ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FINDSTR
Søger efter strenge i filen.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O]
[/P] [/F:fil]
[/C:streng] [/G:fil] [/D:mappeliste]
[/A:farveattributter]
[/OFF[LINE]] strenge [[drev:][sti]filnavn[ ...]]

/B Kun i begyndelsen af en linje.
/E Kun i slutningen af en linje.
/L Anvender søgestrenge som almindelige udtryk.
/S Søger efter tilsvarende filer i den aktuelle mappe
og alle
undermapper.
/I Angiver, at søgningen ikke skal skelne mellem store
og små
bogstaver.
/X Udskriver linjer, der fuldstændigt opfylder
søgekriteriet.
/V Udskriver kun linjer, hvor søgekriteriet ikke er
opfyldt.
/N Udskriver linjenummeret før linjerne,
der opfylder søgekriteriet.
/M Udskriver kun filnavnet, hvis søgekriteriet er
opfyldt i en fil.
/O Udskriver tegn forskudt inden en linje, der opfylder
søgekriteriet.
/P Springer filer med tegn, der ikke kan udskrives,
over.
/OFF[LINE] Spring ikke filer med attributten offline indstillet
over.
/A:attr Angiver farveattributten med to hex-cifre. Se "color
/?"
/F:fil Læser fillisten fra den angivne fil (/ står for
konsol).
/C:streng Anvender den angivne streng som en bogstavelig
søgestreng.
/G:fil Henter søgestrenge i den angivne fil (/ står for
konsol).
/D:mappe Søger i en tabulatorsepareret liste over mapper
strenge Tekst, der skal søges efter.
[drev:][sti]filnavn
Angiver en eller flere filer, der skal søges i.

Anvend mellemrum til at adskille flere søgestrenge, medmindre der
står
/C foran argumentet. Eksempel: 'FINDSTR "god morgen" x.y' søger
efter
"god" eller "morgen" i filen x.y. 'FINDSTR /C:"god morgen" x.y'
søger efter
"god morgen" i filen x.y.

Oversigt over almindelige udtryk:
. Jokertegn: Et vilkårligt tegn
* Gentag: Nul eller flere forekomster af det forrige
tegn eller den
forrige klasse
^ Linjeposition: Begyndelse af linjen
$ Linjeposition: Slutningen af linjen
[klasse] Tegnklasse: Et vilkårligt tegn i sættet
[^klasse] Omvendt klasse: Et vilkårligt tegn, der ikke er i
sættet
[x-y] Område: Vilkårlige tegn inden for det angivne område
\x Escape: Bogstavelig brug af metategn x
\<xyz Ordplacering: Begyndelsen af ordet
xyz\> Ordplacering: Slutningen af ordet

Komplette oplysninger om det almindelige udtryk FINDSTR finder du
i
onlinekommandoreferencen.
EXAMPLE

findstr beispiel


findstr "windows" wini.ini

tree | findstr win
C:\WINDOWS>HELP FOR
Udfører en angivet kommando for hver fil i en mængde af filer.

FOR %variabel IN (mængde) DO kommando [kommandoparametre]

%variabel Angiver en parameter på et bogstav, som kan
erstattes.
(mængde) Angiver en mængde af en eller flere filer.\n
Jokertegn kan anvendes.
kommando Angiver den kommando, som skal udføres for hver
fil.
kommandoparametre
Angiver parametre til den angivne kommando.

Ved brug af FOR-kommandoen i et batchprogram angives %%variabel i
stedet for
%variabel. Variabelnavne er følsomme over for store og små
bogstaver,
%i er derfor forskellig fra %I

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, understøttes følgende
yderligere varianter af kommandoen FOR:

FOR /D %variabel IN (filsæt) DO kommando [kommandoparametre]

Hvis det angivne filsæt indeholder jokertegn, behandles
mappenavne
i stedet for filnavne.

FOR /R [[drev:]sti] %variabel IN (filsæt) DO kommando
[kommandoparametre]

Gennemgår mappetræet med roden [drev:]sti og udfører
sætningen FOR
i alle træets mapper. Hvis der ikke er angivet en mappe efter
/R,
tages der udgangspunkt i den aktuelle mappe. Hvis sættet kun
er ét
enkelt punktum (.), optælles kun mappetræet.

