w32tm: rejestru - rejestr, aby uruchomic usluge jako domyslnej konfiguracji i dodac do rejestru. .......


 


... Przykłady polecenia "w32tm"
... "w32tm" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "w32tm"

Polecenie: "w32tm" jest włączone Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. dostępne

Przykłady polecenia "w32tm"

Polecenie w32tm w systemie Windows służy do zarządzania konfiguracją usługi Czas systemu Windows i wyświetlania informacji o źródle czasu. Oto kilka przykładów użycia „w32tm” w wierszu poleceń systemu Windows: Przykład 1: Wyświetl konfigurację usługi czasu:

w32tm /query /status

To polecenie wyświetla stan usługi Czas systemu Windows, w tym informacje o konfiguracji, adresie źródłowym i synchronizacji czasu. Przykład 2: Wyświetl konfigurację źródła usługi Czas:

w32tm /query /source

Tutaj wyświetlana jest konfiguracja źródła usługi czasu, łącznie z używanym dostawcą czasu. Przykład 3: Synchronizacja usługi czasu:

w32tm /resync

To polecenie wymusza synchronizację czasu usługi Czas systemu Windows ze skonfigurowanym źródłem. Przykład 4: Zmiana konfiguracji usługi czasu:

w32tm /config /manualpeerlist:"time.windows.com" /syncfromflags:manual /reliable:YES /update

Spowoduje to zmianę konfiguracji usługi Czas systemu Windows w celu synchronizacji czasu z witryny time.windows.com i zwiększenia niezawodności. Przykład 5: Dodaj zewnętrzne źródło czasu:

w32tm /config /manualpeerlist:"time.example.com" /syncfromflags:manual /reliable:YES /update

To polecenie dodaje zewnętrzne źródło czasu (tutaj „time.example.com”) do konfiguracji usługi czasu systemu Windows. Należy pamiętać, że zarządzanie synchronizacją czasu w systemach Windows ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dokładnego czasu, zwłaszcza w środowiskach sieciowych lub domenowych. Przed wprowadzeniem zmian w usłudze Czas systemu Windows zaleca się sprawdzenie aktualnej konfiguracji i upewnienie się, że zmiany odpowiadają specyficznym potrzebom systemu.

"w32tm" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

w32tm [/? | /register | /unregister ]
? - ten ekran pomocy.
register - rejestruje do dzialania jako usluge i dodaje jako 
domyslna
konfiguracje do rejestru.
unregister - wyrejestrowuje usluge i usuwa wszystkie informacje
o konfiguracji z rejestru.

w32tm /monitor [/domain:<nazwa domeny>]
[/computers:<nazwa>[,<nazwa>[,<nazwa>...]]]
[/threads:<liczba>] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn]
domain - okresla domene, która ma byc monitorowana. Jesli nazwa 
domeny
jest niepodana lub jest niepodana opcja domain lub
computers, uzywana jest domena domyslna. Ta opcja moze byc
uzyta wielokrotnie.
computers - monitoruje podana liste komputerów. Nazwy
Komputerów rozdzielane przecinkami, bez spacji. Jesli nazwa 
jest
poprzedzona prefiksem "*", jest traktowana jak kontroler PDC 
AD. Ta opcja
moze byc uzyta wielokrotnie.
threads - liczba komputerów, które mozna równoczesnie 
analizowac. 
Wartosc domyslna: 3. Dozwolony zakres: 1-50.
ipprotocol - okresl protokól IP, który ma byc uzywany. Wartosc 
domyslna to
uzywanie kazdego dostepnego protokolu.
nowarn - pomin komunikat ostrzezenia.

w32tm /ntte <epoka NT>
Konwertuje czas systemowy NT w interwalach (10^-7) s, poczawszy 
od godziny
0 dnia 1 stycznia 1601 roku na format czytelny.

