LABEL: Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar.


... Exemplen för kommandot "LABEL"
... "LABEL" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "LABEL"

Kommandot: "LABEL" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "LABEL"

De`LABEL`kommandot används i batchskript för att markera en punkt i koden med ett specifikt namn. Här är några exempel: Exempel 1: Enkel etikett:

@ECHO OFF
GOTO Start

:Start
ECHO Manuset har börjat.
GOTO Slutet

:Slutet
ECHO Manuset är klart.

Beskrivning: Här visas ett enkelt skript som skapar två etiketter (`:Start`och`:Slutet`) Begagnade. Manuset börjar kl`:Start`och sedan hoppar`:Slutet`. Du kan också`GOTO :Slutet`använda sig av. Exempel 2: Använd med IF-sats:

@ECHO OFF
SET Option=JA

IF "%Option%"=="JA" (
    GOTO Ja_alternativ
) ELSE (
    GOTO Inget_alternativ
)

:Ja_alternativ
ECHO De Option är aktiverad.
GOTO Slutet

:Inget_alternativ
ECHO De Option är avaktiverad.
GOTO Slutet

:Slutet
ECHO Manuset är klart.

Beskrivning: Här kombineras en etikett med en IF-sats. Beroende på variabeln`Option`kommer att vara det också`:Ja_alternativ`eller`:Inget_alternativ`hoppade. Exempel 3: Använd med FOR-loop:

@ECHO OFF
FOR %%G IN (1 2 3) DO (
    ECHO loop pass Nr. %%G
    GOTO loop_end
)

:loop_end
ECHO De FOR-Slingan är avslutad.

Beskrivning: Här används en etikett i en FOR-loop. Efter det första slingpasset blir`:loop_end`hoppade och slingan slutade i förtid. Exempel 4: Använd med :EOF (slutet på skriptet):

@ECHO OFF
GOTO Huvudprogram

:sidoprogram
ECHO Det sekundära programmet körs.
GOTO :EOF

:Huvudprogram
ECHO Huvudprogrammet startar.
GOTO sidoprogram

Beskrivning: En etikett kallas här`:EOF`(End of File) används för att avsluta skriptet. Om`GOTO :EOF`nås avslutas skriptet. Exempel 5: Använd med CALL för underprogram:

@ECHO OFF
CALL :underprogram
ECHO Huvudprogrammet fortsätter.
GOTO Slutet

:underprogram
ECHO Underprogrammet körs.
GOTO :EOF

:Slutet
ECHO Manuset är klart.

Beskrivning: Här är`CALL`används för att skapa ett underprogram med en etikett (`:underprogram`). Efter samtalet återvänder huvudprogrammet och fortsätter att köras. Etiketter är användbara för att kontrollera flödet av batchskript och organisera delar av koden. Observera att etiketter börjar med ett kolon (`:`) följt av ett namn (utan mellanslag). De`GOTO`-Statement används för att hoppa till en specifik etikett.

"LABEL" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar.

LABEL [enhet:][etikett]
LABEL [/MP] [volym] [etikett]

enhet: Anger enhetens enhetsbeteckningen.
etikett Anger volymens etikett.
/MP Anger att volymen ska behandlas som en 
monteringspunkt
eller ett volymnamn.
volym Anger enhetsbeteckning (följt av ett kolon),
monteringspunkt eller volymnamn. 
Om volymnamnet anges är flaggan /MP onödig.

Viktig information, tips för kommandot "LABEL"

När man använder`LABEL`Det finns några viktiga punkter att notera i batchskript: 1. Kolon: A`LABEL`börjar alltid med ett kolon (`:`) följt av ett namn. Till exempel:`:MeinLabel`. Observera att det inte kan finnas några mellanslag före kolon. 2. Skiftlägeskänslighet: I batchskript är skiftlägeskänslighet vanligtvis inte relevant. Etiketten`:MeinLabel`är ekvivalent med`:meinlabel`. Det är dock tillrådligt att behålla konsekvent stavning för att undvika förvirring. 3. Unikitet: Etiketter måste vara unika i skriptet. Två etiketter med samma namn kan resultera i oväntat beteende. Det rekommenderas att välja tydliga och beskrivande namn för etiketter. 4. Använd med`GOTO`: Etiketter är ofta märkta med`GOTO`uttalande som används för att styra skriptflödet. Anteckna det`GOTO`hoppar till en etikett i samma batchskript. 5. Etiketter med`CALL`: Du kan`CALL`Använd för att hoppa till en etikett, speciellt om det är ett underprogram. Till exempel:`CALL :underprogram`. 6. Använd med`:EOF`: `:EOF`används som en speciell etikett i slutet av ett skript för att avsluta skriptet. Om`GOTO :EOF`nås avslutar skriptet körningen. 7. Kontextväxling: När du hoppar till en etikett sker en kontextväxling. Detta innebär att lokala variabler är tillgängliga inom etiketten, medan variabler utanför etiketten inte är synliga om de inte är definierade globalt. 8. Etiketter och rosetter: Etiketter kan användas tillsammans med rosetter (`FOR`- eller`WHILE`loops) kan användas för att kontrollera flödet av skriptet. 9. Läsbarhet: Använd etiketter för att dela upp koden i logiska avsnitt och förbättra läsbarheten för skriptet. Detta gör koden lättare att förstå och underhålla. 10. Strukturerad programmering: Användningen av etiketter gör det möjligt att designa batchskript enligt principerna för strukturerad programmering. Detta gör underhåll och felsökning enklare. Det är viktigt att ta hänsyn till ovanstående punkter för att säkerställa att etiketter används korrekt och effektivt i batchskript. Ett rent strukturerat skript gör feldiagnostik och underhåll enklare.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando LABEL - Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar.

HTTP: ... console/sv/039.htm
0.108
16047

Difference keyboard shortcut and keys combination?

In Windows 11 weitere Windows-Features aktivieren / deaktivieren!

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

Check whether Windows 11 is activated, where can I see it?

Windows 11: disable password after standby and hibernation?

DesktopOK to the latest version Refresh, autoupdate, full uninstall?(0)