tscon: przywiazuje sesji uzytkownika do sesji terminala.


... "tscon" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Przykłady polecenia "tscon"
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "tscon"

Polecenie: "tscon" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

"tscon" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Nazwa 'tscon' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub 
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.

Przykłady polecenia "tscon"

The`tscon`Narzędzie w systemie Windows służy do łączenia sesji zdalnej z sesją lokalną na serwerze terminali. Oto kilka przykładów użycia`tscon`: Przykład 1:`tscon`bez parametrów: To polecenie wyświetla listę wszystkich dostępnych sesji wraz z ich numerami.

tscon

Przykład 2:`tscon`z numerem sesji: To polecenie łączy sesję zdalną z określonym numerem sesji (zastąp „X” rzeczywistym numerem).

tscon X

Przykład 3:`tscon`z nazwą użytkownika i numerem sesji: To polecenie łączy sesję zdalną z określonym numerem sesji i nazwą użytkownika (zamień „X” i „Nazwa użytkownika” na rzeczywiste wartości).

tscon X /dest:console /password:Password

Przykład 4:`tscon`z nazwą użytkownika, numerem sesji i hasłem: To polecenie łączy sesję zdalną z określonym numerem sesji, nazwą użytkownika i hasłem (zamień „X”, „Nazwa użytkownika” i „Hasło” na rzeczywiste wartości).

tscon X /dest:console

Należy pamiętać, że podczas korzystania`tscon`Należy pamiętać o pewnych kwestiach bezpieczeństwa, szczególnie jeśli chodzi o przesyłanie haseł za pomocą wiersza poleceń. Jeśli istnieją względy bezpieczeństwa, zaleca się rozważenie metod alternatywnych, takich jak: B. korzystania ze skryptów lub narzędzi automatyzacji, które umożliwiają bezpieczniejsze metody podawania hasła. Kolejnym ważnym narzędziem związanym z sesjami zdalnymi i usługami terminalowymi w systemie Windows jest`tsdiscon`. To narzędzie służy do rozłączania sesji zdalnej. Oto przykład użycia`tsdiscon`: Przykład 5:`tsdiscon`z numerem sesji: To polecenie rozłącza sesję zdalną o podanym numerze sesji (zastąp „X” rzeczywistym numerem).

tsdiscon X

To polecenie może być przydatne do rozłączenia sesji zdalnej bez jej kończenia. Zauważ, że ten przykład`tsdiscon`używany do rozłączania sesji w poprzednich przykładach`tscon`używany do łączenia się z sesją. Jak zawsze ważne jest przestrzeganie odpowiedniej dokumentacji i względów bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o połączenia zdalne i obsługę sesji.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "tscon"

Podczas używania`tscon`W systemie Windows należy wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów. Najpierw upewnij się, że masz wystarczające uprawnienia, zazwyczaj uprawnienia administratora. Bezpieczeństwo haseł jest ważne, dlatego należy unikać wprowadzania haseł bezpośrednio w wierszu poleceń. Wskazane jest rozważenie alternatywnych metod podania hasła. Wybierając sesję, należy zachować ostrożność, aby uniknąć nieoczekiwanych konsekwencji. Należy rozważyć zasady bezpieczeństwa organizacji, a także możliwe alternatywy dla zarządzania sesjami. Oficjalna dokumentacja Microsoft również`tscon`zawiera szczegółowe informacje o dostępnych opcjach i najlepszych praktykach. Wreszcie ważne jest, aby system operacyjny i wszystkie odpowiednie usługi były aktualne, aby wyeliminować potencjalne luki w zabezpieczeniach. Ogólnie rzecz biorąc, ostrożne korzystanie z połączeń zdalnych i narzędzi do zarządzania sesjami ma kluczowe znaczenie w środowiskach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Jako alternatywa dla`tscon`Istnieje kilka innych narzędzi i metod zarządzania sesjami zdalnymi i usługami terminalowymi w systemie Windows. Oto kilka alternatyw: Przykład 1: Podłączanie pulpitu zdalnego (RDP): - Natywna funkcja RDP w systemie Windows umożliwia zdalne połączenie z innym komputerem. Można to zrobić za pomocą aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego lub`mstsc`-Komenda.

mstsc /v:hostname

Przykład 2: Komunikacja zdalna PowerShell: - PowerShell zapewnia możliwości zdalnego zarządzania sesjami. Komenda`Enter-PSSession`umożliwia połączenie się z sesją zdalną.

Enter-PSSession -Nazwa komputera hostname

Przykład 3: Sysinternals PsExec: - PsExec z narzędzi Sysinternals umożliwia uruchamianie procesów na systemach zdalnych, w tym w kontekstach sesji.

psexec \hostname cmd

Przykład 4: Narzędzia administracji zdalnej serwera (RSAT): - RSAT zapewnia zbiór narzędzi do zarządzania funkcjami Windows Server, w tym do zdalnego zarządzania usługami serwerowymi. Przykład 5: Centrum administracyjne systemu Windows: - Narzędzie internetowe firmy Microsoft do centralnego zarządzania serwerami i klastrami Windows za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika. Przykład 6: narzędzia innych firm: - Istnieją różne narzędzia innych producentów, pochodzące od różnych producentów, które zapewniają zaawansowane funkcje zdalnego zarządzania sesjami. Wybór alternatywy zależy od konkretnych wymagań, wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i preferencji. Należy pamiętać, że niektóre z wymienionych alternatyw mogą wymagać dodatkowej konfiguracji lub instalacji.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia tscon - przywiazuje sesji uzytkownika do sesji terminala.

HTTP: ... console/pl/166.htm
0.093
15065

What else will there be in freeware, what is planned!

How do I open an ISO file on a Windows (10, 8.1) computer?

How can i create a New-Folder in each explorer View?

How can I remove, turn off ergo uninstall the mouse tracks?

What is the difference between memory and hard disk space?

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!(0)