FOR /L %variabel IN (start,step,slut) DO kommando
[kommandoparametre]

Sættet er en talsekvens fra start til slut med en
trinstørrelse.
(1,1,5) giver således sekvensen 1 2 3 4 5, og (5,-1,1) giver
sekvensen (5 4 3 2 1)

FOR /F ["indstillingsstreng"] %variabel IN (filsæt) DO kommando
[kommandoparametre]
FOR /F ["indstillingsstreng"] %variabel IN ("streng") DO kommando
[kommandoparametre]
FOR /F ["indstillingsstreng"] %variabel IN ('kommando') DO
kommando
[kommandoparametre]

eller, hvis indstillingen usebackq er til stede:

FOR /F ["indstillingsstreng"] %variabel IN (filsæt) DO kommando
[kommandoparametre]
FOR /F ["indstillingsstreng"] %variabel IN ('streng') DO kommando
[kommandoparametre]
FOR /F ["indstillingsstreng"] %variabel IN (`kommando`) DO
kommando
[kommandoparametre]

filnavnsæt er et eller flere filnavne. Hver fil åbnes, læses
og
behandles, inden der fortsættes til næste fil i
filnavnsættet.
Behandlingen består af at læse i filen, bryde den op i
individuelle
tekstlinjer og derefter fortolke hver linje til nul eller
flere
tokens. Derefter kaldes indholdet af FOR-løkken med
variabelværdi(er)
sat til den eller de fundne tokenstrenge. Som standard
videregiver
/F den første, tomme udskilte token fra hver linje i hver
fil. Tomme
linjer springes over. Du kan tilsidesætte
standardfortolkningen
ved at angive den valgfrie "indstillingsstreng"-parameter.
Strengen
skal angives i anførselstegn, og den indeholder et eller
flere
nøgleord, der angiver forskellige fortolkningsindstillinger.
Nøgleordene er:

eol=c - angiver linjeafslutningstegn (kun et)
skip=n - angiver, hvor mange linjer der skal
springes over
i starten af filen.
delims=xxx - angiver et afgrænsningssæt. Det
erstatter
standardafgrænsningssættet bestående af
mellemrum
og tabulatortegn.
tokens=x,y,m-n - angiver, hvilke tokens fra hver linje
der skal
overgives til FOR-indholdet for hver
gentagelse.
Dette medfører, at der tildeles flere
variabelnavne. m-n er et område, der
angiver den
m'te til n'te token. Hvis det sidste
tegn i
strengen tokens= er en stjerne,
tildeles der
yderligere en variabel, som modtager
den
resterende tekst på linjen efter den
token,
der blev fortolket sidst.
usebackq - angiver, at der gælder nye regler, når
en streng i
omvendte anførselstegn udføres som en
kommando,
og en streng i enkelte anførselstegn er
en
konstantstrengkommando, samt tillader
brugen af
dobbelte anførselstegn til at anbringe
filnavne i
anførselstegn i filnavnsæt.

Eksempler:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (minfil.txt) do @echo
%i %j %k

sætningen analyserer alle linjer i minfil.txt, ignorerer
linjer, der
begynder med et semikolon, sender anden og tredje token fra
hver linje
til FOR-indholdet, med tokens adskilt af kommaer og/eller
mellemrum.
Bemærk henvisningen til FOR-sætningen %i, der henter andet
token,
%j, der henter tredje token, og %k, der henter alle
resterende tokens
efter det tredje. Filnavne, der indeholder mellemrum, skal
sættes i
dobbelte anførselstegn. Hvis du vil bruge dobbelte
anførselstegn på
denne måde, skal du også bruge indstillingen usebackq, ellers
fortolkes dobbelte anførselstegn som en definition af en
konstantstreng,
der skal analyseres.

%i erklæres eksplicit i FOR-sætningen, og %j og %k erklæres
implicit
via indstillingen tokens=. Du kan angive op til 26 tokens via
linjen
tokens=, forudsat det ikke medfører et forsøg på at erklære
en variabel,
der er højere end bogstavet 'z' eller 'Z'. Husk, at der er
forskel på
store og små bogstaver i FOR-variabler, de er globale, på et
bogstav,
og der må højst være 52 aktive på én gang.

Du kan bruge analyselogikken FOR /F på en midlertidig streng
ved at
gøre filnavnsættet, der står i parentes, til en streng i
anførselstegn
ved at anvende enkelte anførselstegn. Den behandles som én
enkelt linjes
input fra en fil og analyseres.

Endelig kan du anvende kommandoen FOR /F til at analysere
outputtet
fra en kommando. Dette gøres ved at ændre filnavnsættet i
parentes
til en streng i omvendte anførselstegn. Den behandles som en
kommandolinje, der videregives til en underordnet CMD.EXE, og
outputtet anbringes i hukommelsen og analyseres, som var det
en fil.

I følgende eksempel:

FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`filsæt`) DO @echo %i

optælles miljøvariabelnavnene i det aktuelle miljø.

