ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP USE
Komennon syntaksi on:

NET USE
[laitenimi | *] [\\tietokonenimi\jakonimi[\asema] [salasana | *]]
[/USER:[toimialuenimi\]käyttäjänimi]
[/USER:[pisteellinen toimialuenimi\]käyttäjänimi]
[/USER:[käyttäjänimi@pisteellinen toimialuenimi]
[/SMARTCARD]
[/SAVECRED]
[[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]

NET USE {laitenimi | *} [salasana | *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE liittää tietokoneen jaettuun resurssiin tai irrottaa
tietokoneen jaetusta resurssista. Jos valitsimia ei ole, komento
näyttää
tietokoneen yhteydet.

laitenimi Määrittää nimen resurssin yhdistämistä varten
tai
laitteen, jonka yhteys katkaistaan. Laitenimiä
on
kahdenlaisia: levyasemat (D: - Z:) ja tulostimet
(LPT1: - LPT3:). Kirjoita tähti tietyn
laitenimen asemesta, jos haluat määrittää
seuraavan
käytettävissä olevan laitenimen.
\\tietokonenimi Sen tietokoneen nimi, joka valvoo
jaettua resurssia. Jos tietokonenimessä on
välilyöntejä,
kirjoita kaksoiskenoviiva (\\) ja tietokonenimi
lainausmerkkeihin (" "). Tietokonenimessä voi
olla
1 - 15 merkkiä.
\jakonimi Jaetun resurssin verkkonimi.
\asema Määrittää palvelimen NetWare-aseman. Netware-
asiakaspalvelu
(Windows-työasemat) tai NetWaren
yhdyskäytäväpalvelu
(Windows-palvelin) täytyy olla asennettuna ja
käytössä,
jotta NetWare-palvelimiin voi muodostaa
yhteyden.
salasana Jaetun resurssin käytössä tarvittava salasana.
* Näyttää salasanaa kysyvän kehotteen. Salasana
ei näy, kun kirjoitat sen salasanakehotteeseen.
/USER Määrittää eri käyttäjänimen, jolla yhteys
muodostetaan.
toimialuenimi Määrittää toisen toimialueen. Jos toimialuetta
ei määritetä,
komento käyttää toimialuetta, johon käyttäjä on
parhaillaan
kirjautuneena.
käyttäjänimi Määrittää käyttäjänimen, jolla sisäänkirjaus
tehdään.
/SMARTCARD Määrittää, että yhteys muodostetaan älykortin
tunnistetiedoilla.
/SAVECRED Määrittää, että käyttäjänimi ja salasana
tallennetaan.
Tämä valitsin ohitetaan, ellei komento kysy
käyttäjänimeä
ja salasanaa.
/HOME Käyttäjä yhdistetään hänen aloituskansioonsa.
/DELETE Peruuttaa verkkoyhteyden ja poistaa yhteyden
pysyvien yhteyksien luettelosta.
/PERSISTENT Valvoo pysyvien verkkoyhteyksien käyttöä.
Oletusarvo on viimeksi käytetty asetus.
YES Tallentaa yhteydet, kun ne muodostetaan, ja
palauttaa ne seuraavan sisäänkirjauksen
yhteydessä.
NO Ei tallenna muodostettavaa yhteyttä tai
myöhempiä
yhteyksiä. Olemassa olevat yhteydet palautetaan
seuraavan sisäänkirjauksen yhteydessä. Voit
poistaa
pysyviä yhteyksiä käyttämällä /DELETE-
valitsinta.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.
C:\WINDOWS>NET HELP USER
Komennon syntaksi on:

NET USER
[käyttäjänimi [salasana | *] [valitsimet]] [/DOMAIN]
käyttäjänimi {salasana | *} /ADD [valitsimet] [/DOMAIN]
käyttäjänimi [/DELETE] [/DOMAIN]
käyttäjänimi [/TIMES:{ajat | ALL}]

NET USER luo ja muokkaa tietokoneiden käyttäjätilejä. Jos
valitsimia
ei käytetä, komento näyttää tietokoneen käyttäjätilit.
Käyttäjätilien
tiedot on tallennettu käyttäjätilien tietokantaan.

käyttäjänimi Lisättävän, poistettavan, muokattavan tai
tarkasteltavan
käyttäjätilin nimi. Käyttäjätilin nimessä voi olla
enintään
20 merkkiä.
salasana Asettaa tai muuttaa käyttäjätilin salasanan.
Salasanan täytyy olla vähintään niin pitkä, kuin
NET ACCOUNTS -komennon /MINPWLEN-valitsin määrittää.
Salasanassa
voi olla enintään 14 merkkiä.
* Näyttää salasanaa kysyvän kehotteen. Salasana
ei näy, kun kirjoitat sen salasanakehotteeseen.
/DOMAIN Suorittaa toiminnon nykyisen toimialueen
ohjauskoneelle.
/ADD Lisää käyttäjätilin käyttäjätilien tietokantaan.
/DELETE Poistaa käyttäjätilin käyttäjätilien tietokannasta.

Valitsimet Katso alla olevaa luetteloa.

