ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FINDSTR
Wyszukuje ciagów w plikach.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O]
[/P] [/F:plik]
[/C:ciag] [/G:ciag] [/D:lista katalogów] [/A:atrybuty
kolorów]
[/OFF[LINE]] ciagi [[dysk:][sciezka]nazwapliku[ ...]]

/B Dopasowuje wzorzec, jezeli znajduje sie na poczatku
wiersza.
/E Dopasowuje wzorzec, jezeli znajduje sie na koncu
wiersza.
/L Traktuje ciagi wyszukiwania jako literaly.
/R Traktuje ciagi wyszukiwania jako wyrazenia
regularne.
/S Wyszukuje pasujace pliki w katalogu biezacym i we
wszystkich
podkatalogach.
/I Okresla wyszukiwanie bez uwzgledniania wielkosci
liter.
/X Drukuje wiersze pasujace dokladnie.
/V Drukuje tylko wiersze, które nie zawieraja
dopasowania.
/N Drukuje numer wiersza przed kazdym pasujacym
wierszem.
/M Drukuje tylko nazwe pliku, jezeli zawiera on
dopasowanie.
/O Drukuje przesuniecie, w znakach, przed kazdym
pasujacym wierszem.
/P Pomija pliki zawierajace znaki niedrukowalne.
/OFF[LINE] Nie pomija plików z ustawionym atrybutem
przesuniecia.
/A:atryb. Okresla atrybut koloru za pomoca dwóch cyfr
szesnastkowych.
Patrz polecenie "color /?"
/F:plik Czyta liste plików z okreslonego pliku (/ oznacza
konsole).
/C:ciag Uzywa okreslonego ciagu wyszukiwania jako literalu.
/G:plik Pobiera ciagi wyszukiwania z okreslonego pliku
(/ oznacza konsole).
/D:kat. Przeszukuje katalogi, nazwy których, rozdzielone
przecinkami,
zostaly okreslone.
ciagi Tekst do odszukania.
[dysk:][sciezka]nazwapliku
Okresla plik lub pliki do przeszukania.

Uzyj spacji do oddzielenia kilku ciagów wyszukiwania, o ile
argument nie
zostanie poprzedzony przelacznikiem /C. Na przyklad, polecenie
'FINDSTR "witam wszystkich" x.y' odszuka ciagów "witam" lub
"wszystkich"
w pliku x.y. Polecenie 'FINDSTR /C:"witam wszystkich" x.y'
odszuka ciagu
"witam wszystkich" w pliku x.y.

Szybka pomoc na temat wyrazen regularnych:
. Symbol wieloznaczny: dowolny znak
* Powtórzenie: zero lub wiecej wystapien poprzedniego
znaku lub klasy
^ Pozycja w wierszu: poczatek wiersza
$ Pozycja w wierszu: koniec wiersza
[klasa] Klasa znaków: dowolny znak z zestawu
[^klasa] Odwrócona klasa: dowolny znak nie nalezacy do zestawu
[x-y] Zakres: dowolny znak z okreslonego zakresu
\x Znak ucieczki: literalne uzycie metaznaku x
\<xyz pozycja w wyrazie: poczatek wyrazu
xyz\> pozycja w wyrazie: koniec wyrazu

Pelne informacje na temat wyrazen regularnych polecenia FINDSTR
mozna znalezc
w podreczniku polecen dostepnym online.
EXAMPLE

findstr beispiel


findstr "windows" wini.ini

tree | findstr win
C:\WINDOWS>HELP FOR
Wykonuje okreslone polecenie dla wszystkich plików ze zbioru
plików.

FOR %zmienna IN (zbiór) DO polecenie [parametry_polecenia]

%zmienna Okresla jednoliterowy parametr wymienny.
(zbiór) Okresla zbiór - jeden lub kilka plików. Uzywanie
symboli
wieloznacznych jest dozwolone.
polecenie Okresla polecenie, które ma byc wykonane dla kazdego
pliku.
parametry_polecenia
Okresla parametry lub opcje dla okreslonego
polecenia.

