ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SET
Viser, angir eller fjerner miljøvariablene i Cmd.exe.

SET [variabel=[streng]]

variabel Angir navnet på miljøvariabelen.
streng Angir tegnene som skal tilordnes variabelen.

Skriv SET uten parametere for å vise gjeldende miljøvariabler.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil SET få følgende
endringer:

En SET-kommando som startes med bare et variabelnavn, uten
likhetstegn eller
verdi, vil vise verdien for alle variabler med et prefiks som
passer med
navnet gitt til SET-kommandoen. Eksempel:

SET P

viser alle variabler som begynner med bokstaven P

SET-kommandoen vil sette ERRORLEVEL til 1 hvis variabelnavnet
ikke finnes i
gjeldende miljø.

SET-kommandoen vil ikke tillate et likhetstegn som en del av
navnet på en
variabel.

To nye brytere er lagt til SET-kommandoen:

SET /A uttrykk
SET /P variabel=[spørrestreng]

Bryteren /A angir at strengen på høyre side av likhetstegnet er
et numerisk
uttrykk som skal analyseres. Uttrykksanalysatoren er ganske
enkel, og støtter
følgende operasjoner, vist i synkende prioritet:

() - gruppering
! ~ - - monooperatorer
* / % - aritmetiske operatorer
+ - - aritmetiske operatorer
<< >> - logisk skift
& - bitvis og
^ - bitvis eksklusiv eller
| - bitvis eller
= *= /= %= += -= - tilordning
&= ^= |= <<= >>=
, - uttrykksseparator

Hvis du bruker noen av de logiske eller modulus-operatorene, må
du omslutte
uttrykksstrengen med anførselstegn. Alle ikke-numeriske strenger
i uttrykket
behandles som miljøvariabelnavn hvor verdiene blir konvertert til
tall før de
brukes. Hvis et miljøvariabelnavn er angitt men ikke definert i
gjeldende
miljø, vil verdien null benyttes. Dette tillater deg å utføre
aritmetiske
operasjoner med miljøvariabelverdier uten å måtte skrive inn
mange %-tegn for
å hente verdiene. Hvis SET /A utføres fra kommandolinjen utenfor
et kommando-
skript, vil den endelige verdien av uttrykket vises.
Tilordningsoperatoren
krever et miljøvariabelnavn på venstre side av
tilordningsoperatoren.
Numeriske verdier er desimaltall med mindre de inneholder et
prefiks med 0x
for heksadesimale tall eller 0 for oktale tall. Slik er 0x12 det
samme som
18, som igjen er det samme som 022. Legg merke til at den oktale
notasjonen
kan vøre litt forvirrende: 08 og 09 er ikke gyldige tall, fordi 8
og 9 ikke
er gyldige oktale tall.

Bryteren /P lar deg angi verdien for en variabel fra en
inndatalinje som
angis av brukeren. Viser den angitte spørrestreng før
inndatalinjen leses.
Spørrestreng kan være tom.

Utskifting av miljøvariabler har følgende forbedringer:

%PATH:str1=str2%

Dette utvider miljøvariabelen PATH ved å bytte ut hvert tilfelle
av "str1" i
det utvidede resultatet med "str2". "Str2" kan være en tom streng
for på en
effektiv måte å slette alle tilfeller av "str1" fra de utvidede
utdataene.
"Str1" kan begynne med en stjerne (*), og vil da gi treff på alt
fra
begynnelsen av de utvidede utdataene til det første tilfellet av
resten av
str1.

Understrenger for en utvidelse kan også angis.

%PATH:~10,5%

Dette utvider miljøvariabelen PATH, og bruker deretter bare de 5
tegnene som
begynner ved det 11. tegnet (10 fra begynnelsen) i det utvidede
resultatet.
Hvis lengden ikke angis, brukes som standard resten av
variabelverdien. Hvis
et av tallene (avstand eller lengde) er negativt, er tallet som
brukes,
lengden på miljøvariabelverdien lagt til den angitte avstanden
eller lengden.

%PATH:~-10%

Dette tar ut de siste 10 tegnene fra PATH-variabelen.

%PATH:~0,-2%

Dette tar ut alle unntatt de 2 siste tegnene i PATH-variabelen.

Til slutt, støtte for forsinket utvidelse av miljøvariabler er
lagt til.
Denne støtten er alltid deaktivert som standard, men kan
aktiveres med
kommandolinjebryteren /V for Cmd.exe. Se CMD /?.

Forsinket utvidelse av miljøvariabler er nytting for å komme
rundt
begrensningene for gjeldende utvidelse, som forekommer når en
tekstlinje
leses, ikke når den kjøres. Følgende eksempel demonstrerer
problemet med
umiddelbar variabelutvidelse:

set VAR=før
if %VAR% == "før" (
set VAR=etter
if %VAR% == "etter" @echo Hvis du ser dette, virket det.
)

Dette vil aldri vise meldingen, siden %VAR% i BEGGE IF-setningene
byttes
når den første IF-setningen leses, fordi det logisk inkluderer
innholdet
i IF-setningen, som er en sammensatt setning. IFen inne i den
sammensatte
setningen sammenligner i virkeligheten "før" med "etter", og
disse vil aldri
bli like. På samme måte vil heller ikke dette eksemplet virke som
forventet:

set LIST=
for %i in (*) do set LIST=%LIST% %i
echo %LIST%

Dette fordi den IKKE vil bygge opp noen liste over filer i
gjeldende mappe,
men i stedet bare sette LIST-variabelen til den siste filen som
ble funnet.
Dette er fordi %LIST% bare utvides én gang når FOR-setningen
leses, og på
det tidspunktet er LIST-variabelen tom. Den FOR-løkken som
faktisk kjøres i
dette tilfellet er:

for %i in (*) do set LIST= %i

som stadig tilordner LIST navnet på den siste filen som ble
funnet.

