu arabirime ait bitişikler için bağlantı durumu
           ilanlarının yeniden aktarılmaları arasındaki saniye
           olarak süre. Bu değer, bağlanılan ağdaki herhangi iki
           yönlendirici arasındaki beklenen gidiş geliş gecikmesini
           aşmalıdır. Ancak, bu sağlanmazsa, gereksiz yeniden
           aktarımlar oluşur. Değer, düşük hızlı seri hatlarda daha
           büyük olmalıdır. Bir yerel ağ için örnek bir değer 5
           saniyedir.
   hello    - Arabirimde yönlendirici tarafından merhaba paketlerinin
           aktarımları arasındaki saniye olarak süre. Yeni bir ayar
           seçmek için okları da tıklayabilirsiniz. Bu ayar, ortak
           bir ağa bağlı tüm yönlendiriciler için aynı olmalıdır.
           Karşılama aralığı ne kadar küçük olursa topoloji
           değişiklikleri daha hızlı algılanır. Ancak, daha kısa
           bir aralık daha fazla OSPF trafiğine de neden olur. Bir
           X.25 ağı için örnek bir değer 30 saniyedir. Bir yerel
           ağ için örnek bir değer 10 saniyedir.
   dead     - Komşu bir yönlendiricinin bu yönlendiricinin çalışmıyor
           olduğunu düşünmesi için geçen saniye olarak süre. 
           Bir komşu yönlendirici belirtilen aralıkta bu
           yönlendiriciden gönderilen bir merhaba paketi almazsa
           yönlendiricinin çalışmıyor olduğu belirlenir. Örneğin,
           merhaba aralığınız 15 saniye ve cansız aralığınız 60
           saniyeyse, dört merhaba paketi gönderdikten ve bildirim
           veya yanıt alınmazsa komşu yönlendiriciler bu
           yönlendiricinin çalışmıyor olduğunu ilan eder. Bu ayar,
           merhaba aralığının tam katı olmalıdır (genellikle 4).
           Bu değer, ortak bir ağ bölütüne bağlı tüm yönlendirici
           arabirimleri için aynı olmalıdır.
   password  - Bu alan için parolalar etkinse (varsayılan ayar)
           herhangi küçük veya büyük harf veya sayı birleşimi
           kullanılarak bu arabirim için kullanılan parola.
           Farklı ağlarda olup aynı alanda olan arabirimlerin
           parolaları farklı olabilir.
           Varsayılan olarak, parolalar etkindir ve 12345678
           varsayılan paroladır. Parolalar düz metin olarak
           aktarılır, bu nedenle bu seçenek güvenlik için değil
           kimlik içindir.
           Bu seçenek kullanılabilir değilse alan için parolalar
           etkinleştirmelisiniz.
 
Açıklamalar: Belirtilen sanal arabirim için OSPF parametrelerini değiştir.
 
Örnek: 
 
    set virtif 10.0.0.1 11.1.1.2 hello=15 dead=60

Bilgi gösterir.

»netsh »routing »ip »ospf »show


C:\Windows>netsh routing ip ospf show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show area   - Alan parametrelerini gösterir.
show areastats - OSPF alan bilgisini gösterir.
show global  - Genel OSPF parametrelerini gösterir.
show interface - Belirlenen arabirim için OSPF yapılandırmasını gösterir.
show lsdb   - OSPF bağlantı durumu veritabanını gösterir.
show neighbor - OSPF komşularını gösterir.
show protofilter - OSPF iletişim kuralları süzgeç bilgilerini görüntüler.
show routefilter - OSPF yol süzgeç bilgilerini görüntüler.
show virtif  - Belirlenen sanal arabirim parametrelerini gösterir.
show virtifstats - OSPF sanal arabirimlerini gösterir.

Alan parametrelerini gösterir.

»netsh »routing »ip »ospf »show »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf show area ?

Kullanım: show area
 
Açıklamalar: Alan parametrelerini gösterir.

OSPF alan bilgisini gösterir.

»netsh »routing »ip »ospf »show »areastats


C:\Windows>netsh routing ip ospf show areastats ?

Kullanım: show areastats [ [index = ] Alan Kimliği] [ [rr = ] Yenileme Oranı ]
	  Yenileme oranı saniye cinsinden süreyi belirtir.

Genel OSPF parametrelerini gösterir.

»netsh »routing »ip »ospf »show »global


C:\Windows>netsh routing ip ospf show global ?

Kullanım: show global
 
Açıklamalar: Genel OSPF parametrelerini gösterir.

Belirlenen arabirim için OSPF yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »ospf »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf show interface ?

Kullanım: show interface [name=]<dize>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name    -  Gösterilecek OSPF arabirim yapılandırmasının adı.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirim için OSPF yapılandırmasını gösterir.
 
Örnekler: 
 
    show interface "Yerel Ağ Bağlantısı"

OSPF ba?lant? durumu veritaban?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »ospf »show »lsdb


C:\Windows>netsh routing ip ospf show lsdb ?

Kullanım: show lsdb [ [index = ] Alan Kimliği Tür Bağlantı-Durum-Kimliği
           Yönlendirici-Kimliği ] [ [rr = ] Yenileme Oranı ]
	  Yenileme oranı saniye cinsinden süreyi belirtir.

OSPF komºular?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »ospf »show »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf show neighbor ?

Kullanım: show neighbor [ [index = ] IP-Adresi Nbr-Dizini ] [ [rr = ] Yenileme Oranı]
	  Yenileme oranı saniye cinsinden süreyi belirtir.

OSPF iletiºim kurallar? süzgeç bilgilerini görüntüler.

»netsh »routing »ip »ospf »show »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf show protofilter ?

Kullanım: show protofilter
 
Açıklamalar: OSPF iletişim kuralı süzgeci bilgilerini gösterir.

OSPF yol süzgeç bilgilerini görüntüler.

»netsh »routing »ip »ospf »show »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf show routefilter ?

Kullanım: show routefilter
 
Açıklamalar: OSPF yol süzgeci bilgilerini gösterir.

Belirlenen sanal arabirim parametrelerini gösterir.

»netsh »routing »ip »ospf »show »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf show virtif ?

Kullanım: show virtif
 
Açıklamalar: Belirtilen sanal arabirim için parametreleri gösterir.

OSPF sanal arabirimlerini gösterir.

»netsh »routing »ip »ospf »show »virtifstats


C:\Windows>netsh routing ip ospf show virtifstats ?

Kullanım: show virtifstats [ [index = ] Geçiş-Alan-Kimliği Sanal-Komşu-Kimliği ]
	      [ [rr = ] Yenileme Oranı ]
	  Yenileme oranı saniye cinsinden süreyi belirtir.

Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.

»netsh »routing »ip »ospf »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip ospf uninstall ?

Kullanım: uninstall
     Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

`netsh routing ip relay' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »routing »ip »relay


C:\Windows>netsh routing ip relay ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler.
delete     - Bir yapılandırma girişini tablodan siler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
install    - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.
uninstall   - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.

»netsh »routing »ip »relay »add


C:\Windows>netsh routing ip relay add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add dhcpserver - Genel DHCP sunucuları listesine DHCP sunucuları ekler
add interface - DHCP Aktarım Aracısı'nı arabirim üzerinde etkinleştirir

Genel DHCP sunucular? listesine DHCP sunucular? ekler

»netsh »routing »ip »relay »add »dhcpserver


C:\Windows>netsh routing ip relay add dhcpserver ?

Kullanım: add dhcpserver [server=]<IP adresi>
 
Parametreler: 
 
  Etiket     Değer
  server    - Genel listeye eklenecek DHCP sunucusunun IP adresi.
 
Açıklamalar: DHCP sunucularını DHCP sunucuları genel listesine ekler.
 
Örnek: 
 
  add dhcpserver 10.0.0.1

DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde etkinleºtirir

»netsh »routing »ip »relay »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay add interface ?

Kullanım: add interface [name=]<dize>
 
Parametreler: 
 
  Etiket     Değer
  name     - DHCP Aktarma Aracısı'nın etkinleştirileceği arabirimin
          adı.
 
Açıklamalar: DHCP Aktarma Aracısı'nı belirtilen arabirimde etkinleştirir.
 
Örnek: 
 
  add interface "Yerel Ağ Bağlantısı" 

Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.

»netsh »routing »ip »relay »delete


C:\Windows>netsh routing ip relay delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete dhcpserver - DHCP sunucularını genel DHCP sunucu listesinden siler
delete interface - DHCP Aktarım Aracısı'nı arabirim üzerinde devre dışı bırakır

DHCP sunucular?n? genel DHCP sunucu listesinden siler

»netsh »routing »ip »relay »delete »dhcpserver


C:\Windows>netsh routing ip relay delete dhcpserver ?

Kullanım: delete dhcpserver [server=]<IP adresi>
 
Parametreler: 
 
  Etiket     Değer
  server    - Genel listeden kaldırılacak DHCP sunucusunun IP adresi.
 
Açıklamalar: DHCP sunucularını DHCP sunucuları genel listesinden siler.
 
Örnekler: 
 
  delete dhcpserver 10.0.0.1

DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde devre d?º? b?rak?r

»netsh »routing »ip »relay »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay delete interface ?

Kullanım: delete interface [name=]<dize>
 
Parametreler: 
 
  Etiket     Değer
  name     - DHCP Aktarma Aracısı'nın devre dışı bırakılacağı
          arabirimin adı.
 
Açıklamalar: DHCP Aktarma Aracısı'nı belirtilen arabirimde devre dışı
       bırakır.
 
Örnek: 
 
  delete interface "Yerel Ağ Bağlantısı" 

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »relay »dump


C:\Windows>netsh routing ip relay dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »ip »relay »help


C:\Windows>netsh routing ip relay help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Geçerli içeri?e karº?l?k gelen yönlendirme iletiºim kural?n? yükler.

»netsh »routing »ip »relay »install


C:\Windows>netsh routing ip relay install ?

Kullanım: install
   IP altındaki yönlendirme iletişim kuralını yükler.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »routing »ip »relay »set


C:\Windows>netsh routing ip relay set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set global   - DHCP Aktarma Aracısı yapılandırması için genel parametreleri ayarlar.
set interface - DHCP aktarım aracısı yapılandırmasını arabirim üstünde güncelleştirir

DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas? için genel parametreleri ayarlar.

»netsh »routing »ip »relay »set »global


C:\Windows>netsh routing ip relay set global ?

Kullanım: set global [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametreler: 
 
   Etiket      Değer
   loglevel    - Aşağıdaki değerlerden biri:
            none: DHCP Aktarma Aracısı olaylarının günlüğünü
               tutma.
            error: Yalnızca DHCP Aktarma Aracısı ile ilgili
               hataların günlüğünü tut.
            warn: DHCP Aktarma Aracısı ile ilgili uyarıların
               günlüğünü tut.
            info: DHCP Aktarma Aracısı ile ilgili bilgilerin
               günlüğünü tut.
 
Açıklamalar: DHCP Aktarma Aracısı yapılandırması için genel parametreleri
       ayarlar.
 
Örnek: 
 
   set global loglevel=none

DHCP aktar?m arac?s? yap?land?rmas?n? arabirim üstünde güncelleºtirir

»netsh »routing »ip »relay »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay set interface ?

Kullanım: set interface [name=]<dize> [[relaymode=]enable|disable] [[maxhop=]tamsayı]
     [[minsecs=]tamsayı]
 
Parametreler: 
 
  Etiket      Değer
  name      - DHCP Aktarma Aracısı'nın güncelleştirileceği arabirimin
           adı.
  relaymode   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           enable: Bu arabirim için DHCP Aktarma Aracısı'nı
               etkinleştirir.
           disable: Bu arabirim için DHCP Aktarma Aracısı'nı devre
               dışı bırakır.
  maxhop     - Bir DHCP paketinin bırakılmasından ve daha fazla
           aktarılmamasından önceki izin verilen en çok atlama
           sayısı.
  minsecs    - Genel listede listelenen bir DHCP sunucusuna 
           gönderilmeden önce bir DHCP paketinde görünmesi gereken
           önyükleme süresinden izin verilen en az süre (saniye).
 
