MODE: Konfigurerar en systemenhet.


... Exemplen för kommandot "MODE"
... "MODE" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "MODE"

Kommandot: "MODE" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "MODE"

De`MODE`kommando i Windows Kommandotolk används för att konfigurera systemenheter och inställningar. Här är några exempel på hur du använder`MODE`-Kommando: Exempel 1: Visa COM-portinställningar:

MODE COM1

Beskrivning: Visar aktuella inställningar för COM1-porten, såsom överföringshastighet, paritet och databitar. Exempel 2: Ändra COM-portinställningar:

MODE COM2:9600,N,8,1

Beskrivning: Ändrar COM2-portinställningarna till en baudhastighet på 9600, ingen paritet, 8 databitar och 1 stoppbit. Exempel 3: Visa LPT-portinställningar:

MODE LPT1

Beskrivning: Visar aktuella inställningar för LPT1-porten, såsom skrivarläge och pappersstorlek. Exempel 4: Ändra LPT-portinställningar:

MODE LPT2:COMPAT

Beskrivning: Ändrar LPT2-portinställningarna till kompatibilitetsläge. Exempel 5: Aktivera/inaktivera seriell mus:

MODE COM1: BAUD=1200 PARITY=N DATA=8 STOP=1

Beskrivning: Aktiverar eller inaktiverar den seriella musen på COM1-porten genom att ställa in baudhastighet, paritet, databitar och stoppbitar. Exempel 6: Visning av aktiva anslutningar:

MODE

Beskrivning: Visar en lista över aktiva enheter och deras inställningar. Exempel 7: Ändra teckentabellen:

MODE CON CP PREP=((850) CON)

Beskrivning: Ändrar konsolens teckentabellslayout till 850. Observera att de exakta alternativen och deras tillgänglighet kan variera beroende på version av Windows. Det är lämpligt att söka hjälp av`MODE`kommando för att kontrollera alternativ som är specifika för din version av Windows. För att visa hjälp kan du använda följande kommando:

MODE /?

Användningen av`MODE`kräver vanligtvis administrativa rättigheter, särskilt när det gäller att ändra portinställningar eller liknande konfigurationer.

"MODE" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Konfigurerar systemenheter.

Seriell port: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] 
[DATA=d] [STOP=s]
[to=on|off] [xon=on|off] 
[odsr=on|off]
[octs=on|off] 
[dtr=on|off|hs]
[rts=on|off|hs|tg] 
[idsr=on|off]

Enhetsstatus: MODE [enhet] [/STATUS]

Omdirigera utskrift: MODE LPTn[:]=COMm[:]

Välj teckentabell : MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Status för teckentabell: MODE CON[:] CP [/STATUS]

Skärmläge: MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Skrivhastighet: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

Viktig information, tips för kommandot "MODE"

När du använder`MODE`kommandot i Windows kommandotolk finns det några viktiga punkter att notera: 1. Administratörsrättigheter: Många`MODE`-Kommandon kräver administratörsbehörighet, särskilt när du kommer åt systemenheter eller inställningar. Se till att du kör kommandotolken som administratör om du vill ändra inställningar som kräver administratörsbehörighet. 2. Windows-version: De tillgängliga alternativen och deras funktioner kan variera beroende på Windows-versionen. Det är viktigt att se till att alternativen du vill använda stöds av den specifika versionen av Windows. Du kan kontrollera detta genom att använda hjälpen`MODE /?`du ringer. 3. COM-portinställningar: När du ändrar COM-portinställningar måste du se till att inställningarna du väljer matchar behoven hos din enhet eller applikation. Detta inkluderar parametrar som överföringshastighet, paritet, databitar och stoppbitar. 4. LPT-portinställningar: I likhet med COM-portar måste ändringar av LPT-portinställningarna ta hänsyn till behoven hos din skrivare eller andra anslutna enheter. 5. Kodsidans ändringar: Att ändra teckentabellen påverkar hur tecken visas i kommandotolken. Se till att teckentabellen du väljer matchar programmets språk- eller teckenkrav. 6. Standardmus aktivera/avaktivera: Den`MODE`kommandot kan också användas för att aktivera eller inaktivera seriella möss. Observera att detta kanske inte är relevant i moderna system eftersom seriemöss inte längre är i utbredd användning. 7. Allmän syntax: Den allmänna syntaxen för`MODE`kommandot är`MODE [Gerät] [Einstellungen]`. Den exakta syntaxen och tillgängliga alternativ kan variera. För att kontrollera alternativen som är specifika för din version av Windows, använd kommandot`MODE /?`. 8. Säkerhet: Försiktighet bör iakttas när du ändrar inställningar, särskilt på systemnivå. Se till att du förstår effekterna av ändringarna och ändra inte säkerhetsrelaterade inställningar utan anledning. 9. Test: Innan du gör omfattande ändringar med`MODE`kommando, är det lämpligt att först verifiera ändringarna i en testmiljö för att undvika oönskade effekter på systemet. 10. Dokumentation: Om du`MODE`i skript eller konfigurationsfiler är det viktigt att dokumentera de alternativ och ändringar som används för att underlätta underhåll och förståelse. Användningen av`MODE`kräver en viss nivå av förståelse för de specifika konfigurationer du vill göra, samt försiktighet om den potentiella påverkan på ditt system.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando MODE - Konfigurerar en systemenhet.

HTTP: ... console/sv/042.htm
0.093
10429
How do you find out the IP address of a website or url? How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system? Can't login to Minecraft Account on Mojang! Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows? Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to? Verwaltungs-Tools-Werkzeuge in den Windows 8.1 Start Kacheln anzeigen lassen! How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options? Das automatische Annehmen der Anrufe beim Headset Einsatz aktivieren? Auto Shutdown the Windows 8.1 and 10 ergo Turn-off the PC! Bei facebook.de den Benutzernamen und das Passwort (Kennwort) ändern?(0)