DIR: Visar en lista över de filer och underkataloger som finns i en katalog.


... Exemplen för kommandot "DIR"
... "DIR" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "DIR"

Kommandot: "DIR" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "DIR"

De`DIR`kommando i Windows Kommandotolk används för att visa information om filer och kataloger. Här är några exempel med kommentarer: Exempel 1: Visa innehållet i aktuell katalog:

DIR

Beskrivning: Detta kommando visar innehållet i den aktuella katalogen, inklusive filer och underkataloger. Exempel 2: Visa innehållet i en specifik katalog:

DIR C:\väg\Målkatalog

Beskrivning: Innehållet i katalogen "C:\Path\Target directory" visas här. Exempel 3: Visa innehåll med detaljer:

DIR /A /W

Beskrivning: Det här kommandot visar innehållet i den aktuella katalogen, inklusive detaljer som filstorlek och ändringsdatum.`/A`visar också dolda filer och`/W`visar informationen i en bredare kolumnvy. Exempel 4: Visa innehåll med underkataloger (rekursivt):

DIR /S

Beskrivning: Här visas innehållet i den aktuella katalogen inklusive alla underkataloger rekursivt. Exempel 5: Visa endast filnamn, inga detaljer:

DIR /B

Beskrivning: Detta kommando visar bara filnamnen i den aktuella katalogen, utan detaljer som storlek och datum. Användbar i skript eller om du bara är intresserad av filnamnen. Exempel 6: Visa innehåll sorterat efter datum:

DIR /OD

Beskrivning: Innehållet i den aktuella katalogen visas här, sorterat efter datum. Exempel 7: Visa endast kataloger:

DIR /AD

Beskrivning: Detta kommando visar bara katalogerna i den aktuella katalogen, inte filerna. Exempel 8: Spara innehåll till en textfil:

DIR > Kataloglista.txt

Beskrivning: Detta kommando sparar innehållet i den aktuella katalogen till en textfil med namnet "directorylist.txt". Exempel 9: Visa hjälp:

DIR /?

Beskrivning: Det här kommandot visar hjälp och information om de tillgängliga alternativen för`DIR`-kommando. De`DIR`kommandot ger en mängd olika alternativ för att anpassa innehållet som visas. Du kan få hjälp med`DIR /?`för att ta reda på mer information. Observera att vissa alternativ, som t.ex`/S`eller`/A`, kan avsevärt påverka produktionen.

"DIR" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Visar en lista över filer och underkataloger i en katalog.

DIR [enhet:][sökväg][filnamn] [/A[[:]attribut]] [/B] [/C] [/D] 
[/L] [/N]
[/O[[:]sortordn]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]tidsfält]] [/W] 
[/X] [/4]

[enhet:][sökväg][filnamn]
Anger enhet, katalog och/eller filer som ska visas.

/A Visar filer med angivna attribut.
attribut D Kataloger R Skrivskyddade 
filer
H Dolda filer A Filer klara för 
arkivering
S Systemfiler I Ej 
innehållsindexerade filer
L Referenspunkter - Prefix som 
betyder "inte"
/B Använder enkelt format (utan inledande info och 
sammanfattning).
/C Visar tusentalsavgränsare i filstorlekar. Detta är 
standard.
Använd /-C för att inaktivera visningen av 
tusentalsavgränsare.
/D Samma som brett format. Men filerna sorteras efter 
kolumn.
/L Använder gemener.
/N Använder långt filformat med filnamn längst till 
höger.
/O Visar en sorterad lista över filer.
sortordn N Efter namn (alfabetiskt) S Efter storlek 
(minst först)
E Efter tillägg (alfabetiskt) D Efter datum/tid 
(äldst först)
G Gruppkataloger först - Prefix för 
omvänd ordning
/P Gör paus efter varje skärmbild med information.
/Q Visar filens ägare.
/R Visar alternativa dataströmmar för filen.
/S Visar filer i den angivna katalogen och alla 
underkataloger.
/T Kontrollerar vilka tidsfält som ska visas och
användas för sortering
tidsfält C Skapad
A Senast använd
W Senast skriven
/W Använder brett listformat.
/X Visar de korta filnamnen som skapats för filnamn 
som
inte består av 8+3 tecken. Formatet är identiskt 
med
/N fast med det korta filnamnet före det långa. Om 
det
inte finns några korta namn visas en tom sträng.
/4 Visar årtal med fyra siffror

Växlar kan förinställas i miljövariabeln DIRCMD.
Åsidosätt förinställda växlar med tecknet - (bindestreck), till 
exempel /-W.

Viktig information, tips för kommandot "DIR"

När du använder`DIR`kommandot i Windows kommandotolk finns det några viktiga punkter att notera: 1. Jokertecken: Du kan använda jokertecken ( och ?) för att visa filer eller kataloger i ett specifikt mönster. Till exempel`DIR .txt`visar alla textfiler i den aktuella katalogen.

DIR *.txt

2. Katalogstruktur: Om du`/S`kommandot kommer att visa innehållet i alla underkataloger rekursivt.

DIR /S

3. Visa dolda filer: Med`/A`du kan visa dolda filer.`/A:H`visar bara dolda filer.

DIR /A:H

4. Visa detaljer: `/W`visar filer och kataloger i en bredare kolumnvy medan`/O`sorteringsordningen ändras. Till exempel`DIR /O:D`visar filerna sorterade efter datum.

DIR /W
DIR /O:D

5. Visa endast filnamn: `/B`visar bara filnamnen, utan ytterligare information.

DIR /B

6. Filattribut: `/A`kan också användas för att välja filer baserat på attribut (t.ex.`/A:-R`visar bara filer som inte är skrivskyddade).

DIR /A:-R

7. Omdirigera utdata till en fil: Du kan omdirigera utdata från`DIR`omdirigera till en fil för lagring eller vidare bearbetning.

DIR > Kataloglista.txt

8. Visa hjälp: `DIR /?`visar hjälp och information om tillgängliga alternativ för`DIR`-kommando. Observera att`DIR`kommandot låter dig visa filer och kataloger i en katalog. Om du vill utföra mer specifika operationer som att kopiera, ta bort eller flytta, kan du använda ytterligare kommandon som`COPY`,`DEL`, eller`MOVE`använda sig av.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando DIR - Visar en lista över de filer och underkataloger som finns i en katalog.

HTTP: ... console/sv/021.htm
0.108
17428
Umgehen Sie den Papierkorb beim Löschen unter Windows 10/11? Drucker Ausgabefach einstellen unter Windows 11, 10, ... Desktop und Server! Sie können alles uns überlassen! Windows 10 hängt? Delete temporary files and others automatically under Windows 11 and 10! Sterne am Windows Desktop im Vordergrund! Externen Monitor bei zugeklapptem Notebook nutzen unter Windows 10/11! Identify the big resource consumer on MS Windows 11, 10, ... OS! Problembehandlung Tipps bei Tintenstrahldrucker auf Windows 11, 10, 8.1, ...! Neue Lösung Windows 10 Konten hinzufügen und löschen! Windows 10 / 11 cmd shell:programfilesx86 and shell:programfiles!(0)