Açıklamalar: DHCP Aktarma Aracısı yapılandırması için genel parametreleri
       ayarlar.
 
Örnek: 
 
   set interface "Yerel Ağ Bağlantısı" enable 16 4
 
   Örnek komut, en çok 16 atalama sayısıyla ve önyükleme süresinden en az 
   süre için 4 saniye değerini kullanarak varsayılan yerel ağ arabiriminde
   DHCP Aktarma Aracısı kullanımını etkinleştirir.

Bilgi gösterir.

»netsh »routing »ip »relay »show


C:\Windows>netsh routing ip relay show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show global  - DHCP Aktarma Aracısı genel yapılandırmasını gösterir.
show ifbinding - Arabirimler için IP adresi bağlamalarını gösterir.
show ifconfig - DHCP Aktarma Aracısı arabirim başına yapılandırmayı gösterir.
show ifstats  - Arabirim başına DHCP Aktarma Aracısı istatistiklerini gösterir.
show interface - Arabirime özgü DHCP Aktarma Aracısı yapılandırmasını gösterir.

DHCP Aktarma Arac?s? genel yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »relay »show »global


C:\Windows>netsh routing ip relay show global ?

Kullanım: show global
 
Açıklamalar: DHCP Aktarma Aracısı genel yapılandırmasını gösterir.
 
Bu komutla aşağıdaki bilgiler gösterilir:
 
Alan            Açıklama
-----           -----------
Günlük Düzeyi       DHCP Aktarma Aracısı hizmetiyle ilgili
              olaylar için gerçekleştirlien günlüğün
              düzeyini gösterir.
En Çok Alım Sırası Boyutu Yönlendiricinin bir kere sıraya alabileceği
              en çok DHCP paketi sayısı (tüm arabirimler
              için).
Sunucu Sayısı       Genel listedeki DHCP sunucusu sayısı.

Arabirimler için IP adresi ba?lamalar?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifbinding


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifbinding ?

Kullanım: show ifbinding [[index=]tamsayı] [[rr=]tamsayı]
 
Parametreler: 
 
  Etiket   Değer
  index   - DHCP Aktarma Aracısı yapılandırmasını göstermek istediğiniz
        belirli arabirimin dizin değeri. Çoğu durumda, DHCP
        aktarmanın etkin olduğu tüm arabirimler için arabirim başına
        ayrıntılı bilgi sağlamak için bu parametre kullanılmaz.
  rr    - Saniye olarak yenileme oranı.
 
Açıklamalar: Arabirimler için IP adresi bağlarını gösterir.
 
Örnek: 
 
   show ifbinding rr=5 

DHCP Aktarma Arac?s? arabirim baº?na yap?land?rmay? gösterir.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifconfig


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifconfig ?

Kullanım: show ifconfig [[index=]tamsayı] [[rr=]tamsayı]
 
Parametreler: 
 
  Etiket   Değer
  index   - DHCP Aktarma Aracısı yapılandırmasını göstermek istediğiniz
        belirli arabirimin dizin değeri. Çoğu durumda, DHCP
        aktarmanın etkin olduğu tüm arabirimler için arabirim başına
        ayrıntılı bilgi sağlamak için bu parametre kullanılmaz.
  rr    - Saniye olarak yenileme oranı.
 
Açıklamalar: Arabirim başına DHCP Aktarma Aracısı yapılandırmasını gösterir.
 
Örnek: 
 
   show ifconfig rr=5 

Arabirim baº?na DHCP Aktarma Arac?s? istatistiklerini gösterir.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifstats ?

Kullanım: show ifstats [[index=]tamsayı] [[rr=]tamsayı]
 
Parametreler: 
 
  Etiket   Değer
  index   - DHCP Aktarma Aracısı istatistiklerini göstermek istediğiniz
        arabirimin dizin değeri.
  rr    - Saniye olarak yenileme oranı.
 
Açıklamalar: Arabirim başına DHCP Aktarma Aracısı istatistiklerini gösterir.
 
Örnek: 
 
   show ifstats rr=5 

Arabirime özgü DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »relay »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay show interface ?

Kullanım: show interface [[name=]<dize>]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name    - DHCP Aktarma Aracısı yapılandırmasını görüntülemek
           istediğiniz belirli arabirimin adı.
 
Açıklamalar: Belirli bir arabirim için DHCP Aktarma Aracısı
       yapılandırmasını gösterir. Bir arabirim için DHCP
       Aktarma Aracısı yapılandırmasını görüntülemek için
       önce DHCP aktarma aracısını yüklemek ve etkinleştirmek
       için 'add interface' ve 'set interface' komutlarını
       kullanmış olmalısınız.
 
Örnekler: 
 
    show interface name="Yerel Ağ Bağlantısı"

Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.

»netsh »routing »ip »relay »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip relay uninstall ?

Kullanım: uninstall
     Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

IP yönlendirmesini boº bir duruma s?f?rlar.

»netsh »routing »ip »reset


C:\Windows>netsh routing ip reset ?

Kullanım: reset

     IP yönlendirmesini boş bir duruma sıfırlar.

`netsh routing ip rip' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »routing »ip »rip


C:\Windows>netsh routing ip rip ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler.
delete     - Bir yapılandırma girişini tablodan siler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
install    - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.
uninstall   - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.

»netsh »routing »ip »rip »add


C:\Windows>netsh routing ip rip add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add acceptfilter - Bir arabirimde alınan tüm yollar için bir kabul süzgeci ekler.
add announcefilter - Arabirim üstünde duyurulan yollar için süzgeç ekler.
add interface - Belirlenen arabirim üzerinde RIP yapılandırması yapar.
add neighbor  - Arabirim üzerine RIP komşusu ekler.
add peerfilter - Eş olarak kabul edilebilecek sunucular için süzgeç ekler.

Bir arabirimde al?nan tüm yollar için bir kabul süzgeci ekler.

»netsh »routing »ip »rip »add »acceptfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add acceptfilter ?

Kullanım: add acceptfilter [name=]<dize> [addr=]<IP adresi1> <IP adresi2>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name     - RIP'in kullanılabilir olduğu arabirimin adı.
   addr     - Bir IP adresi çifti. Birinci adres, süzgecin
           oluşturulmasında kullanılacak en küçük IP adresi
           ve ikinci adres en büyük IP adresidir.
 
Açıklamalar: Bir arabirimde alınan yollar için bir kabul süzgeci ekler.
 
Örnekler: 
 
    add acceptfilter "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Arabirim üstünde duyurulan yollar için süzgeç ekler.

»netsh »routing »ip »rip »add »announcefilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add announcefilter ?

Kullanım: add announcefilter [name=]<dize> [addr=]<IP adresi1> <IP adresi2>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name     - RIP'in kullanılabilir olduğu arabirimin adı.
   addr     - Bir IP adresi çifti. Birinci adres, süzgecin
           oluşturulmasında kullanılacak en küçük IP adresi
           ve ikinci adres en büyük IP adresidir.
 
Açıklamalar: Bir arabirimde bildirilen yollar için bir süzgeç ekler.
 
Örnekler: 
 
    add announcefilter "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Belirlenen arabirim üzerinde RIP yap?land?rmas? yapar.

»netsh »routing »ip »rip »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip add interface ?

Kullanım: add interface [name=]<dize> [[metric=]tamsayı] 
     [[updatemode=]demand|periodic]
     [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2]
     [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]tamsayı]
     [[remove=]tamsayı] [[update=]tamsayı]
     [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]tamsayı]
     [[unicast=]also|only|disable] 
     [[accfiltmode=]include|exclude|disable]
     [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]dize]
 
Parametreler: 
 
   name     - RIP eklediğiniz arabirimin adı.
   metric    - Bu arabirime dayalı yollar için ölçüt değeri.
   updatemode  - Aşağıdaki değerlerden biri:
           demand: İsteğe bağlı güncelleştirme modu kullan.
           periodic: Düzenli aralıklarla güncelleştirmeler
                gerçekleştir.
   announce   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           none: Tüm yolları bildir.
           rip1: Yalnızca RIP sürüm 1 yolları bildir.
           ripcompat: RIP sürümü uyumlu mod kullanarak bildir.
           rip2: Yalnızca RIP sürüm 2 yolları bildir.
   accept    - Aşağıdaki değerlerden biri:
           none: Tüm yolları kabul et.
           rip1: Yalnızca RIP sürüm 1 yolları kabul et.
           ripcompat: RIP sürüm uyumlu modu kullanarak kabul et.
           rip2: Yalnızca RIP sürüm 2 yolları kabul et.
   expire    - Yolun süresinin sona erme aralığı.
   remove    - Yol kaldırma aralığı.
   update    - Tam güncelleştirme aralığı.
   authmode   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           authnone: Yetkilendirme gerekli değil.
           authsimplepassword: Parola yetkilendirme gerekli.
   tag     - Yol etiketi.
   unicast   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           also: Yalnızca tekli yayın kullan.
           only: Yalnızca tekli yayın kullan.
           disable: Tekli yayın modunu devre dışı bırak.
   accfiltmode - Aşağıdaki değerlerden biri:
           include: Kabul süzgeçlerini ekle.
           exclude: Kabul süzgeçlerini çıkar.
           disable: Kabul süzgeçlerini devre dışı bırak.
   annfiltmode - Aşağıdaki değerlerden biri:
           include: Bildiri süzgeçlerini ekle.
           exclude: Bildiri süzgeçlerini çıkar.
           disable: Bildiri süzgeçlerini devre dışı bırak.
   password   - Bir düz metin parola (en çok 16 karakter).
 
Açıklamalar: Belirtilen bir arabirimde RIP'i etkinleştirir ve yapılandırır.
 
Örnekler: 
 
    add interface "Yerel Ağ Bağlantısı"
 
    RIP yapılandırması varsayılan ayarları kullanarak RIP'i etkinleştirir
    ve yapılandırır.

Arabirim üzerine RIP komºusu ekler.

»netsh »routing »ip »rip »add »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip add neighbor ?

Kullanım: add neighbor [name=]<dize> [addr=]<IP adresi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name     - RIP'in kullanılabilir olduğu arabirimin adı.
   addr     - RIP komşusu için IP adresi.
 
Açıklamalar: Bir arabirim üzerine bir RIP komşusu ekler.
 
Örnekler: 
 
    add neighbor "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.2
 

Eº olarak kabul edilebilecek sunucular için süzgeç ekler.

»netsh »routing »ip »rip »add »peerfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add peerfilter ?

Kullanım: add peerfilter [server=]<IP Adresi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   server    - Eş sunucu için IP adresi.
 
Açıklamalar: Eş olarak kabul edilebilecek bir sunucu için bir süzgeç ekler.
 
Örnekler: 
 
    add peerfilter server=10.0.0.2
 

Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.

»netsh »routing »ip »rip »delete


C:\Windows>netsh routing ip rip delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete acceptfilter - Bir arabirim üstünde alınan yollar için kabul süzgecini siler
delete announcefilter - Arabirim üstünde duyurulan süzgeç kümesini siler.
delete interface - Belirtilen arabirimden RIP'i kaldırır
delete neighbor - Arabirimden RIP komşusunu siler.
delete peerfilter - Eş olarak kabul edilebilecek sunucular için süzgeci siler.

Bir arabirim üstünde al?nan yollar için kabul süzgecini siler

»netsh »routing »ip »rip »delete »acceptfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete acceptfilter ?

