tftp: Transfery plików do iz komputera zdalnego uruchamiania uslugi TFTP.


... Przykłady polecenia "tftp"
... "tftp" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "tftp"

Polecenie: "tftp" jest włączone Windows 11, 10, .. niedostępne

Przykłady polecenia "tftp"

Oto kilka przykładów użycia`tftp`polecenie w wierszu poleceń w systemie Windows: Przykład 1: Pobieranie pliku z serwera TFTP:

tftp -i Server-IP GET Zdalnie-Nazwa pliku Lokalna-Miejsce docelowe

-`-i`: Umożliwia interaktywne wysyłanie zapytań o potwierdzenia. -`Server-IP`: Adres IP serwera TFTP. -`GET`: Słowo kluczowe umożliwiające pobranie pliku z serwera. -`Zdalnie-Nazwa pliku`: Nazwa pliku na serwerze TFTP. -`Bardziej lokalnie-Miejsce docelowe`: Lokalizacja na komputerze lokalnym, w której chcesz zapisać pobrany plik. Przykład 2: Przesyłanie pliku na serwer TFTP:

tftp -i Server-IP PUT Bardziej lokalnie-Zdalna ścieżka pliku-Miejsce docelowe

-`-i`: Umożliwia interaktywne wysyłanie zapytań o potwierdzenia. -`Server-IP`: Adres IP serwera TFTP. -`PUT`: Słowo kluczowe służące do przesłania pliku na serwer. -`Bardziej lokalnie-Ścieżka pliku`: Ścieżka do pliku na komputerze lokalnym. -`Zdalnie-Miejsce docelowe`: Ścieżka na serwerze TFTP, gdzie powinien zostać zapisany plik. Przykład 3: Interaktywne łączenie z serwerem TFTP:

tftp

- Jeśli wpiszesz polecenie bez parametrów, możesz nawiązać interaktywne połączenie z serwerem TFTP. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy serwera i akcji (GET lub PUT). Przykład 4: Zmień wartość limitu czasu:

tftp -t Koniec czasu-Wartość

-`-t`: Ustawia wartość limitu czasu dla polecenia TFTP. -`Koniec czasu-Wartość`: Czas oczekiwania w sekundach, zanim nastąpi przekroczenie limitu czasu. Przykład 5: Zmień tryb transmisji (ASCII lub binarny):

tftp -m Mode

-`-m`: Ustawia tryb transmisji dla polecenia TFTP. -`Mode`: Tryb przesyłania: „netascii” dla ASCII lub „octet” dla binarnego. Przykład 6: Pokaż pomoc i opcje:

tftp -?

- Wyświetla listę dostępnych opcji i ich opisy. Te przykłady mają na celu pomóc Ci rozpocząć korzystanie z`tftp`polecenie w systemie Windows. Należy pamiętać, że protokół TFTP (Trivial File Transfer Protocol) oferuje mniej funkcji w porównaniu do protokołu FTP (File Transfer Protocol) i jest często używany w środowiskach, w których wymagane jest proste przesyłanie plików, takich jak: B. podczas konfiguracji urządzeń sieciowych. The`tftp`polecenie w systemie Windows jest stosunkowo proste i oferuje ograniczoną funkcjonalność w porównaniu z bardziej zaawansowanymi protokołami, takimi jak FTP. Mimo to istnieje kilka dodatkowych opcji, które mogą być przydatne w zależności od potrzeb związanych z przesyłaniem plików: Więcej opcji`tftp`-Komenda: Opcje te zapewniają dodatkowe opcje dostosowywania dla`tftp`poleceniem, ale należy pamiętać, że sam protokół TFTP nie jest bezpieczny i nie zapewnia uwierzytelniania ani szyfrowania. Dlatego należy go używać wyłącznie w środowiskach, w których pozwalają na to wymogi bezpieczeństwa. Jeśli potrzebujesz zaawansowanych funkcjonalności i zabezpieczeń, rozważ FTP lub SFTP. Przykład 1: Określ numer portu:

