ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP CHKNTFS
Viser status for eller endrer diskkontroll ved oppstart.

CHKNTFS volum: [...]
CHKNTFS /D
CHKNTFS /T[:tid]
CHKNTFS /X volum: [...]
CHKNTFS /C volum: [...]

volum Angir stasjonsbokstaven (etterfulgt av et
kolon), monterings-
punktet eller volumnavnet..
/D Gjenoppretter systemet til standard. Alle
stasjoner
kontrolleres ved oppstart, og CHKDSK kjøres på
endrede
stasjoner.
/T:tid Endrer nedtellingstiden for AUTOCHK til det
angitte antall
sekunder. Hvis tiden ikke angis, vises gjeldende
innstilling.
/X Utelukker stasjonen for kontroll ved oppstart.
Utelukkede
stasjoner lagres ikke til neste gang kommandoen
kjøres.
/C Angir at CHKDSK skal kjøres ved neste oppstart.
Chkdsk
kjører hvis stasjonen er endret.

Hvis ingen brytere angis, vil CHKNTFS vise om den angitte
stasjonen er
endret eller planlagt kontrollert ved neste oppstart.C:\WINDOWS>HELP CLS
Tømmer skjermen.

CLSC:\WINDOWS>HELP CMD
Starter en ny forekomst av Windows-kommandotolken

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON
| /V:OFF]
[[/S] [/C | /K] streng]

/C Utfører kommandoen som er angitt av strengen og
terminerer deretter
/K Utfører kommandoen som er angitt av strengen, men blir
værende
/S Modifiserer behandlingen av strengen etter /C eller /K
(se nedenfor)
/Q Slår av echo
/D Deaktiverer utførelsen av AutoRun-kommandoer fra
registret
(se nedenfor)
/A Fører til at utdata fra interne kommandoer til en
datakanal får
ANSI-tegnsett
/U Fører til at utdata fra interne kommandoer til en
datakanal får
Unicode-tegnsett
/T:fg Angir forgrunns- og bakgrunnsfarger (se COLOR /? for mer
informasjon)
/E:ON Aktiverer kommandoutvidelser (se nedenfor)
/E:OFF Deaktiverer kommandoutvidelser (se nedenfor)
/F:ON Aktiverer tegn for fil- og mappenavnefullføring (se
nedenfor)
/F:OFF Deaktiverer tegn for fil- og mappenavnefullføring (se
nedenfor)
/V:ON Aktiverer forsinket utvidelse av miljøvariabler ved bruk
av ! som
skilletegn. Eksempel: /V:ON tillater at !var! utvider
variabelen
var på utførelsestidspunktet. Syntaksen var utvider
variabler ved
inndatatidspunktet, noe som er noe helt annet når den er
i en FOR-
løkke.
/V:OFF Deaktiverer forsinket utvidelse av miljø.

Legg merke til at flere kommandoer som er skilt med
kommandoskilletegnet
"&&" godtas for strengen hvis de står i anførselstegn. Av
kompatibilitetsgrunner er også /X det samme som /E:ON, /Y er det
samme som
/E:OFF og /R er det samme som /C. Alle andre brytere ignoreres.

Hvis /C eller /K er angitt, behandles den gjenværende delen av
kommandolinjen
etter bryteren som en kommandolinje der følgende logikk brukes
ved behandling
av tegn i anførselstegn ("):

1. Hvis alle følgende betingelser oppfylles, beholdes alle
tegn i
anførselstegn på kommandolinjen:

- no /S-bryteren
- nøyaktig to anførselstegn
- ingen spesialtegn mellom de to anførselstegnene,
der spesialtegnet er et av følgende: &<>()@^|
- det er ett eller flere mellomrom mellom
to anførselstegn
- strengen mellom de to anførselstegnene er navnet
på en kjørbar fil.

2. I motsatt fall vil den gamle funksjonen fungere hvis det
første
tegnet er et anførselstegn, og i så fall fjernes det
første tegnet
og det siste anførselstegnet på kommandolinjen, slik at
all tekst
etter siste anførselstegn beholdes.

Hvis /D IKKE ble angitt på kommandolinjen, vil Cmd.exe når den
starter se
etter følgende REG_SZ/REG_EXPAND_SZ registervariabler, og hvis en
av dem
eller begge finnes, vil de kjøres først.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

og/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

Kommandoutvidelser er aktivert som standard. Du kan også
deaktivere
utvidelser ved å starte med bryteren /E:OFF. Du kan aktivere
eller
deaktivere utvidelser for alle oppstarter av Cmd.exe på en maskin
og/eller
brukerøkt ved å sette en av eller begge disse REG_DWORD-verdiene
i
registret ved hjelp av Regedit.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

og/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

til enten 0x1 eller 0x0. Den brukerspesifikke innstillingen
overstyrer
maskininnstillingen. Brytere på kommandolinjen overstyrer
register-
innstillinger.

