ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP CLS
Het scherm wissen.

CLSC:\WINDOWS>HELP CMD
Een nieuw exemplaar van de Windows-opdrachtinterpreter starten

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON
| /V:OFF]
[[/S] [/C | /K] tekenreeks]

/C Voert de opdracht uit die is opgegeven met tekenreeks en
stopt dan
/K Voert de opdracht uit die is opgegeven met tekenreeks en
blijft
actief
/S Wijzigt de verwerking van tekenreeks na /C of /K (zie
hieronder)
/Q Schakelt echo uit
/D Uitvoering van AutoRun-opdrachten uit register
uitschakelen
(zie hieronder)
/A Maakt de uitvoer van interne opdrachten in een pipe of
bestand ANSI
/U Maakt de uitvoer van interne opdrachten in een pipe of
bestand
Unicode
/T:fg Stelt voorgrond-/achtergrondkleuren in (typ COLOR /? voor
meer info)
/E:ON Schakelt opdrachtextensies in (zie hieronder)
/E:OFF Schakelt opdrachtextensies uit (zie hieronder)
/F:ON Schakelt tekenvoltooiing van bestands- en mapnamen in
(zie hieronder)
/F:OFF Schakelt tekenvoltooiing van bestands- en mapnamen uit
(zie hieronder)
/V:ON Schakelt vertraagde uitbreiding van omgevingsvariabele in
met ! als
scheidingsteken. Bijvoorbeeld: /V:ON staat !var! toe de
variabele
var uit te breiding tijdens uitvoering. De syntaxis var
breidt
variabelen uit tijdens de invoer, wat heel anders is
binnen een
FOR-lus.
/V:OFF Schakelt vertraagde uitbreiding van omgevingsvariabele
uit.

Opmerking: meerdere opdrachten die worden gescheiden door
opdracht-
scheidingsteken '&&' worden als tekenreeks
geaccepteerd als
ze worden omgeven door aanhalingstekens. Voor
compatibiliteitsredenen is /X hetzelfde als /E:ON, /Y
is
hetzelfde als /E:OFF en /R is hetzelfde als /C. Alle
andere
schakelopties worden genegeerd.

Als /C of /K is opgegeven wordt de rest van de opdrachtregel na
de
schakeloptie verwerkt als een opdrachtregel, waarbij op de
volgende manier
dubbele aanhalingstekens worden verwerkt:

1. Als wordt voldaan aan alle volgende condities, worden
aanhalingstekens op de opdrachtregel bewaard:

- geen schakeloptie /S
- precies twee aanhalingstekens
- geen speciale tekens tussen de twee aanhalingstekens
(speciaal is
(&<>()@^| )
- n of meer spaties tussen de twee aanhalingstekens
- de tekenreeks tussen de twee aanhalingstekens is de naam
van
een uitvoerbaar bestand.

2. Anders wordt gekeken of het eerste teken een
aanhalingsteken is
en als dat zo is, wordt het eerste teken en het
laatste
aanhalingsteken verwijderd van de opdrachtregel,
waardoor alle
tekst na het laatste aanhalingsteken wordt bewaard.

Als /D NIET is opgegeven op de opdrachtregel wordt tijdens het
starten van
CMD.EXE gezocht naar de volgende REG_SZ/REG_EXPAND_SZ-
registervariabelen en
als een of beide aanwezig zijn, worden deze eerst uitgevoerd.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

en/of

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

Opdrachtextensies zijn standaard ingeschakeld. U kunt extensies
ook
uitschakelen voor een speciale aanroep door gebruik te maken van
de
schakeloptie /E:OFF. U kunt extensies in- of uitschakelen voor
alle
aanroepen van CMD.EXE op een computer en/of
gebruikersaanmeldingssessie
door het instellen van een of beide van de volgende REG_DWORD-
waarden
in het register op 0x1 of 0x0 met behulp van REGEDT.EXE:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

en/of

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

De gebruikersspecifieke instelling gaat boven de instelling van
de computer.
De opdrachtregelparameters gaan boven de registerinstellingen.

De opdrachtextensies bieden wijzigingen van en/of toevoegingen
aan de
volgende opdrachten:

DEL of ERASE
COLOR
CD of CHDIR
MD of MKDIR
PROMPT
PUSHD
POPD
SET
SETLOCAL
ENDLOCAL
IF
FOR
CALL
SHIFT
GOTO
START (inclusief wijzigingen aan externe aanroep van
opdracht)
ASSOC
FTYPE

Typ opdrachtnaam /? om specifieke details van een opdracht weer
te geven.

Vertraagde extensie van omgevingsvariabele is NIET standaard
ingeschakeld. U kunt deze extensie in- of uitschakelen voor een
specifieke aanroep van CMD.EXE met de schakeloptie /V:ON of
/V:OFF.
U kunt vertraagde uitbreiding van alle aanroepen van CMD.EXE in-
of
uitschakelen op een computer en/of gebruikersaanmeldingssessie
door het
instellen van een of beide van de volgende REG_DWORD-waarden in
het
register op 0x1 of 0x0 met behulp van REGEDT.EXE:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

en/of

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

De gebruikersspecifieke instelling gaat boven de instelling van
de computer.
De opdrachtregelparameters gaan boven de registerinstellingen.

