ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP CLS
Rensar skärmen.

CLSC:\WINDOWS>HELP CMD
Startar en ny instans av Kommandotolken

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON
| /V:OFF]
[[/S] [/C | /K] sträng]

/C Utför kommandot som anges av strängen och avslutas sedan
/K Utför kommandot som anges av strängen men finns kvar
/S Ändrar behandlingen av strängen efter /C eller /K (se
nedan)
/Q Stänger av ECHO
/D Inaktiverar körning av AutoRun-kommandon från registret
(se nedan)
/A Sparar utdata från interna kommandon till en pipe eller
fil i
ANSI-format
/U Sparar utdata från interna kommandon till en pipe eller
fil
i Unicode-format
/T:fg Anger förgrunds-/bakgrundsfärger (se kommandot COLOR /?
för mer info)
/E:ON Aktiverar kommandotillägg (se nedan)
/E:OFF Inaktiverar kommandotillägg (se nedan)
/F:ON Aktiverar tecken för ifyllande av fil- och katalognamn
(se nedan)
/F:OFF Inaktiverar tecken för ifyllande av fil- och katalognamn
(se nedan)
/V:ON Aktiverar fördröjd expandering av miljövariabler med
hjälp av ! som
avgränsare. Till exempel, /V:ON skulle tillåta !var! att
expandera
variabeln var under körningen. Syntaxen var expanderar
variabler
vid indata, vilket är annorlunda än inuti en FOR
loop.
/V:OFF Inaktiverar fördröjd expandering av miljövariabler.

Observera att flera kommandon separerade av kommandoavgränsaren
"&&"
accepteras för strängen om den är omgiven av citattecken. På
grund av
kompatibilitetsskäl behandlas /X på samma sätt som /E:ON, /Y på
samma sätt
som /E:OFF och /R på samma sätt som /C. Alla andra växlar
ignoreras.

Om /C eller /K angetts, bearbetas resten av kommandoraden efter
växeln
som en kommandorad. Följande logik används för att
bearbeta citattecken ("):

1. Om alla av följande villkor är uppfyllda, behålls
citattecknen
på kommandoraden:

- ingen /S-växel
- exakt två citattecken
- inga specialtecken mellan de båda citattecknen.
Följande tecken är specialtecken: &<>()@^|
- det finns ett eller flera blanksteg mellan de båda
citattecknen
- strängen mellan de båda citattecknen är identisk med
namnet
på en körbar fil.

2. Tidigare versioner av kommandot fungerade på så sätt att
om det första
tecknet var ett citattecken så togs det inledande tecknet
och det sista
citattecknet bort på kommandoraden.
All text efter det sista citattecknet behölls.

Om /D INTE angavs på kommandoraden, letar CMD.EXE efter
registervärden REG_SZ/REG_EXPAND_SZ vid starten. Om ett
eller båda värdena finns så körs de först.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

och/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

Som standard är kommandotilläggen aktiverade. Du kan inaktivera
tillägg för ett särskilt anrop genom att använda växeln /E:OFF.
Du kan
aktivera eller inaktivera tillägg för alla anrop av CMD.EXE för
en
dator och/eller användare genom att ange värdena 0x1 eller 0x0
för följande
två REG_DWORD-värden i registret:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

och/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

Använd REGEDIT.EXE för att ändra värdena. Den användarspecifika
inställningen åsidosätter datorinställningen.
Kommandoradsväxlarna
åsidosätter registerinställningarna.

Kommandotilläggen rör ändringar och/eller tillägg för följande
kommandon:

DEL eller ERASE
COLOR
CD eller CHDIR
MD eller MKDIR
PROMPT
PUSHD
POPD
SET
SETLOCAL
ENDLOCAL
IF
FOR
CALL
SHIFT
GOTO
START (inkluderar även ändringar i externa kommandoanrop)
ASSOC
FTYPE

Skriv kommandonamnet följt av /? om du vill se detaljerad
information.

Som standard är fördröjd expandering av miljövariabler INTE
aktiverat. Du kan
aktivera eller inaktivera fördröjd expandering av miljövariabler
för ett
särskilt anrop av CMD.EXE med hjälp av växlarna /V:ON eller
/V:OFF. Du kan
aktivera eller inaktivera fördröjd expandering för alla instanser
av CMD.EXE
på en dator och/eller användarsession genom att ange värdena 0x1
eller 0x0
för en eller båda av följande REG_DWORD-värden i registret:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

och/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

Använd REGEDIT.EXE för att ändra värdena. Den användarspecifika
inställningen
åsidosätter inställningen för datorn. Kommandoradsväxlar
åsidosätter
registerinställningarna.