tftp -p Port Server-IP

-`-p`: Ustawia numer portu serwera TFTP. -`Port`: Numer portu, na którym nasłuchuje serwer TFTP. Przykład 2: Ustaw rozmiar bufora:

tftp -c Rozmiar bufora

-`-c`: Ustawia rozmiar bufora transferu. -`Rozmiar bufora`: Rozmiar buforu w bajtach. Przykład 3: Określ próby połączenia:

tftp -r Numer-the-Próbować Server-IP

-`-r`: Ustawia liczbę prób połączenia przed przerwaniem polecenia TFTP. -`Numer-the-Próbować`: Żądana liczba prób połączenia. Przykład 4: Połączenie z serwerem TFTP bez interakcji:

tftp -i -s:Server-IP GET Zdalnie-Nazwa pliku Lokalna-Miejsce docelowe

-`-s`: Umożliwia wydawanie poleceń bez interakcji użytkownika. -`Server-IP`: Adres IP serwera TFTP. -`GET`: Słowo kluczowe umożliwiające pobranie pliku z serwera. -`Zdalnie-Nazwa pliku`: Nazwa pliku na serwerze TFTP. -`Bardziej lokalnie-Miejsce docelowe`: Lokalizacja na komputerze lokalnym, w której chcesz zapisać pobrany plik.

"tftp" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Nazwa 'tftp' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub 
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "tftp"

Korzystając z protokołu TFTP (Trivial File Transfer Protocol), należy wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów: 1. Bezpieczeństwo: - TFTP przesyła pliki niezaszyfrowane i bez uwierzytelnienia. Dlatego ważne jest, aby korzystać z protokołu TFTP wyłącznie w bezpiecznych środowiskach. Jeśli istnieją obawy związane z bezpieczeństwem, należy zastosować bezpieczniejsze protokoły, takie jak SCP (protokół bezpiecznego kopiowania) lub SFTP (protokół przesyłania plików SSH). 2. Ustawienia zapory sieciowej: - Upewnij się, że zapora na serwerze TFTP jest skonfigurowana tak, aby zezwalała na połączenia przychodzące na odpowiednim porcie TFTP (zwykle jest to port UDP 69). 3. Błąd transmisji: - TFTP przesyła pliki bez korekcji błędów. Jeśli wystąpią błędy w transmisji, transmisja może nie zostać ukończona pomyślnie. Monitoruj transmisję pod kątem błędów, szczególnie w środowiskach o złych warunkach sieciowych. 4. Uprawnienia do plików: - Sprawdź uprawnienia do plików na serwerze TFTP, aby upewnić się, że serwer TFTP ma dostęp do zapisu w miejscu docelowym przesyłania pliku i dostęp do odczytu w miejscu docelowym pobierania pliku. 5. Adresy IP i nazwy hostów: - Używaj jasnych i poprawnych adresów IP lub nazw hostów serwera TFTP, aby mieć pewność, że połączenie zostanie pomyślnie nawiązane. 6. Przekroczenia limitu czasu i ponowne próby: - TFTP wykorzystuje proste przekroczenia limitu czasu i ponowne próby. Jeśli połączenie zostanie utracone lub serwer nie odpowie, mogą wystąpić problemy z transmisją. W razie potrzeby dostosuj wartości limitu czasu. 7. Rozmiar bufora: - Niektóre implementacje TFTP umożliwiają dostosowanie rozmiaru bufora. Pomocna może być optymalizacja rozmiaru bufora w celu poprawy wydajności transmisji. 8. Oprogramowanie serwera TFTP: - Korzystaj z niezawodnego oprogramowania serwera TFTP. Istnieją różne serwery TFTP innych firm, a jakość może się różnić. Upewnij się, że wybrane przez Ciebie oprogramowanie jest niezawodne i bezpieczne. 9. Kopia zapasowa danych: - Ponieważ protokół TFTP nie zapewnia wbudowanej korekcji błędów, zaleca się wykonanie kopii zapasowej ważnych danych przed przesłaniem, aby zapobiec utracie danych. Należy o tym pamiętać, aby zapewnić płynne i bezpieczne korzystanie z protokołu TFTP. Jeśli przesyłasz wrażliwe dane lub potrzebujesz bezpiecznej transmisji, rozważ bezpieczniejsze protokoły, takie jak SFTP lub SCP. W systemie Windows istnieje kilka sposobów przesyłania plików lub uzyskiwania dostępu do sieci w inny sposób. Oto kilka dodatkowych podejść: 1. FTP (protokół przesyłania plików): - FTP umożliwia przesyłanie plików pomiędzy komputerami w sieci. System Windows oferuje wersję wiersza poleceń o nazwie`ftp`, a także istnieje wiele klientów FTP innych firm. 2. SCP (protokół bezpiecznego kopiowania): - SCP umożliwia bezpieczny transfer plików poprzez SSH (Secure Shell). Poleceń SCP można używać w programie PowerShell lub kliencie SCP innej firmy. 3. SFTP (protokół przesyłania plików SSH): - SFTP to bezpieczne rozszerzenie FTP, które wykorzystuje SSH do szyfrowania. System Windows nie udostępnia wbudowanego polecenia SFTP, ale można go używać za pośrednictwem programu PowerShell lub specjalnych klientów SFTP. 4. Mapuj dyski sieciowe: - Możesz podłączyć dyski sieciowe za pomocą polecenia`net use`połącz się, aby uzyskać dostęp do zasobów w sieci. Można to również zrobić za pomocą Eksploratora Windows.