Kullanım: delete acceptfilter [name=]<dize> [addr=]<IP adresi1> <IP adresi2>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name     - RIP'in kullanılabilir olduğu arabirimin adı.
   addr     - Bir IP adresi çifti. Birinci adres, süzgecin
           oluşturulmasında kullanılacak en küçük IP adresi
           ve ikinci adres en büyük IP adresidir.
 
Açıklamalar: Bir arabirimde alınan yollar için bir kabul süzgecini siler.
 
Örnekler: 
 
    delete acceptfilter "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Arabirim üstünde duyurulan süzgeç kümesini siler.

»netsh »routing »ip »rip »delete »announcefilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete announcefilter ?

Kullanım: delete announcefilter [name=]<dize> [addr=]<IP adresi1> <IP adresi2>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name     - RIP'in kullanılabilir olduğu arabirimin adı.
   addr     - Bir IP adresi çifti. Birinci adres, süzgecin
           oluşturulmasında kullanılacak en küçük IP adresi
           ve ikinci adres en büyük IP adresidir.
 
Açıklamalar: Bir arabirimde bildirilen bir bildiri süzgeç kümesini siler.
 
Örnekler: 
 
    delete announcefilter "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Belirtilen arabirimden RIP'i kald?r?r

»netsh »routing »ip »rip »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip delete interface ?

Kullanım: delete interface [name=]<dize>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name     - RIP'in kullanılabilir olduğu bir arabirimin adı.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirimden RIP'i kaldırır.
 
Örnekler: 
 
    delete interface "Yerel Ağ Bağlantısı"
 

Arabirimden RIP komºusunu siler.

»netsh »routing »ip »rip »delete »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip delete neighbor ?

Kullanım: delete neighbor [name=]<dize> [addr=]<IP adresi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name     - RIP'in kullanılabilir olduğu arabirimin adı.
   addr     - RIP komşusu için IP adresi.
 
Açıklamalar: Bir arabirimden bir RIP komşusunu siler.
 
Örnekler: 
 
    delete neighbor "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.2
 

Eº olarak kabul edilebilecek sunucular için süzgeci siler.

»netsh »routing »ip »rip »delete »peerfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete peerfilter ?

Kullanım: delete peerfilter [server=]<IP Adresi>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   server    - Eş bir sunucu için IP adresi.
 
Açıklamalar: Kabul edilen bir eş sunucu için bir süzgeci siler.
 
Örnekler: 
 
    delete peerfilter server=10.0.0.2
 

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »rip »dump


C:\Windows>netsh routing ip rip dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »ip »rip »help


C:\Windows>netsh routing ip rip help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Geçerli içeri?e karº?l?k gelen yönlendirme iletiºim kural?n? yükler.

»netsh »routing »ip »rip »install


C:\Windows>netsh routing ip rip install ?

Kullanım: install
   IP altındaki yönlendirme iletişim kuralını yükler.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »routing »ip »rip »set


C:\Windows>netsh routing ip rip set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set flags   - Belirtilen bir arabirim için RIP ile ilgili bayrakları ayarlar.
set global   - Genel RIP parametrelerini belirler
set interface - Belirtilen arabirimde RIP yapılandırmasını değiştirir

Belirtilen bir arabirim için RIP ile ilgili bayraklar? ayarlar.

»netsh »routing »ip »rip »set »flags


C:\Windows>netsh routing ip rip set flags ?

Kullanım: set flags [name=]<dize> [flag=]<önceden tanımlı dizeler>
 
Parametreler: 
   Etiket   Değer
   name   - RIP'i yapılandırdığınız arabirimin adı.
   flag   - Aşağıdaki dize değerlerinden biri veya birkaçı
         kullanılabilir:
         clear: Şu anda ayarlı tüm RIP bayraklarını temizler.
         splithorizon: Split horizon algoritması için RIP'i
                etkinleştirir.
         poisonreverse: Poison reverse algoritması için RIP'i
                etkinleştirir.
         triggeredupdates: RIP triggered update algoritmasını
                  etkinleştirir.
         cleanupupdates: RIP için temizleme güncelleştirmelerini
                 etkinleştirir.
         accepthostroutes: ana makine yollarının kabul edilmesini
                  etkinleştirir.
         acceptdefaultroutes: Varsayılan yolların kabul edilmesini
                    etkinleştirir.
         senddefaultroutes: Varsayılan yolların gönderilmesini
                   etkinleştirir.
         nosubnetsummary: Alt ağ özetini devre dışı bırak.
 
Açıklamalar: Belirtilen bir arabirim için RIP ile ilgili bayrakları ayarlar.
       Birden çok bayrak değerleri boşluk içermeyen, virgüllerle
       ayrılmış bir listeyle belirtilebilir.
 
Örnek: 
 
  set flags "Yerel Ağ Bağlantısı" clear
  set flags "Yerel Ağ Bağlantısı" splithorizon,accepthostroutes

Genel RIP parametrelerini belirler

»netsh »routing »ip »rip »set »global


C:\Windows>netsh routing ip rip set global ?

Kullanım: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]tamsayı]
     [[peermode=]include|exclude|disable]
 
Parametreler: 
   Etiket    Değer
   loglevel  - Aşağıdaki değerlerden biri:
          none: RIP olaylarının günlüğünü tutma.
          error: Yalnızca RIP ile ilgili hataların günlüğünü tut.
          warn: RIP ile ilgili uyarıların günlüğünü tut.
          info: RIP ile ilgili bilgilerin günlüğünü tut.
   mintrig   - Dakika olarak belirtilen en az tetik aralığı.
   peermode  - Aşağıdaki değerlerden biri:
          include: Eşleri ekle.
          exclude: Eşleri çıkar.
          disable: Eş modunu devre dışı bırak.
 
Açıklamalar: Genel RIP parametrelerini ayarlar.
 
Örnekler: 
 
  set global "Yerel Ağ Bağlantısı" none 10 disable
  set global "Yerel Ağ Bağlantısı" mintrig=15

Belirtilen arabirimde RIP yap?land?rmas?n? de?iºtirir

»netsh »routing »ip »rip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip set interface ?

Kullanım: set interface [name=]<dize> [[metric=]tamsayı] 
     [[updatemode=]demand|periodic]
     [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2]
     [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]tamsayı]
     [[remove=]tamsayı] [[update=]tamsayı]
     [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]tamsayı]
     [[unicast=]also|only|disable] 
     [[accfiltmode=]include|exclude|disable]
     [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]dize]
 
Parametreler: 
 
   name     - RIP eklediğiniz arabirimin adı.
   metric    - Bu arabirime dayalı yollar için ölçüt değeri.
   updatemode  - Aşağıdaki değerlerden biri:
           demand: İsteğe bağlı güncelleştirme modu kullan.
           periodic: Düzenli aralıklarla güncelleştirmeler
                gerçekleştir.
   announce   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           none: Tüm yolları bildir.
           rip1: Yalnızca RIP sürüm 1 yolları bildir.
           ripcompat: RIP sürümü uyumlu mod kullanarak bildir.
           rip2: Yalnızca RIP sürüm 2 yolları bildir.
   accept    - Aşağıdaki değerlerden biri:
           none: Tüm yolları kabul et.
           rip1: Yalnızca RIP sürüm 1 yolları kabul et.
           ripcompat: RIP sürüm uyumlu modu kullanarak kabul et.
           rip2: Yalnızca RIP sürüm 2 yolları kabul et.
   expire    - Yolun süresinin sona erme aralığı.
   remove    - Yol kaldırma aralığı.
   update    - Tam güncelleştirme aralığı.
   authmode   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           authnone: Yetkilendirme gerekli değil.
           authsimplepassword: Parola yetkilendirme gerekli.
   tag     - Yol etiketi.
   unicast   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           also: Yalnızca tekli yayın kullan.
           only: Yalnızca tekli yayın kullan.
           disable: Tekli yayın modunu devre dışı bırak.

Bilgi gösterir.

»netsh »routing »ip »rip »show


C:\Windows>netsh routing ip rip show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show flags   - Belirtilen arabirim için ayarlanan RIP bayraklarını gösterir
show global  - Genel RIP genel parametrelerini gösterir
show globalstats - RIP istatistiğini gösterir.
show ifbinding - RIP arabirimi IP adres bağlamasını gösterir.
show ifstats  - Her arabirim için RIP istatistiklerini gösterir.
show interface - Belirlenen arabirim için RIP yapılandırmasını gösterir.
show neighbor - RIP eş istatistiğini gösterir.

Belirtilen arabirim için ayarlanan RIP bayraklar?n? gösterir

»netsh »routing »ip »rip »show »flags


C:\Windows>netsh routing ip rip show flags ?

Kullanım: show flags [[name=]<dize>]
 
Parametreler: 
   Etiket   Değer
   name   - Yapılandırmasını görüntülemek istediğiniz arabirimin adı.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirimler için RIP bayraklarını gösterir.

Genel RIP genel parametrelerini gösterir

»netsh »routing »ip »rip »show »global


C:\Windows>netsh routing ip rip show global ?

Kullanım: show global
 
Açıklamalar: Genel RIP parametrelerini gösterir.

RIP istatisti?ini gösterir.

»netsh »routing »ip »rip »show »globalstats


C:\Windows>netsh routing ip rip show globalstats ?

Kullanım: show globalstats [[rr=]tamsayı]]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   rr      - Saniye olarak yenileme oranı.
 
Açıklamalar: RIP genel istatistiklerini gösterir.
 
Örnek: 
 
    show globalstats rr=5
 
    Örnek komut, her 5 saniyede yenileyerek RIP genel yapılandırmasını
    gösterir.

RIP arabirimi IP adres ba?lamas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »rip »show »ifbinding


C:\Windows>netsh routing ip rip show ifbinding ?

Kullanım: show ifbinding [[index=]IP adresi [[rr=]tamsayı]]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   index    - RIP'in etkin olduğu ve bağları gözden geçirdiğiniz
           arabirim için yapılandırılmış IP adresi.
   rr      - Saniye olarak yenileme oranı.
 
Açıklamalar: IP adresi için RIP bağlarını gösterir.
 
Örnek: 
 
    show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5
 
    Örnek komut, IP adresi 10.0.0.1 için her 5 saniyede yenileyerek
    bağları gösterir.

Her arabirim için RIP istatistiklerini gösterir.

»netsh »routing »ip »rip »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip rip show ifstats ?

Kullanım: show ifstats [[index=]tamsayı [[rr=]tamsayı]]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   index    - RIP istatistiklerinin gösterileceği arabirimi 
           tanımlayan numara. Dizin değerlerini öğrenmek için
           'netsh interface ip' Netshell komutu alt içeriğinde
           'show interface' komutunu kullanın.
   rr      - Saniye olarak yenileme oranı.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirim için RIP istatistiklerini gösterir.
 
Örnekler: 
 
    show ifstats index=1 rr=5
 
    Örnek komut dizin değeri 1 olan arabirim için RIP istatistiklerini
    her 5 saniyede yenileyerek gösterir.

Belirlenen arabirim için RIP yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »rip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip show interface ?

Kullanım: show interface [[name=]<dize>]
 
Parametreler: 
   Etiket   Değer
   name   - Yapılandırmasını görüntülemek istediğiniz arabirimin adı.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirim için RIP yapılandırmasını gösterir.

RIP eº istatisti?ini gösterir.

»netsh »routing »ip »rip »show »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip show neighbor ?

Kullanım: show neighbor [[index=]IP adresi [[rr=]tamsayı]]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   index    - RIP için eş istatistiklerini gözden geçirmek istediğiniz
           arabirimin IP adresi.
   rr      - Saniye olarak yenileme oranı.
 
Açıklamalar: RIP eş istatistiklerini gösterir.
 
