ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP CLS
Tyhjentää näytön.

CLSC:\WINDOWS>HELP CMD
Käynnistää uuden esiintymän Windowsin komentotulkista

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON
| /V:OFF]
[[/S] [/C | /K] merkkijono]

/C Suorittaa merkkijonon määrittämän komennon ja lopettaa
/K Suorittaa merkkijonon määrittämän komennon ja jää
/S Muokkaa merkkijonon toimintaa /C- tai /K-valitsimien
jälkeen (katso
alla)
/Q Poistaa kaiutuksen käytöstä
/D Poistaa AutoRun-komentojen suorittamisen rekisteristä
(katso alla)
/A Määrittää sisäisten komentojen tulostusputken tai -
tiedoston ANSI-
muotoon.
/U Määrittää sisäisen komennon putkeen tai tiedostoon
ohjatun tulosteen
Unicode-muotoiseksi
/T:fg Määrittää tausta- tai edustavärit (lisätietoja: COLOR /?)
/E:ON Ottaa käyttöön komentolaajennukset (katso alla)
/E:OFF Poistaa komentolaajennukset käytöstä (katso alla)
/F:ON Ottaa käyttöön tiedosto- ja hakemistonimien
täydennysmerkit (katso
alla)
/F:OFF Poistaa käytöstä tiedosto- ja hakemistonimien
täydennysmerkit (katso
alla)
/V:ON Ottaa käyttöön viivästetyn ympäristömuuttujalaajennuksen
käyttämällä
!- merkkiä erottimena. Esimerkki: /V:ON sallii !var!-
määrityksen
laajentaa muuttujan suorituksen aikana. var-syntaksi
laajentaa
muuttujan syötön aikana, mikä on täysin eri asia FOR-
silmukan sisällä.
/V:OFF Poistaa käytöstä viivästetyn
ympäristömuuttujalaajennuksen.

Huomaa, että useat komennot, jotka on erotettu '&&'-merkinnällä
ovat hyväksyttyjä, jos ne on ympäröity lainausmerkeillä.
Yhteensopivuussyistä
/X on sama kuin /E:ON, /Y on sama kuin /E:OFF ja /R on sama
kuin /C. Kaikki muut valitsimet ohitetaan.

Jos /C tai /K määritetään, niin valitsimen jälkeinen komentorivin
osa
käsitellään komentorivinä, jossa käytetään seuraavaa logiikkaa
lainausmerkkien (") käsittelyssä:

1. Jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät, komentorivin
lainausmerkit
säilytetään:

- /S-valitsinta ei ole
- lainausmerkkejä on kaksi kappaletta
- lainausmerkkien välissä ei ole erikoismerkkejä,
kun erikoismerkkejä ovat: &<>()@^|
- lainausmerkkien välissä on vähintään yksi väli
- lainausmerkkien välissä oleva merkkijono on
suoritettavan tiedoston nimi.

2. Muussa tapauksessa ensimmäinen toimi tarkistaa, että
ensimmäinen
merkki on lainausmerkki. Jos näin on, ensimmäinen merkki
ja
komentorivin viimeinen lainausmerkki poistetaan, mutta
kaikki viimeisen lainausmerkin jälkeiset merkit
säilytetään.

Jos /D-valitsinta ei ole määritetty, Cmd.exe tarkistaa
käynnistyessään
seuraavat REG_SZ/REG_EXPAND_SZ-rekisterimuuttujat, ja jos
jompikumpi
tai molemmat ovat käytettävissä, se suorittaa ne ensin.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

ja/tai

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

Komentolaajennukset ovat oletuksena käytössä. Voit poistaa
laajennukset
käytöstä kyseiselle kohteelle valitsimella /E:OFF. Voit ottaa
käyttöön tai
poistaa laajennukset käytöstä kaikille käynnistettäville
komentoriveille
tietokoneessa ja/tai käyttäjäistunnoissa asettamalla toiselle tai
molemmille
seuraaville rekisteriavaimille REG_DWORD-arvon käyttämällä
REGEDIT.exe-
ohjelmaa:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

JA/TAI

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

Käyttäjäkohtaiset asetukset ovat etusijalla tietokonekohtaisiin
asetuksiin
verrattuna. Komentorivillä annetut asetukset ohittavat
rekisterissä määritetyt
asetukset.

Komentolaajennukset sisältävät muutoksia ja/tai lisäyksiä
seuraaviin
komentoihin:

DEL tai ERASE
COLOR
CD tai CHDIR
MD tai MKDIR
PROMPT
PUSHD
POPD
SET
SETLOCAL
ENDLOCAL
IF
FOR
CALL
SHIFT
GOTO
START (sisältää myös muutokset ulkoisten komentojen
käynnistämiseen)
ASSOC
FTYPE

Komentokohtaisia lisätietoja saat kirjoittamalla komentonimi /?.

Viivästetty ympäristömuuttujalaajennus EI ole käytössä
oletusarvoisesti.
Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
Cmd.exe-ohjelman suorittamisen yhteydessä /V:ON- tai /V:OFF-
valitsimilla.
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Cmd.exe-ohjelman loppuun
suorittamisen
tietokone- tai käyttäjäistunnossa määrittämällä jommankumman tai
molemmat
seuraavista REG_DWORD-rekisteriarvoista Regedt32.exe-ohjelman
avulla:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

ja/tai

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

arvoiksi 0x1 tai 0x0. Käyttäjäasetukset ohittavat
tietokoneasetukset.
Komentorivivalitsimet korvaavat rekisteriasetukset.