Desuden er erstatningen af FOR-variabelhenvisningerne udvidet.
Du kan nu bruge følgende valgfrie syntaks:

%~I - udvider %I og fjerner omgivende anførselstegn
(")
%~fI - udvider %I til et fuldt kvalificeret stinavn
%~dI - udvider %I til kun at omfatte et drevbogstav
%~pI - udvider %I til kun at omfatte en sti
%~nI - udvider %I til kun at omfatte et filnavn
%~xI - udvider %I til kun at omfatte et filtypenavn
%~sI - den udvidede sti indeholder kun korte navne
%~aI - udvider %I til filens filattributter
%~tI - udvider %I til filens dato/klokkeslæt
%~zI - udvider %I til filens størrelse
%~$PATH:I - søger i mapperne angivet i miljøvariablen PATH
og udvider %I til det fuldt kvalificerede navn
på den første, der findes. Hvis miljøvariabel-
navnet ikke er angivet, eller filen ikke
findes
under søgningen, udvides denne modifikator til
den tomme streng

Modifikatorerne kan kombineres, så der opnås sammensatte
resultater:

%~dpI - udvider %I til kun at omfatte et drevbogstav
og en sti
%~nxI - udvider %I til kun at omfatte et filnavn
og et filtypenavn
%~fsI - udvider %I til kun at omfatte et fuldt stinavn
med korte navne
%~dp$PATH:i - søger i mapper angivet i miljøvariablen PATH
for %I og udvider til drevbogstavet og stien
på den første, der findes.
%~ftzaI - udvider %I til en DIR-lignende outputlinje

I ovennævnte eksempler kan %I og PATH erstattes af andre gyldige
værdier. Syntaksen %~ afsluttes af et gyldigt FOR-variabelnavn.
Ved at vælge variabelnavne med store bogstaver, f.eks. %I, øges
læsbarheden, og der undgås forvekslinger med modifikatorerne,
hvor
der ikke er forskel på store og små bogstaver.C:\WINDOWS>HELP FORMAT
Formaterer en disk til brug under Windows.

FORMAT diskenhed [/FS:filsystem] [/V:etiket] [/Q] [/A:str] [/C]
[/X] [/P:trin]
FORMAT diskenhed [/V:etiket] [/Q] [/F:str] [/P:trin]
FORMAT diskenhed [/V:etiket] [/Q] [/T:spor /N:sektorer] [/P:trin]
FORMAT diskenhed [/V:etiket] [/Q] [/P:trin]
FORMAT diskenhed [/Q]

diskenhed Angiver drevbogstav (efterfulgt af et kolon),
tilslutningspunkt eller diskenhedsnavn.
/FS:filsystem Angiver filsystemets type (FAT, FAT32, NTFS
eller UDF).
/V:navn Angiver diskenhedsnavn.
/Q Udfører ekspresformatering. Bemærk, at denne
parameter tilsidesætter /P.
/C Kun NTFS: Filer, som oprettes på den nye
diskenhed,
vil automatisk blive komprimeret.
/X Tvinger diskenheden til at koble sig fra først,
hvis det er
nødvendigt. Alle åbne handles til diskenheden
vil ikke
længere være gyldige.
/R:version Kun UDF: Tvinger formatet til at overholde en
bestemt UDF-version (1.02, 1.50, 2.00,
2.01, 2.50).
Standardversionen er 2.01.
/D Kun UDF 2.50: Metadata duplikeres.
/A:str Tilsidesætter standardstørrelsen på
allokeringsenheden.
Standardindstillinger anbefales på det
kraftigste til
generel brug.
NTFS understøtter 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
16K, 32K, 64K.
FAT understøtter 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
16K, 32K, 64K,
(128K, 256K for sektorstørrelse > 512 byte).
FAT32 understøtter 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
16K, 32K, 64K,
(128K, 256K for sektorstørrelse > 512 byte).

Bemærk, at filsystemerne FAT og FAT32 angiver
følgende begrænsninger på antallet af klynger
på en diskenhed:

FAT: Antal klynger <= 65526
FAT32: 65526 < Antal klynger < 4177918

Format standser behandlingen øjeblikkeligt,
hvis ovenfor anførte krav ikke opfyldes med
brug af den
angivne klyngestørrelse.

NTFS-komprimering understøttes ikke for
størrelser på
allokeringsenheder, der ligger over 4096.

/F:str Angiver størrelsen på den diskette, der skal
formateres (1,44)
/T:spor Angiver antallet af spor pr. side på disken.
/N:sektorer Angiver antallet af sektorer pr. spor.
/P:trin Angiver nul for alle sektorer i tiden for
diskenhedstrin.
Denne parameter er ikke gyldig med /Q.
GOTO : HELP FTYPE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje FINDSTR - Søger efter strenge i filer.

HTTP: ... console/da/031.htm
0.202
12141

Shadows and striped lines on the new graphics card (defective, bug)!

 /

Can I start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Kann man mit KGB Archiver 2 jede 1GB Daten auf 10MB komprimieren?

 /

Screen recording Cursor hidden, play video is the mouse pointer visible?

 /

Windows 10 Edge on the desktop and quick launch bar as a shortcut?

 /

Explanation of terms: 2G, 3G, 4G and 5G?

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Connection to remote desktop service via command prompt!

 /

Who wants to see soccer ball as mouse tracks on the desktop!

 /

How long does it take to install Microsoft Office 365!

 /

Was ist ein Rich Text?

 /

Activate / deactivate additional Windows features in Windows 11!

 /