Örnek: 
 
    show neighbor index=10.0.0.1 rr=5
 
    Örnek komut, 10.0.0.1 IP adresi için bağları her 5 saniyede
    yenileyerek gösterir.

Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.

»netsh »routing »ip »rip »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip rip uninstall ?

Kullanım: uninstall
     Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

`netsh routing ip routerdiscovery' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler.
delete     - Bir yapılandırma girişini tablodan siler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.
uninstall   - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »add


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add interface - Belirlenen arabirimdeki yönlendirici keşif yapılandırmasını tanımlar.

Belirlenen arabirimdeki yönlendirici keºif yap?land?rmas?n? tan?mlar.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery add interface ?

Kullanım: add interface [name=]<dize> [[disc=]enable|disable]
    [[minint=]tamsayı] [[maxint=]tamsayı] [[life=]tamsayı]
    [[level=]tamsayı]
 
Parametreler: 
 
   Etiket    Değer
   name    - Belirtilen arabirimin adı.
   disc    - Aşağıdaki değerlerden biri:
          enable: Yönlendirici keşfini etkinleştirir.
          disable: Yönlendirici keşfini devre dışı bırakır.
   minint   - Yönlendirici keşif paketleri arasında dakika olarak
          en az aralık.
   maxint   - Yönlendirici keşif paketleri arasında dakika olarak
          en çok aralık.
   life    - Bu yönlendirici veya sunucudan gönderilen bir
          yönlendirici keşif paketinin geçerli olduğu dakika
          sayısı.
   level    - Bu arabirimi varsayılan ağ geçidi olarak kullanma
          tercihini belirten sayı. Yönlenidirici keşfi için birden
          çok arabirim
          etkinleştirildiğinde burada belirtilen daha büyük bir
          sayı daha yüksek bir tercih düzeyi belirtir.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirim için yönlendirici keşfini yapılandırır. 
       Eklendiğinde yönlendirici keşif ilanları en az ve en çok aralık
       parametrelerince sınırlanan rasgele zamanlarda gönderilir.
 
Örnek: 
 
    add interface "Yerel Ağ Bağlantısı" enable 7 10 30 0
 
    Örnek komut, adıyla belirtilen arabirimi yönlendirici keşfi için 
    etkinleştirir ve varsayılan ayarları belirtir: yönlendirici keşif
    paketleri için en az aralık 7 dakika, en çok aralık 10 dakika, 30 
    dakikalık geçerlilik süresi ve tercih düzeyi için sıfır (0).

Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »delete


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete interface - Yönlendirici keşif bilgilerini siler.

Yönlendirici keºif bilgilerini siler.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ?

Kullanım: delete interface [name=]<dize>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name    - Yönlendirici keşif yapılandırmasını silmek veya
           kaldırmak istediğiniz belirli arabirimin adı.

Açıklamalar: Belirtilen bir arabirim için yönlendirici keşif yapılandırmasını
       siler.
 
Örnek: 
 
    delete interface name="Yerel Ağ Bağlantısı"

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »dump


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »help


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »set


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set interface - Arabirim yönlendirici tanıtım yapılandırmasını güncelleştirir.

Arabirim yönlendirici tan?t?m yap?land?rmas?n? güncelleºtirir.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery set interface ?

Kullanım: set interface [name=]<dize> [[disc=]enable|disable]
    [[minint=]tamsayı] [[maxint=]tamsayı] [[life=]tamsayı]
    [[level=]tamsayı]
 
Parametreler: 
 
   Etiket    Değer
   name    - Belirtilen arabirimin adı.
   disc    - Aşağıdaki değerlerden biri:
          enable: Yönlendirici keşfini etkinleştirir.
          disable: Yönlendirici keşfini devre dışı bırakır.
   minint   - Yönlendirici keşif paketleri arasında dakika olarak
          en az aralık.
   maxint   - Yönlendirici keşif paketleri arasında dakika olarak
          en çok aralık.
   life    - Bu yönlendirici veya sunucudan gönderilen bir
          yönlendirici keşif paketinin geçerli olduğu dakika
          sayısı.
   level    - Bu arabirimi varsayılan ağ geçidi olarak kullanma
          tercihini belirten sayı. Yönlenidirici keşfi için birden
          çok arabirim
          etkinleştirildiğinde burada belirtilen daha büyük bir
          sayı daha yüksek bir tercih düzeyi belirtir.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirim için yönlendirici keşfini yapılandırır. 
       Eklendiğinde yönlendirici keşif ilanları en az ve en çok aralık
       parametrelerince sınırlanan rasgele zamanlarda gönderilir.
 
Örnek: 
 
    set interface "Yerel Ağ Bağlantısı" enable 7 10 30 0
 
    Örnek komut, adıyla belirtilen arabirimi yönlendirici keşfi için 
    etkinleştirir ve varsayılan ayarları belirtir: yönlendirici keşif
    paketleri için en az aralık 7 dakika, en çok aralık 10 dakika, 30 
    dakikalık geçerlilik süresi ve tercih düzeyi için sıfır (0).

Bilgi gösterir.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »show


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show interface - Yönlendirici keşif bilgilerini görüntüler.

Yönlendirici keºif bilgilerini görüntüler.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery show interface ?

Kullanım: show interface [[name=]<dize>]
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   name    - Yönlendirici keşif yapılandırmasını görüntülemek
           istediğiniz belirli arabirimin adı.
 
Açıklamalar: Belirtilen arabirim için yönlendirici keşif yapılandırmasını
       gösterir.
 
Örnek: 
 
    show interface name="Yerel Ağ Bağlantısı"

Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery uninstall ?

Kullanım: uninstall
     Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »routing »ip »set


C:\Windows>netsh routing ip set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set filter   - Belirtilen arabirimde süzgeç özniteliklerini değiştirir.
set interface - Arabirim durumunu belirler.
set loglevel  - Genel günlüğe alma düzeyini ayarlar.
set persistentroute - Kalıcı statik bir yolu değiştirir.
set preferenceforprotocol - Belirtilen iletişim kuralının tercih düzeyini belirler.
set rtmroute  - Kalıcı olmayan bir netmgmt yolunu değiştirir.
set scope   - Bir çok noktaya yayın kapsamının adını belirler.

Belirtilen arabirimde süzgeç özniteliklerini de?iºtirir.

»netsh »routing »ip »set »filter


C:\Windows>netsh routing ip set filter ?

Kullanım: set filter [name=]<dize> 
        [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] 
        [[fragcheck=]enable|disable]

Parametreler: 

   Etiket    Değer                         
   name    - Süzgecin uygulandığı arabirimin adı.
   filtertype - Aşağıdaki değerlerden biri:
          input: Değiştirilen süzgeç girdi süzüyorsa  
          output: Değiştirilen süzgeç çıktı süzüyorsa 
          dial: Değiştirilen süzgeç bağlanan bir çevirmeli
             arabirim süzüyorsa
   action   - Bir paketin süzgeçlerle eşleşmemesi durumunda
          yapılacak eylem. 
   fragcheck  - Girdi paketleri için bölünme denetimini etkinleştirir
          veya devre dışı bırakır.

Açıklamalar: Belirtilen arabirimde bir süzgeç türü için varsayılan eylemi
       veya bölünme denetimi ayarını değiştirir.

Örnekler: 

   set filter name="Çevirmeli Bağlantı" filtertype=dial action=forward
   set filter name="Sanal Özel Bağlantı" fragcheck=disable

Arabirim durumunu belirler.

»netsh »routing »ip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip set interface ?

Kullanım: set interface [name = ] Arabirim Adı
          [ [state = ] { enable | disable } ]

Genel günlü?e alma düzeyini ayarlar.

»netsh »routing »ip »set »loglevel


C:\Windows>netsh routing ip set loglevel ?

Kullanım: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info

 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   loglevel   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           none: Günlüğü kapatır 
           error: Günlük düzeyi yalnızca hataların günlüğü
               olarak ayarlanır
           warn: Günlük düzeyi uyarı iletilerini içermek
               üzere ayarlanır
           info: Günlük düzeyi bilgi iletilerini içermek
               üzere ayarlanır

Açıklamalar: Genel günlük düzeyini ayarlar.
 
Örnekler: 
 
    set loglevel none
    set loglevel loglevel=error

Kal?c? statik bir yolu de?iºtirir.

»netsh »routing »ip »set »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip set persistentroute ?

Kullanım: set persistentroute [dest=]<IP adresi> [mask=]<IP alt ağ maskesi>
     [name=]<dize> [[nhop=]<IP adresi>] [[proto=]static|nondod]
     [[preference=]<tamsayı>] [[metric=]<tamsayı>]
     [[view=]unicast|multicast|both]

Parametreler: 

   Etiket    Değer
   dest    - Belirtilen yol için hedef adresi.
   mask    - Hedef adres için alt ağ maskesi.
   name    - Yolun düzenleneceği arabirim.
   nhop    - Yol için sonraki atlama. Bu değer, noktadan noktaya
          arabirimler üzerindeki yollar için gerekli değildir.
   proto    - Aşağıdaki değerlerden biri:
          static: İsteğe bağlı arama bağlantısını harekete geçir
              (varsayılan)
          nondod: İsteğe bağlı arama bağlantısını harekete geçirme
   preference - Yol için tercih.
   metric   - Yol için ölçüt.
   view    - Aşağıdaki değerlerden biri:
          unicast: Yol yalnızca tekli yayın için geçerli
          multicast: Yol yalnızca çok noktaya yayın için geçerli
          both: Yol hem tekli yayın hem de çok noktaya yayın
             trafiği için geçerli (varsayılan)

Açıklamalar: Belirtilen arabirimde kalıcı statik bir yolu değiştirir.

Örnek: 

   set persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Sanal Özel Bağlantı"

Belirtilen iletiºim kural?n?n tercih düzeyini belirler.

»netsh »routing »ip »set »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip set preferenceforprotocol ?

Kullanım: set preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static
     [preflevel=]<tamsayı>
 
Parametreler: 
 
   Etiket     Değer
   proto    - Aşağıdaki değerlerden biri:
           autostatic: Bir otostatik yönlendirme tercihi ayarlar
           local:  Bir yerel yönlendirme tercihi ayarlar
           netmgmt: Bir ağ yönetimi iletişim kuralı için bir 
               yönlendirme iletişim kuralı tercihi ayarlar
           nondod: İsteğe bağlı aramayı kullanamayan bir
               yönlendirme iletişim kuralı için tercih ayarlar
           ospf:  OSPF için yönlendirme iletişim kuralı tercihi
               ayarlar
           rip:   RIP için yönlendirme iletişim kuralı tercihi
               ayarlar
           static: Statik bir yönlendirme tercihi ayarlar
   preflevel  - Tercih düzeyi
 
Açıklamalar: Belirtilen bir yönlendirme iletişim kuralı için yeni bir tercih
       düzeyi ayarlar.
 
Örnek: 
 
    set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10
    set preferenceforprotocol ospf 10

Kal?c? olmayan bir netmgmt yolunu de?iºtirir.

»netsh »routing »ip »set »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip set rtmroute ?

Kullanım: set rtmroute [dest=]<IP adresi> [mask=]<IP alt ağ maskesi>
     [[nameorindex=]<dize>] [[nhop=]<IP adresi>]
     [[preference=]<tamsayı>] [[metric=]<tamsayı>]
     [[view=]unicast|multicast|both ]

Parametreler: 
   Etiket    Değer
   dest    - Belirtilen yol için hedef adresi.
   mask    - Hedef adres için alt ağ maskesi.
   nameorindex - Yolun değiştirileceği arabirim.
   nhop    - Yol için sonraki atlama. Noktadan noktaya arabirimler
          üzerinden yollar için bu değer gerekli değildir
   preference - Yol için yeni tercih.
   metric   - Yol için yeni ölçüt.
   view    - Aşağıdaki değerlerden biri:
          unicast: Yol yalnızca tekli yayın için geçerli
          multicast: Yol yalnızca çok noktaya yayın için geçerli
          both: Yol hem tekli yayın hem de çok noktaya yayın
             trafiği için geçerli (varsayılan)

Açıklamalar: Verilen arabirim adı veya bir sonraki atlama sayısıyla ağ
       yönetimi için kullanılan kalıcı olmayan bir yolu değiştirir.

