CD: Viser navnet på eller endrer gjeldende mappe.


... Eksemplene for kommandoen "CD"
... "CD" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "CD"-kommandoen

Kommandoen: "CD" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "CD"

De`CD`kommandoen i Windows Ledetekst brukes til å endre gjeldende arbeidskatalog. Her er noen eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Gå til en bestemt katalog:

CD C:\Eksempel\katalog

Beskrivelse: Denne kommandoen endrer gjeldende arbeidskatalog til "C:\Example\Directory". Eksempel 2: Gå til overordnet katalog:

CD ..

Beskrivelse: Denne kommandoen endrer gjeldende arbeidskatalog til overordnet katalog. Eksempel 3: Bytt tilbake til brukerkatalogen:

CD %HOMEPATH%

Beskrivelse: Dette tilbakestiller gjeldende arbeidskatalog til brukerkatalogen, uavhengig av hvilken stasjon brukerkatalogen er plassert på. Eksempel 4: Lagre gjeldende arbeidskatalog i en variabel:

SET gammel_katalog=%CD%

Beskrivelse: Denne kommandoen lagrer gjeldende arbeidskatalog i miljøvariabelen`%gammel_katalog%`. Eksempel 5: Gå til forrige arbeidskatalog:

CD /D %gammel_katalog%

Beskrivelse: Tidligere lagrede filer lagres her`%gammel_katalog%`brukes til å gå tilbake til forrige arbeidskatalog. Parameteren`/D`lar deg også endre stasjonen. Eksempel 6: Endre arbeidskatalog og koble fra eksisterende stasjonstilkoblinger:

CD /D C:\Ny\katalog

Beskrivelse: Med`/D`stasjonen kan endres. Her endres gjeldende arbeidskatalog til "C:\New\Directory" og eksisterende nettverksstasjonstilkoblinger kobles fra. De`CD`kommandoer er spesielt nyttige når du navigerer i kataloger på kommandolinjen eller når du endrer arbeidskatalogen i batch-skript. Noter det`CD`Ingen stasjonsbokstaver nødvendig hvis du er på samme stasjon der du vil endre arbeidskatalogen.

"CD" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser navnet på, eller endrer gjeldende mappe.

CHDIR [/D] [stasjon:][bane]
CHDIR [..]
CD [/D] [stasjon:][bane]
CD [..]

.. Angir at du vil gå til overordnet mappe.

Skriv CD stasjon: for å vise gjeldende mappe på angitt stasjon.
Skriv CD uten parametere for å vise gjeldende stasjon og mappe.

Bruk bryteren /D til å endre gjeldende stasjon i tillegg til 
gjeldende
mappe for en stasjon.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil CHDIR få følgende 
endringer:

Gjeldende mappestreng er konvertert til å bruke samme forhold 
mellom
små og store bokstaver som på disken. Derfor vil C:\Temp sette 
gjeldende
mappe til C:\Temp hvis dette er slik det ser ut på disken.

CHDIR-kommandoen behandler ikke mellomrom som skilletegn, så det 
er
mulig å bruke CD til en undermappe som inneholder mellomrom uten 
å
omslutte mappenavnet med anførselstegn. Eksempel:

cd \dokumenter og innstillinger\administrator\mine dokumenter

er det samme som:

cd "dokumenter og innstillinger\administrator\mine 
dokumenter"

som tilsvarer hva du måtte ha skrevet hvis utvidelser var 
deaktivert.

Viktig informasjon, tips for "CD"-kommandoen

Når du bruker`CD`kommando i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter du bør huske på: 1. Spesifiser banen riktig: Pass på at du spesifiserer den fullstendige eller relative banen til målkatalogen riktig. Feil i banespesifikasjonen kan føre til uventet oppførsel.

CD C:\Eksempel\katalog

2. Oppmerksomhet på mellomrom: Hvis banen inneholder mellomrom, bør den settes i anførselstegn for å sikre at den tolkes riktig.

CD "C:\Katalog med mellomrom"

3. Overordnet katalog: Banen "`..`" representerer den overordnede katalogen. Du kan bruke den til å flytte opp en katalog.

CD ..

4. Spesielle kataloger: Det er spesielle kataloger som`%HOMEPATH%`for brukerkatalogen. Du kan bruke den til å endre katalogen uten å spesifisere banen eksplisitt.

CD %HOMEPATH%

5. Endre stasjon: Hvis du vil endre stasjonen, legg til eller bruk stasjonsbokstaven med banen`/D`-Bytte om.

CD /D E:\EN\Annen\katalog

6. Bruk variabel: Du kan bruke en variabel til å lagre gjeldende arbeidskatalog og få tilgang til den senere.

SET gammel_katalog=%CD%
CD C:\Ny\katalog
REM ... gjøre noe i den nye katalogen
CD /D %gammel_katalog%

7. UNC-baner og nettverksstasjoner: The`CD`kommandoen kan også brukes med Universal Naming Convention (UNC)-baner for nettverksressurser.

CD \\Server\Utgivelse

8. Feilhåndtering: Sjekk returoppførselen til`CD`kommando, spesielt hvis du bruker den i et skript. En mislykket endring av katalog kan resultere i uventet oppførsel.

CD ukjent_katalog
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Feil ved endring av katalog.
)

Pass på at du vurderer punktene ovenfor for å oppnå ønsket oppførsel når du bruker`CD`kommandoen i Windows-ledeteksten.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje CD - Viser navnet på eller endrer gjeldende mappe.

HTTP: ... console/no/007.htm
0.124
15350

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

Kann ich die Energie Effizienz im kommerziellen Bereich steigern und teilen?

Desktop Programme können unter Windows 10 und 11 nicht gestartet werden, warum?

Plattform für virtuelle Computer auf Windows 11, 10, ... , was ist das?

Can I hide the mouse pointer in Windows 10/11 while typing!

How can I display a folder with many subfolders, (Windows, all)?(0)