ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SORT
SORT [/R] [/+n] [/M kB] [/L språk] [/REC antaltecken]
[[enhet1:][sökväg1]filnamn1] [/T [enhet2:][sökväg2]]
[/O [enhet3:][sökväg3]filnamn3]
/+n Anger startpositionen, n, för varje
jämförelse.
/+3 anger att varje jämförelse ska
starta på
tredje tecknet på varje rad. Rader
med färre än
n tecken sorteras innan övriga
rader.
Som standard börjar alltid
sorteringen på det
första tecknet på varje rad.
/L språk Åsidosätter systemstandardspråket.
Istället
används det angivna språket.
Språket ""C""
ger den snabbaste sorteringen och
är för
tillfället det enda alternativet.
Sorteringen
gör ingen skillnad på gemener och
VERSALER.
/M kB Anger mängden minne som ska
användas sorteringen
(i kB). Minsta möjliga
minnesstorlek är alltid
160 kB. Om en minnesstorlek anges,
kommer exakt
så mycket minne att användas för
sorteringen.
(oavsett hur mycket minne som är
tillgängligt).

Bästa prestanda uppnås vanligen om
du inte
anger en minnesstorlek. Som
standard utförs
sorteringen i ett enda steg (ingen
temporär
fil används) om den får plats den
maximala
minnesstorleken. Annars utförs
sorteringen i två
steg (delvis sorterade data lagras
i en
temporär fil). Mängden minne som
används vid
sorteringar som utförs i två steg
delas i två
lika stora delar: Den ena delen
används för
sorteringen och den andra för
sammanslagningen.
Som standard används 90 % av
tillgängligt minne
om både indata och utdata består av
filer.
Annars används 45 % av tillgängligt
minne.
/REC tecken Anger maximalt antal tecken i en
post
(standard är 4096, maximalt antal
är 65535).
/R Vänder på sorteringsordningen; dvs
sorterar
från Ö till A, sedan från 9 till 0.
[enhet1:][sökväg1]filnamn1 Anger filen som ska sorteras. Om
ingen fil
anges, sorteras standardindata. Om
du explicit
anger en indatafil går sorteringen
snabbare än
om du anger samma fil som
standardindata.
/T
[enhet2:][sökväg2] Anger sökvägen till arbetskatalogen
för
sorteringen (används endast om data
inte får
plats i arbetsminnet). Som standard
används
systemets TEMP-katalog.
/O
[enhet3:][sökväg3]filnamn3 Anger filen som sorterade utdata
skrivs till.
Om ingen fil anges, skrivs data
till
standardutdata. Om du explicit
anger en
utdatafil går sorteringen snabbare
än om du
anger samma fil som standardindata.
C:\WINDOWS>HELP START
Startar ett nytt fönster för körning av ett program eller ett
kommando.

START ["namnlist"] [/D sökväg] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE |
/SHARED]
[/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL |
/BELOWNORMAL]
[/AFFINITY <tillhörighetsmask>] [/WAIT] [/B]
[kommando/program]
[parametrar]

"rubrik" Rubrik som ska visas i fönstrets namnlist.
sökväg Startkatalog
B Startar programmet utan att skapa ett nytt
fönster. Programmets
hantering av ^C ignoreras. Om programmet inte
hanterar ^C, är ^Break det enda sättet att
avbryta
programmet.
I Den nya miljön (inte den aktuella miljön) kommer
att bli
den ursprungliga miljön som skickas till CMD.EXE.
MIN Startar fönstret minimerat
MAX Startar fönstret maximerat
SEPARATE Startar 16-bitars Windows-program i ett separat
minnesområde
SHARED Startar 16-bitars Windows-program i ett delat
minnesområde
LOW Startar programmet i prioritetsklassen IDLE
NORMAL Startar programmet i prioritetsklassen NORMAL
HIGH Startar programmet i prioritetsklassen HIGH
REALTIME Startar programmet i prioritetsklassen REALTIME
ABOVENORMAL Startar programmet i prioritetsklassen
ABOVENORMAL
BELOWNORMAL Startar programmet i prioritetsklassen
BELOWNORMAL
AFFINITY Det nya programmet kommer att ha angiven
processortillhörighetsmask, uttryckt som ett
hexadecimaltal.
WAIT Startar programmet och väntar på att det ska
avsluta
kommandot/programmet.
Om det är ett internt CMD-kommando eller en
kommandofil,
körs kommandotolken med växeln /K till cmd.exe.
Det innebär att fönstret kommer att finnas kvar
efter det att
kommandot avslutats.

