ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP USER
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET USER
[nazwauzytkownika [haslo | *] [opcje]] [/DOMAIN]
nazwauzytkownika {haslo | *} /ADD [opcje] [/DOMAIN]
nazwauzytkownika [/DELETE] [/DOMAIN]
nazwauzytkownika [/TIMES:{czas | ALL}]

NET USER tworzy i modyfikuje konta uzytkowników na komputerach.
Uzyte bez
przelaczników wyswietla liste kont uzytkowników na komputerze.
Informacja
o kontach uzytkowników przechowywana jest w bazie danych kont
uzytkowników.

nazwa_uzytkownika Nazwa konta uzytkownika do dodania, usuniecia,
modyfikacji
lub wyswietlenia. Nazwa konta uzytkownika moze
skladac sie
maksymalnie z 20 znaków.
haslo Przypisuje lub zmienia haslo dla konta
uzytkownika.\r
Haslo musi spelnic warunek minimalnej dlugosci
okreslony
opcja /MINPWLEN polecenia NET ACCOUNTS. Moze
ono skladac sie
z maksymalnie 14 znaków.
* Wyswietla monit pytajacy o haslo. Podczas
wpisywania haslo
nie jest wyswietlane na ekranie.
/DOMAIN Wykonuje te operacje na kontrolerze biezacej
domeny.
/ADD Dodaje konto uzytkownika do bazy danych
uzytkowników.
/DELETE Usuwa konto uzytkownika z bazy danych
uzytkowników.

Opcje Polecenie posiada nastepujace opcje:

Opcje Opis
-----------------------------------------------------------
---------
/ACTIVE:{YES | NO} Aktywuje lub dezaktywuje konto.
Jesli konto nie
jest aktywne uzytkownik nie ma
dostepu do
serwera. Wartoscia domyslna jest
YES.
/COMMENT:"tekst" Opis konta uzytkownika.
Tekst musi byc ujety w cudzyslów.
/COUNTRYCODE:nnn Okresla uzycie kodu kraju do
zastosowania
specyficznych dla jezyka plików
pomocy
uzytkownika i komunikatów bledu.
Wartosc
0 okresla domyslny kod kraju.
/EXPIRES:{data | NEVER} Powoduje wygasniecie konta, jesli
data jest
ustawiona. Wartosc NEVER okresla
brak limitu
czasu dla konta. Data wygasniecia
konta moze
byc podana w formacie mm/dd/rr(rr).
Miesiace moga
byc podane jako numery, pelne
nazwy,
lub nazwy skrócone skladajace sie z
trzech
liter. Rok moze byc podany jako
dwie lub
cztery cyfry. Uzyj kresek
dzielenia(/) (a nie
spacji) do oddzielenia skladników
daty.
/FULLNAME:"nazwisko" Pelne imie i nazwisko uzytkownika
(a nie tylko nazwa uzytkownika).
Wpisz imie i
nazwisko w cudzyslowie.
/HOMEDIR:sciezka Ustawia sciezke do katalogu
macierzystego.
Sciezka ta musi istniec.
/PASSWORDCHG:{YES | NO} Okresla, czy uzytkownik moze
zmienic wlasne
haslo. Wartoscia domyslna jest YES.
/PASSWORDREQ:{YES | NO} Okresla czy konto uzytkownika musi
posiadac
haslo. Wartoscia domyslna jest YES.
/LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Okresla czy uzytkownik powinien
zmienic wlasne
haslo przy nastepnym logowaniu.
Wartoscia domyslna jest NO.
/PROFILEPATH[:sciezka] Ustawia sciezke dla profilu
logowania
uzytkownika.
/SCRIPTPATH:sciezka Okresla polozenie skryptu logowania
dla
uzytkownika.
/TIMES:{czas | ALL} Okresla godziny logowania. Parametr
TIMES jest
wyrazony jako: dzien[-
dzien][,dzien[-dzien]],
czas[-czas],[,czas[-czas]],
ograniczony jest do
godzinnych przyrostów. Wpisz dni
tygodnia jako
nazwy pelne lub skrócone. Czas moze
byc opisany
w notacji 12- lub 24-godzinnej. Dla
notacji
12-godzinnej, uzyj symbolu: am, pm,
a.m., lub
p.m. Parametr ALL oznacza ze
uzytkownik zawsze
moze sie logowac, brak wartosci
oznacza, ze
uzytkownik nigdy nie moze sie
logowac.
Oddziel wpisy dnia i czasu
przecinkiem;
wielokrotne wpisy dnia i czasu
oddziel
srednikiem.
/USERCOMMENT:"tekst" Pozwala administratorom na dodanie
lub zmiane
komentarza dla konta uzytkownika.
/WORKSTATIONS:{nazwakomputera[,...] | *}
Lista maksymalnie osmiu komputerów,
z których
uzytkownik moze zalogowac sie do
sieci. Jesli
parametr /WORKSTATIONS nie posiada
listy lub
jest on równy *, uzytkownik moze
zalogowac sie
z dowolnego komputera.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po
ekranie.C:\WINDOWS>NET HELP VIEW
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET VIEW
[\\nazwakomputera [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:nazwadomeny]]
NET VIEW /NETWORK:NW [\\nazwakomputera]