Örnek: 
   set rtmroute 169.254.1.0 255.255.0.0 "Sanal Özel Bağlantı"

Bir çok noktaya yay?n kapsam?n?n ad?n? belirler.

»netsh »routing »ip »set »scope


C:\Windows>netsh routing ip set scope ?

Kullanım: set scope [grpaddr=]<IP adresi> [grpmask=]<IP alt ağ maskesi>
     [scopename=]<dize>

Parametreler: 

   Etiket     Değer
   grpaddr    - Çok noktaya yayın kapsamı veya grup IP adresi
   grpmask    - Çok noktaya yayın kapsamı adresi için alt ağ maskesi
   scopename   - Ayarlanacak çok noktaya yayın kapsamının adı

Açıklamalar: Bir çok noktaya yayın kapsamının adını ayarlar.

Örnek: 

    set scope 239.1.1.1 255.255.255.255 "Çok Noktaya Yayın Kapsamım" 

Bilgi gösterir.

»netsh »routing »ip »show


C:\Windows>netsh routing ip show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show boundary - Yapılandırılmış çok noktaya yayın kapsam sınırlarını görüntüler.
show boundarystats - IP Çok Noktaya Yayın Sınırları'nı görüntüler
show filter  - Paket süzgeci bilgilerini gösterir.
show interface - Arabirim bilgilerini gösterir.
show loglevel - Genel günlük düzeyini gösterir.
show mfe    - Çok noktaya yayın ileten girişleri görüntüler
show mfestats - Çok noktaya yayın ileten giriş istatistiklerini görüntüler
show persistentroutes - Kalıcı statik yolları gösterir.
show preferenceforprotocol - Tüm iletişim kuralları için tercih düzeylerini gösterir.
show protocol - Yapılandırılmış tüm IP iletişim kurallarını gösterir.
show rtmdestinations - Yönlendirme tablosundaki hedefleri görüntüler
show rtmroutes - Yönlendirme tablosundaki yolları görüntüler
show scope   - Yönlendirici üstünde yapılandırılmış olan çok noktaya yayın kapsamlarını görüntüler.

Yap?land?r?lm?º çok noktaya yay?n kapsam s?n?rlar?n? görüntüler.

»netsh »routing »ip »show »boundary


C:\Windows>netsh routing ip show boundary ?

Kullanım: show boundary

Açıklamalar: Yapılandırılan çok noktaya yayın kapsamı sınırlarını gösterir.

Bu komutla gösterilen bilgiler:
Alan       Açıklama
-----      -----------
Arabirim     Sınırın ayarlanacağı arabirimin adı.
Address     Sınır için çok noktaya yayın grubu IP adresi.
Mask       Grup adresiyle ilişkili alt ağ maskesi.
Scope Name    Çok noktaya kapsamının adı.

IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler

»netsh »routing »ip »show »boundarystats


C:\Windows>netsh routing ip show boundarystats ?

Kullanım: show boundarystats [[rr=]<tamsayı>]

Parametreler: 

   Etiket   Değer
   rr    - Saniye olarak yenileme oranı.

Açıklamalar: Geçerli IP çok noktaya yayın sınırlarını gösterir.

Bu komutla gösterilen bilgiler:
Alan       Açıklama
-----      -----------
Adres      Sınır için çok noktaya yayın grubu IP adresi.
Maske      Grup adresiyle ilişkili alt ağ maskesi.
Arabirim     Sınırın ayarlandığı arabirimin adı.

Örnek: 
   show boundarystats rr=3

   Komut geçerli IP çok noktaya yayın sınır istatistiklerini gösterir
   ve gösterme döngüsünden çıkmak için CTRL + C girilene kadar her 3
   saniyede bir görüntüyü yeniler.

Paket süzgeci bilgilerini gösterir.

»netsh »routing »ip »show »filter


C:\Windows>netsh routing ip show filter ?

Kullanım: show filter [[name=]<dize>]
Parametreler: 

   Etiket     Değer
   name     - Süzgecin ayarlandığı arabirimin adı.

Açıklamalar: Paket süzgeci bilgilerini gösterir.

Bu komutla gösterilen bilgiler:

Alan       Açıklama
-----      -----------
Input      Girdi süzgeçleri hakkında bilgi gösterir.
Output      Çıktı süzgeçleri hakkında bilgi gösterir.
Demand Dial   İsteğe bağlı arama süzgeçleri hakkında bilgi gösterir.
Frag. Check   Bölünme denetiminin etkin olup olmadığını gösterir.
arabirim     Arabirimin adını gösterir.

Örnekler: 

    show filter 
    show filter name="Yerel Ağ Bağlantısı" 

    İlk komut, tüm arabirimler için süzgeç bilgilerini gösterir.
    İkinci komut, yalnızca belirtilen arabirim için süzgeç bilgilerini
    gösterir.

Arabirim bilgilerini gösterir.

»netsh »routing »ip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip show interface ?

Kullanım: show interface [[name=]<dize>]

Parametreler: 

   Etiket     Değer
   name     - Arabirimin adı.

Açıklamalar: Arabirim bilgilerini gösterir.

 Tüm arabirimlerdeki bilgileri göstermek için kullanıldığında:

Alan       Açıklama
-----      -----------
Durum      Arabirimin etkin olup olmadığını gösterir.
Tür       Arabirimin nasıl kullanıldığını gösterir, geri döngü, iç veya
         belirlenmiş kullanım gibi.
Arabirim     Arabirimin adını gösterir.

 Belirli bir arabirimde bilgileri göstermek için kullanıldığında:

Alan       Açıklama
-----      -----------
Tür       Arabirimin nasıl kullanıldığını gösterir, genel, tekli yayın
         veya çok noktaya yayın gibi.
Satıcı      Arabirim için satıcı tanımlayan bilgileri gösterir.
İletişim Kuralı Arabirim için iletişim kuralı bilgilerini gösterir.

Örnekler: 

    show interface 
    show interface name="Yerel Ağ Bağlantısı" 

    İlk komut, tüm arabirimler için bilgileri gösterir.
    İkinci komut yalnızca belirtilen arabirim için gösterir.

Genel günlük düzeyini gösterir.

»netsh »routing »ip »show »loglevel


C:\Windows>netsh routing ip show loglevel ?

Kullanım: show loglevel

Açıklamalar: Genel günlük düzeyini gösterir, günlük kapalı (yok) gibi. 
       Hataların, uyarıların veya bilgi iletilerinin günlüğünün
       tutulup tutulmadığını da belirtebilir.

Çok noktaya yay?n ileten giriºleri görüntüler

»netsh »routing »ip »show »mfe


C:\Windows>netsh routing ip show mfe ?

Kullanım: show mfe [[grpaddr=]<IP adresi> [grpmask=]<IP alt ağ maskesi>
        [[srcaddr=]<IP adresi> [srcmask=]<IP alt ağ maskesi>]
        [[type=]active|negative|both]
        [[rr=]tamsayı]

Parametreler: 
   Etiket    Değer
   grpaddr   - Aralık başlangıcı için grup IP adresi.
   grpmask   - Grup IP adresi ile ilişkili alt ağ maskesi.
   srcaddr   - Aralık başlangıcı için kaynak IP adresi.
   srcmask   - Kaynak IP adresiyle ilişkili alt ağ maskesi.
   type    - Aşağıdaki değerlerden biri:
          positive: Yalnızca sıfırdan büyük çok noktaya yayın
               iletme girdilerini (MFE) göster
          negative: Yalnızca sıfırdan küçük MFEleri göster
          both: Hem sıfırdan büyük hem de küçük MFEleri göster
             (varsayılan)
   rr     - Saniye olarak yenileme hızı.

Açıklamalar: Çok noktaya yayın iletim girdilerini gösterir.

Bu komut için gösterilen bilgiler:

Alan        Açıklama
-----        -----------
Group       - Verinin hedefi olan gruplar
Source      - Verinin kaynağı
Prot       - Gelen arabiriminde etkin çok noktaya yayın
          iletişim kuralı
In/Out Interface - MFEnin ilk satırı gelen arabirimi gösterir
          İzleyen satırlar giden arabirimleri gösterir
          (her satırda bir arabirim)
UpstrmNbr/NHOP  - MFEnin ilk satırı gelen tarafta verinin
          geldiği komşuyu gösterir
          İzleyen satırlar her giden arabirim için
          sonraki atlamayı gösterir
Örnekler: 
   show mfe
   show mfe grpaddr=239.0.0.1 mask=255.255.255.255

Çok noktaya yay?n ileten giriº istatistiklerini görüntüler

»netsh »routing »ip »show »mfestats


C:\Windows>netsh routing ip show mfestats ?

Kullanım: show mfestats [[grpaddr=]<IP adresi> [grpmask=]<IP alt ağ maskesi>
        [[srcaddr=]<IP adresi> [srcmask=]<IP alt ağ maskesi>]
        [[type=]active|negative|both]
        [[stats=]all]
        [[rr=]Yenileme Oranı ]

Parametreler: 
   Etiket    Değer
   grpaddr   - Aralık başlangıcı için grup IP adresi.
   grpmask   - Grup IP adresiyle ilişkili alt ağ maskesi.
   srcaddr   - Aralık başlangıcının kaynak IP adresi.
   srcmask   - Kaynak IP adresiyle ilişkili alt ağ maskesi.
   type    - Aşağıdaki değerlerden biri:
          active: Yalnızca etkin çok noktaya yayın
               iletme girdilerini göster (MFE)
          negative: Yalnızca sıfırdadn küçük MFEleri göster
          both: Hem etkin hem de sıfırdan küçük
             MFEleri göster (varsayılan)
   stats    - Tüm ayrıntılı MFE istatistiklerini göstermek için
          "all" kullanın
   rr     - MFE istatistiklerini yenilerken kullanılan saniye
          olarak zaman.

Açıklamalar: Çok noktaya yayın iletme girdisi istatistiklerini gösterir.

Bu komutla gösterilen bilgiler:

Alan        Açıklama
-----        -----------
Grup       - Adreslerine göre verinin hedefi olan gruplar
Kaynak      - Adreslerine göre verinin üretildiği kaynaklar
İletişim Kuralı  - Gelen arabiriminde etkin çok noktaya yayın iletişim
          kuralı
Giriş/Çıkış    - MFE'nin ilk satırı gelen arabirimini gösterir
Arabirimi      İzleyen satırlar giden arabirimlerini gösterir
          (her satırda bir arabirim)
YukarıAkışNo/   - MFE'nin ilk satırı gelen tarafta ters yöndeki
Atlama       komşuyu gösterir
          İzleyen satırlar her giden arabirimine karşılık gelen
          sonraki atlamayı gösterir
In/Out Pkt    - MFE'nin ilk satırı gelen paket sayısını gösterir
          İzleyen satırlar karşılık gelen giden arabirimine
          iletilen
          paket sayısını gösterir
InByte/Dis    - MFE'nin ilk satırı gelen bayt sayısını gösterir
          İzleyen satırlar karşılık gelen giden arabiriminde
          atılan paket sayısını gösterir
Bad If/TTL    - MFE'nin ilk satırı gelen arabirimden farklı bir
          arabirimde alınan paket sayısını gösterir
Ovfl/Frag     - MFE'nin ilk satırı girdi arabelleği taştığı için atılan
          paket sayısını gösterir
          İzleyen satırlar karşılık gelen arabirimde bölünme
          gerektiren paket sayısını gösterir
Örnekler: 
   show mfestats
   show mfestats grpaddr=239.0.0.1 mask=255.255.255.255

Kal?c? statik yollar? gösterir.

