reg RESTORE /?: Przywraca XXXXXX.hiv nadpisanie pliku klucza XXXX. ....


... Przykłady polecenia "reg RESTORE /?"
... "reg RESTORE /?" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "reg RESTORE /?"

Polecenie: "reg RESTORE /?" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "reg RESTORE /?"

Komenda`REG RESTORE`służy do przywracania wcześniej utworzonej kopii zapasowej gałęzi rejestru do rejestru systemu Windows. Oto przykłady użycia`REG RESTORE`-Komenda: Przykład 1: Przywróć kopię zapasową gałęzi rejestru:

REG RESTORE HKLM\Software\Backup\RegBackup.hiv

-`REG RESTORE`: To polecenie służy do przywracania gałęzi rejestru, której kopia zapasowa została wcześniej utworzona. -`HKLM\Software\Backup\RegBackup.hiv`: Ścieżka do pliku gałęzi rejestru (.hiv) z kopii zapasowej, który ma zostać przywrócony. Ten przykład przywraca kopię zapasową rozwidlenia rejestru z pliku RegBackup.hiv w katalogu HKLM\Software\Backup. Przykład 2: Przywracanie gałęzi rejestru z cudzysłowami w ścieżce:

REG RESTORE "HKCU\Backup\RegBackup.hiv"

-`REG RESTORE`: Polecenie przywracania gałęzi rejestru utworzonej wcześniej w kopii zapasowej. -`"HKCU\Backup\RegBackup.hiv"`: Ścieżka do pliku hiv rejestru (.hiv) z kopii zapasowej, który ma zostać przywrócony, ujęta w ścieżkę w cudzysłowie. Spowoduje to przywrócenie kopii zapasowej gałęzi rejestru z pliku RegBackup.hiv w katalogu HKCU\Backup. Użycie cudzysłowów umożliwia prawidłowe przetwarzanie ścieżek zawierających spacje lub znaki specjalne. Przykład 3: Przywróć kopię zapasową gałęzi rejestru pod inną nazwą:

REG RESTORE HKCU\Backup\RegBackup.hiv NewKeyName

-`REG RESTORE`: Polecenie przywrócenia wcześniej utworzonej kopii zapasowej gałęzi rejestru. -`HKCU\Backup\RegBackup.hiv`: Ścieżka do pliku gałęzi rejestru (.hiv) z kopii zapasowej, który ma zostać przywrócony. -`NewKeyName`: Nowa nazwa przywróconej gałęzi rejestru. W tym przypadku przywracana jest kopia zapasowa gałęzi rejestru z pliku RegBackup.hiv w katalogu HKCU\Backup, ale z nową nazwą NewKeyName. Przykład 4: Przywróć cały klucz rejestru:

REG RESTORE HKLM\Backup\FullKeyBackup.hiv

-`REG RESTORE`: Polecenie przywrócenia wcześniej utworzonej kopii zapasowej gałęzi rejestru. -`HKLM\Backup\FullKeyBackup.hiv`: Ścieżka do pliku gałęzi zabezpieczonego rejestru (.hiv), który zawiera cały klucz rejestru. Spowoduje to przywrócenie całego klucza rejestru z pliku „FullKeyBackup.hiv” w katalogu „HKLM\Backup”. Streszczenie: -`REG RESTORE`służy do przywracania kopii zapasowych gałęzi rejestru. — Polecenie wymaga przywrócenia ścieżki do pliku gałęzi rejestru (.hiv) z kopii zapasowej. - Zaleca się przed użyciem`REG RESTORE`Twórz kopie zapasowe i upewnij się, że zrozumiano wpływ odzyskiwania. Te przykłady mają na celu dać pełniejsze wyobrażenie o tym, jak`REG RESTORE`-Polecenie może być używane w różnych scenariuszach. Należy pamiętać, że przywracanie gałęzi rejestru należy wykonywać ostrożnie, aby uniknąć niepożądanych skutków dla systemu. Podczas używania`REG RESTORE`Zaleca się zachowanie ostrożności, ponieważ przywrócenie gałęzi rejestru może mieć nieodwracalny wpływ na system. Zaleca się utworzenie poprzednich kopii zapasowych i upewnienie się, że dokładnie wiesz, jaki wpływ będzie miało przywrócenie.