NET VIEW wyswietla liste udostepnionych zasobów komputera. Uzyte
bez
parametrów wyswietla liste komputerów w biezacej domenie lub
sieci.

\\nazwakomputera Komputer którego lista udostepnionych
zasobów
zostanie wyswietlona.
/DOMAIN:nazwadomeny Okresla domene z której lista
dostepnych
komputerów zostanie wyswietlona. Jesli
nie podano
nazwy domeny zostanie wyswietlona
lista wszystkich
domen w sieci lokalnej.
/NETWORK:NW Wyswietla liste wszystkich dostepnych
serwerów
w sieci NetWare. Jesli podano nazwe
komputera
zostanie wyswietlona lista dostepnych
zasobów
danego komputera.
/CACHE Wyswietla ustawienia buforowania
klienta w trybie
offline, dla zasobów na okreslonym
komputerze.
/ALL Wyswietla wszystkie udzialy, lacznie z
udzialami $
C:\WINDOWS>NET HELP SYNTAX
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

SYNTAX
Do opisu skladni polecen uzyto nastepujacych zasad:

- Wielkich liter uzyto do przedstawienia slów kluczowych,
które trzeba
wpisac tak jak pokazano. Malych liter uzyto do oznaczenia
nazw elementów,
które sa zmienne, np. nazw plików.

- Elementy opcjonalnie wystepujace w poleceniu zawarto w
znakach [ i ].

- Listy elementów zawarto w znakach { i }, które oznaczaja,
ze
w poleceniu musi zostac zastosowany jeden z elementów
listy.

- Znak | rozdziela elementy listy. Oznacza on, ze w poleceniu
moze
zostac uzyty tylko jeden z rozdzielanych elementów .

Na przyklad, ponizszy zapis oznacza, ze nalezy wpisac NET
POLECENIE
oraz jeden z przelaczników: PRZELACZNIK1 lub PRZELACZNIK2.
Uzycie
parametru nazwa jest opcjonalne.
NET POLECENIE [nazwa] {PRZELACZNIK1 | PRZELACZNIK2}

- Znaki [...] oznaczaja, ze dozwolone jest powtarzanie
poprzedniego
elementu. Powtarzane elementy nalezy rozdzielic spacjami.

- Znaki [,...] oznaczaja, ze dozwolone jest powtarzanie
poprzedniego
elementu, lecz elementy musza byc rozdzielone przecinkami
lub srednikami,
a nie spacjami.

- Wpisywana w wierszu polecenia nazwa uslugi skladajaca sie z
dwóch
lub wiecej wyrazów musi byc ujeta w cudzyslów. Na przyklad,
NET START "COMPUTER BROWSER" uruchamia usluge przegladarki
komputera
(computer browser).


GOTO : NETSTAT /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia NET HELP USER - tworzy i modyfikuje konta uzytkowników na komputerach. Gdy stosowane bez przelaczników, listy kont uzytkowników na komputerze. Konto uzytkownika informacje sa przechowywane w bazie danych kont uzytkowników.

HTTP: ... console/pl/125.htm
0.14
34133

Pages in Internet Explorer mode in Edge on Windows 11!

 /

How can I customize user passwords in Windows 7 and 8.1 excluding knowing current password?

 /

Well suited for reducing RAW image data in batch processing!

 /

Take a screenshot with Paint in Windows 10/11!

 /

Can I use the picture reduction tool on Windows 11?

 /

Difference between Notepad and WordPad Windows 11, 10, 8.1 + Server!

 /

Nur die Uhrzeit bei der Datei-Zeit setzen, ändern?

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Create registry entry, automatic login Windows 11, 10, ...!

 /

Automatically customize the power options!

 /

Should I erase the data safely on Windows 11, 10, ... etc.?

 /