tracerpt: Tracerpt procesów binarnych zdarzenia Trace pliki sesji lub w czasie rzeczywistym strumienie z oprzyrzadowanie zdarzenia Trace d ...


... Przykłady polecenia "tracerpt"
... "tracerpt" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "tracerpt"

Polecenie: "tracerpt" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "tracerpt"

Dla`tracerpt`polecenie w systemie Windows XP. W oparciu o udostępnioną pomoc, oto kilka przykładów użycia`tracerpt`: 1. Podstawowe zastosowanie:

tracerpt Plik dziennika1.etl Plik dziennika2.etl

To polecenie przetwarza określone pliki dziennika i tworzy tekstowy plik wyjściowy o domyślnej nazwie`dumpfile.csv`. 2. Niestandardowy plik wyjściowy tekstowy:

tracerpt Plik dziennika.etl -o Plik niestandardowy.csv

Tutaj dane wyjściowe są zapisywane w niestandardowym pliku CSV. 3. Raportowanie z podsumowaniem:

tracerpt logfile.etl -o logdmp.csv -summary logdmp.txt -report Raport protokołu.txt

To polecenie tworzy plik wyjściowy tekstowy (`logdmp.csv`) i dwa osobne pliki podsumowania (`logdmp.txt`) i raport (`Raport protokołu.txt`). 4. Korzystaj ze źródła danych czasu rzeczywistego:

tracerpt -rt SPOTKANIE WYDARZENIA_1 SPOTKANIE WYDARZENIA_2 -o Plik dziennika.csv

Tutaj będzie`tracerpt`używany do przetwarzania danych śledzenia zdarzeń w czasie rzeczywistym z określonych sesji i tworzenia pliku CSV. 5. Odpowiedz „TAK” na wszystkie pytania:

tracerpt Plik dziennika.etl -y

To polecenie odpowiada „TAK” na wszystkie pytania podczas wykonywania bez monitowania. Należy pamiętać, że dokładne ścieżki i nazwy plików powinny zostać dostosowane w zależności od środowiska. Jeśli potrzebujesz więcej opcji lub masz bardziej szczegółowe wymagania, możesz skorzystać z Pomocy (`tracerpt /?`) lub zapoznaj się z oficjalną dokumentacją Microsoft.

"tracerpt" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Microsoft ® TraceRpt.Exe (6.0.6000.16386)

Sposób uzycia:
tracerpt <[-l] <value [value [...]]>|-rt <session_name 
[session_name [...]]>> [opcje]

Opcje:
-? Wyswietla pomoc kontekstowa.
-config <filename> Plik ustawien zawierajacy opcje 
polecenia.
-y Wymusza odpowiedz 'tak' na 
wszystkie pytania
bez monitowania.
-f <XML|HTML> Format raportu.
-of <CSV|EVTX|XML> Format zrzutu, wartosc domyslna 
to XML.
-df <filename> Plik schematu 
liczenia/raportowania
specyficzny dla firmy Microsoft.
-int <filename> Zrzuca zinterpretowana strukture 
zdarzen do
okreslonego pliku.
-rts Nieprzetworzona sygnatura czasowa 
raportu w
naglówku sledzenia zdarzen. Moze 
byc uzywana
tylko z opcja -o, ale nie z opcja 
-report lub
-summary.
-tmf <filename> Plik definicji formatu 
komunikatów sledzenia
-tp <value> Sciezka wyszukiwania pliku TMF. 
Mozna uzywac
wielu sciezek rozdzielonych 
srednikami (;).
-i <value> Okresla sciezke obrazu dostawcy. 
Odpowiedni
plik PDB bedzie znajdowac sie na 
serwerze
symboli. Mozna uzywac wielu 
sciezek
rozdzielonych srednikami (;).
-pdb <value> Okresla sciezke serwera symboli. 
Mozna uzywac
wielu sciezek rozdzielonych 
srednikami (;).
-gmt Konwertuje sygnatury czasowe 
ladunków WPP na
czas GMT
-rl <value> Poziom raportu o systemie z 
zakresu od 1 do
5, wartosc domyslna to 1.
-summary [filename] Plik tekstowy raportu 
podsumowujacego.
Domyslnie: summary.txt.
-o [filename] Tekstowy plik wyjsciowy. 
Domyslnie:
dumpfile.xml.
-report [filename] Tekstowy plik wyjsciowy raportu. 
Domyslnie:
workload.xml.
-lr Mniejsza restrykcyjnosc: uzyj 
optymalnego
rozwiazania dla zdarzen 
niezgodnych ze
schematem zdarzen.
-export [filename] Plik eksportu schematu zdarzen. 
Wartoscia
domyslna jest schema.man.
[-l] <value [value [...]]> Plik dziennika sledzenia zdarzen 
do
przetworzenia.
-rt <session_name [session_name [...]]> Zródlo danych sesji 
sledzenia
zdarzen w czasie rzeczywistym.

