tracerpt: Tracerpt processen binaire Event Trace zitting logbestanden of real-time streaming instrumenten Event Trace aanbieders en maakt ...


... De voorbeelden voor het commando "tracerpt"
... "tracerpt" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "tracerpt" commando

Het commando: "tracerpt" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "tracerpt"

Voor de`tracerpt`opdracht op Windows XP. Op basis van de geboden hulp volgen hier enkele gebruiksvoorbeelden`tracerpt`: 1. Basisgebruik:

tracerpt Logbestand1.etl Logbestand2.etl

Met deze opdracht worden de opgegeven logbestanden verwerkt en wordt een tekstuitvoerbestand gemaakt met de standaardnaam`dumpfile.csv`. 2. Aangepast tekstuitvoerbestand:

tracerpt Logbestand.etl -o Aangepast bestand.csv

Hier wordt de uitvoer naar een aangepast CSV-bestand geschreven. 3. Rapportage met samenvatting:

tracerpt logfile.etl -o logdmp.csv -summary logdmp.txt -report Protocol rapport.txt

Met deze opdracht wordt een tekstuitvoerbestand gemaakt (`logdmp.csv`) en twee aparte bestanden voor de samenvatting (`logdmp.txt`) en het rapport (`Protocol rapport.txt`). 4. Gebruik realtime gegevensbron:

tracerpt -rt EVENEMENTEN VERGADERING_1 EVENEMENTEN VERGADERING_2 -o Logbestand.csv

Hier zal`tracerpt`gebruikt om real-time gebeurtenistraceringsgegevens van de opgegeven sessies te verwerken en een CSV-bestand te maken. 5. Antwoord “JA” op alle vragen:

tracerpt Logbestand.etl -y

Dit commando antwoordt tijdens de uitvoering met JA op alle vragen zonder dat u erom hoeft te vragen. Houd er rekening mee dat de exacte bestandspaden en -namen moeten worden aangepast aan uw omgeving. Als u meer opties nodig heeft of specifiekere vereisten heeft, kunt u de Help gebruiken (`tracerpt /?`) of raadpleeg de officiële Microsoft-documentatie.

"tracerpt" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Microsoft ® TraceRpt.Exe (6.0.6000.16386)

Syntaxis:
tracerpt <[-l] <value [value [...]]>|-rt <session_name 
[session_name [...]]>> [opties]

Opties:
-? Contextgevoelige Help weergeven.
-config <filename> Instellingenbestand met 
opdrachtopties.
-y Alle antwoorden zonder te vragen 
met ja
beantwoorden.
-f <XML|HTML> Rapportage-indeling.
-of <CSV|EVTX|XML> Dumpindeling, standaardwaarde is 
XML.
-df <filename> Microsoft-specifiek schemabestand 
voor
tellingen/rapportage.
-int <filename> De geïnterpreteerde 
gebeurtenisstructuur in
het opgegeven bestand dumpen.
-rts Tijdstempel voor onbewerkt 
rapport in de
koptekst voor 
gebeurtenistracering. U kunt
dit alleen gebruiken met -o, en 
niet met
-report of -summary.
-tmf <filename> Definitiebestand voor de indeling 
van
traceringsberichten
-tp <value> Het zoekpad voor TMF-bestanden. U 
kunt
meerdere paden gebruiken, 
gescheiden met ';'.
-i <value> Het pad naar de provider-image. 
De
overeenkomende PDB bevindt zich 
op de
symboolserver. U kunt meerdere 
paden
gebruiken, gescheiden met ';'.
-pdb <value> Het pad naar de symboolserver. U 
kunt
meerdere paden gebruiken, 
gescheiden met ';'.
-gmt Tijdstempels voor WPP-nettolading 
converteren
naar GMT-tijd
-rl <value> Systeemrapportniveau van 1 tot 5, 
de
standaardwaarde is 1.
-summary [filename] Beknopt tekstrapportbestand. 
Standaard is dit
summary.txt.
-o [filename] Tekstuitvoerbestand. Standaard is 
dumpfile.xml.
-report [filename] Tekstuitvoerrapportbestand. 
Standaard is dit
workload.xml.
-lr Minder beperkend; beste poging 
voor
gebeurtenissen die niet met 
gebeurtenisschema
overeenkomen.
-export [filename] Exportbestand met 
gebeurtenisschema.
Standaardwaarde is schema.man.
[-l] <value [value [...]]> Te verwerken

gebeurtenistraceringslogboekbestand.
-rt <session_name [session_name [...]]> Real-time gegevensbron 
voor een
gebeurtenistraceersessie.