Aby uzyc polecenia FOR w programie wsadowym, wpisz %%zmienna
zamiast
%zmienna. W nazwach zmiennych rozróznia sie male i wielkie
litery,
tak wiec %i rózni sie od %I

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen obslugiwane sa nastepujace
dodatkowe
formy polecenia FOR:

FOR /D %zmienna IN (zbiór) DO polecenie [parametry-polecenia]

Jesli "zbiór" zawiera symbole wieloznaczne, to maja byc
poszukiwane
odpowiednie nazwy katalogów, a nie nazwy plików.

FOR /R [[dysk:]sciezka] %zmienna IN (zbiór) DO polecenie
[parametry-polecenia]

Wedruje po drzewie katalogów poczynajac od katalogu
[dysk:]sciezka,
wykonujac polecenie FOR w kazdym katalogu tego drzewa.
Jesli po /R nie podano zadnego katalogu, to uzywany jest
katalog biezacy.
Jesli "zbiór" jest okreslony tylko przez pojedynczy znak
kropki (.), to
polecenie wyliczy tylko zawartosc drzewa katalogów.

FOR /L %zmienna IN (poczatek,krok,koniec) DO polecenie
[parametry-polecenia]

W tym przypadku zbiór jest ciagiem liczb od wartosci
"poczatek" do wartosci
"koniec", zmieniajacych sie o wartosc "krok". Tak wiec
(1,1,5) generuje
ciag 1 2 3 4 5, a (5,-1,1) generuje ciag (5 4 3 2 1)

FOR /F ["opcje"] %zmienna IN (zbiórplików) DO polecenie
[parametry-polecenia]
FOR /F ["opcje"] %zmienna IN ("ciag") DO polecenie [parametry-
polecenia]
FOR /F ["opcje"] %zmienna IN ('polecenie') DO polecenie
[parametry-polecenia]

lub, jesli obecna jest opcja usebackq:

FOR /F ["opcje"] %zmienna IN (zbiórplików) DO polecenie
[parametry-polecenia]
FOR /F ["opcje"] %zmienna IN ('ciag') DO polecenie [parametry-
polecenia]
FOR /F ["opcje"] %zmienna IN (`polecenie`) DO polecenie
[parametry-polecenia]

zbiórplików jest jedna lub wieloma nazwami plików. Kazdy plik
jest
otwierany, odczytywany i przetwarzany przed przejsciem do
nastepnego
pliku z tego zbioru. Przetwarzanie polega na odczytaniu
pliku, podzieleniu
go na poszczególne wiersze tekstu i podzieleniu kazdego
wiersza na zero
lub wiecej leksemów. Wówczas wywolywana jest glówne polecenie
petli,
przy czym jako wartosci zmiennych sa przypisywane ciagi
znalezionych
leksemów. Domyslnie opcja /F przekazuje pierwszy oddzielony
spacja leksem
z pierwszego wiersza kazdego pliku. Puste wiersze sa
pomijane. Mozna
zmienic domyslny sposób podzialu wierszy okreslajac
opcjonalny parametr
"opcje". Jest to ciag umieszczony w cudzyslowie, który
zawiera jedno
lub wiecej slów kluczowych okreslajacych rózne parametry
podzialu.
Dostepne sa nastepujace slowa kluczowe:

eol=c - okresla znak komentarza konca wiersza
(tylko jeden)
skip=n - okresla liczbe wierszy do pominiecia na
poczatku
pliku.
delims=xxx - okresla zestaw ograniczników. Zastepuje
domyslny
zestaw ograniczników (spacje i
tabulator).
tokens=x,y,m-n - okresla tokeny, które maja byc
przekazywane
z kazdego wiersza do glównego polecenia
w kazdej
iteracji. Spowoduje to przydzielenie
dodatkowych
nazw zmiennych. m-n oznacza zakres,
czyli tokeny
od m-tego do n-tego. Jesli ostatni znak
ciagu
tokens= jest gwiazdka, wówczas
przydzielana jest
dodatkowa zmienna, która otrzymuje
pozostaly tekst
z wiersza po przydzieleniu ostatniego
tokenu.
usebackq - okresla, czy wymuszane sa nowe
semantyki,
gdzie ciag w odwrotnych apostrofach
jest wykonywany
jako polecenie, a ciag w apostrofach
jest literalem
polecenia i zezwala na uzycie
cudzyslowów dla nazw
plików w zbiórplików.

