FTYPE: Viser eller endrer filtyper som brukes i filtypetilknytninger.


... Eksemplene for kommandoen "FTYPE"
... "FTYPE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "FTYPE"-kommandoen

Kommandoen: "FTYPE" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "FTYPE"

De`FTYPE`kommandoen i Windows-ledeteksten brukes til å angi filtypetilknytninger for spesifikke filutvidelser. Her er noen eksempler: Eksempel 1: Se gjeldende filtypetilknytninger:

FTYPE

Beskrivelse: Denne kommandoen viser alle gjeldende filtypetilknytninger. En liste over filutvidelser og deres tilknyttede utførere vises. Eksempel 2: Vis filtypetilknytning for en bestemt utvidelse:

FTYPE .txt

Beskrivelse: Viser gjeldende filtypetilknytning for filtypen ".txt". Du vil se hvilket utførelsesprogram denne utvidelsen er tildelt. Eksempel 3: Endre filtypetilknytning for en utvidelse:

FTYPE .txt=notepad.exe

Beskrivelse: Endrer assosiasjonen for filtypen ".txt" og tildeler programmet "notepad.exe" til den. Dette vil åpne tekstdokumentet med Notisblokk. Eksempel 4: Slett filtypetilknytning for en utvidelse:

FTYPE .txt=

Beskrivelse: Sletter assosiasjonen for filtypen ".txt". Windows vil ikke lenger forsøke å automatisk åpne et bestemt program med filer med denne utvidelsen. Eksempel 5: Legg til filtypetilknytning for en utvidelse:

FTYPE .xyz=min søknad.exe

Beskrivelse: Legger til en ny assosiasjon for filtypen ".xyz" og tilordner det kjørbare programmet "MyApp.exe" til den. Eksempel 6: Lagre alle filtypetilknytninger til en tekstfil:

FTYPE > Filtypetilknytninger.txt

Beskrivelse: Lagrer alle gjeldende filtypeassosiasjoner til en tekstfil kalt "filetype associations.txt". Filen inneholder informasjon om hvilke filtyper enkelte filutvidelser er tildelt. Det er viktig å merke seg at endring av filtypetilknytninger påvirker måten Windows åpner filer på. Det bør gjøres med forsiktighet, og det er tilrådelig å kjenne til standardtilordningene før du gjør endringer. Eksemplene ovenfor er forenklet og ment å demonstrere grunnleggende bruk av`FTYPE`å vise. Det er alltid en god idé å ha full hjelp`FTYPE /?`å konsultere for å se alle tilgjengelige alternativer og detaljer.

"FTYPE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser eller endrer filtyper brukt i filtilknytninger.

FTYPE [filtype[=[åpningsKommandoStr]]]

filtype Angir filtypen som skal undersøkes eller 
endres
åpningsKommandoStr Angir hvilken åpningskommando som skal 
brukes ved
kjøring av denne filtypen.

Skriv FTYPE uten parametere for å vise hvilke filtyper som har 
definerte
åpningskommandostrenger. FTYPE startes med en filtype, og viser
gjeldende åpningskommandostreng for denne filtypen.
Om du bare angir filtype uten noen åpningskommandostreng, vil 
FTYPE-
kommandoen slette åpningskommandostrengen for denne filtypen.
Inne i en åpen kommandostreng blir %0 eller %1 erstattet med 
filnavnet
som kjøres gjennom tilknytningen. %* gir alle parametere, %2
gir første parameter, %3 den andre parameteren, osv. %~n gir 
alle
gjenværende parametere fra og med parameter n, hvor n kan være et 
tall
i intervallet fra 2 til 9. Eksempel:

ASSOC .pl=PerlScript
FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

lar deg starte et Perl-skript på følgende måte:

skript.pl 1 2 3

Du kan eliminere nødvendigheten av å skrive inn utvidelsene med
følgende kommando:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Skriptet vil da startes på følgende måte:

skript 1 2 3

Viktig informasjon, tips for "FTYPE"-kommandoen

Når du bruker`FTYPE`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Konsekvens på filtilknytning: The`FTYPE`kommando endrer assosiasjonen mellom filtyper og de tilsvarende programmene som brukes til å åpne disse filtypene. Å legge til, endre eller slette assosiasjoner kan føre til at filer åpnes på uventede måter. 2. Tillatelser: Endring av filtypetilknytninger krever administrative rettigheter. Pass på at du kjører kommandoprompt som administrator. 3. Syntaks i batchfiler: Hvis du har`FTYPE`kommando i en batchfil, må du`%`-tegn med`%%`erstatning. For eksempel:`FTYPE .txt=notepad.exe`blir`FTYPE .txt=notepad.exe`i en batch-fil. 4. Forsiktig syntaks: Vær oppmerksom på riktig syntaks for å legge til, endre eller slette filtypetilknytninger. Feil syntaks kan forårsake feil eller endre tilordninger uventet.

FTYPE .txt=notepad.exe   (Riktig)
FTYPE .txt notepad.exe   (stemmer ikke)

5. Spesifiser riktig program: Pass på at du oppgir hele banen til det kjørende programmet eller at programmet er inkludert i systembanene.

FTYPE .txt=C:\sti\til\din\program.exe

6. Sjekk eksisterende tilordninger: Før du legger til en ny tilordning eller endrer en eksisterende, bør du se gjennom gjeldende tilordninger for å sikre at du ikke gjør noen uønskede endringer.

FTYPE

7. Gjenopprett standardinnstillinger: Hvis du har gjort endringer og har problemer, kan du prøve å gjenopprette standardinnstillingene. Vær oppmerksom på at dette vil tilbakestille de opprinnelige innstillingene.

FTYPE exefile="%1" %*

8. Registerredigering: I Windows er filtypetilknytninger også lagret i registret. Du kan bruke Registerredigering (`regedit`) for å gjøre detaljerte endringer. Vær imidlertid oppmerksom på at registerendringer bør gjøres nøye. 9. Omstart kreves: I noen tilfeller vil endringer i filtypetilknytninger ikke tre i kraft før systemet er startet på nytt. 10. Bruk med forsiktighet: Legge til eller endre filtypetilknytninger bør gjøres med forsiktighet, da dette kan føre til at filer ikke kan åpnes ordentlig eller åpnes av et uønsket program. Det er alltid lurt å ta sikkerhetskopi og være sikker på effekten endringene vil ha før du gjør dem`FTYPE`benyttes. Vær også oppmerksom på at mange brukere sjelden trenger disse kommandoene fordi de fleste filtilknytninger kan kontrolleres gjennom det grafiske brukergrensesnittets filtilknytningssystem i Windows.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje FTYPE - Viser eller endrer filtyper som brukes i filtypetilknytninger.

HTTP: ... console/no/034.htm
0.109
19536

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

Wozu das automatische Anpassen der Windows Energie-Optionen?

Deaktivieren der Vorschau in der Taskleiste von Windows 10/11, aber wie?

How to Create a Diagonal Text in Word (rotated)!

Can I remove the annoying vermin from my Windows desktop?

MS-Excel can calculate Euro or US Dollar sum, but how?(0)