»netsh »routing »ip »show »persistentroutes


C:\Windows>netsh routing ip show persistentroutes ?

Kullanım: show persistentroutes [[name=]<dize>]

Parametreler: 

   Etiket     Değer
   name     - Kalıcı yolların kullanıldığı belirli arabirimin
           adı.

Açıklamalar: Kalıcı statik yolları gösterir.

Bu komutla gösterilen bilgiler:
Alan     Açıklama
-----     -----------
Prefix   - Adres öneki, Sınıfsız Internet Etki Alanı Yönlendirme
       (CIDR) biçiminde (örnek: 10.0.0.1/8)
Protocol  - Yolu ekleyen iletişim kuralı
Prf     - Yolun tercih değeri
Met     - Tercihi aynı eş yollar arasında seçim yapmada kullanılan
       yolun birincil ölçüt değeri
Gateway   - İletmede kullanılan sonraki atlamanın IP adresi
Vw     - Görüntüleme listesi (U=tekli yayın, M=çok noktaya yayın)
arabirim  - Yolun işaret ettiği ve kullandığı arabirim

Örnekler: 

    show persistentroutes 
    show persistentroutes name="Yerel Ağ Bağlantısı" 

    İlk komut, tüm arabirimler için kalıcı yolları gösterir.
    İkinci komut, yalnızca belirtilen arabirim için kalıcı yolları
    gösterir.

Tüm iletiºim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.

»netsh »routing »ip »show »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip show preferenceforprotocol ?

Kullanım: show preferenceforprotocol

Açıklamalar: Tüm iletişim kuralları için tercih düzeylerini gösterir.

Bu komutla gösterilen bilgiler:

Alan       Açıklama
-----       -----------
İletişim Kuralı  IP yönlendirme iletişim kuralı bilgilerini gösterir.
Öncelik      Belirli iletişim kurallarının tercih edilen kullanım
         sırasını belirtir.

Yap?land?r?lm?º tüm IP iletiºim kurallar?n? gösterir.

»netsh »routing »ip »show »protocol


C:\Windows>netsh routing ip show protocol ?

Kullanım: show protocol

Açıklamalar: Yapılandırılmış tüm IP iletişim kurallarını gösterir.

Bu komutla gösterilen bilgiler:

Alan       Açıklama
-----      -----------
Tür       İletişim kuralının nasıl kullanıldığını gösterir, genel,
         tekli yayın veya çok noktaya yayın kullanımı gibi.
Satıcı      İletişim kuralı için satıcı tanımlayan bilgileri gösterir.
İletişim Kuralı IP iletişim kuralı bilgilerini gösterir.

Yönlendirme tablosundaki hedefleri görüntüler

»netsh »routing »ip »show »rtmdestinations


C:\Windows>netsh routing ip show rtmdestinations ?

Kullanım: show rtmdestinations
       [[operator=]matching|shorterthan|longerthan]
       [[dest=]<IP adresi> [mask=]<IP alt ağ maskesi>]
       [[view=]unicast|multicast|both]
       [[proto=]iletişim kuralı]

Parametreler: 

   Etiket     Değer
   operator   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           matching: Belirtilen hedefe uyan yolları göster
           shorterthan: hedeften kısa yolları gösterir
           longerthan: hedeften uzun yolları gösterir
   dest     - Hedefin IP adresi
   mask     - Hedef IP adresi için alt ağ maskesi değeri
   view     - Aşağıdaki değerlerden biri:
           unicast: yalnızca tek yönlü için kullanılan yolları
               göster
           multicast: yalnızca çok noktaya yayın için kullanılan
                yolları göster
           both: hem tek hem çok noktaya yayın yollarını göster
              (varsayılan)
   protocol   - Yalnızca belirli bir yönlendirme iletişim kuralı
           tarafından eklenen yolları göster

Açıklamalar: Hedefleri yönlendirme tablosunda gösterir.

Bu komut için gösterilen bilgiler:
Alan     	 Açıklama
-----      	 -----------
Önek      	- Adres öneki, Sınıfsız Internet Etki Alanı Yönlendirme
        	 (CIDR) biçiminde (ör. 10.0.0.1/8)
İletişim Kuralı 	- Yolu ekleyen iletişim kuralı
Tercih     	- Yolun tercih değeri
Ölçüt      	- Aynı tercihli aynı yollar arasında tercih yapmak için
		  	 kullanılan birincil ölçüt değeri
Ağ Geçidi    	- İletmede kullanılan bir sonraki düğümün IP adresi
Görüntü     	- Görüntülerin listesi (U=Tek Yönlü, M=Çok Noktaya Yayın)
Arabirim 	  	- Yolun işaret ettiği ve kullandığı arabirim

Örnekler: 
   show rtmdestinations
   show rtmdestinations sh 10.0.0.1
   show rtmdestinations lo 172/8

   İlk komut yönlendirme tablosundaki tüm yönleri görüntülemek için
   kullanılır.
   İkinci komut 10.0.0.1 den kısa tüm yönleri göstermek ve üçüncü komut
   172.0.0.0/8 alt ağacındaki bütün yönleri görüntülemek için kullanılır.

Yönlendirme tablosundaki yollar? görüntüler

»netsh »routing »ip »show »rtmroutes


C:\Windows>netsh routing ip show rtmroutes ?

Kullanım: show rtmroutes
       [[operator=]matching|shorterthan|longerthan]
       [[dest=]<IP adresi> [mask=]<IP alt ağ maskesi>]
       [[view=]unicast|multicast|both]
       [[proto=]iletişim kuralı]

Parametreler: 

   Etiket     Değer
   operator   - Aşağıdaki değerlerden biri:
           matching: Belirtilen hedefe uyan yolları göster
           shorterthan: hedeften kısa yolları gösterir
           longerthan: hedeften uzun yolları gösterir
   dest     - Hedefin IP adresi
   mask     - Hedef IP adresi için alt ağ maskesi değeri
   view     - Aşağıdaki değerlerden biri:
           unicast: yalnızca tek yönlü için kullanılan yolları
               göster
           multicast: yalnızca çok noktaya yayın için kullanılan
                yolları göster
           both: hem tek hem çok noktaya yayın yollarını göster
              (varsayılan)
   protocol   - Yalnızca belirli bir yönlendirme iletişim kuralı
           tarafından eklenen yolları göster

Açıklamalar: Hedefleri yönlendirme tablosunda gösterir.

Bu komut için gösterilen bilgiler:
Alan     	 Açıklama
-----      	 -----------
Önek      	- Adres öneki, Sınıfsız Internet Etki Alanı Yönlendirme
        	 (CIDR) biçiminde (ör. 10.0.0.1/8)
İletişim Kuralı 	- Yolu ekleyen iletişim kuralı
Tercih     	- Yolun tercih değeri
Ölçüt      	- Aynı tercihli aynı yollar arasında tercih yapmak için
		  	 kullanılan birincil ölçüt değeri
Ağ Geçidi    	- İletmede kullanılan bir sonraki düğümün IP adresi
Görüntü     	- Görüntülerin listesi (U=Tek Yönlü, M=Çok Noktaya Yayın)
Arabirim 	  	- Yolun işaret ettiği ve kullandığı arabirim

Örnekler: 
   show rtmroutes
   show rtmroutes sh 10.0.0.1
   show rtmroutes lo 172/8

   İlk komut yönlendirme tablosundaki tüm yönleri görüntülemek için
   kullanılır.
   İkinci komut 10.0.0.1 den kısa tüm yönleri göstermek ve üçüncü komut
   172.0.0.0/8 alt ağacındaki bütün yönleri görüntülemek için kullanılır.

Yönlendirici üstünde yap?land?r?lm?º olan çok noktaya yay?n kapsamlar?n? görüntüler.

»netsh »routing »ip »show »scope


C:\Windows>netsh routing ip show scope ?

Kullanım: show scope

Açıklamalar: Yönlendiricide yapılandırılan çok noktaya yayın kapsamlarını
       gösterir.

Bu komutla gösterilen bilgiler:

Alan      Açıklama
-----      -----------
Addres     Çok noktaya yayın kapsamı için başlangıç adresini gösterir.
Maske      Kapsamı adresi için alt ağ maskesini gösterir.
Kapsam Adı   Çok noktaya yayın kapsamının adını gösterir.

Bir arabirimdeki oto statik yollar? güncelleºtirir.

»netsh »routing »ip »update


C:\Windows>netsh routing ip update ?

Kullanım: update [name=]<dize>

Parametreler: 

   Etiket  Değer
   name  - Yolların güncelleştirileceği arabirim.

Açıklamalar: Bir arabirim üzerinde otomatik-statik yolları güncelleştirir.

`netsh routing ipx' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »routing »ipx


C:\Windows>netsh routing ipx ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler.
delete     - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
netbios    - `netsh routing ipx netbios' içeriğinde yapılan değişiklikler.
rip      - `netsh routing ipx rip' içeriğinde yapılan değişiklikler.
sap      - `netsh routing ipx sap' içeriğinde yapılan değişiklikler.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Yapılandırma bilgilerini gösterir.
update     - Bir arabirimdeki otostatik yolları güncelleştirir.

Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir:
 netbios rip sap

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.

»netsh »routing »ipx »add


C:\Windows>netsh routing ipx add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add filter   - Süzgeç listesine bir paket süzgeci ekler.
add interface - IPX yönlendirmeyi bir isteğe bağlı arama arabiriminde etkinleştirir.
add staticroute - Yol tablosuna statik bir yol ekler.
add staticservice - Statik hizmet tablosuna statik bir hizmet ekler.

Süzgeç listesine bir paket süzgeci ekler.

»netsh »routing »ipx »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx add filter ?

ADD komutu, IPX yapılandırmasına yeni girdiler eklemek için kullanılır.
Komut Sözdizimi:
  ADD INTERFACE ifname
  ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks 
                [HOPS=] hops
  ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node 
                [SOCKET=] socket [HOPS=] hops
  ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] 
                [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] 
                [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                [PKTTYPE= pkttype] [LOG]

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın),
  network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  mac   - 6 baytlık sonraki durak mac adresi (en fazla 12 onaltılı
       basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),
  ticks  - işaret sayısı (ondalık),
  hops  - atlama sayısı (ondalık).
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (up t

IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde etkinleºtirir.

»netsh »routing »ipx »add »interface


C:\Windows>netsh routing ipx add interface ?

ADD komutu, IPX yapılandırmasına yeni girdiler eklemek için kullanılır.
Komut Sözdizimi:
  ADD INTERFACE ifname
  ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks 
                [HOPS=] hops
  ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node 
                [SOCKET=] socket [HOPS=] hops
  ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] 
                [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] 
                [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                [PKTTYPE= pkttype] [LOG]

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın),
  network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  mac   - 6 baytlık sonraki durak mac adresi (en fazla 12 onaltılı
       basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),
  ticks  - işaret sayısı (ondalık),
  hops  - atlama sayısı (ondalık).
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (up t

Yol tablosuna statik bir yol ekler.

»netsh »routing »ipx »add »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx add staticroute ?

ADD komutu, IPX yapılandırmasına yeni girdiler eklemek için kullanılır.
Komut Sözdizimi:
  ADD INTERFACE ifname
  ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks 
                [HOPS=] hops
  ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node 
                [SOCKET=] socket [HOPS=] hops
  ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] 
                [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] 
                [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                [PKTTYPE= pkttype] [LOG]

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın),
  network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  mac   - 6 baytlık sonraki durak mac adresi (en fazla 12 onaltılı
       basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),
  ticks  - işaret sayısı (ondalık),
  hops  - atlama sayısı (ondalık).
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (up t

Statik hizmet tablosuna statik bir hizmet ekler.

