SHIFT: Zmienia pozycje parametrów w plikach wsadowych.


... Przykłady polecenia "SHIFT"
... "SHIFT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "SHIFT"

Polecenie: "SHIFT" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "SHIFT"

The`SHIFT`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do przesuwania pozycji parametrów w pliku wsadowym. Oto kilka przykładów użycia`SHIFT`-Komenda: Przykład 1: Iteracja parametrów w pliku wsadowym:

@ECHO OFF
:LOOP
IF "%1"=="" GOTO END
ECHO Parameter: %1
SHIFT
GOTO LOOP
:END

Opis: W tym przykładzie zastosowano pętlę do iteracji po wszystkich parametrach w pliku wsadowym i wyświetlenia ich jeden po drugim. Komenda`SHIFT`służy do przesuwania pozycji parametrów. Przykład 2: Suma parametrów w pliku wsadowym:

@ECHO OFF
SET CAŁKOWITY=0
:ADD_LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_ADD
SET /A CAŁKOWITY+= %1
SHIFT
GOTO ADD_LOOP
:END_ADD
ECHO całkowity: %CAŁKOWITY%

Opis: W tym przykładzie parametry są sumowane w pętli. Komenda`SHIFT`przesuwa pozycję parametru oraz`SET /A`służy do aktualizacji sumy. Przykład 3: Praca z zagnieżdżonymi pętlami i SHIFT:

@ECHO OFF
:OUTER_LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_OUTER
ECHO Outer Parameter: %1
SHIFT
:INNER_LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_INNER
ECHO Inner Parameter: %1
SHIFT
GOTO INNER_LOOP
:END_INNER
GOTO OUTER_LOOP
:END_OUTER

Opis: Ten przykład pokazuje, jak to zrobić`SHIFT`można używać w zagnieżdżonych pętlach. Pętla zewnętrzna przetwarza parametry zewnętrzne, podczas gdy pętla wewnętrzna przetwarza parametry wewnętrzne. Przykład 4: Pomijanie parametrów za pomocą SHIFT:

@ECHO OFF
SHIFT
SHIFT
ECHO Trzeci Parameter: %1

Opis: Tutaj dwa pierwsze parametry są używane z dwoma kolejnymi`SHIFT`polecenia są pomijane i wyświetlany jest trzeci parametr. Przykład 5: Sprawdź i obsłuż parametry:

@ECHO OFF
:PARAM_LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_PARAM
IF /I "%1"=="/DEBUG" (
    ECHO Debug-Tryb aktywowany.
    SHIFT
    GOTO PARAM_LOOP
)
ECHO Proces Parameter: %1
SHIFT
GOTO PARAM_LOOP
:END_PARAM

Opis: Ten przykład sprawdza, czy pierwszym parametrem jest „/DEBUG”. W takim przypadku generowany jest komunikat i parametr jest pomijany. The`SHIFT`polecenie jest szczególnie przydatne w skryptach wsadowych, gdzie należy przetworzyć zmienną liczbę parametrów. Zauważ to`SHIFT`przenosi zawartość listy parametrów i ponownie przypisuje pozycje parametrów. Dlatego jest to ważne`SHIFT`Używaj mądrze i zgodnie z logiką swojego skryptu wsadowego.

"SHIFT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Zmienia polozenie wymiennych parametrów w pliku wsadowym.

SHIFT [/n]

Przy wlaczonych poleceniach rozszerzen polecenie SHIFT obsluguje 
przelacznik
/n, którego uzycie powoduje, ze polecenie przesuwa od n-tego 
argumentu,
gdzie n moze byc z przedzialu miedzy zero a osiem. Na przyklad:

SHIFT /2

przesunie %3 do %2, %4 do %3 itd. i pozostawi %0 oraz %1.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "SHIFT"

Podczas korzystania z`SHIFT`polecenia w skryptach wsadowych, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów: 1. Utrata parametrów: Jeśli`SHIFT`powoduje to przesunięcie pozycji parametrów na liście parametrów w lewo. Oznacza to, że wartość pierwszego parametru (`%1`) przez drugi parametr (`%2`) zostanie zastąpiony, drugi parametr stanie się trzecim (`%3`), i tak dalej. Wartość ostatniego parametru (`%9`) zostaje utracona, a wartość`%0`(nazwa skryptu) pozostaje niezmieniona. 2. Ilość zmian: Można`SHIFT`tylko dziewięć razy w skrypcie wsadowym, ponieważ istnieje tylko dziewięć parametrów numerycznych (`%0`dopóki`%9`) daje. Po dziewiątej zmianie wartość dziewiątego parametru pozostaje utracona. 3. SHIFT w pętlach: Jeśli`SHIFT`w pętli powinieneś upewnić się, że warunki zostały poprawnie sprawdzone, aby uniknąć nieskończonej pętli, jeśli nie ma innych parametrów.

@ECHO OFF
:LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_LOOP
ECHO Parameter: %1
SHIFT
GOTO LOOP
:END_LOOP

4. SHIFT w zagnieżdżonych pętlach: Jeśli`SHIFT`w zagnieżdżonych pętlach należy pamiętać, że przenoszenie parametrów w pętli wpływa również na pozycje parametrów w zagnieżdżonych pętlach.

@ECHO OFF
:OUTER_LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_OUTER
ECHO Outer Parameter: %1
SHIFT
:INNER_LOOP
IF "%1"=="" GOTO END_INNER
ECHO Inner Parameter: %1
SHIFT
GOTO INNER_LOOP
:END_INNER
GOTO OUTER_LOOP
:END_OUTER

5. Opóźniona ekspansja i SHIFT: Jeśli tak`SHIFT`w połączeniu z opóźnioną ekspansją (`ENABLEDELAYEDEXPANSION`), zauważ to`!`nie jest używany do opóźnionego rozszerzania`%`.

@ECHO OFF
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
SET COUNT=0
:LOOP
IF "!1"=="" GOTO END_LOOP
SET /A COUNT+=1
SHIFT
GOTO LOOP
:END_LOOP
ECHO Liczba Parameter: %COUNT%

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę kolejność i częstotliwość`SHIFT`planuj ostrożnie, aby mieć pewność, że parametry zostaną przesunięte zgodnie z oczekiwaniami i żadne informacje nie zostaną utracone. Sprawdzanie również pustych parametrów (`IF "%1"==""`) jest ważne, aby uniknąć nieskończonych pętli.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia SHIFT - Zmienia pozycje parametrów w plikach wsadowych.

HTTP: ... console/pl/060.htm
0.093
14758

Überwachen der GPU Nutzung im Windows Task-Manager, kann man das?

Help Windows 11 and 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

Was ist ein Bootmanager?

Die versteckten Dateien und Ordner werden nicht angezeigen, warum?

Weekly schedule for mentally turn offd and autistic children!

If you could remove the mouse focus of the magnifier?(0)