Jos viivästetty ympäristömuuttujalaajennus on käytössä, tällöin
voidaan käyttää
huutomerkkiä korvaamaan ympäristömuuttujan arvo suorituksen
aikana.

Voit ottaa Cmd.exe-ohjelman tiedoston tai kansion nimen
täydennyksen
käyttöön tai poistaa sen käytöstä Cmd.exe-ohjelman
suorittamisen yhteydessä /F:ON- tai /F:OFF-valitsimilla. Voit
ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä Cmd.exe-ohjelman loppuun
suorittamisen
tietokone- tai käyttäjäistunnossa määrittämällä Regedit.exe-
ohjelman
avulla jommankumman tai molemmat seuraavista REG_DWORD-
rekisteriarvoista:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

ja/tai

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

tietyn funktion heksadesimaaliarvoksi (esimerkiksi 0x4 on Ctrl+D
ja
0x6 on Ctrl+F). Käyttäjäasetukset korvaavat tietokoneasetukset.
Komentorivivalitsimet ohittavat rekisteriasetukset.

Jos täydennys on käytössä /F:ON-valitsimella, käytettävät
ohjausmerkit
ovat CTRL+D kansionimen täydentämiseksi ja CTRL+F tiedostonimen
täydentämiseksi. Voit poistaa tietyn täydennysmerkin rekisteristä
käyttämällä välilyönnin arvoa (0x20), koska se ei ole kelvollinen
ohjausmerkki.

Täydennys suoritetaan, kun kirjoitat jommankumman kahdesta
ohjausmerkistä. Täydennystoiminto sijoittaa polkumerkkijonon
kohdistimen vasemmalle puolelle, liittää yleismerkin siihen
tarvittaessa ja muodostaa vastaavien polkujen luettelon. Jos
vastaavia polkuja ei ole, toiminto antaa äänimerkin eikä tuo
mitään näyttöön. Sen jälkeen saman ohjausmerkin painaminen
toistuvasti käy läpi vastaavien polkujen luettelon.
Vaihtonäppäimen painaminen yhdessä ohjausmerkin kanssa käy
luetteloa läpi vastakkaisessa järjestyksessä. Jos muokkaat
riviä ja painat ohjausmerkkiä uudelleen, vastaavien polkujen
tallennettu luettelo ohitetaan ja uusi luettelo luodaan.
Samoin käy, jos siirryt tiedostonimien täydennyksestä
kansionimien täydennykseen. Ohjausmerkit eroavat toisistaan
siinä, että tiedostonimien täydennysmerkki koskee sekä tiedosto-
että kansionimiä, kun taas kansion täydennysmerkki koskee
vain kansionimiä. Jos tiedoston täydennystä käytetään minkä
tahansa valmiin kansiokomennon (CD, MD tai RD) kanssa,
suoritetaan myös kansion täydennys.

Täydennyskoodi toimii oikein tiedostonimissä, jotka sisältävät
välejä ja muita erikoismerkkejä, jos ne sijoitetaan
lainausmerkkien
sisään. Jos siirryt taaksepäin, täydennyksen suorittamien
riviltä ohittaa kohdistimen oikealla puolella olevan tekstin.

Lainausmerkit vaativat erikoismerkit:
<väli>
&()[]{}^=;!'+,`~C:\WINDOWS>HELP COLOR
Asettaa komentorivi-ikkunan edustan ja taustan oletusvärit.

COLOR [attr]

attr Määrittää komentorivi-ikkunan väriattribuutin.

Väriattribuutti muodostuu kahdesta heksadesimaaliarvosta.
Ensimmäinen määrää taustan ja toinen edustan värin. Kumpikin
voi saada seuraavat arvot:

0 = Musta 8 = Harmaa
1 = Sininen 9 = Vaaleansininen
2 = Vihreä A = Vaaleanvihreä
3 = Akvamariini B = Vaalean akvamariini
4 = Punainen C = Vaaleanpunainen
5 = Purppura D = Vaalean purppura
6 = Keltainen E = Vaaleankeltainen
7 = Valkoinen F = Kirkkaanvalkoinen

Jos argumenttia ei anneta, komento palauttaa CMD.EXE:n
käynnistyksessä
käytetyt värit. Tämä arvo saadaan joko nykyisestä komentorivi-
ikkunasta,
/T-valitsimesta, tai rekisterin DefaultColor-arvosta.


COLOR-komento asettaa ERRORLEVEL:n arvoon 1, mikäli COLOR-
komennolla
yritetään asettaa edusta- ja taustaväri samaksi.

Esimerkki: "COLOR fc" asettaa väreiksi vaaleanpunaisen
kirkkaanvalkoisella.
GOTO : HELP COMP

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento CLS - Tyhjentää näytön.

HTTP: ... console/fi/012.htm
0.156
8852

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

 /

Edit Q-Dir *.qdr file for a custom start of the quad file explorer!

 /

Quad-Explore Q-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

Can I manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Can I force the standby, I don't like hibernate on Windows 11, 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

Automated date and time format in QTP for MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Find defective or dead pixels on the monitor quickly on MS Windows 11, 10, ... !

 /

What is a password?

 /

Can I set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

How can I query whether a path is a folder or directory?

 /