Als vertraagde uitbreiding van omgevingsvariabele is
ingeschakeld, kan het
uitroepteken worden gebruikt om de waarde van de
omgevingsvariabele te
vervangen tijdens uitvoering.

U kunt voltooiing van bestandsnamen in- of uitschakelen voor een
specifieke
aanroep van CMD.EXE met schakeloptie /F:ON of /F:OFF. U kunt
voltooiing
van alle aanroepen van CMD.EXE in- of uitschakelen op een
computer en/of
gebruikersaanmeldingssessie door het instellen van een of beide
van de
volgende REG_WORD-waarden in het register met behulp van
REGEDT.EXE:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

en/of

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

met de hexadecimale waarde van een te gebruiken besturingsteken
voor een
bepaalde functie (b.v. 0x4 is Ctrl-D en 0x6 is Ctrl-F). De
gebruikersspecifieke
instellingen gaan boven de instellingen voor de computer. De
opdrachtregel-
parameters gaan boven de registerinstellingen.

Als voltooiing is ingeschakeld met schakeloptie /F:ON zijn de
twee gebruikte
besturingstekens Ctrl-D voor voltooiing van mapnamen en Ctrl-F
voor voltooiing
van bestandsnamen. Als u een bepaald voltooiingsteken in het
register wilt
uitschakelen, kunt u de waarde voor spatie (0x20) gebruiken omdat
dit geen
geldig besturingsteken is.

Automatisch invullen wordt gestart als u n van de twee
besturingstekens
typt. De functie voor automatisch invullen neemt de tekenreeks
met het pad
aan de linkerkant van de cursor, voegt er een jokerteken aan toe
en maakt
een lijst met paden die overeenkomen. Vervolgens wordt het eerste
overeenkomende pad weergegeven. Als er geen paden overeenkomen
wordt er een
geluid weergegeven en wordt de lijst niet aangepast. Hierna wordt
bij het
indrukken van de toets met het besturingsteken door de lijst met
overeenkomende paden gebladerd. Als op de Shift-toets en de toets
met het
besturingsteken wordt gedrukt wordt in de tegenovergestelde
richting door de
lijst gebladerd. Als u de regel bewerkt en wijzigt en vervolgens
op de toets
met het controleteken drukt, wordt de lijst met overeenkomende
paden
weggegooid en wordt een nieuwe lijst gegenereerd. Hetzelfde
gebeurt als u
wisselt tussen automatisch invullen van namen van mappen en
bestanden. Het
enige verschil tussen de twee besturingstekens is dat het teken
voor
aanvullen van bestandsnamen zowel bestandsnamen als mapnamen
vindt, terwijl
het teken voor aanvullen van mapnamen alleen mapnamen vindt. Als
aanvullen
van bestandsnamen wordt gebruikt voor de ingebouwde mapopdrachten
(CD, MD of
RD) dan wordt aanvullen van mapnamen verondersteld.

De programmacode van automatisch aanvullen verwerkt bestandsnamen
met spaties
of andere speciale tekens door deze in te sluiten door
aanhalingstekens. Ook
wordt de tekst aan de rechterkant van de cursor op het moment dat
automatisch
aanvullen wordt aangeroepen weggegooid.

Speciale tekens waarvoor aanhalingstekens zijn vereist:
<spatie>
&()[]{}^=;!'+,`~C:\WINDOWS>HELP COLOR
Stelt de voorgrond- en achtergrondkleuren in voor
standaardconsole.

COLOR (attr)

attr kenmerk voor kleur van console-uitvoer

Kleurkenmerken bestaan uit twee hexadecimale tekens -- de eerste
staat voor de achtergrond; de tweede staat voor de voorgrond. Elk
teken
kan een van de volgende waarden zijn:

0 = Zwart 8 = Donkergrijs
1 = Blauw 9 = Pastelblauw
2 = Groen A = Limoengroen
3 = Groenblauw B = Lichtblauw
4 = Rood C = Lichtrood
5 = Paars D = Lichtpaars
6 = Geel E = Lichtgeel
7 = Grijs F = Wit

Als er geen argument opgegeven zijn, stelt deze opdracht de
kleuren in
zoals deze waren toen CMD.EXE gestart werd. Deze waarde komt van
de
huidige console, de schakeloptie /T of uit de registerwaarde
DefaultColor.

De opdracht COLOR stelt ERRORLEVEL in op 1 als een poging gedaan
wordt
om COLOR uit te voeren met identieke kleuren als voor- en
achtergrond.

"COLOR fc" geeft bijvoorbeeld lichtrood op wit.
GOTO : HELP COMP

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht CLS - Scherm wissen.

HTTP: ... console/nl/012.htm
0.14
7797

Speichern der Desktop-OK Fensterposition bei Windows 10, 8.1, 7, ...!

 /

Help, with a click of the mouse the MS Windows files are opened?

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, can I?

 /

Use the PC sleep timer on Windows 10 / 11!

 /

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that on Windows?

 /

The difference between files and folders?

 /

Download Visual Studio 2019 um APPs zu Erstellen!

 /

Wordpad appears in the taskbar but the window is not visible!

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Does the admin have to be named as admin or admin?

 /

Is it possible to adjust the Window animations under Windows 10 / 11?

 /

What is / are printer interfaces?

 /