Kommandoutvidelsene innebærer endringer og/eller ekstra
funksjonalitet i
følgende kommandoer:

DEL eller ERASE
COLOR
CD eller CHDIR
MD eller MKDIR
PROMPT
PUSHD
POPD
SET
SETLOCAL
ENDLOCAL
IF
FOR
CALL
SHIFT
GOTO
START (inkluderer også endringer på ekstern kommandostarting)
ASSOC
FTYPE

For spesifikke detaljer, skriver du kommandonavn /?.

Forsinket utvidelse av miljøvariabler er IKKE aktivert som
standard. Du kan
aktivere eller deaktivere forsinket utvidelse av miljøvariabler
for en
bestemt kjøring av Cmd.exe med bryterne /V:ON eller /V:OFF. Du
kan aktivere
eller deaktivere forsinket utvidelse for all starting av Cmd.exe
på en
maskin og/eller brukerøkt ved å sette en av eller begge disse
REG_DWORD-
verdiene i registret ved hjelp av Regedit.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

og/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

til enten 0x1 eller 0x0. Brukerspesifikke innstillinger
overstyrer maskin-
innstillinger. Brytere på kommandolinjen overstyrer
registerinnstillinger.

Hvis forsinket utvidelse av miljøvariabler er aktivert, kan et
utropstegn
brukes til å indikere verdien av en miljøvariabel under kjøring.

Du kan aktivere eller deaktivere fullføring av filnavn for en
bestemt
kjøring av Cmd.exe med bryterne /F:ON eller /F:OFF. Du kan
aktivere eller
deaktivere fullføring for alle kjøringer av Cmd.exe på en maskin
og/eller
brukerøkt ved å sette en av eller begge disse REG_DWORD-verdiene
i registret
ved hjelp av Regedit.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

og/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

med den heksadesimale verdien til et kontrolltegn som skal
brukes, til en
bestemt funksjon (for eksempel: 0x4 er Ctrl+D, og 0x6 er Ctrl+F).
Brukerspesifikke innstillinger overstyrer maskininnstillinger.
Brytere på
kommandolinjen overstyrer registerinnstillinger.

Hvis fullføring er aktivert med bryteren /F:ON, vil de to
kontrolltegnene
som brukes bli Ctrl+D for fullføring av mappenavn, og Ctrl+F for
filnavn.
Hvis du vil deaktivere et bestemt fullføringstegn i registret,
bruker du
verdien for mellomrom (0x20), siden det ikke er et gyldig
kontrolltegn.

Fullføring aktiveres når du skriver inn ett av de to
kontrolltegnene.
Fullføringsfunksjonen tar banestrengen til venstre for markøren
og legger
et jokertegn til det hvis det ikke allerede finnes, og bygger opp
en liste
over aktuelle baner. Deretter vises den første aktuelle banen.
Hvis ingen
baner er aktuelle, lyder et pip og ingenting vises. Deretter vil
gjentatte
trykk av det samme kontrolltegnet bla gjennom listen over
aktuelle baner.
Hvis Skift trykkes sammen med kontrolltegnet, blir det bladd
gjennom bak-
lengs. Hvis du redigerer linjen og trykker kontrolltegnet igjen,
vil den
lagrede listen over aktuelle baner bli forkastet, og en ny liste
vil bli
generert. Det samme skjer hvis du bytter mellom fil- og
mappenavnfullføring.
Den eneste forskjellen mellom de to kontrolltegnene er at
filfullførings-
tegnet viser både aktuelle fil- og mappenavn, mens
mappefullføringstegnet
bare viser aktuelle mappenavn. Hvis filfullføring brukes på en av
de
innebygde mappekommandoene (CD, MD eller RD), brukes
mappefullføring.

Fullføringskoden behandler filnavn som inneholder mellomrom eller
andre
spesialtegn riktig, ved å sette anførselstegn rundt den aktuelle
banen.
Hvis du går bakover, og deretter starter fullføringen fra inne i
en linje,
vil teksten til høyre for markøren der fullføringen ble aktivert,
bli
forkastet.

De spesielle tegnene som krever anførselstegn er:
<mellomrom>
&()[]{}^=;!'+,`~
GOTO : HELP COLOR

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje CHKNTFS - Viser eller endrer status for oppstartkontroll av disken.

HTTP: ... console/no/011.htm
0.171
18877

Windows 11's taskbar is worse than that of Windows 10!

 /

Select folder from List View enable, disable?

 /

Ausblenden der Titelleiste und Menü, verschieben des Fensters durch Ziehen am Hintergrund!

 /

Can I see all shared directorys on Windows-10/11 Home and Pro?

 /

Modify the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

Difference between input and output device?

 /

Ist dropbox.com kostenlos und sinnvoll?

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /

How can I burn a BIN image file?

 /