Przyklady, które moga pomóc:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (mójplik.txt) do @echo
%i %j %k

analizuje kazdy wiersz w pliku mójplik.txt, ignorujac wiersze
rozpoczynajace sie od srednika, przekazuje drugi i trzeci
token z kazdego
wiersza do glównego polecenia, z tokenami rozdzielonymi
przecinkami i/lub
spacjami. Zauwaz, ze dla glównego polecenia odwolanie
instrukcji %i
pobiera drugi token, %j trzeci token, a %k pobiera wszystkie
pozostale
tokeny po trzecim. Dla nazw plików zawierajacych spacje,
nalezy stosowac
cudzyslowy. Aby uzywac cudzyslowów w ten sposób, nalezy
równiez uzyc
opcji usebackq, bo w przeciwnym razie cudzyslowy beda
interpretowane do
analizy jako ciag literalny.

%i jest deklarowane jawnie w instrukcji, a %j i %k sa jawnie
deklarowane poprzez opcje tokens=. Mozna okreslic do 26
tokenów za pomoca
wiersza tokens=, nie próbujac zadeklarowania zmiennej
wiekszej niz litera
'z' lub 'Z'. Pamietaj, ze zmienne FOR sa jednoliterowe,
uwzgledniaja
wielkosc liter, sa globalne i nie mozna miec ich aktywnych
wiecej niz 52
w tym samym czasie.

Mozna równiez uzyc logicznego analizowania FOR /F na ciagu
natychmiastowym umieszczajac w apostrofach zbiórplików miedzy
nawiasami.
Bedzie to potraktowane jako pojedynczy wiersz wyjscia z pliku
i przeanalizowane.

Na koniec, mozna tez uzyc polecenia FOR /F do analizy wyjscia
polecenia.
Dokonuje sie tego umieszczajac w odwrotnych apostrofach zbiór
plików
miedzy nawiasami. Bedzie to potraktowane jako wiersz
polecenia, który
jest przekazywany do podrzednego programu CMD.EXE. Wyjscie
jest wtedy
przechwytywane do pamieci i analizowane jakby byl to plik.
Zobacz nastepujacy przyklad:

FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`zbiór`) DO @echo %i

wyliczy nazwy zmiennych srodowiskowych w biezacym srodowisku.

Ponadto, zostalo ulepszone podstawianie odwolan zmiennej FOR.
Mozesz teraz uzywac nastepujacej opcjonalnej skladni:

%~I - rozwija %I usuwajac wszystkie obejmujace
cudzyslowy (")
%~fI - rozwija %I do pelnej nazwy sciezki
%~dI - rozwija %I tylko do litery dysku
%~pI - rozwija %I tylko do sciezki
%~nI - rozwija %I tylko do nazwy pliku
%~xI - rozwija %I tylko do rozszerzenia pliku
%~sI - rozwinieta sciezka zawiera tylko krótkie nazwy
%~aI - rozwija %I do atrybutów pliku
%~tI - rozwija %I do daty/czasu pliku
%~zI - rozwija %I do rozmiaru pliku
%~$PATH:I - przeszukuje katalogi wymienione w zmiennej
srodowiskowej
PATH i rozwija %I do pelnej nazwy dla pierwszej
znalezionej. Jesli nazwa zmiennej srodowiskowej
nie zostala
zdefiniowana lub pliku nie znaleziono w
wyszukiwaniu,
modyfikator rozwija do pustego ciagu.

Modyfikatory moga byc laczone w celu uzyskania zlozonych wyników:

%~dpI - rozwija %I tylko do litery dysku i sciezki
%~nxI - rozwija %I tylko do nazwy pliku i rozszerzenia
%~fsI - rozwija %I tylko do pelnej nazwy sciezki z
krótkimi
nazwami
%~dp$PATH:i - przeszukuje katalogi wymienione w zmiennej
srodowiskowej
PATH i rozwija %I do litery dysku i sciezki dla
pierwszej
znalezionej.
%~ftzaI - rozwija %I do DIR jak wiersz wyjsciowy

W powyzszych przykladach %I i PATH mozna zastapic innymi
prawidlowymi
wartosciami. Skladnia %~ jest zakonczona prawidlowa nazwa
zmiennej FOR.
Stosowanie duzych liter dla nazw zmiennych, jak np. %I czyni
je czytelniejszymi i zapobiega myleniu z modyfikatorami, które
nie uwzgledniaja wielkosci liter.C:\WINDOWS>HELP FORMAT
Formatuje dysk dla systemu Windows.