Om det inte är ett internt CMD-kommando eller en
kommandofil,
är det ett program och kommer då att köras i ett
fönster
eller som ett konsolprogram.

parametrar Detta är parametrarna som skickas till
kommandot/programmet

Obs! Alternativen SEPERATE och SHARED stöds inte av 64-
bitarsplattformar.

Om kommandotilläggen är aktiverade kommer externa kommandoanrop
från kommandoraden eller genom kommandot START att ändras enligt
följande:

Icke körbara filer kan anropas via deras filassociation genom
att
skriva filnamnet som ett kommando. (t.ex. skulle WORD.DOC
starta
det program som är associerat med filnamnstillägget .DOC).
Se kommandona ASSOC och FTYPE om du vill ha mer information
om att
skapa de här associationerna från inuti en kommandofil.

När ett 32-bitars GUI-program körs, återgår CMD.EXE till
Kommandotolken
utan att vänta på att programmet avslutas. Det här nya
beteendet
förekommer inte när körningen startas från en kommandofil.

När en kommandorad körs vars första token är strängen "CMD "
utan
ett tillägg eller sökväg, ersätts "CMD" med värdet
i variabeln COMSPEC. Detta förhindrar att CMD.EXE
körs från den aktuella katalogen.

När en kommandorad körs vars första token INTE saknar
filnamnstillägg, använder CMD.EXE värdet i miljövariabeln
PATHEXT
för att bestämma vilka tillägg som ska sökas efter och i
vilken ordning.
Standardvärdet för variabeln PATHEXT är:

.COM;.EXE;.BAT;.CMD

Observera att syntaxen är densamma som för variabeln PATH,
med
semikolon som skiljetecken mellan de olika elementen.

Vid sökning efter en körbar fil och inget matchande
filnamnstillägg hittas,
kontrollerar kommandot START om filnamnet matchar något
katalognamn. Om ett
matchande katalognamn hittas startas Utforskaren för den
katalogen. Om detta
görs från kommandoraden, är det samma sak som att utföra
kommandot CD /D till
sökvägen.C:\WINDOWS>HELP SUBST
Tilldelar en enhetsbeteckning till en sökväg.

SUBST [enhet1: [enhet2:]sökväg]
SUBST enhet1: /D

enhet1: Anger beteckning som ska användas i stället
för sökvägen.
[enhet2:]sökväg Anger enhet och sökväg som ska tilldelas
en enhetsbeteckning.
/D Tar bort virtuell enhet.

Skriv SUBST utan parametrar för att visa aktuella virtuella
enheter.
GOTO : HELP TIME

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando SORT - Sorterar indata.

HTTP: ... console/sv/061.htm
0.155
8020

Warum muss ich in Windows 7 die Hardware sicher entfernen?

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Windows Store reinstall on Windows 10 / 11, (clear, reset)?

 /

What is a network administrator?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

What is an SQL and Server?

 /

Was ist eine PDF Datei?

 /

Adjusting the maximum processor frequency / performance under Windows!

 /

The 3D Bench Mark for Windows 11, 10, ... and Server MS OS

 /

Open the old context menu in MS Windows 11!

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10/11?

 /

How big should be the Windows 8.1 / 8.0 and disk partition size?

 /