ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP TIME
De syntaxis van deze opdracht is:

NET TIME
[\\computernaam | /DOMAIN[:domeinnaam] |
/RTSDOMAIN:[:domeinnaam]] [/SET]
[\\computernaam] /QUERYSNTP
[\\computernaam] /SETSNTP[:ntp-serverlijst]

NET TIME synchroniseert de klok van de computer met de klok van
een andere
computer of domein of geeft de tijd voor een computer of domein
weer.
Als u de opdracht zonder opties opgeeft voor een Windows Server-
domein,
worden de huidige datum en tijd weergegeven voor de computer die
is
aangewezen als tijdserver voor het domein. Met deze opdracht kunt
u de
NTP-tijdserver instellen voor computernaam.

\\computernaam De naam van de computer waarvan u de
tijd wilt
controleren of waarmee u de tijd
wilt
synchroniseren.

/DOMAIN[:domeinnaam] Bepalen of u de tijd wilt
synchroniseren met de
primaire domeincontroller van
domeinnaam.

/RTSDOMAIN[:domeinnaam] Bepalen of u de tijd wilt
synchroniseren met een
RTS (Reliable Time server) van
domeinnaam.

/SET De tijd op de computer
synchroniseren met de tijd
op de opgegeven computer of in het
opgegeven
domein.

/QUERYSNTP De momenteel geconfigureerde NTP-
server
weergeven voor deze computer.

/SETSNTP[:ntp-serverlijst] Instellen welke NTP-tijdservers
worden gebruikt
door deze computer. Dit kan een
lijst met IP-
adressen of DNS-namen zijn,
gescheiden door
spaties. Als meerdere tijdservers
worden
weergegeven, moet de lijst tussen
aanhalingstekens staan.

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm
weer.
C:\WINDOWS>NET HELP USE
De syntaxis van deze opdracht is:

NET USE
[apparaatnaam| *] [\\computernaam\sharenaam[\volume] [wachtwoord
| *]]
[/USER:[domeinnaam\]gebruikersnaam]
[/USER:[domeinnaam met punten\]gebruikersnaam]
[/USER:[gebruikersnaam@domeinnaam met punten]
[/SMARTCARD]
[/SAVECRED]
[[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]

NET USE {apparaatnaam | *} [wachtwoord | *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE verbindt een computer met een gedeelde netwerkbron of
verbreekt
de verbinding tussen een computer en een gedeelde netwerkbron.
Als u de
opdracht zonder opties opgeeft, worden de verbindingen voor de
computer
weergegeven.

apparaatnaam Een naam voor de verbonden netwerkbron toevoegen
of het
apparaat aangeven waarmee de verbinding moet
worden
verbroken. Er zijn twee soorten apparaatnamen:
stationsletters (D: tot en met Z:) en
printerpoorten
(LPT1: tot en met LPT3:). Typ een sterretje in
plaats
van een specifieke apparaatnaam als u de
eerstvolgende
beschikbare apparaatnaam wilt toewijzen.
\\computernaam De naam van de computer die de gedeelde
netwerkbron
bestuurt. Als er spaties in de computernaam
staan, dient
u een dubbele backslash (\\) op te geven en de
computer-
naam tussen aanhalingstekens (" ") te plaatsen.
De computernaam kan uit 1 tot 15 tekens bestaan.
\sharenaam De netwerknaam van de gedeelde netwerkbron.
\volume Een NetWare-volume op de server. Client Services
for
Netware (Windows-werkstations) of Gateway
Service for
Netware (Windows Server) moet zijn geïnstalleerd
en
gestart voordat u verbinding met NetWare-servers
kunt maken.
wachtwoord Het wachtwoord dat nodig is om toegang tot de
gedeelde netwerkbron te krijgen.
* Vragen om het wachtwoord. Het wachtwoord wordt
niet
weergegeven als u het typt achter de vraag om
het wachtwoord.
/USER Een andere gebruikersnaam voor de verbinding
opgeven.
domeinnaam Een ander domein opgeven. Als geen domein wordt
opgegeven,
wordt het domein gebruikt waarbij de gebruiker
momenteel is
aangemeld.
gebruikersnaam De gebruikersnaam waarmee moet worden aangemeld.
/SMARTCARD Geeft aan dat voor de verbinding referenties
moet worden
gebruikt die op een smartcard liggen opgeslagen.
/SAVECRED Geeft aan dat de gebruikersnaam en het
wachtwoorden
moeten worden opgeslagen. Deze schakeloptie
wordt
genegeerd, tenzij de opdracht naar een
gebruikersnaam of
wachtwoord vraagt.
/HOME Gebruikers met hun basismap verbinden.
/DELETE Een netwerkverbinding verbreken en de verbinding
uit de lijst met permanente verbindingen
verwijderen.
/PERSISTENT Het gebruik van permanente netwerkverbindingen
bepalen.
De standaardwaarde is de laatst opgegeven
instelling.
YES Verbindingen die worden gemaakt opslaan en de
verbindingen bij de volgende aanmelding
herstellen.
NO De verbinding opslaan die wordt gemaakt en alle
volgende verbindingen niet opslaan. Bestaande
verbindingen worden wel bij de volgende
aanmelding hersteld. Gebruik de schakeloptie
/DELETE om
permanente verbindingen te verwijderen.