w32tm /ntpte <epoka NTP>
Konwertuje czas w interwalach (2^-32)s, poczawszy od godziny 0 
dnia 1
stycznia 1900 roku na format czytelny.

w32tm /resync [/computer:<komputer>] [/nowait] [/rediscover] 
[/soft]
Informuje komputer, ze powinien jak najszybciej ponownie 
zsynchronizowac
zegar, odrzucajac zebrana statystyke bledów.
computer:<komputer> - komputer, który ma sie ponownie 
zsynchronizowac.
Jezeli komputer nie zostanie okreslony, ponownie zostanie 
zsynchronizowany
komputer lokalny.
nowait - nie czekaj na ponowna synchronizacje, wróc 
natychmiast.
W przeciwnym razie poczekaj, az ponowna synchronizacja zostanie 
ukonczona.
rediscover - ponownie rozpoznaj konfiguracje sieci i ponownie 
wykryj zasoby
sieciowe, a nastepnie ponownie zsynchronizuj.
soft - ponownie synchronizuj, uzywajac istniejacej statystyki 
bledów.
Malo uzyteczne ze wzgledu na zgodnosc.

w32tm /stripchart /computer:<element docelowy> 
[/period:<odswiezanie>]
[/dataonly] [/samples:<liczba>] [/packetinfo] 
[/ipprotocol:<4|6>]
Wyswietla wykres paskowy przesuniecia miedzy tym komputerem i 
innym
komputerem.
computer:<element docelowy> - komputer, wzgledem którego bedzie 
mierzone
przesuniecie.
period:<odswiezanie> - czas miedzy próbkami w sekundach.
Wartosc domyslna: 2.
dataonly - wyswietl tylko dane, bez grafiki.
samples:<liczba> - <liczba> próbek, a nastepnie zatrzymuje sie. 
Jesli nie
podano liczby, próbki beda zbierane do nacisniecia klawiszy 
Ctrl-C.
packetinfo - drukuje komunikat odpowiedzi pakietu NTP.
ipprotocol - okresla protokól IP do uzycia. Domyslnie uzywa 
protokolu
dostepnego w danej chwili.

w32tm /config [/computer:<element docelowy>] [/update]
[/manualpeerlist:<koncówki>] [/syncfromflags:<zródlo>]
[/LocalClockDispersion:<sekundy>]
[/reliable:(YES|NO)]
[/largephaseoffset:<milisekundy>]
computer:<element docelowy> - dopasowuje konfiguracje <elementu 
docelowego>.
Jezeli nie okreslono komputera docelowego, jest to komputer 
lokalny.
update - powiadamia usluge czasu, ze konfiguracja ulegla 
zmianie, powodujac
wprowadzenie zmian.
manualpeerlist:<koncówki> - ustawia liste koncówek na 
<koncówki>, która
jest rozdzielana spacjami lista adresów DNS i/lub IP.
Podczas okreslania koncówek przelacznik musi byc umieszczony w 
cudzyslowie.
syncfromflags:<zródlo> - ustawia, z których zródel klient NTP 
powinien sie
synchronizowac. <zródlo> powinno byc rozdzielona przecinkami 
lista
ponizszych slów kluczowych (bez rozrózniania wielkosci liter):
MANUAL - dolacza koncówki z recznej listy koncówek
DOMHIER - synchronizuje z kontrolera domeny w hierarchii 
domeny
NO - nie synchronizuje z zadnej
ALL - synchronizuje z recznych i domenowych koncówek
LocalClockDispersion:<sekundy> - konfiguruje dokladnosc 
wewnetrznego
zegara, z którego usluga w32time korzysta, gdy nie moze pobrac 
czasu ze
skonfigurowanych zródel.
reliable:(YES|NO) - okresla, czy komputer jest niezawodnym 
zródlem czasu.
To ustawienie jest wazne tylko na kontrolerach domeny.
YES - ten komputer jest niezawodnym zródlem czasu
NO - ten komputer nie jest niezawodnym zródlem czasu
largephaseoffset:<milisekundy> - ustawia róznice czasu miedzy 
czasem
lokalnym a sieciowym, która usluga w32time rozpozna jako zator.