net use Z: \\Server\Uwolnienie /user:Hasło użytkownika

5. Polecenia cmdlet PowerShell: - PowerShell udostępnia kilka poleceń cmdlet do komunikacji sieciowej i przesyłania plików. Na przykład`Copy-Item`Lub`Invoke-WebRequest`. 6. Robokopia: - Robocopy (Robust Copy) to potężne narzędzie wiersza poleceń do kopiowania plików i katalogów. Oferuje wiele opcji i jest dobry do przesyłania dużych plików. 7. Mapowane dyski sieciowe: - Możesz mapować udziały sieciowe jako dyski, a następnie wykonywać normalne operacje na plikach, takie jak kopiowanie, przenoszenie i usuwanie. 8. OneDrive lub inne usługi przechowywania w chmurze: - Możesz przesyłać pliki do usług przechowywania w chmurze, takich jak OneDrive, i uzyskiwać do nich dostęp z różnych urządzeń. 9. Udostępnienia systemu Windows: - Możesz udostępniać pliki i uzyskiwać do nich dostęp za pośrednictwem udziałów systemu Windows (SMB). Można to zrobić za pomocą Eksploratora Windows lub za pomocą poleceń takich jak`net use`odbywać się. 10. Pulpit zdalny (RDP): - Pulpit zdalny umożliwia dostęp do komputerów zdalnych i przesyłanie plików poprzez proste przenoszenie plików pomiędzy pulpitem lokalnym i zdalnym. Istnieje wiele opcji w zależności od konkretnych potrzeb. Wybór zależy od czynników takich jak bezpieczeństwo, prędkość transmisji, łatwość obsługi i specyficzna konfiguracja sieci.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia tftp - Transfery plików do iz komputera zdalnego uruchamiania uslugi TFTP.

HTTP: ... console/pl/161.htm
0.077
18176
Rename JPEG to JPG via command line, but how? Ausgewählter Text in Groß-, oder Kleinschreibung Word Beispiel! Can I also delete locked directories under Windows 10 and 8.1? How do I remove the opening, closing, ejecting tool? (Portable, Installed) Empty Recycle Bin from command line with PowerShell? Überprüfen der PowerShell-Version auf allen MS Windows OS? Bluetooth, WLAN, or USB-PC connection for printing with Windows (11, 10, 8.1, 7)? Unterschied _ttof, atof, _atof_l, _wtof, _wtof_l in C++ und C? After a Windows 10/11 crash, the secure deletion of data is no longer possible! Always open Windows programs maximized, with example if possible?(0)