"reg RESTORE /?" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG RESTORE NazwaKlucza NazwaPliku

NazwaKlucza KLUCZ_GLÓWNY\Podklucz (tylko komputer lokalny)
KLUCZ_GLÓWNY [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Podklucz Pelna nazwa klucza rejestru, w którym ma byc 
przywrócona
galaz z pliku galezi. Istniejace wartosci i 
podklucze danego
klucza sa zastepowane.

NazwaPliku Nazwa pliku galezi do przywrócenia.
Aby utworzyc ten plik, trzeba uzyc polecenia 
REG SAVE.

Przyklady:

REG RESTORE HKLM\Software\Microsoft\esKit NTRKBkUp.hiv
Przywraca galaz z pliku NTRKBkUp.hiv, która zastepuje klucz 
ResKit

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "reg RESTORE /?"

Tak, jest kilka ważnych punktów, na które należy zwrócić uwagę podczas korzystania z`REG RESTORE`-Użyj polecenia: 1. Ostrożność podczas przywracania: Przywracanie gałęzi rejestru jest operacją krytyczną, ponieważ może mieć ogromny wpływ na system. Upewnij się, że dokładnie wiesz, którą gałąź rejestru chcesz przywrócić. 2. Utwórz kopię zapasową: Przed tobą`REG RESTORE`pamiętaj o utworzeniu aktualnej kopii zapasowej całego rejestru lub danej gałęzi rejestru. Pozwala to na powrót do poprzedniego stanu w przypadku problemów. 3. Nadpisywanie danych: Upewnij się, że przywracana gałąź rejestru nie zawiera aktywnych lub ważnych danych, które mogłyby zostać nadpisane. Przywrócenie powoduje zastąpienie bieżącego stanu gałęzi rejestru stanem zawartym w pliku Hive z kopii zapasowej. 4. Ścieżki zawierające spacje lub znaki specjalne: Jeśli ścieżka do pliku Hive lub docelowego klucza RegKey zawiera spacje lub znaki specjalne, użyj cudzysłowów, aby mieć pewność, że ścieżka zostanie poprawnie zinterpretowana. 5. Unikaj konfliktów nazw: Jeśli nadasz przywróconej gałęzi rejestru inną nazwę (`NewKeyName`w przykładzie), upewnij się, że nowa nazwa nie powoduje konfliktów nazw ani problemów w systemie. 6. Zauważ ograniczenia uprawnień: Sprawdź uprawnienia w gałęzi rejestru, którą chcesz przywrócić, aby upewnić się, że masz niezbędne uprawnienia do przywrócenia. 7. Sprawdź stan systemu: Po przywróceniu zaleca się sprawdzenie stanu systemu, aby upewnić się, że przywracanie zostało przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami i nie spowodowało żadnych nieoczekiwanych problemów. 8. Ostrożnie podczas używania w skryptach: Jeśli`REG RESTORE`w skryptach należy upewnić się, że zastosowano wszystkie niezbędne zabezpieczenia, aby uniknąć niezamierzonych konsekwencji. Ogólnie rzecz biorąc, jest to ważne podczas używania`REG RESTORE`Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ niewłaściwe aplikacje mogą spowodować poważne problemy w systemie.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia reg RESTORE /? - Przywraca XXXXXX.hiv nadpisanie pliku klucza XXXX. ....

HTTP: ... console/pl/138.htm
0.062
17120

TortoiseSVN Overlay Icons and others are supported in Quad Explorer!

Safely clean up the free area of ​​the hard disk, then standby!

Manage your own files in all four Explorer views!

Terminate APPs, applications on Windows 11, 10, ...!

Remove Autostart of FontViewOK under Windows via the menu, program!

Overview of all installed and not installed fonts on MS Windows 11, 10, ... OS!(0)