Om fördröjd expandering av miljövariabler är aktiverad, kan
utropstecken
användas för att ersätta värdet för en miljövariabel under
körningen.

Du kan aktivera eller inaktivera ifyllning av filnamn för en viss
instans
av CMD.EXE genom att använda växeln /F:ON eller /F:OFF. Du kan
aktivera
eller inaktivera ifyllning för alla instanser av CMD.EXE på en
dator
och/eller inloggningssession genom att ange det ena eller båda
REG_DWORD-värden i registret i programmet REGEDIT.EXE:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

och/eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

Ge registernycklarna ett hexadecimalt värde som styrtecken för
en särskild funktion (exempelvis: 0x4 är Ctrl-D och 0x6 är Ctrl-
F). De
användarspecifika inställningarna åsidosätter inställningarna för
datorn.
Kommandoradsväxlarna åsidosätter registerinställningarna.

Om ifyllande aktiverats med växeln /F:ON, används de två
styrtecknen
Ctrl-D för ifyllande av katalognamn och Ctrl-F för ifyllande av
filnamn.
Du kan inaktivera ett särskilt tecken för ifyllande genom att
ange värdet för blanksteg (0x20) i registret. Det beror på att
blanksteg inte är ett giltig styrtecken.

Ifyllande anropas när du skriver ett av de två styrtecknen.
Ifyllningsfunktionen tar sökvägen till vänster om markören och
lägger
till ett jokertecken till det (om det inte redan finns ett) och
skapar en lista av sökvägar som matchar. Den första matchande
sökvägen
visas sedan. Om ingen matchning påträffas, avges en ljudsignal
och
ingenting utförs. Om du upprepade gånger trycker på styrtecken-
kombinationen kommer programmet att visa andra matchningar från
listan en i taget. Om du trycker ner Skift-tangenten tillsammans
med styrtecknet kommer listan att visas i omvänd ordning. Om du
ändrar raden och skriver styrtecknet igen, kommer en ny lista med
matchande sökvägar att skapas. Samma sak inträffar om du växlar
mellan ifyllande av fil- och katalognamn. Den enda skillnaden
mellan
de båda styrtecknen är att styrtecknet för ifyllande av filnamn
matchar både fil- och katalognamn, medan styrtecknet för
ifyllande
av katalognamn bara matchar katalognamn. Om ifyllande av filnamn
används på något av de inbyggda katalogkommandona(CD, MD eller
RD)
antas det att ifyllande av katalognamn ska utföras.

Programkoden för ifyllande av namn hanterar filnamn som
innehåller blanksteg eller andra särskilda tecken genom att
lägga till citattecken runt den matchande sökvägen.
Om du stegar bakåt och anropar ifyllningsfunktionen från
inuti en rad, ignoreras all text till höger om markören.

Följande specialtecken kräver citattecken:
<blanksteg>
&()[]{}^=;!'+,`~C:\WINDOWS>HELP COLOR
Anger standard för förgrunds- och bakgrundsfärg.

COLOR [attr]

attr Anger färgattribut för utdata

Färgattribut anges med två hexadecimala siffror - den första
motsvarar
bakgrunden, den andra motsvarar förgrunden. Varje siffra kan ha
ett av följande värden:

0 = Svart 8 = Grå
1 = Blå 9 = Ljus blå
2 = Grön A = Ljus grön
3 = Cyan B = Ljus cyan
4 = Röd C = Ljus röd
5 = Magenta D = Ljus magenta
6 = Gul E = Ljus gul
7 = Vit F = Ljus vit

Om inget argument anges så återställs färgerna till
inställningarna
som gällde då CMD.EXE startades. Detta värde kommer antingen från
det aktuella
utdatafönstret, från kommandoväxeln /T eller från registret
DefaultColor.


Kommandot COLOR sätter ERRORLEVEL till 1 om du försöker
sätta samma förgrundsfärg som bakgrundsfärg med kommandot
COLOR.

Exempel: "COLOR fc" ger ljus röd text på ljus vit bakgrund
GOTO : HELP COMP

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando CLS - Rensar skärmen.

HTTP: ... console/sv/012.htm
0.202
7804

Can I extract images from Office documents under Windows 11?

 /

Windows-10/11 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Start WordPad via a desktop button on Windows 11 / 10!

 /

Virtual pointer stick, good for projectors and PowerPoint!

 /

The handy short note on the Windows desktop is always in the foreground!

 /

What is a hardware keyboard?

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

What is Virtual Memory?

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

Auto Expand Quick Access directorys in Q-Dir, Windows 11, 10, 8.1!

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Change or update the email password in MS Outlook!

 /