Valitsimet Kuvaus
--------------------------------------------------------------
----------
/ACTIVE:{YES | NO} Ottaa tilin käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
Jos tili ei ole aktiivinen,
käyttäjä ei voi
käyttää palvelinta. Oletusarvo on
YES.
/COMMENT:"teksti" Käyttäjätiliä kuvaava
kommentti. Kirjoita teksti
lainausmerkkeihin.
/COUNTRYCODE:nnn Käyttää käyttöjärjestelmä maakoodia
määritettyjen kielitiedostojen
käyttämiseksi
käyttöohjeissa ja virhesanomissa.
Arvo
0 tarkoittaa oletusmaakoodia.
/EXPIRES:{päivämäärä | NEVER} Saa tilin vanhentumaan, jos
päivämäärä
asetetaan. NEVER tarkoittaa, että
tilillä ei ole
aikarajaa. Vanhentumispäivä on
muodossa
kk/pp/vv(vv). Kuukausi voi olla
numero- tai
tekstimuodossa tai lyhennetty
kolmeen kirjaimeen.
Vuodessa voi olla kaksi tai neljä
numeroa.
Erota päivämäärän osat
vinoviivoilla (/)
(ei välilyönneillä).
/FULLNAME:"nimi" Käyttäjän koko nimi (ei vain
käyttäjänimi). Kirjoita nimi
lainausmerkkeihin.
/HOMEDIR:polkunimi Asettaa käyttäjän aloituskansion
polun.
Polun täytyy olla olemassa.
/PASSWORDCHG:{YES | NO} Määrittää, voivatko käyttäjät
muuttaa omaa
salasanaansa. Oletusarvo on YES.
/PASSWORDREQ:{YES | NO} Määrittää, onko käyttäjätilillä
oltava
salasana. Oletusarvo on YES.
/LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Määrittää, tuleeko käyttäjän
päivittää
salasana seuraaavan kirjautumisen
yhteydessä. Oletusarvo
on NO.
/PROFILEPATH[:polku] Asettaa käyttäjän
kirjautumisprofiilin polun.
/SCRIPTPATH:polkunimi Käyttäjän kirjauskomentosarjan
polku.
/TIMES:{ajat | ALL} Kirjautumisaika. TIMES annetaan
muodossa
päivä[-päivä][,päivä[-
päivä]],aika[-aika][,aika
[-aika]], yhden tunnin välein.
Päivät voi kirjoittaa kokonaan tai
lyhennettyinä.
Tunnit voivat olla 12 tai 24 tunnin
muodossa. Jos
käytössä on 12 tunnin muoto, käytä
lyhenteitä am,
pm, a.m. tai p.m. ALL tarkoittaa,
että käyttäjä
voi kirjautua aina sisään, ja tyhjä
arvo
tarkoittaa, että käyttäjä ei voi
koskaan
kirjautua sisään. Erota päivä- ja
aikatiedot
pilkuilla sekä useat päivä- ja
aika-tiedot
puolipisteellä.
/USERCOMMENT:"teksti" Järjestelmänvalvoja voi lisätä tai
muuttaa
tilin kommenttia.
/WORKSTATIONS:{tietokonenimi[,...] | *}
Näyttää enintään kahdeksan
tietokonetta, joista
käyttäjä voi kirjautua verkkoon.
Jos
/WORKSTATIONS-valitsimella ei ole
luetteloa tai
jos luettelo on *, käyttäjä voi
kirjautua sisään
mistä tahansa tietokoneesta.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.C:\WINDOWS>NET HELP VIEW
Komennon syntaksi on:

NET VIEW
[\\tietokonenimi [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:toimialuenimi]]
NET VIEW /NETWORK:NW [\\tietokonenimi]

NET VIEW näyttää luettelon tietokoneessa jaetuista resursseista.
Jos
valitsimia ei määritetä, komento näyttää nykyisen toimialueen tai
verkon
tietokoneiden luettelon.

\\tietokonenimi Tietokone, jonka jaettuja resursseja
haluat
tarkastella.
/DOMAIN:toimialuenimi Määrittää toimialueen, jonka
käytettävissä olevia
tietokoneita haluat tarkastella. Jos
toimialuenimeä
ei määritetä, komento näyttää kaikki
lähiverkon
toimialueet.
/NETWORK:NW Näyttää kaikki NetWare-verkon
käytettävissä olevat
palvelimet. Jos tietokonenimi
määritetään,
komento näyttää NetWare-verkon
kyseisen
tietokoneen käytettävissä olevat
resurssit.
/CACHE Näyttää määritetyn tietokoneen
resurssien
offline-asiakkaan välimuistiasetukset.
/ALL Näyttää kaikki jaetut resurssit,
mukaan lukien
jaetut $-resurssit


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToKomento NET HELP USE - yhdistää tietokoneen yhteinen resurssi tai katkaisee tietokoneessa yhteisenä resurssina. Kun käytetään ilman vaihtoehtoja, siinä luetellaan tietokoneen yhteydet.

HTTP: ... console/fi/124.htm
0.062
29611

How does this tool improve print quality on the printer?

Has the Firefox problems with Windows-7?

How does this tool improve print quality on the printer?

Has the Firefox problems with Windows-7?

How does this tool improve print quality on the printer?

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?(0)