FSUTIL: Visar eller konfigurerar egenskaper för filsystemet.


... Exemplen för kommandot "FSUTIL"
... "FSUTIL" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "FSUTIL"

Kommandot: "FSUTIL" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "FSUTIL"

Några exempel på användning av`fsutil`: Exempel 1: Hämta filsysteminformation:

fsutil fsinfo volumeinfo C:

Detta kommando matar ut information om filsystemet på C:-enheten, inklusive volymnamn, filsystemstyp och annan relevant information. Exempel 2: Verifiera filsystemets integritet:

fsutil volume queryfilesystem C:

Du kan använda det här kommandot för att kontrollera integriteten för filsystemet på C:-enheten. Exempel 3: Aktivera filsystemskomprimering:

fsutil behavior set DisableCompression 0

Här aktiveras filkomprimering på systemet. Exempel 4: Utför diskrensning:

fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

Det här kommandot aktiverar diskrensning genom att aktivera radering av meddelanden. Exempel 5: Ange filsystemkvot:

fsutil quota modify C: 104857600

Detta kommando låter dig ställa in filsystemkvoten på C:-enheten till 100 MB. Vänligen notera att`fsutil`har en omfattande uppsättning funktioner, och exemplen ovan är bara ett litet urval. Du kan`fsutil`vid kommandotolken utan argument för att visa tillgängliga alternativ och underkommandon.

"FSUTIL" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


/? is an invalid parameter.
---- Commands Supported ----

behavior    Control file system behavior
dirty      Manage volume dirty bit
file      File specific commands
fsinfo     File system information
hardlink    Hardlink management
objectid    Object ID management
quota      Quota management
reparsepoint  Reparse point management
sparse     Sparse file control
usn       USN management
volume     Volume managementDu måste ha adminstratörsprivilegier för att kunna använda 
verktyget FSUTIL.

Viktig information, tips för kommandot "FSUTIL"

Ja, det finns några viktiga punkter du bör vara uppmärksam på när du`fsutil`i Windows-kommandotolken använd: 1. Administratörsbehörigheter: Se till att du öppnar Kommandotolken med administratörsbehörighet för att`fsutil`att bära ut. Vissa funktioner kräver förhöjda behörigheter. 2. Syntax och hjälp: Kontrollera den exakta syntaxen för`fsutil`kommandot du vill använda. Du kan`fsutil`utan argument för att visa en lista med tillgängliga alternativ och underkommandon.

fsutil

3. Förstå hur det fungerar: Där`fsutil`ger olika funktioner till filsystemet, är det viktigt att förstå konsekvenserna av varje kommando innan du kör dem. Detta gäller särskilt för kommandon som gör ändringar i filsystemet, till exempel diskrensning eller filsystemskomprimering. 4. Skapa säkerhetskopia: Innan du kör kommandon som påverkar filsystemet, säkerhetskopiera viktig data. Detta ger en säkerhetsåtgärd om något går fel. 5. Kontrollera diskutrymme: Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på enheten där du`fsutil`vill utföra. Vissa kommandon, till exempel Diskrensning, kan frigöra diskutrymme. 6. Säkerhetsprogramvara: Vissa säkerhetsprogram kan ha vissa`fsutil`- Betrakta kommandon som potentiellt skadliga. Kontrollera konfigurationen av din säkerhetsprogramvara för att säkerställa att den inte är legitim`fsutil`- Verksamheten blockerad. 7. Skapa systemåterställningspunkt: Innan du gör några djupgående ändringar`fsutil`Om du gör detta, skapa en systemåterställningspunkt. Detta gör att du kan återställa systemet till ett tidigare tillstånd om något går fel. 8. Kontrollera dokumentationen: Se officiell Microsoft-dokumentation eller andra betrodda resurser för specifik information om var och en`fsutil`-Att lära sig kommandon. Genom att ta hänsyn till dessa punkter kan du`fsutil`använda säkert och effektivt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando FSUTIL - Visar eller konfigurerar egenskaper för filsystemet.

HTTP: ... console/sv/086.htm
0.156
15899

Fastest way to a Quickly scan for malware and spyware on Windows-10 / 11!

Fax and Scan is gone at once, Windows (11, 10, 8.1)!

Program files x86 and Windows 10/11!

Change the default Internet browser under Windows 10!

Single click to execute or open a file on Windows 11, 10, ...!

Verschieben, Kopieren, Unterschiede verstehen und die Denk-Fallen!(0)