MODE: Konfigurerer en systemenhet.


... Eksemplene for kommandoen "MODE"
... "MODE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "MODE"-kommandoen

Kommandoen: "MODE" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "MODE"

De`MODE`kommando i Windows Ledetekst brukes til å konfigurere systemenheter og innstillinger. Her er noen eksempler på bruk av`MODE`-Kommando: Eksempel 1: Vis COM-portinnstillinger:

MODE COM1

Beskrivelse: Viser gjeldende innstillinger for COM1-porten, for eksempel overføringshastighet, paritet og databiter. Eksempel 2: Endre COM-portinnstillinger:

MODE COM2:9600,N,8,1

Beskrivelse: Endrer COM2-portinnstillingene til en overføringshastighet på 9600, ingen paritet, 8 databiter og 1 stoppbit. Eksempel 3: Vis LPT-portinnstillinger:

MODE LPT1

Beskrivelse: Viser gjeldende innstillinger for LPT1-porten, for eksempel skrivermodus og papirstørrelse. Eksempel 4: Endre LPT-portinnstillinger:

MODE LPT2:COMPAT

Beskrivelse: Endrer LPT2-portinnstillingene til kompatibilitetsmodus. Eksempel 5: Aktiver/deaktiver seriell mus:

MODE COM1: BAUD=1200 PARITY=N DATA=8 STOP=1

Beskrivelse: Aktiverer eller deaktiverer den serielle musen på COM1-porten ved å angi overføringshastighet, paritet, databiter og stoppbiter. Eksempel 6: Visning av aktive tilkoblinger:

MODE

Beskrivelse: Viser en liste over aktive enheter og deres innstillinger. Eksempel 7: Endre kodesiden:

MODE CON CP PREP=((850) CON)

Beskrivelse: Endrer konsollens kodesideoppsett til 850. Vær oppmerksom på at de nøyaktige alternativene og tilgjengeligheten deres kan variere avhengig av versjonen av Windows. Det er lurt å søke hjelp av`MODE`kommando for å sjekke alternativer som er spesifikke for din versjon av Windows. For å vise hjelp kan du bruke følgende kommando:

MODE /?

Bruken av`MODE`krever vanligvis administrative rettigheter, spesielt når det gjelder å endre portinnstillinger eller lignende konfigurasjoner.

"MODE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Konfigurerer systemenheter.

Seriell port: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] 
[STOP=s]
[to=on|off] [xon=on|off] 
[odsr=on|off]
[octs=on|off] [dtr=on|off|hs]
[rts=on|off|hs|tg] 
[idsr=on|off]

Enhetsstatus: MODE [enhet] [/STATUS]

Omadresser utskrift: MODE LPTn[:]=COMm[:]

Velg tegntabell: MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Tegntabellstatus: MODE CON[:] CP [/STATUS]

Visningsmodus: MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Tegnhastighet: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

Viktig informasjon, tips for "MODE"-kommandoen

Når du bruker`MODE`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Administratorrettigheter: Mange`MODE`-Kommandoer krever administrative rettigheter, spesielt når du får tilgang til systemenheter eller innstillinger. Pass på at du kjører ledetekst som administrator hvis du vil endre innstillinger som krever administratorrettigheter. 2. Windows-versjon: De tilgjengelige alternativene og deres funksjoner kan variere avhengig av Windows-versjonen. Det er viktig å sørge for at alternativene du vil bruke støttes av den spesifikke versjonen av Windows. Du kan sjekke dette ved å bruke hjelpen`MODE /?`du ringer. 3. COM-portinnstillinger: Når du endrer COM-portinnstillinger, må du sørge for at innstillingene du velger samsvarer med behovene til enheten eller applikasjonen din. Dette inkluderer parametere som overføringshastighet, paritet, databiter og stoppbiter. 4. LPT-portinnstillinger: I likhet med COM-porter må endringer i LPT-portinnstillingene ta hensyn til behovene til skriveren eller andre tilkoblede enheter. 5. Endringer av kodesiden: Endring av kodesiden påvirker måten tegn vises i ledeteksten. Sørg for at kodesiden du velger samsvarer med applikasjonens språk- eller tegnkrav. 6. Standard mus Aktiver/Deaktiver: Den`MODE`kommandoen kan også brukes til å aktivere eller deaktivere seriemus. Merk at dette kanskje ikke er aktuelt i moderne systemer da seriemus ikke lenger er i utbredt bruk. 7. Generell syntaks: Den generelle syntaksen til`MODE`kommandoen er`MODE [Gerät] [Einstellungen]`. Den nøyaktige syntaksen og tilgjengelige alternativer kan variere. For å sjekke alternativene som er spesifikke for din versjon av Windows, bruk kommandoen`MODE /?`. 8. Sikkerhet: Det bør utvises forsiktighet når du endrer innstillinger, spesielt på systemnivå. Sørg for at du forstår virkningen av endringene og ikke endre sikkerhetsrelaterte innstillinger uten grunn. 9. Test: Før du gjør omfattende endringer med`MODE`kommando, er det tilrådelig å først verifisere endringene i et testmiljø for å unngå uønskede effekter på systemet. 10. Dokumentasjon: Hvis du`MODE`i skript eller konfigurasjonsfiler er det viktig å dokumentere alternativene og endringene som brukes for å lette vedlikehold og forståelse. Bruken av`MODE`krever et visst nivå av forståelse av de spesifikke konfigurasjonene du ønsker å gjøre, samt forsiktighet med potensiell innvirkning på systemet ditt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje MODE - Konfigurerer en systemenhet.

HTTP: ... console/no/042.htm
0.218
12617
Forward and backward with the keyboard? Kann ich den alten Taskmanager unter Windows 11 22H2 verwenden? Open a new tab in the Quad-Explorer from the Explorer (same instance)! Ordnergrößen ohne Unterstrich (Verzeichnisgröße unter MS-Windows-OS)? Which is better, 1920x1080, 1920x1200 or 1680x1050? Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (11,10,8.1,7)? Transfer, Reset the Explorer View settings of columns in Q-Dir, how to? Enable or Disable Microsoft Windows Firewall? How can I start a batch file every time I start my computer? Difference between laser and ink printers?(0)