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm
weer.
C:\WINDOWS>NET HELP USER
De syntaxis van deze opdracht is:

NET USER
[gebruikersnaam [wachtwoord | *] [opties]] [/DOMAIN]
gebruikersnaam {wachtwoord | *} /ADD [opties]
[/DOMAIN]
gebruikersnaam [/DELETE] [/DOMAIN]
gebruikersnaam [/TIMES:{tijden | ALL}]

NET USER maakt en wijzigt gebruikersaccounts op computers. Als u
de
opdracht opgeeft zonder schakelopties, worden de
gebruikersaccounts
op de computer weergegeven. De gebruikersaccountgegevens worden
opgeslagen in de database met gebruikersaccounts.

gebruikersnaam De naam van de gebruikersaccount die u wilt
toevoegen,
verwijderen, wijzigen of weergeven. De naam van
de
gebruikersaccount kan maximaal 20 tekens
bevatten.
wachtwoord Een wachtwoord toewijzen aan een
gebruikersaccount of
het wachtwoord wijzigen. Het wachtwoord moet
voldoen
aan de minimumlengte die is ingesteld met de
optie
/MINPWLEN van de opdracht NET ACCOUNTS. Een
wachtwoord
kan maximaal 14 tekens bevatten.
* Vragen om het wachtwoord. Het wachtwoord wordt
niet
weergegeven als u het typt.
/DOMAIN De bewerking wordt uitgevoerd op een
domeincontroller
van het huidige domein.
/ADD Een gebruikersaccount aan de database met
gebruikersaccounts
toevoegen.
/DELETE Een gebruikersaccount uit de database met
gebruikersaccounts
verwijderen.

Opties zijn als volgt:

Optie Beschrijving
-----------------------------------------------------------------
-----------
/ACTIVE:{YES | NO} De account activeren of
deactiveren. Als de
account niet actief is, heeft de
gebruiker
geen toegang tot de server. De
standaardwaarde
is YES.
/COMMENT:"tekst" Een beschrijving van de
gebruikersaccount.
Geef de tekst op tussen
aanhalingstekens.
/COUNTRYCODE:nnn De landcode van het
besturingssysteem
wordt gebruikt om de opgegeven
taalbestanden
voor de Help-informatie en de
foutberichten
voor de gebruiker weer te geven. De
waarde
0 geeft de standaardlandcode aan.
/EXPIRES:{datum | NEVER} Als u een waarde opgeeft voor
datum,
verloopt de account na de opgegeven
datum.
Als u NEVER opgeeft, verloopt de
account
niet. Geef de vervaldatum op in de
notatie
jj/mm/dd of mm/dd/jj, afhankelijk
van de
landcode. Voor maanden kunt u een
getal,
de volledige naam of een afkorting
van
drie letters opgeven. Voor jaar
kunt u
twee of vier cijfers opgeven.
Gebruik
slashes (/), maar geen spaties, om
de
onderdelen van de datum te
scheiden.
/FULLNAME:"naam" De volledige naam van een gebruiker
(niet
een gebruikersnaam). Geef de naam
op
tusen aanhalingstekens.
/HOMEDIR:padnaam Het pad instellen naar de basismao
van
de gebruiker. Het pad moet reeds
bestaan.
/PASSWORDCHG:{YES | NO} Bepalen of gebruikers hun eigen
wachtwoord
kunnen wijzigen. De standaardwaarde
is YES.
/PASSWORDREQ:{YES | NO} Bepalen of een wachtwoord vereist
is voor
een gebruikersaccount. De
standaardwaarde is
YES.
/LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Geeft aan of de gebruiker het
wachtwoord bij de
volgende keer aanmelden moet
wijzigen.
Standaardinstelling is NO.
/PROFILEPATH[:pad] Het pad instellen voor het
aanmeldingsprofiel
van de gebruiker.
/SCRIPTPATH:padnaam De lokatie van het
aanmeldingsscript van de
gebruiker.
/TIMES:{tijden | ALL} De aanmeldingstijden. TIMES wordt
opgegeven
als dag[-dag][,dag[-dag]],tijd[-
tijd][,tijd
[-tijd]], in stappen van 1 uur.
Dagen
kunnen worden gespeld of afgekort.
Uren
kunnen in 12- of 24-uursnotatie
worden
opgegeven. Gebruik am, pm, a.m. of
p.m.
voor 12-uursnotatie. De waarde ALL
geeft
aan dat de gebruiker zich altijd
kan
aanmelden. Een lege waarde houdt in
dat
de gebruiker zich nooit kan
aanmelden.
Scheid datum en tijd met een komma
en
scheid meerdere
datum/tijdvermeldingen
met puntkomma's.
/USERCOMMENT:"tekst" Administrators kunnen de
beschrijving van
de gebruikersaccount wijzigen.
/WORKSTATIONS:{computernaam[,...] | *}
Maximaal acht computers opgeven
waarvandaan
de gebruiker zich bij het netwerk
kan
aanmelden. Als bij /WORKSTATIONS
geen lijst
is opgegeven of als de waarde voor
de lijst
* is, kan de gebruiker zich vanaf
elke
computer aanmelden.

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm
weer.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht NET HELP TIME - synchroniseert de klok van de computer met die van een andere computer of domein of geeft de tijd voor een computer of domein. Wanneer gebruikt zonder opties op een domein, geeft de huidige datum en tijd van de computer aangewezen als de tijd server voor het domein. Dit commando maakt de vaststelling van het NTP timeserver voor de computernaam.

HTTP: ... console/nl/123.htm
0.171
45425

Ausgabe Speicher der CMD-Eingabeaufforderung erhöhen!

 /

What is lossless compression?

 /

Where is the desktop directory on Windows 11?

 /

Ändern des Mauszeigers und der Cursor-Größe unter Windows-10/11, (kleiner, größer)?

 /

Can I Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

With Windows 11, potentially unwanted apps are blocked!

 /

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

Download kostenloses Text Bearbeitungs Programm!

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Can I customize the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /