ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
GRAFTABL är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.

Enable Windows to display an extended character set in graphics mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

  xxx      Specifies a code page number.
  /STATUS  Displays the current code page selected for use with GRAFTABL.

C:\WINDOWS>HELP HELP
Ger hjälpinformation om kommandon i Windows.
HELP [kommando]
kommando - det kommando du vill se hjälpinformation om.

ASSOC          Visar eller ändrar filtilläggsassociationer.
ATTRIB         Visar eller ändrar filattribut.
BREAK          Anger om utökad CTRL+C-kontroll ska ske.
BCDEDIT        Anger egenskaper i startdatabasen för att kontrollera start.
CACLS          Visar eller ändrar åtkomstkontrollistor för filer.
CALL           Anropar en kommandofil från en annan.
CD             Visar namn på eller ändrar aktuell katalog.
CHCP           Visar eller ändrar aktuell teckentabell.
CHDIR          Visar namn på eller ändrar aktuell katalog.
CHKDSK         Kontrollerar en disk och visar en statusrapport.
CHKNTFS        Visar eller anger om en disk ska kontrolleras vid start.
CLS            Rensar skärmen.
CMD            Startar en ny instans av kommandotolken.
COLOR          Anger standardfärg för bakgrund och förgrund.
COMP           Jämför innehållet i två filer eller uppsättningar.
COMPACT        Visar eller ändrar komprimering för NTFS-partitioner.
CONVERT        Konverterar FAT-volymer till NTFS. Du kan inte konvertera
              den aktuella enheten.
COPY           Kopierar en eller flera filer till en annan plats.
DATE           Visar eller anger datum.
DEL            Tar bort en eller flera filer.
DIR            Visar en lista över de filer och underkataloger som finns
              i en katalog.
DISKCOMP       Jämför innehållet på två disketter.
DISKCOPY       Kopierar innehållet på en diskett till en annan.
DISKPART       Visar eller konfigurerar egenskaper för diskpartitioner.
DOSKEY         Redigerar kommandorader, kommer ihåg kommandon och
              skapar makron.
DRIVERQUERY    Visar egenskaper och status för aktuell drivrutin.
ECHO           Visar meddelanden och aktiverar eller inaktiverar kommandoekon.
ENDLOCAL       Avslutar lokalisering av miljöändringar i en kommandofil.
ERASE          Tar bort en eller flera filer.
EXIT           Avslutar programmet CMD.EXE (kommandotolken).
FC             Jämför två filer eller filuppsättningar och visar skillnader.
FIND           Letar efter en textsträng i en eller flera filer.
FINDSTR        Letar efter strängar i filer.
FOR            Utför ett visst kommando för varje fil i en mängd filer.
FORMAT         Formaterar en disk för användning under Windows.
FSUTIL         Visar eller konfigurerar egenskaper för filsystemet.
FTYPE          Visar eller ändrar filtyper som används för
              filltilläggsassociationer.
GOTO           Anger att kommandotolken ska köra en
              namngiven rad i en kommandofil.
GPRESULT       Visar information om grupprincip för dator eller användare.
GRAFTABL       Gör att en utökad teckenuppsättning kan visas
              i grafikläge.
HELP           Visar hjälp för Windows-kommandon.
ICACLS         Visa, ändra, säkerhetskopiera eller återställ
              åtkomstkontrollistor för filer och kataloger.
IF             Utför villkorlig behandling i kommandoprogram.
LABEL          Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar.
MD             Skapar en katalog.
MKDIR          Skapar en katalog.
MKLINK         Skapar symboliska länkar och hårda länkar
MODE           Konfigurerar en systemenhet.
MORE           Visar utdata en skärmbild i taget.
MOVE           Flyttar en eller flera filer från en katalog till en annan.
OPENFILES      Visar filer som öppnats av en fjärranvändare i en filresurs.
PATH           Visar eller anger sökväg för körbara filer.
PAUSE          Pausar körning av en kommandofil och visar ett meddelande.
POPD           Återställer tidigare värde för den aktuella katalogen som
              sparats av PUSHD.
PRINT          Skriver ut en textfil.
PROMPT         Ändrar kommandotolk.
PUSHD          Sparar aktuell katalog och ändrar den.
RD             Tar bort en katalog.
RECOVER        Återställer läsbar information från en skadad disk.
REM            Anger kommentarer i kommandofiler eller i CONFIG.SYS.
REN            Byter namn på en eller flera filer.
RENAME         Byter namn på en eller flera filer.
REPLACE        Ersätter filer.
RMDIR          Tar bort en katalog.
ROBOCOPY       Avancerat verktyg för att kopiera filer och kataloger
SET            Visar, anger eller tar bort miljövariabler.
SETLOCAL       Börjar lokalisering av miljöändringar i en kommandofil.
SC             Visar eller konfigurerar tjänster (bakgrundsprocesser).
SCHTASKS       Schemalägger kommandon och program som ska köras på datorn.
SHIFT          Ändrar position på ersättningsbara parametrar i kommandofiler.
SHUTDOWN       Tillåter avstängning av den lokala datorn eller fjärrdator.
SORT           Sorterar indata.
START          Startar ett separat fönster där det program eller kommando som
              anges körs.
SUBST          Associerar en sökväg med en enhetsbeteckning.
SYSTEMINFO     Visar datorspecifika egenskaper och konfiguration.
TASKLIST       Visar alla aktiva program och tjänster.
TASKKILL       Avslutar eller stoppar ett program eller en process som körs.
TIME           Visar eller ändrar systemtiden.
TITLE          Anger en fönsterrubrik för en CMD.EXE-session.
TREE           Visar grafiskt en enhets eller sökvägs katalogstruktur.
TYPE           Visar innehållet i en textfil.
VER            Visar Windows-version.
VERIFY         Anger om de filer som skrivs till disk ska verifieras
              eller ej.
VOL            Visar volymens namn och serienummer.
XCOPY          Kopierar filer och katalogträd.
WMIC           Visar WMI-information i en interaktiv kommandotolk.
C:\WINDOWS>HELP IF
Utför villkorsstyrd bearbetning i kommandofiler.

IF [NOT] ERRORLEVEL nummer kommando
IF [NOT] sträng1==sträng2 kommando
IF [NOT] EXIST filnamn kommando

NOT Anger att kommandon bara ska utföras om
villkoret
Är falskt.

ERRORLEVEL nummer Anger ett sant tillstånd om det sista
programmet som
Kördes returnerade en slutkod som är större
än
eller lika med det angivna numret.

string1==string2 Anger ett sant tillstånd om de angivna
textsträngarna
är identiska.

EXIST filnamn Anger ett sant tillstånd om det angivna
filnamnet
finns.

kommando Anger ett kommando som ska utföras om
villkoret uppfylls
Kommandon kan följas av kommandot ELSE som
kör
Kommandot efter nyckelordet ELSE om det
angivna
Villkoret är FALSE

Instruktionen ELSE måste anges på samma rad som kommandot efter
IF-satsen.
Till exempel:

IF EXIST filnamn. (
del filnamn.
) ELSE (
echo filnamn. saknas.
)

Följande syntax skulle INTE fungera eftersom kommandot DEL måste
avslutas
av en ny rad:

IF EXIST filnamn. del filnamn. ELSE echo filnamn. saknas

Följande syntax skulle inte heller fungera eftersom kommandot
ELSE måste
vara på samma rad som slutet av kommandot IF:

IF EXIST filnamn. del filnamn.
ELSE echo filnamn. saknas

Följande syntax fungerar om du vill skriva hela uttrycket på en
rad:

IF EXIST filnamn. (del filnamn.) ELSE echo filnamn. saknas

Om kommandotilläggen är aktiverade ändras kommandot IF enligt
följande:

IF [/I] sträng1 jämförelse-op sträng2 kommando
IF CMDEXTVERSION nummer kommando
IF DEFINED variabel kommando

Jämförelse-op kan vara något av följande värden:

EQU - lika med
NEQ - inte lika med
LSS - mindre än
LEQ - mindre än eller lika med
GTR - större än
GEQ - större än eller lika med

Växeln /I anger att strängjämförelserna inte ska vara
skiftlägeskänsliga
Växeln /I kan även användas med IF-formatet sträng1==sträng2.
Dessa jämförelser gäller allmänt. Om både sträng1 och sträng2
uteslutande består av numeriska tecken, konverteras strängarna
till tal och en numerisk jämförelse utförs.

Villkorsuttrycket CMDEXTVERSION fungerar precis som ERRORLEVEL,
förutom att
det jämför med ett internt versionsnummer för kommandotilläggen.
Den första
versionen är 1. Detta tal kommer att ökas med 1 när betydande
förändringar
görs i kommandotilläggen. Villkorsuttrycket CMDEXTVERSION är
aldrig sant när
kommandotilläggen är inaktiverade.

Villkorsuttrycket DEFINED fungerar precis som EXISTS, förutom att
det utgår
från ett miljövariabelnamn och returnerar värdet sant om
miljövariabeln är
definierad.

%ERRORLEVEL% expanderas till en sträng som innehåller det
aktuella värdet för ERRORLEVEL. Observera att om det redan finns
en
miljövariabel med namnet ERRORLEVEL får du den variabelns värde
i stället. Följande kod visar hur ERRORLEVEL kan användas
(efter att ett program körts):

goto svar%ERRORLEVEL%
:svar0
echo Programmet returnerade koden 0
:svar1
echo Programmet returnerade koden 1

Du kan även använda de numeriska jämförelserna ovan:

IF %ERRORLEVEL% LEQ 1 goto okay

%CMDCMDLINE% expanderas till den ursprungliga kommandoraden som
skickades till CMD.EXE innan CMD.EXE bearbetade den. Observera
att om det
redan finns en miljövariabel med namnet CMDCMDLINE får du den
variabelns
värde i stället.

%CMDEXTVERSION% expanderas till en sträng som innehåller det
aktuella för variabeln CMDEXTVERSION. Observera att om det redan
finns en
miljövariabel med namnet CMDEXTVERSION får du den variabelns
värde i stället.
GOTO : HELP LABEL

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando GPRESULT - Visar information om grupprincip för dator eller användare.

HTTP: ... console/sv/036.htm
0.14
17790

Wozu die Tage im linken Bereich neben der Datum Differenz-Ausgabe?

 /

Storge cleanup in Windows 11 settings!

 /

Wordpad appears in the taskbar but the window is not visible!

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

Die Digitale Windows 11, 10, ... Desktop Uhr ohne Sperr-Bildschirm!

 /

Supported power plan / standby mode functions in Windows 11! 

 /

Cancel automatic shutdown in Windows 11, 10!

 /

Can I customize Windows Border Color in Windows-7?

 /

Can I install Windows 11 on Virtual Box?

 /

Aufeinanderfolgende Dateien im Quad-Explorer markieren mit der Tastatur!

 /

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

 /

What is a corrupt driver software under MS Windows OS?

 /