FORMAT wolumin [/FS:syst_plików] [/V:etykieta] [/Q] [/A:rozmiar]
[/C] [/X] [/P:przebiegi]
FORMAT wolumin [/V:etykieta] [/Q] [/F:rozmiar] [/P:przebiegi]
FORMAT wolumin [/V:etykieta] [/Q] [/T:sciezki /N:sektory]
[/P:przebiegi]
FORMAT wolumin [/V:etykieta] [/Q] [/P:przebiegi]
FORMAT wolumin [/Q]

wolumin Okresla litere dysku (z dwukropkiem),
punkt instalacji lub nazwe woluminu.
/FS:syst_plików Okresla typ systemu plików (FAT, FAT32, NTFS
lub UDF).
/V:etykieta Okresla etykiete woluminu.
/Q Wykonuje szybkie formatowanie. Ten przelacznik
zastepuje /P.
/C Tylko NTFS: Pliki utworzone w nowym woluminie
beda domyslnie
kompresowane.
/X Wymusza uprzednia dezinstalacje woluminu,
jezeli jest to
konieczne. Wszystkie otwarte dojscia do tego
woluminu
przestana byc prawidlowe.
/R:revision Tylko UDF: wymusza formatowanie do okreslonej
wersji formatu
UDF (1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50). Wersja
domyslna
jest 2.01.
/D Tylko UDF 2.50: metadane zostana zduplikowane.
/A:rozmiar Zastepuje domyslny rozmiar jednostki alokacji.
Dla zastosowan
ogólnych zaleca sie uzywanie ustawien
domyslnych.
System NTFS obsluguje rozmiary: 512, 1024,
2048, 4096, 8192,
16 KB, 32 KB, 64 KB.
System FAT obsluguje rozmiary: 512, 1024, 2048,
4096, 8192,
16 KB, 32 KB, 64 KB, (128 KB, 256 KB dla
sektorów
o rozmiarach > 512 bajtów).
System FAT32 obsluguje rozmiary: 512, 1024,
2048, 4096, 8192,
16 KB, 32 KB, 64 KB, (128 KB, 256 KB dla
sektorów
o rozmiarach > 512 bajtów).

Zauwaz, ze systemy plików FAT i FAT32 narzucaja
nastepujace
ograniczenia na liczbe klastrów na woluminie:

FAT: liczba klastrów <= 65526
FAT32: 65526 < liczba klastrów < 4177918

Polecenie Format zostanie natychmiast przerwane
w przypadku
wykrycia, ze powyzsze wymagania nie beda
spelnione przy
uzyciu okreslonego rozmiaru klastra.

Kompresja NTFS nie jest obslugiwana dla
jednostek alokacji
wiekszych niz 4096 bajtów.

/F:rozmiar Okresla rozmiar dyskietki do sformatowania
(1,44)
/T:sciezki Okresla liczbe sciezek na jednej stronie dysku.
/N:sektory Okresla liczbe sektorów na sciezce.
/P:przejscia Zeruje kazdy sektor w woluminie tyle razy, ile
okreslono
przejsc. Tego przelacznika nie mozna uzywac
z przelacznikiem /Q.
GOTO : HELP FTYPE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia FINDSTR - Wyszukuje ciagi znaków w plikach.

HTTP: ... console/pl/031.htm
0.171
12340

Was ist eine Schriftart?

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

Problems with Windows 10 or 11 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10?

 /

Mehrere Seiten einscannen und als eine einzige PDF Datei erstellen, bzw. speichern?

 /

Kann ich den Positionsverlauf löschen, abstellen in Windows-10/11?

 /

Can you really activate Windows 11 or /10 with Windows 7 or 8, 8.1 Key?

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

 /

What is the presentation program?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Font View and Compare-Tool on Windows 11!

 /