AT: Sökandetimesables kommandon och program som körs på en dator.


 


... Exemplen för kommandot "AT"
... "AT" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "AT"

Kommandot: "AT" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. inte tillgängligt

Exemplen för kommandot "AT"

Här är exemplen på det`AT`Kommando i Windows Kommandotolk med detaljerade kommentarer: Exempel 1: Visa schemalagda uppgifter:

AT

Detta kommando visar alla uppgifter som är schemalagda på systemet, inklusive deras scheman och kommandon. Det ger en omfattande översikt över alla schemalagda uppgifter. Exempel 2: Visa schemalagd uppgift för ett specifikt ID:

AT 1

Den planerade uppgiften med ID 1 visas i detalj här. Du kommer att få information om schemat och kommandot som ska utföras. Detta möjliggör målinriktad kontroll av specifika uppgifter. Exempel 3: Skapa en ny schemalagd uppgift:

AT 15:30 /every:M,T,W,Th,F "notepad.exe"

Detta kommando skapar en ny schemalagd uppgift. Hon öppnar textredigeraren "Anteckningar" varje arbetsdag klockan 15.30. Detta illustrerar förmågan att skapa uppgifter med specifika scheman och applikationer. Exempel 4: Ändra schemalagd uppgift:

AT 2 /delete

Detta kommando tar bort den schemalagda uppgiften med ID 2. Det visar hur man tar bort redan skapade uppgifter och därmed justerar systemschemaläggningen. Exempel 5: Spara alla schemalagda uppgifter i en textfil:

AT > Schemalagda aktiviteter.txt

Detta kommando sparar alla schemalagda uppgifter till en textfil som heter ScheduledTasks.txt. Detta är användbart för att få en överblick över alla schemalagda uppgifter för framtida referens. Exempel 6: Spara specifika schemalagda uppgifter till en textfil:

AT | FIND "notepad" > Notepad_Tasks.txt

Endast de schemalagda uppgifterna som innehåller termen "anteckningsblock" sparas här. Detta kan vara användbart för att få specifik information om uppgifter som påverkar en viss applikation. De`AT`kommandot används för att hantera schemalagda uppgifter på ett Windows-system. Observera att användningen av det här kommandot kan kräva vissa behörigheter och syntaxen kan variera beroende på versionen av Windows.

"AT" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

The AT command schedules commands and programs to run on a computer at   
a specified time and date. The Schedule service must be running to use   
the AT command.
                              
AT [\\computername] [ [id] [/DELETE] | /DELETE [/YES]]          
AT [\\computername] time [/INTERACTIVE]
  [ /EVERY:date[,...] | /NEXT:date[,...]] "command"

\\computername   Specifies a remote computer. Commands are scheduled on the
          local computer if this parameter is omitted.       
id         Is an identification number assigned to a scheduled   
          command.                         
/delete      Cancels a scheduled command. If id is omitted, all the
          scheduled commands on the computer are canceled.
/yes        Used with cancel all jobs command when no further
          confirmation is desired.
time        Specifies the time when command is to run.
/interactive    Allows the job to interact with the desktop of the user  
          who is logged on at the time the job runs.
/every:date[,...] Runs the command on each specified day(s) of the week or
          month. If date is omitted, the current day of the month
          is assumed.                       
/next:date[,...]  Runs the specified command on the next occurrence of the
          day (for example, next Thursday). If date is omitted, the
          current day of the month is assumed.
"command"     Is the Windows NT command, or batch program to be run.

Viktig information, tips för kommandot "AT"

Ja, det finns några viktiga punkter och överväganden som du bör tänka på när du gör`AT`kommandot i Windows kommandotolk: 1. Behörigheter: Användningen av`AT`kommandot kräver administratörsbehörighet. Se till att du kör kommandotolken som administratör för att få tillgång till alla funktioner i`AT`kommando. 2. Task Scheduling service status: The`AT`kommandot är starkt kopplat till tjänsten Windows Task Scheduler. Se till att tjänsten är aktiverad och startad. Du kan göra detta via "Tjänster"-konsolen (`services.msc`) eller kolla via fliken "Task Manager"-tjänster. 3. Notera syntax: Var uppmärksam på den korrekta syntaxen för`AT`-kommando. Kommandosyntaxen kan variera beroende på version av Windows. Du kan få hjälp åt honom`AT`-Visa kommando av`AT /?`i kommandotolken. 4. Förstå timingen: Förstå timingen i`AT`-Kommando. Tiden anges i 24-timmarsformat och det finns specifika parametrar för att schemalägga enstaka uppgifter eller upprepade uppgifter. 5. Tänk på tidszon: Schemalagd uppgiftsschemaläggning görs vanligtvis i systemets tidszon. Se till att tidszonen är korrekt inställd för att undvika oväntade körtider. 6. Kommandon med administratörsbehörighet: Om det schemalagda kommandot kräver administratörsbehörighet, bör uppgiften också köras med administratörsbehörighet. Detta kan göras genom att använda`schtasks`eller genom att ställa in uppgiftsalternativet "Kör med högsta behörighet". 7. Loggning och felhantering: Implementera lämpliga loggningsmekanismer för att övervaka status och möjliga fel för de schemalagda uppgifterna. Detta kan göras genom att logga utgifter till en fil eller använda e-postaviseringar. Dessa överväganden hjälper till att säkerställa att schemalagda uppgifter fungerar tillförlitligt och som förväntat. Observera att ovanstående punkter kan gälla specifika versioner av Windows och det är tillrådligt att läsa dokumentationen för din specifika version av Windows.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando AT - Sökandetimesables kommandon och program som körs på en dator.

HTTP: ... console/sv/002.htm
0.093
16935
Users should always back up their important files, why? How do I create symbols/icons for Microsoft Windows? How long does it take to install Microsoft Office 365! Neustart, Herunterfahren Verknüpfung für Windows 11 / 10, (Shutdown, Restart)? A Beginner's Guide to Microsoft Office Word! A Beginner's Guide to Microsoft Office Word! Adjust font size in Word using keyboard shortcut! Users should always back up their important files, why? Turn off Auto Connections to WiFi on Windows 10 / 11 (Wireless, WLAN)? Date / time customize command prompt, with examples, can I?(0)