w32tm /tz
Wyswietla biezace ustawienia strefy czasowej.

w32tm /dumpreg [/subkey:<klucz>] [/computer:<element docelowy>]
Wyswietla wartosci skojarzone z danym kluczem rejestru.
Domyslny klucz to 
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time
(klucz glówny dla uslugi czasu).
subkey:<klucz> - wyswietla wartosci skojarzone z podkluczem 
<klucza>
domyslnego.
computer:<element docelowy> - wykonuje kwerende ustawien 
rejestru
dla komputera <element docelowy>

w32tm /query [/computer:<element docelowy]
{/source | /configuration | /peers | /status}
[/verbose]
Wyswietla informacje uslugi czasu Windows komputera.
computer:<element docelowy> - pobiera informacje z <element 
docelowy>. Jezeli
nie okreslono, domyslnie jest to komputer lokalny.
source: wyswietla zródlo czasu.
configuration: wyswietla konfiguracje czasu wykonania i miejsce 
pochodzenia
ustawien. W trybie pelnym wyswietla takze niezdefiniowane lub 
nieuzywane
ustawienia.
peers: wyswietla liste koncówek i ich stan.
status: wyswietla stan uslugi czasu Windows.
verbose: ustawia tryb pelny, aby wyswietlic wiecej informacji.

w32tm /debug {/disable | {/enable /file:<nazwa> /size:<bajty>
/entries:<wartosc> [/truncate]}}
Wlacza lub wylacza prywatny dziennik uslugi czasu Windows 
komputera
lokalnego.
disable: wylacza prywatny dziennik.
enable: wlacza prywatny dziennik.
file:<nazwa> okresla bezwzgledna nazwe pliku.
size:<bajty> okresla rozmiar maksymalny rejestrowania 
cyklicznego.
entries:<wartosc> zawiera liste flag (w postaci liczb 
rozdzielonych
przecinkami), która okresla typy informacji do 
rejestrowania.
Prawidlowe wartosci to liczby od 0 do 300. Oprócz 
pojedynczych
liczb prawidlowy jest równiez uzycie zakresu liczb,
np. 0-100,103,106. Wartosc 0-300 oznacza 
rejestrowanie wszystkich
informacji.
truncate: przycina plik, jezeli istnieje.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "w32tm"

Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania polecenia w32tm w wierszu poleceń systemu Windows do zarządzania usługą Czasu systemu Windows. Usługa czasu systemu Windows odgrywa kluczową rolę w synchronizacji czasu w sieci, co ma kluczowe znaczenie dla różnych aplikacji i usług. Oto kilka aspektów, na które należy zwrócić uwagę podczas korzystania z „w32tm”: 1. Zależności sieciowe: Usługa Czas systemu Windows w dużym stopniu opiera się na łączności sieciowej. Podczas konfiguracji lub aktualizacji należy upewnić się, że źródło czasu jest osiągalne i że w sieci nie występują problemy z łącznością. 2. Niezawodność i uwierzytelnianie: Szczególną uwagę należy zwrócić na wybór wiarygodnego źródła czasu i skonfigurowanie opcji uwierzytelniania. Jest to szczególnie ważne, aby mieć pewność, że informacje o czasie pochodzą z wiarygodnego źródła. 3. Hierarchia synchronizacji czasu: W sieciach zawierających kontrolery domeny i serwery członkowskie prawidłowe skonfigurowanie hierarchii synchronizacji czasu ma kluczowe znaczenie. Obejmuje to przydział pierwotnych i wtórnych źródeł czasu w celu zapewnienia niezawodnej i dokładnej synchronizacji. 4. Sprawdzam aktualny stan: Przed zastosowaniem zmian należy sprawdzić aktualny stan usługi czasu, szczególnie podczas pracy z poleceniem takim jak „w32tm /query /status”. Zapewnia to wgląd w istniejącą konfigurację i stan synchronizacji. 5. Wprowadzaj zmiany ostrożnie: Zmiany w konfiguracji usługi Czas systemu Windows należy wprowadzać ostrożnie. W szczególności należy dokładnie zaplanować dodawanie lub usuwanie źródeł czasu, aby uniknąć niepożądanego wpływu na czas systemowy. 6. Monitoruj rejestrowanie: Zaleca się monitorowanie możliwości rejestrowania usługi Czas systemu Windows w celu zidentyfikowania ewentualnych błędów lub ostrzeżeń związanych z synchronizacją czasu. Zwracając uwagę na te aspekty, administratorzy mogą mieć pewność, że usługa Windows Time będzie działać niezawodnie i dokładnie, co ma kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania sieci i aplikacji. Istnieje kilka alternatywnych podejść i narzędzi do zarządzania czasem w systemach Windows. Oto kilka alternatyw dla polecenia „w32tm”: 1. Plik „Czas netto” systemu Windows: Polecenie „net time” było używane w starszych wersjach systemu Windows do pobierania czasu z sieciowego serwera czasu. Jednak „w32tm” jest uważany za bardziej nowoczesną i preferowaną opcję. 2. Wpisy do rejestru do konfiguracji czasu: Czasami konfiguracje można przeprowadzić bezpośrednio w rejestrze systemu Windows. Wymaga to jednak szczegółowej wiedzy na temat struktury rejestru i należy to robić ostrożnie. 3. Automatyczne sprawdzanie czasu poprzez protokoły internetowe: Niektóre aplikacje i systemy mogą uzyskiwać czas bezpośrednio przez protokół internetowy (NTP) bez korzystania z usługi czasu systemu Windows. 4. Klienci NTP będący stroną trzecią: Istnieją różni klienci NTP innych firm, którzy mogą udostępniać zaawansowane funkcje zarządzania czasem i opcje konfiguracji. 5. Korzystanie z poleceń cmdlet programu PowerShell: Program PowerShell udostępnia polecenia cmdlet, których można używać do zarządzania czasem systemowym. Można na przykład użyć polecenia cmdlet`Get-Date`uzyskać aktualny czas. 6. Automatyczna synchronizacja czasu w środowiskach wirtualizacyjnych: W środowiskach wirtualizacyjnych, szczególnie podczas uruchamiania maszyn wirtualnych (VM), czas można automatycznie synchronizować za pomocą usług integracyjnych lub narzędzi platformy wirtualizacyjnej. Należy zauważyć, że „w32tm” jest zazwyczaj preferowaną i wbudowaną metodą zarządzania czasem systemowym w systemie Windows. Wybór alternatywy powinien zależeć od konkretnych wymagań i konfiguracji systemu. Jeśli to możliwe, zaleca się korzystanie ze standardowych funkcji usługi czasu systemu Windows, aby zapewnić spójne i niezawodne zarządzanie czasem.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia w32tm - rejestru - rejestr, aby uruchomic usluge jako domyslnej konfiguracji i dodac do rejestru. .......

HTTP: ... console/pl/173.htm
0.109
20047
How and why do command lines work in CMD.EXE? Den Windows 11, 10, 8.1 Lizenzschlüssel per Befehlszeile auslesen/anzeigen! Delete all files except the most recent via command line, script or CMD.EXE? Was with error code -1073741701 (0xc000007b)! Klassisches Bootmenü unter Windows 11, 10, 8.1, ... wieder aktivieren! WinScan2PDF Turkish Description! Too fast cursor in Windows text editors? Wie alt ist Windows XP, ist es schon über 20 Jahre alt? The free mouse tracks program with customizations? joyGetPosEx-Funktion zum abfragen der Joystick / Controller Position!(0)