»netsh »routing »ipx »add »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx add staticservice ?

ADD komutu, IPX yapılandırmasına yeni girdiler eklemek için kullanılır.
Komut Sözdizimi:
  ADD INTERFACE ifname
  ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks 
                [HOPS=] hops
  ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node 
                [SOCKET=] socket [HOPS=] hops
  ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] 
                [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] 
                [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                [PKTTYPE= pkttype] [LOG]

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın),
  network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  mac   - 6 baytlık sonraki durak mac adresi (en fazla 12 onaltılı
       basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),
  ticks  - işaret sayısı (ondalık),
  hops  - atlama sayısı (ondalık).
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (up t

Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.

»netsh »routing »ipx »delete


C:\Windows>netsh routing ipx delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete filter - Süzgeç listesinden bir paket süzgeç siler.
delete interface - IPX yönlendirmeyi bir isteğe bağlı arama arabiriminde devre dışı bırakır.
delete staticroute - Yol tablosundan bir statik siler.
delete staticservice - Statik hizmet tablosundan bir statik hizmet siler.

Süzgeç listesinden bir paket süzgeç siler.

»netsh »routing »ipx »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx delete filter ?

DELETE komutu, IPX yapılandırmasından girişleri kaldırmak için kullanılır.
Komut Sözdizimi:
  DELETE INTERFACE ifname
  DELETE STATICROUTE ifname net
  DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] 
                   [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] 
                   [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                   [PKTTYPE= pkttype]
  
burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın),
  net   - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  svname - hizmet adı,
  mask  - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  node  - 6 baytlık düğüm adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  socket - 2 baytlık yuva adresi (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),

IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde devre d?º? b?rak?r.

»netsh »routing »ipx »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ipx delete interface ?

DELETE komutu, IPX yapılandırmasından girişleri kaldırmak için kullanılır.
Komut Sözdizimi:
  DELETE INTERFACE ifname
  DELETE STATICROUTE ifname net
  DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] 
                   [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] 
                   [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                   [PKTTYPE= pkttype]
  
burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın),
  net   - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  svname - hizmet adı,
  mask  - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  node  - 6 baytlık düğüm adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  socket - 2 baytlık yuva adresi (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),

Yol tablosundan bir statik siler.

»netsh »routing »ipx »delete »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx delete staticroute ?

DELETE komutu, IPX yapılandırmasından girişleri kaldırmak için kullanılır.
Komut Sözdizimi:
  DELETE INTERFACE ifname
  DELETE STATICROUTE ifname net
  DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] 
                   [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] 
                   [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                   [PKTTYPE= pkttype]
  
burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın),
  net   - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  svname - hizmet adı,
  mask  - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  node  - 6 baytlık düğüm adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  socket - 2 baytlık yuva adresi (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),

Statik hizmet tablosundan bir statik hizmet siler.

»netsh »routing »ipx »delete »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx delete staticservice ?

DELETE komutu, IPX yapılandırmasından girişleri kaldırmak için kullanılır.
Komut Sözdizimi:
  DELETE INTERFACE ifname
  DELETE STATICROUTE ifname net
  DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] 
                   [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] 
                   [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                   [PKTTYPE= pkttype]
  
burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın),
  net   - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  svname - hizmet adı,
  mask  - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  node  - 6 baytlık düğüm adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  socket - 2 baytlık yuva adresi (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »ipx »dump


C:\Windows>netsh routing ipx dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »ipx »help


C:\Windows>netsh routing ipx help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

`netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »routing »ipx »netbios


C:\Windows>netsh routing ipx netbios ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler.
delete     - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Yapılandırma bilgilerini gösterir.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.

»netsh »routing »ipx »netbios »add


C:\Windows>netsh routing ipx netbios add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add nbname   - NETBIOS adları listesine bir NETBIOS adı ekler.

NETBIOS adlar? listesine bir NETBIOS ad? ekler.

»netsh »routing »ipx »netbios »add »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios add nbname ?

NBNAME nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki statik NETBIOS adlarını
yapılandırmak için kullanılır.
Komut sözdizimi:
 SHOW NBNAME ifname
  ADD NBNAME ifname nbname [nbtype]
  DELETE NBNAME ifname nbname [nbtype]
Burada: 
  ifname - arabirimin adı.
  nbname - NETBIOS adı.
  nbtype - 1 baytlık NETBIOS adı türü (en fazla 2 onaltılı basamak,
       öndeki sıfırlar isteğe bağlı)

Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.

»netsh »routing »ipx »netbios »delete


C:\Windows>netsh routing ipx netbios delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete nbname - NETBIOS adları listesinden bir NETBIOS adını siler.

NETBIOS adlar? listesinden bir NETBIOS ad?n? siler.

»netsh »routing »ipx »netbios »delete »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios delete nbname ?

NBNAME nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki statik NETBIOS adlarını
yapılandırmak için kullanılır.
Komut sözdizimi:
 SHOW NBNAME ifname
  ADD NBNAME ifname nbname [nbtype]
  DELETE NBNAME ifname nbname [nbtype]
Burada: 
  ifname - arabirimin adı.
  nbname - NETBIOS adı.
  nbtype - 1 baytlık NETBIOS adı türü (en fazla 2 onaltılı basamak,
       öndeki sıfırlar isteğe bağlı)

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »ipx »netbios »dump


C:\Windows>netsh routing ipx netbios dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »ipx »netbios »help


C:\Windows>netsh routing ipx netbios help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »routing »ipx »netbios »set


C:\Windows>netsh routing ipx netbios set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set interface - Arabirimdeki iletişim kuralları yapılandırmasını güncelleştirir.

Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleºtirir.

»netsh »routing »ipx »netbios »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx netbios set interface ?

INTERFACE nesnesi, NBIPX yayınlarının yayılmasını yapılandırmak ve
yönlendirici arabirimlerindeki NBIPX trafiğini izlemek için kullanılır.
Komut sözdizimi:
 SHOW INTERFACE [ifname]
  SET INTERFACE ifname [[BCASTACCEPT=] accmode] [[BCASTDELIVER=] delmode]
Burada: 
  ifname   - arabirim adı (RAS istemcileri için İçeri Arama kullanın).
  accnode   - ENABLED ya da DISABLED,
  delmode   - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP

Yap?land?rma bilgilerini gösterir.

»netsh »routing »ipx »netbios »show


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show interface - Arabirimdeki iletişim kuralları yapılandırmasını görüntüler.
show nbname  - NETBIOS adları listesini görüntüler.

Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.

»netsh »routing »ipx »netbios »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show interface ?

INTERFACE nesnesi, NBIPX yayınlarının yayılmasını yapılandırmak ve
yönlendirici arabirimlerindeki NBIPX trafiğini izlemek için kullanılır.
Komut sözdizimi:
 SHOW INTERFACE [ifname]
  SET INTERFACE ifname [[BCASTACCEPT=] accmode] [[BCASTDELIVER=] delmode]
Burada: 
  ifname   - arabirim adı (RAS istemcileri için İçeri Arama kullanın).
  accnode   - ENABLED ya da DISABLED,
  delmode   - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP

NETBIOS adlar? listesini görüntüler.

»netsh »routing »ipx »netbios »show »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show nbname ?

NBNAME nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki statik NETBIOS adlarını
yapılandırmak için kullanılır.
Komut sözdizimi:
 SHOW NBNAME ifname
  ADD NBNAME ifname nbname [nbtype]
  DELETE NBNAME ifname nbname [nbtype]
Burada: 
  ifname - arabirimin adı.
  nbname - NETBIOS adı.
  nbtype - 1 baytlık NETBIOS adı türü (en fazla 2 onaltılı basamak,
       öndeki sıfırlar isteğe bağlı)

`netsh routing ipx rip' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »routing »ipx »rip


C:\Windows>netsh routing ipx rip ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler.
delete     - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Yapılandırma bilgilerini gösterir.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.

»netsh »routing »ipx »rip »add


C:\Windows>netsh routing ipx rip add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add filter   - Süzgeç listesine bir iletişim kuralları süzgeç girdisi ekler.

Süzgeç listesine bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisi ekler.

»netsh »routing »ipx »rip »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip add filter ?

FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki RIP süzgeçlerini
yapılandırmak için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode net mask
  DELETE FILTER ifname mode net mask
  SET FILTER ifname mode action
Burada: 
  ifname - arabirimin adı,
  mode  - INPUT ya da OUTPUT
  net   - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı).
  mask  - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
 action - PERMIT ya da DENY

Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.

»netsh »routing »ipx »rip »delete


C:\Windows>netsh routing ipx rip delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete filter - Süzgeç listesinden bir iletişim kuralları süzgeç girdisini siler.

Süzgeç listesinden bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisini siler.

»netsh »routing »ipx »rip »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip delete filter ?

FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki RIP süzgeçlerini
yapılandırmak için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode net mask
  DELETE FILTER ifname mode net mask
  SET FILTER ifname mode action
Burada: 
  ifname - arabirimin adı,
  mode  - INPUT ya da OUTPUT
  net   - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı).
  mask  - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
 action - PERMIT ya da DENY

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »ipx »rip »dump


C:\Windows>netsh routing ipx rip dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »ipx »rip »help


C:\Windows>netsh routing ipx rip help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »routing »ipx »rip »set


C:\Windows>netsh routing ipx rip set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set filter   - Süzgeç listesinde bir iletişim kuralları süzgeç girdisini güncelleştirir.
set global   - Genel iletişim kuralları yapılandırmasını güncelleştirir.
set interface - Arabirimdeki iletişim kuralları yapılandırmasını güncelleştirir.

Süzgeç listesinde bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisini güncelleºtirir.

»netsh »routing »ipx »rip »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip set filter ?

FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki RIP süzgeçlerini
yapılandırmak için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode net mask
  DELETE FILTER ifname mode net mask
  SET FILTER ifname mode action
Burada: 
  ifname - arabirimin adı,
  mode  - INPUT ya da OUTPUT
  net   - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı).
  mask  - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
 action - PERMIT ya da DENY

Genel iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleºtirir.

»netsh »routing »ipx »rip »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx rip set global ?

GLOBAL nesnesi, genel SAP ayarlarını yapılandırmak için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] level]
Burada: 
  level  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleºtirir.

»netsh »routing »ipx »rip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx rip set interface ?

INTERFACE nesnesi RIP arabirimlerini yapılandırmak ve izlemek için
kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW INTERFACE [ifname] 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] 
      [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=]updint]
      [[AGEMULTIPLIER=] mult]
Burada: 
  ifname   - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı
         kullanın),
  admstate  - ENABLED ya da DISABLED,
 updmode   - STANDARD, NONE ya da AUTOSTATIC,
  updint   - saniye olarak güncelleştirme aralığı
  mult    - yol yaşlandırma çarpanı

Yap?land?rma bilgilerini gösterir.

»netsh »routing »ipx »rip »show


C:\Windows>netsh routing ipx rip show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show filter  - İletişim kuralları süzgeç listesini görüntüler.
show global  - Genel iletişim kuralı yapılandırmasını gösterir.
show interface - Arabirimdeki iletişim kuralları yapılandırmasını görüntüler.

?letiºim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.

»netsh »routing »ipx »rip »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip show filter ?

FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki RIP süzgeçlerini
yapılandırmak için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode net mask
  DELETE FILTER ifname mode net mask
  SET FILTER ifname mode action
Burada: 
  ifname - arabirimin adı,
  mode  - INPUT ya da OUTPUT
  net   - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı).
  mask  - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
 action - PERMIT ya da DENY

Genel iletiºim kural? yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »routing »ipx »rip »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx rip show global ?

