NET HELP CONFIG WORKSTATION: Wyswietla informacje o konfiguracji uslug Stacja robocza.


... Przykłady polecenia "NET HELP CONFIG WORKSTATION"
... "NET HELP CONFIG WORKSTATION" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP CONFIG WORKSTATION"

Polecenie: "NET HELP CONFIG WORKSTATION" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "NET HELP CONFIG WORKSTATION"

Oczywiście poniżej przykłady jak to wykorzystać`NET CONFIG WORKSTATION`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows (`cmd`), wraz ze szczegółowymi opisami: Przykład 1: Przeglądanie aktualnej konfiguracji stacji roboczej

net config workstation

Opis: Polecenie to drukuje szczegółowe informacje o aktualnej konfiguracji stacji roboczej na komputerze lokalnym. Może to obejmować informacje o członkostwie w grupach roboczych, udziałach sieciowych i innych odpowiednich ustawieniach. Przykład 2: Zmiana komputera z grupy roboczej na domenę

net config workstation /domain:MojaDomena /reboot

Opis: To polecenie zmienia członkostwo stacji roboczej w grupie roboczej na domenę o nazwie MojaDomena. Biurko`/reboot`uruchamia ponownie komputer, aby zastosować zmiany. Przykład 3: Wyświetl aktualne członkostwo w grupie roboczej

net config workstation | findstr /C:"Członkostwo w grupie roboczej"

Opis: To polecenie wyświetla szczegółowe informacje o członkostwie stacji roboczej w grupie roboczej. Użycie`findstr`pozwala wyświetlić tylko odpowiednią linię. Przykład 4: Włączanie dostępu gościa do udziałów

net config workstation /enablegast

Opis: Umożliwia to gościom dostęp do udziałów. Dzięki temu goście mogą uzyskać dostęp do udostępnionych zasobów bez konieczności logowania się. Przykład 5: Zmiana hasła dostępu gościa

net config workstation /usero:Gość /hasłoo:nowe hasło

Opis: Za pomocą tego polecenia można zmienić hasło dostępu gościa. Zastąp „NewPassword” żądanym hasłem. Przykład 6: Wyświetl aktualne ustawienia sieciowe

net config workstation | findstr /C:"Konfiguracja sieci"

Opis: To polecenie wyświetla szczegółowe informacje o konfiguracji sieciowej stacji roboczej. Użycie`findstr`pozwala wyświetlić tylko odpowiednią linię. Przykład 7: Zmiana czasu automatycznego wylogowania nieaktywnych użytkowników

net config workstation /inactimeout:10

Opis: Użyj tego polecenia, aby ustawić czas automatycznego wylogowania nieaktywnych użytkowników na 10 minut. Należy pamiętać, że dostępne opcje i zachowania mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Aby sprawdzić konkretne opcje, możesz`NET CONFIG WORKSTATION /?`użyj w wierszu poleceń.

"NET HELP CONFIG WORKSTATION" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG wyswietla informacje o konfiguracji uslug Stacja 
robocza lub
lub Serwer. Polecenie uzyte bez przelacznika SERVER lub 
WORKSTATION wyswietla
liste uslug dostepnych do konfiguracji. Aby uzyskac pomoc na 
temat
konfigurowania uslugi, wpisz polecenie NET HELP CONFIG usluga.

SERVER Wyswietla informacje o konfiguracji uslugi Serwer.
WORKSTATION Wyswietla informacje o konfiguracji uslugi Stacja 
robocza.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po 
ekranie.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP CONFIG WORKSTATION"

Podczas korzystania z narzędzia należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii`NET CONFIG WORKSTATION`-Użyj polecenia: 1. Przywileje administracyjne: - Wykonywanie`NET CONFIG WORKSTATION`wymaga uprawnień administracyjnych. Upewnij się, że otworzyłeś Wiersz Poleceń jako administrator, aby uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów. 2. Znajomość parametrów: - Zrozumienie dostępnych parametrów i ich skutków. Nieprawidłowa konfiguracja może prowadzić do nieoczekiwanego zachowania. 3. Sprawdź dokumentację: - Zapoznaj się z oficjalną dokumentacją firmy Microsoft dotyczącą`NET CONFIG WORKSTATION`polecenie, aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępnych opcjach i najlepszych praktykach. 4. Sprawdź uprawnienia: - Niektóre`NET CONFIG WORKSTATION`-Opcje wymagają uprawnień administracyjnych lub specjalnych uprawnień do konfigurowania usług sieciowych. Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia. 5. Kompatybilność z wersjami systemu Windows: - Dostępne opcje i zachowania mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Upewnij się, że Twoje polecenia są kompatybilne z konkretną wersją systemu operacyjnego. 6. Cofanie zmian: - Przed wprowadzeniem zmian upewnij się, że wiesz, jak je cofnąć. Jest to szczególnie ważne, aby zminimalizować niepożądane skutki. 7. Użyj środowiska testowego: - Jeśli to możliwe, przetestuj je`NET CONFIG WORKSTATION`polecenie w środowisku testowym, aby zminimalizować wpływ na środowisko produkcyjne i zweryfikować oczekiwane zachowanie. 8. Zwróć uwagę na względy bezpieczeństwa: - Niektóre`NET CONFIG WORKSTATION`-Opcje mogą ujawniać lub wprowadzać zmiany w informacjach związanych z bezpieczeństwem. Używaj ich ostrożnie i postępuj zgodnie z polityką bezpieczeństwa swojej organizacji. 9. Wpływ na usługi sieciowe: - Należy pamiętać o zmianach w`NET CONFIG WORKSTATION`Ustawienia mogą mieć wpływ na usługi sieciowe i udostępnianie. Zrozum powiązania, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji. 10. Ochrona prywatności: - Jeśli`NET CONFIG WORKSTATION`-Opcje ujawniania informacji o komputerze lub sieci, postępuj zgodnie z polityką prywatności i najlepszymi praktykami w celu ochrony poufnych informacji. Uwzględniając te punkty, możesz to zrobić`NET CONFIG WORKSTATION`-Używaj poleceń bezpiecznie i skutecznie w swoim środowisku.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski









Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ



Polecenia NET HELP CONFIG WORKSTATION - Wyswietla informacje o konfiguracji uslug Stacja robocza.

HTTP: ... console/pl/106.htm
0.077
20747

Powershell Version Abfragen auf MS Server und Windows!

Die Aero Desktop Uhr, die richtig gut unter Windows 10 ausschaut!

CPU-Last basierendes Verhalten im Bezug auf Ruhezustand!

Der Leistungsindex von 8.1/10/11 Windows ist wieder da!

Großes Menü bei Touchscreen auf Windows 11!

Improved mouse wheel and little load on the CPU or resources!



(0)