Voorbeelden:
tracerpt logfile1.etl logfile2.etl -o logdump.xml -of XML
tracerpt logbestand.etl -o logdmp.xml -of XML -lr -summary 
logdmp.txt -report logrpt.xml
tracerpt logbestand1.etl logbestand2.etl -o -report
tracerpt logfile.etl counterfile.blg -report logrpt.xml -df 
schema.xml
tracerpt -rt "NT-kernellogboekregistratie" -o logfile.csv -of 
CSV

Belangrijke informatie, tips voor het "tracerpt" commando

Microsoft Windows biedt verschillende hulpmiddelen en mechanismen voor het beheren van gebeurtenislogboeken en het diagnosticeren van systeemproblemen. Hier zijn enkele belangrijke hulpmiddelen: 1. Gebeurtenisviewer: Event Viewer is een ingebouwde Windows-toepassing die gebeurtenissen uit verschillende logboeken weergeeft. U krijgt toegang tot de Logboeken door "eventvwr.msc" in het dialoogvenster Uitvoeren te typen. Hier kunt u logboeken doorzoeken, filteren en gedetailleerde informatie over gebeurtenissen krijgen. 2. Prestatiemonitor: De Prestatiemeter (perfmon.exe) maakt het mogelijk om systeembronnen en prestatiemeteritems in de loop van de tijd te monitoren. U kunt aangepaste gegevensverzamelingen maken en gebeurtenissen diagnosticeren die prestatieproblemen veroorzaken. 3. Betrouwbaarheidsmonitor: De Betrouwbaarheidsmonitor (`perfmon /rel`) biedt een chronologisch overzicht van systeemgebeurtenissen en hun impact op de systeemstabiliteit. Het biedt ook gedetailleerde foutinformatie. 4. Taakbeheer: Taakbeheer (`taskmgr.exe`) maakt realtime monitoring van processen en systeemprestaties mogelijk. U kunt ook toegang krijgen tot het tabblad Prestaties voor gedetailleerde CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkinformatie. 5. PowerShell en Get-WinEvent: PowerShell levert de cmdlet`Get-WinEvent`een krachtige manier om gebeurtenislogboeken op te halen en te filteren. U kunt complexe query's maken om specifieke gebeurtenissen te vinden. 6. Windows Diagnostics Infrastructure (WDI): WDI verzamelt diagnostische gegevens van verschillende componenten van het besturingssysteem. U kunt toegang krijgen tot deze gegevens met behulp van de Diagnostics and Disk Management Tool (`sdclt.exe`). Deze tools bieden verschillende perspectieven en functies voor gebeurtenisbeheer en systeemdiagnostiek in Windows. De keuze hangt af van de specifieke behoeften en het type probleem dat moet worden gediagnosticeerd.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht tracerpt - Tracerpt processen binaire Event Trace zitting logbestanden of real-time streaming instrumenten Event Trace aanbieders en maakt een verslag of een tekst (CSV) bestand een beschrijving van de gebeurtenissen gegenereerd.

HTTP: ... console/nl/163.htm
0.093
33336
Can I also use the file-time software commercially? Die abgerundeten Fenster-Ecken werden bei Windows 11 nicht angezeigt! Questions and answers about hiding Windows desktop icons! After Windows 10/11 update, the desktop icon save positions tool does not work! Can I reactivate the start tiles known from 10 in Windows 11? Help the day of the week is missing in the Windows 11 taskbar? Weather on Windows 11 taskbar? Position vom aktuellen Datum im Kalender einstellen? Does the alternate command prompt work on Windows 11? Wie kann ich die meisten Corona Viren eliminieren?(0)