ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP GOTO
Styr Kommandotolken till raden med angiven etikett i en
kommandofil.

GOTO etikett

etikett Anger en textsträng som används som etikett i
kommandofilen.

En etikett skrivs ensamt på en rad och inleds med kolon.

Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot GOTO att
ändras
enligt följande:

Kommandot GOTO accepterar nu måletiketten: EOF, som går till
slutet av den aktuella kommandofilen. Detta är ett enkelt sätt
att
avsluta en kommandofil utan att definiera en etikett. Skriv CALL
/? om
du vill se en beskrivning av tilläggen för kommandot CALL som gör
den här
funktionen användbar.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
GRAFTABL är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.

Enable Windows to display an extended character set in graphics mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

  xxx      Specifies a code page number.
  /STATUS  Displays the current code page selected for use with GRAFTABL.

C:\WINDOWS>HELP HELP
Ger hjälpinformation om kommandon i Windows.
HELP [kommando]
kommando - det kommando du vill se hjälpinformation om.

ASSOC          Visar eller ändrar filtilläggsassociationer.
ATTRIB         Visar eller ändrar filattribut.
BREAK          Anger om utökad CTRL+C-kontroll ska ske.
BCDEDIT        Anger egenskaper i startdatabasen för att kontrollera start.
CACLS          Visar eller ändrar åtkomstkontrollistor för filer.
CALL           Anropar en kommandofil från en annan.
CD             Visar namn på eller ändrar aktuell katalog.
CHCP           Visar eller ändrar aktuell teckentabell.
CHDIR          Visar namn på eller ändrar aktuell katalog.
CHKDSK         Kontrollerar en disk och visar en statusrapport.
CHKNTFS        Visar eller anger om en disk ska kontrolleras vid start.
CLS            Rensar skärmen.
CMD            Startar en ny instans av kommandotolken.
COLOR          Anger standardfärg för bakgrund och förgrund.
COMP           Jämför innehållet i två filer eller uppsättningar.
COMPACT        Visar eller ändrar komprimering för NTFS-partitioner.
CONVERT        Konverterar FAT-volymer till NTFS. Du kan inte konvertera
              den aktuella enheten.
COPY           Kopierar en eller flera filer till en annan plats.
DATE           Visar eller anger datum.
DEL            Tar bort en eller flera filer.
DIR            Visar en lista över de filer och underkataloger som finns
              i en katalog.
DISKCOMP       Jämför innehållet på två disketter.
DISKCOPY       Kopierar innehållet på en diskett till en annan.
DISKPART       Visar eller konfigurerar egenskaper för diskpartitioner.
DOSKEY         Redigerar kommandorader, kommer ihåg kommandon och
              skapar makron.
DRIVERQUERY    Visar egenskaper och status för aktuell drivrutin.
ECHO           Visar meddelanden och aktiverar eller inaktiverar kommandoekon.
ENDLOCAL       Avslutar lokalisering av miljöändringar i en kommandofil.
ERASE          Tar bort en eller flera filer.
EXIT           Avslutar programmet CMD.EXE (kommandotolken).
FC             Jämför två filer eller filuppsättningar och visar skillnader.
FIND           Letar efter en textsträng i en eller flera filer.
FINDSTR        Letar efter strängar i filer.
FOR            Utför ett visst kommando för varje fil i en mängd filer.
FORMAT         Formaterar en disk för användning under Windows.
FSUTIL         Visar eller konfigurerar egenskaper för filsystemet.
FTYPE          Visar eller ändrar filtyper som används för
              filltilläggsassociationer.
GOTO           Anger att kommandotolken ska köra en
              namngiven rad i en kommandofil.
GPRESULT       Visar information om grupprincip för dator eller användare.
GRAFTABL       Gör att en utökad teckenuppsättning kan visas
              i grafikläge.
HELP           Visar hjälp för Windows-kommandon.
ICACLS         Visa, ändra, säkerhetskopiera eller återställ
              åtkomstkontrollistor för filer och kataloger.
IF             Utför villkorlig behandling i kommandoprogram.
LABEL          Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar.
MD             Skapar en katalog.
MKDIR          Skapar en katalog.
MKLINK         Skapar symboliska länkar och hårda länkar
MODE           Konfigurerar en systemenhet.
MORE           Visar utdata en skärmbild i taget.
MOVE           Flyttar en eller flera filer från en katalog till en annan.
OPENFILES      Visar filer som öppnats av en fjärranvändare i en filresurs.
PATH           Visar eller anger sökväg för körbara filer.
PAUSE          Pausar körning av en kommandofil och visar ett meddelande.
POPD           Återställer tidigare värde för den aktuella katalogen som
              sparats av PUSHD.
PRINT          Skriver ut en textfil.
PROMPT         Ändrar kommandotolk.
PUSHD          Sparar aktuell katalog och ändrar den.
RD             Tar bort en katalog.
RECOVER        Återställer läsbar information från en skadad disk.
REM            Anger kommentarer i kommandofiler eller i CONFIG.SYS.
REN            Byter namn på en eller flera filer.
RENAME         Byter namn på en eller flera filer.
REPLACE        Ersätter filer.
RMDIR          Tar bort en katalog.
ROBOCOPY       Avancerat verktyg för att kopiera filer och kataloger
SET            Visar, anger eller tar bort miljövariabler.
SETLOCAL       Börjar lokalisering av miljöändringar i en kommandofil.
SC             Visar eller konfigurerar tjänster (bakgrundsprocesser).
SCHTASKS       Schemalägger kommandon och program som ska köras på datorn.
SHIFT          Ändrar position på ersättningsbara parametrar i kommandofiler.
SHUTDOWN       Tillåter avstängning av den lokala datorn eller fjärrdator.
SORT           Sorterar indata.
START          Startar ett separat fönster där det program eller kommando som
              anges körs.
SUBST          Associerar en sökväg med en enhetsbeteckning.
SYSTEMINFO     Visar datorspecifika egenskaper och konfiguration.
TASKLIST       Visar alla aktiva program och tjänster.
TASKKILL       Avslutar eller stoppar ett program eller en process som körs.
TIME           Visar eller ändrar systemtiden.
TITLE          Anger en fönsterrubrik för en CMD.EXE-session.
TREE           Visar grafiskt en enhets eller sökvägs katalogstruktur.
TYPE           Visar innehållet i en textfil.
VER            Visar Windows-version.
VERIFY         Anger om de filer som skrivs till disk ska verifieras
              eller ej.
VOL            Visar volymens namn och serienummer.
XCOPY          Kopierar filer och katalogträd.
WMIC           Visar WMI-information i en interaktiv kommandotolk.

GOTO : HELP IF

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToKommando GOTO - Anger att kommandotolken ska köra en namngiven rad i en kommandofil.

HTTP: ... console/sv/035.htm
0.093
17588

What are CPU threads?

What is Windows PE (WinPE)?

What is a paper hole punch?

How can I customize the background image on my Android smart phone?

What is disk management?

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?(0)