Forsinket utvidelse av miljøvariabler lar deg bruke et annet tegn
(utropstegn)
for å utvide miljøvariabler under kjøring. Hvis forsinket
utvidelse av miljø-
variabler er aktivert, må eksemplene ovenfor skrives på denne
måten for at det
skal virke slik det var tenkt:

set VAR=før
if %VAR% == "før" (
set VAR=etter
if "!VAR!" == "etter" @echo Hvis du ser dette, virket
det.
)

set LIST=
for %i in (*) do set LIST=!LIST! %i
echo %LIST%

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, finnes det flere dynamiske
miljøvariabler
som kan utvides, men som ikke finnes i listen over variabler som
vises av SET.
Disse variabelverdiene beregnes dynamisk hver gang verdien til
variablene
utvides. Hvis brukeren eksplisitt definerer en variabel med en av
disse
navnene, vil den definisjonen overstyre de dynamiske beskrevet
nedenfor:

%CD% - Utvider til strengen som inneholder gjeldende mappe.

%DATE% - Utvider til gjeldende dato med samme format som DATE.

%TIME% - Utvider til gjeldende klokkeslett med samme format som
TIME.

%RANDOM% - Utvider til et tilfeldig desimaltall mellom 0 og
32767.

%ERRORLEVEL% - Utvider til gjeldende ERRORLEVEL-verdi.

%CMDEXTVERSION% - Utvider til versjonsnummeret for gjeldende
kommando-
prosessorutvidelser.

%CMDCMDLINE% - Utvider til den opprinnelige kommandolinjen som
startet
kommandoprosessoren.C:\WINDOWS>HELP SETLOCAL
Starter lokal definisjon av miljøendringer i en satsvis fil.
Miljøendringer
som gjøres etter SETLOCAL, gjelder bare den satsvise filen.
ENDLOCAL må brukes
til å gjenopprette tidligere innstillinger. Når slutten på en
satsvis fil nås,
kjøres en implisitt ENDLOCAL for eventuelt utestående SETLOCAL-
kommandoer som
er kjørt av den satsvise filen.

SETLOCAL

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, får SETLOCAL følgende
endringer:

Kommandoen SETLOCAL for satsvise filer, godtar nå valgfrie
argumenter:
ENABLEEXTENSIONS / DISABLEEXTENSIONS
aktiver eller deaktiver utvidelser for
kommandoprosessoren.
Se CMD /? for detaljer.
ENABLEDELAYEDEXPANSION / DISABLEDELAYEDEXPANSION
aktiver eller deaktiver forsinket utvidelse av
miljøvariabler.
Se SET /? for detaljer.
Disse endringene varer inntil en motsvarende ENDLOCAL-kommando,
uansett
innstillinger før SETLOCAL-kommandoen.

SETLOCAL-kommandoen vil sette ERRORLEVEL-verdien hvis den får
argumenter.
Den vil være 0 hvis en av de to gyldige argumentene er gitt,
ellers 1.
Du kan bruke dette i satsvise skript til å finne ut om filtypene
er
tilgjengelige, ved hjelp av følgende teknikk:

VERIFY OTHER 2>nul
SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS
IF ERRORLEVEL 1 echo Kan ikke aktivere utvidelser

Dette virker fordi SETLOCAL IKKE satte ERRORLEVEL-verdien på
gamle versjoner
av Cmd.exe. Kommandoen VERIFY med et ugyldig argument
initialiserer verdien
til ERRORLEVEL til en verdi som ikke er null.C:\WINDOWS>HELP SHIFT
Endrer plasseringen av erstattelige parametere i en satsvis fil.

SHIFT [/n]

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, støtter SHIFT-kommandoen
bryteren /n,
som lar kommandoen starte skiftingen ved det n-te argumentet,
hvor n kan være
mellom null og åtte. Eksempel:

SHIFT /2

Dette skifter %3 til %2, %4 til %3 osv., og gjør ingenting med %0
og %1.
GOTO : HELP SORT

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje SET - Viser, angir eller fjerner Windows-miljøvariabler.

HTTP: ... console/no/058.htm
0.421
16852

Can I use the stopwatch as a teacher for classwork!

 /

For drives, show the letter before the name in the file explorer!

 /

Cortana window cannot be closed in Windows 10 / 11?

 /

Turn-Off or -On the Auto Updates in MS Office!

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10 / 11!

 /

What are audio devices?

 /

Icon Size Save Enable on all MS Windows OS!

 /

You need for the safe deletion of hard disks a fast Tool?

 /

Remote desktop settings in Windows 11!

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Starten von Programmen mit verschiedenen Prioritätsklassen, aber wie?

 /

Monitor status, temperature, status of the hard drives SSD, HHD, ...?

 /