Przyklady:
tracerpt plik_dziennika1.etl plik_dziennika2.etl -o 
zrzut_dziennika.xml -of XML
tracerpt logfile.etl -o logdmp.xml -of XML -lr -summary 
logdmp.txt -report logrpt.xml
tracerpt logfile1.etl logfile2.etl -o -report
tracerpt plik_dziennika.etl plik_licznika.blg -report 
raport_dziennika.xml -df schema.xml
tracerpt -rt "NT Kernel Logger" -o logfile.csv -of CSV

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "tracerpt"

Microsoft Windows udostępnia różne narzędzia i mechanizmy do zarządzania dziennikami zdarzeń i diagnozowania problemów systemowych. Oto kilka ważnych narzędzi: 1. Podgląd zdarzeń: Podgląd zdarzeń to wbudowana aplikacja systemu Windows, która wyświetla zdarzenia z różnych dzienników. Dostęp do Podglądu zdarzeń można uzyskać, wpisując „eventvwr.msc” w oknie dialogowym Uruchom. Tutaj możesz przeszukiwać logi, filtrować je i uzyskać szczegółowe informacje o zdarzeniach. 2. Monitor wydajności: Monitor wydajności (perfmon.exe) umożliwia monitorowanie zasobów systemowych i liczników wydajności w czasie. Można tworzyć niestandardowe kolekcje danych i diagnozować zdarzenia powodujące problemy z wydajnością. 3. Monitor niezawodności: Monitor niezawodności (`perfmon /rel`) zapewnia chronologiczny widok zdarzeń systemowych i ich wpływu na stabilność systemu. Zawiera także szczegółowe informacje o błędach. 4. Menedżer zadań: Menedżer zadań (`taskmgr.exe`) umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym procesów i wydajności systemu. Możesz także uzyskać dostęp do karty Wydajność, aby uzyskać szczegółowe informacje o procesorze, pamięci, dysku i sieci. 5. PowerShell i Get-WinEvent: PowerShell udostępnia polecenie cmdlet`Get-WinEvent`skuteczny sposób na pobieranie i filtrowanie dzienników zdarzeń. Możesz tworzyć złożone zapytania, aby znaleźć określone zdarzenia. 6. Infrastruktura diagnostyki systemu Windows (WDI): WDI zbiera dane diagnostyczne z różnych składników systemu operacyjnego. Dostęp do tych danych można uzyskać za pomocą narzędzia Diagnostyka i zarządzanie dyskami (`sdclt.exe`). Narzędzia te zapewniają różne perspektywy i funkcje zarządzania zdarzeniami i diagnostyki systemu w systemie Windows. Wybór zależy od konkretnych potrzeb i rodzaju diagnozowanego problemu.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia tracerpt - Tracerpt procesów binarnych zdarzenia Trace pliki sesji lub w czasie rzeczywistym strumienie z oprzyrzadowanie zdarzenia Trace dostawców i tworzy raport lub tekstu (csv) opisujace wydarzenia generowane.

HTTP: ... console/pl/163.htm
0.108
32367

Tray-Funktion, um eine Windows-Desktop-Farbe zu ermitteln!

Query the desktop color pixel value on all Windows 11, 10, ... etc.  OS!

Print contents from the library under Windows 11, 10, 8.1, ...!

In Q-Dir standart Suchtool ändern!

Possibilities to send files or folder by email in the Quad Explorer on Windows!

Edge Chromium Download Ordner und Verhalten!(0)