GLOBAL nesnesi, genel SAP ayarlarını yapılandırmak için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] level]
Burada: 
  level  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.

»netsh »routing »ipx »rip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx rip show interface ?

INTERFACE nesnesi RIP arabirimlerini yapılandırmak ve izlemek için
kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW INTERFACE [ifname] 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] 
      [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=]updint]
      [[AGEMULTIPLIER=] mult]
Burada: 
  ifname   - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı
         kullanın),
  admstate  - ENABLED ya da DISABLED,
 updmode   - STANDARD, NONE ya da AUTOSTATIC,
  updint   - saniye olarak güncelleştirme aralığı
  mult    - yol yaşlandırma çarpanı

`netsh routing ipx sap' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »routing »ipx »sap


C:\Windows>netsh routing ipx sap ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler.
delete     - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Yapılandırma bilgilerini gösterir.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.

»netsh »routing »ipx »sap »add


C:\Windows>netsh routing ipx sap add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add filter   - Süzgeç listesine bir iletişim kuralları süzgeç girdisi ekler.

Süzgeç listesine bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisi ekler.

»netsh »routing »ipx »sap »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap add filter ?

FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki SAP süzgeçlerini yapılandırmak
için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode svtype svname
  SET FILTER ifname mode action
Burada: 
  ifname - arabirimin adı,
  mode  - INPUT ya da OUTPUT
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı).
  svname - hizmet adı.
  action - PERMIT ya da DENY

Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.

»netsh »routing »ipx »sap »delete


C:\Windows>netsh routing ipx sap delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete filter - Süzgeç listesinden bir iletişim kuralları süzgeç girdisini siler.

Süzgeç listesinden bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisini siler.

»netsh »routing »ipx »sap »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap delete filter ?

FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki SAP süzgeçlerini yapılandırmak
için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode svtype svname
  SET FILTER ifname mode action
Burada: 
  ifname - arabirimin adı,
  mode  - INPUT ya da OUTPUT
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı).
  svname - hizmet adı.
  action - PERMIT ya da DENY

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »routing »ipx »sap »dump


C:\Windows>netsh routing ipx sap dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »routing »ipx »sap »help


C:\Windows>netsh routing ipx sap help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »routing »ipx »sap »set


C:\Windows>netsh routing ipx sap set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set filter   - Süzgeç listesinde bir iletişim kuralları süzgeç girdisini güncelleştirir.
set global   - Genel iletişim kuralları yapılandırmasını güncelleştirir.
set interface - Arabirimdeki iletişim kuralları yapılandırmasını güncelleştirir.

Süzgeç listesinde bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisini güncelleºtirir.

»netsh »routing »ipx »sap »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap set filter ?

FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki SAP süzgeçlerini yapılandırmak
için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode svtype svname
  SET FILTER ifname mode action
Burada: 
  ifname - arabirimin adı,
  mode  - INPUT ya da OUTPUT
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı).
  svname - hizmet adı.
  action - PERMIT ya da DENY

Genel iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleºtirir.

»netsh »routing »ipx »sap »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx sap set global ?

GLOBAL nesnesi, genel SAP ayarlarını yapılandırmak için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] level]
Burada: 
  level  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleºtirir.

»netsh »routing »ipx »sap »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx sap set interface ?

INTERFACE nesnesi, SAP arabirimlerini yapılandırmak ve izlemek için
kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW INTERFACE [ifname] 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate]
      [[LISTEN= ] admstate] [[GNSREPLY= ] admstate] 
      [[UPDATEMODE=] updmode]
      [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult]
 Burada:
  ifname   - arabirim adı (RAS istemcileri için İçeri Arama'yı kullanın)
  admstate  - ENABLED ya da DISABLED,
 updmode    - STANDARD, NONE ya da AUTOSTATIC,
  updint   - saniye olarak güncelleştirme aralığı
  mult    - hizmet yaşlandırma çarpanı

Yap?land?rma bilgilerini gösterir.

»netsh »routing »ipx »sap »show


C:\Windows>netsh routing ipx sap show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show filter  - İletişim kuralları süzgeç listesini görüntüler.
show global  - Genel iletişim kuralı yapılandırmasını gösterir.
show interface - Arabirimdeki iletişim kuralları yapılandırmasını görüntüler.

?letiºim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.

»netsh »routing »ipx »sap »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap show filter ?

FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki SAP süzgeçlerini yapılandırmak
için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode svtype svname
  SET FILTER ifname mode action
Burada: 
  ifname - arabirimin adı,
  mode  - INPUT ya da OUTPUT
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı).
  svname - hizmet adı.
  action - PERMIT ya da DENY

Genel iletiºim kural? yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »routing »ipx »sap »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx sap show global ?

GLOBAL nesnesi, genel SAP ayarlarını yapılandırmak için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] level]
Burada: 
  level  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.

»netsh »routing »ipx »sap »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx sap show interface ?

INTERFACE nesnesi, SAP arabirimlerini yapılandırmak ve izlemek için
kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW INTERFACE [ifname] 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate]
      [[LISTEN= ] admstate] [[GNSREPLY= ] admstate] 
      [[UPDATEMODE=] updmode]
      [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult]
 Burada:
  ifname   - arabirim adı (RAS istemcileri için İçeri Arama'yı kullanın)
  admstate  - ENABLED ya da DISABLED,
 updmode    - STANDARD, NONE ya da AUTOSTATIC,
  updint   - saniye olarak güncelleştirme aralığı
  mult    - hizmet yaşlandırma çarpanı

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »routing »ipx »set


C:\Windows>netsh routing ipx set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set filter   - Süzgeç listesinde bir paket süzgeci güncelleştirir.
set global   - Genel IPX yapılandırmasını güncelleştirir.
set interface - Bir arabirimdeki IPX yapılandırmasını güncelleştirir.
set staticroute - Yol tablosunda bir statik yolu güncelleştirir.
set staticservice - Statik hizmet tablosunda bir statik hizmeti güncelleştirir.

Süzgeç listesinde bir paket süzgeci güncelleºtirir.

»netsh »routing »ipx »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx set filter ?

SET komutu, IPX yapılandırmasını güncelleştirmek için kullanılır.
Komut Sözdizimi:
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] 
                [[HOPS=] hops]
  SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] 
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops]
  SET FILTER ifname mode action

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın),
  admstate- ENABLED ya da DISABLED,
  prot  - PPP ya da IPXWAN,
  net   - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  mac   - 6 baytlık sonraki atlama mac adresi (en fazla 12 onaltılı
       basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),
  ticks  - işaret sayısı (ondalık),
  hops  - atlama sayısı (ondalık).
  mode  - INPUT ya da OUTPUT
  action - PERMIT ya da DENY

Genel IPX yap?land?rmas?n? güncelleºtirir.

»netsh »routing »ipx »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx set global ?
Genel IPX ayarlarını yapılandırmak için GLOBAL nesnesi kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] düzey]
Burada: 
  düzey  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? güncelleºtirir.

»netsh »routing »ipx »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx set interface ?

SET komutu, IPX yapılandırmasını güncelleştirmek için kullanılır.
Komut Sözdizimi:
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] 
                [[HOPS=] hops]
  SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] 
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops]
  SET FILTER ifname mode action

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın),
  admstate- ENABLED ya da DISABLED,
  prot  - PPP ya da IPXWAN,
  net   - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  mac   - 6 baytlık sonraki atlama mac adresi (en fazla 12 onaltılı
       basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),
  ticks  - işaret sayısı (ondalık),
  hops  - atlama sayısı (ondalık).
  mode  - INPUT ya da OUTPUT
  action - PERMIT ya da DENY

Yol tablosunda bir statik yolu güncelleºtirir.

»netsh »routing »ipx »set »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx set staticroute ?

SET komutu, IPX yapılandırmasını güncelleştirmek için kullanılır.
Komut Sözdizimi:
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] 
                [[HOPS=] hops]
  SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] 
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops]
  SET FILTER ifname mode action

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın),
  admstate- ENABLED ya da DISABLED,
  prot  - PPP ya da IPXWAN,
  net   - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  mac   - 6 baytlık sonraki atlama mac adresi (en fazla 12 onaltılı
       basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),
  ticks  - işaret sayısı (ondalık),
  hops  - atlama sayısı (ondalık).
  mode  - INPUT ya da OUTPUT
  action - PERMIT ya da DENY

Statik hizmet tablosunda bir statik hizmeti güncelleºtirir.

»netsh »routing »ipx »set »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx set staticservice ?

SET komutu, IPX yapılandırmasını güncelleştirmek için kullanılır.
Komut Sözdizimi:
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] 
                [[HOPS=] hops]
  SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] 
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops]
  SET FILTER ifname mode action

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın),
  admstate- ENABLED ya da DISABLED,
  prot  - PPP ya da IPXWAN,
  net   - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı),
  mac   - 6 baytlık sonraki atlama mac adresi (en fazla 12 onaltılı
       basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),
  ticks  - işaret sayısı (ondalık),
  hops  - atlama sayısı (ondalık).
  mode  - INPUT ya da OUTPUT
  action - PERMIT ya da DENY

Yap?land?rma bilgilerini gösterir.

»netsh »routing »ipx »show


C:\Windows>netsh routing ipx show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show filter  - Paket süzgeçlerini görüntüler.
show global  - Genel IPX yapılandırmasını görüntüler.
show interface - Bir arabirimdeki IPX yapılandırmasını görüntüler.
show route   - IPX yönlendirme tablosunu görüntüler.
show service  - IPX hizmet tablosunu görüntüler.
show staticroute - Statik yolları görüntüler.
show staticservice - Statik hizmetleri görüntüler.

Paket süzgeçlerini görüntüler.

»netsh »routing »ipx »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx show filter ?

SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın)
  network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svname - hizmet adı

Genel IPX yap?land?rmas?n? görüntüler.

»netsh »routing »ipx »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx show global ?

SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın)
  network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svname - hizmet adı

Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? görüntüler.

»netsh »routing »ipx »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx show interface ?

SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın)
  network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svname - hizmet adı

IPX yönlendirme tablosunu görüntüler.

»netsh »routing »ipx »show »route


C:\Windows>netsh routing ipx show route ?

SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın)
  network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svname - hizmet adı

IPX hizmet tablosunu görüntüler.

»netsh »routing »ipx »show »service


C:\Windows>netsh routing ipx show service ?

SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın)
  network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svname - hizmet adı

Statik yollar? görüntüler.

»netsh »routing »ipx »show »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx show staticroute ?

SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın)
  network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svname - hizmet adı

Statik hizmetleri görüntüler.

»netsh »routing »ipx »show »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx show staticservice ?

SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır.
Komut sözdizimi:
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

burada: 
  ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın)
  network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki
       sıfırlar isteğe bağlı)
  svname - hizmet adı

Bir arabirimdeki otostatik yollar? güncelleºtirir.

»netsh »routing »ipx »update


C:\Windows>netsh routing ipx update ?

Kullanım: update [name=]<dize>

Parametreler: 

   Etiket  Değer
   name  - Yolların güncelleştirileceği arabirim.

Açıklamalar: Bir arabirim üzerinde otomatik-statik yolları güncelleştirir.

IP yönlendirmesini boº bir duruma s?f?rlar.

»netsh »routing »reset


C:\Windows>netsh routing reset ?

Kullanım: reset

     IP yönlendirmesini boş bir duruma sıfırlar.- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.311
9793

V-Server vs Dedicated!

Die Systemsteuerung von Windows 8.1 auf klassisch umstellen?

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

Is kinokiste.to illegal or legal?

Deaktivieren des Windows Store in Windows 8.1/10, kann man das?

Can I still create files on Windows 11 that are not compressible?(0)