getmac: Detta verktyg kan användas av administratörer för att se MAC-adresser för ett eller fler nätverkskort i en dator.


... Exemplen för kommandot "getmac"
... "getmac" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "getmac"

Kommandot: "getmac" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "getmac"

Här är några exempel på hur du använder`getmac`kommando i Windows-kommandotolken (cmd): Exempel 1: Visa alla MAC-adresser:

getmac

Detta kommando visar alla fysiska nätverkskort på din dator och deras associerade MAC-adresser. Exempel 2: Visa MAC-adress för en specifik adapter:

getmac /v /fo list /nh /fi "Connection_Name eq Ethernet"

Det här kommandot visar detaljerad information om nätverksadaptern med namnet "Ethernet", inklusive dess MAC-adress. Du kan justera adapternamnet därefter. Exempel 3: Visa endast de fysiska MAC-adresserna:

getmac /v /fo list /nh | findstr /i "Physical"

Detta kommando filtrerar bort och visar endast de fysiska MAC-adresserna. Exempel 4: Visa MAC-adress för en fjärrdator:

getmac /s Remote_Computer /u Användarnamn /p Lösenord

Ersätt "Remote Computer", "Användarnamn" och "Lösenord" med lämpliga värden. Detta kommando visar MAC-adresserna för nätverkskort på en fjärrdator. Exempel 5: Visa MAC-adress för alla datorer i nätverket:

for /f %i in ('arp -a ^| find "-"') do getmac /s %i

Detta kommando går igenom alla ARP-tabellposter (Address Resolution Protocol) och visar MAC-adresserna för de hittade IP-adresserna. Obs! Vissa av exemplen kan kräva administrativa rättigheter eller specifika behörigheter. Se till att du kör kommandotolken som administratör vid behov och att du har rätt åtkomsträttigheter.

"getmac" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


GETMAC [/S dator [/U användarnamn [/P [lösenord]]]] [/FO format] 
[/NH] [/V]

Beskrivning:
Detta verktyg kan användas av administratörer för att se MAC-
adresser
för ett eller fler nätverkskort i en dator.

Parameterlista: 
/S server Anger vilken fjärrdator som ska 
användas.

/U [domän\]anv. Anger under vilken användarkontext 
som 
kommandot ska utföras under.

/P [lösenord] Anger lösenord för den användare som
anges. Du tillfrågas om detta inte 
anges.

/FO format Anger i vilket format som utdata ska
ska visas.
Giltiga värden: "TABLE", "LIST", 
"CSV".

/NH Anger att kolumnrubrik inte ska 
visas
i kommandots utdata. Kan
Detta kan endast anges för TABLE och 
CSV.

/V Anger att utförlig information ska 
visas.

/? Visar detta syntaxmeddelande.

Exempel: 
GETMAC /? 
GETMAC /FO csv 
GETMAC /S system /NH /V
GETMAC /S system /U användare
GETMAC /S server /U domän\användare /P lösenord /FO list /V
GETMAC /S server /U domän\användare /P lösenord /FO table /NH

Viktig information, tips för kommandot "getmac"

När du använder`getmac`kommandot i Windows kommandotolk, finns det några punkter som bör noteras: 1. Administratörsbehörigheter: Se till att du kör kommandotolken som administratör för att få alla nödvändiga behörigheter för`getmac`-Att ha kommandot. Viss information kräver förhöjda privilegier.

Högerklicka -> "Som Administrator fullgöra"

2. Exakthet hos nätverkskortnamn: Korrekt användning av kommandot beror på den exakta stavningen av nätverksadapterns namn. Du kan använda de tillgängliga nätverksadaptrarna`ipconfig /all`kolla upp. 3. Fjärrdatoråtkomst: Om du vill få MAC-adresserna för fjärrdatorer, se till att du har nödvändiga behörigheter för att komma åt dessa datorer. Använd alternativen`/s`,`/u`och`/p`för att ange en fjärrdator, användarnamn och lösenord.

getmac /s Remote_Computer /u Användarnamn /p Lösenord

4. Filtreringsinformation: Du kan använda kommandot med andra kommandon som`findstr`kombinera för att endast visa specifik information. Se till att filtren är korrekt applicerade.

getmac /v /fo list /nh | findstr /i "Physical"
 
5. Sekretessfrågor: Observera att visning av MAC-adresser i ett nätverk kan ge upphov till integritetsproblem. Det är viktigt att se till att du har tillstånd att komma åt denna information och att du hanterar dessa uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. 6. ARP-tabell och nätverksmiljö: Om du vill se MAC-adresserna för alla datorer i nätverket kan du använda ARP-tabellen. Observera dock att denna metod inte alltid är 100% tillförlitlig.

for /f %i in ('arp -a ^| find "-"') do getmac /s %i

Var noga med att överväga dessa punkter för att säkerställa att du har`getmac`-Använder kommandot effektivt och ansvarsfullt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando getmac - Detta verktyg kan användas av administratörer för att se MAC-adresser för ett eller fler nätverkskort i en dator.

HTTP: ... console/sv/087.htm
0.093
23133
Can crashes occur when using 32-bit programs on Windows 10? From Windows 10 Start, Run as Admin the two solutions! Favorites in the navigation area of ​​Windows 11 and 10 File Explorer! Free text reading tool for Windows 11, 10, ...!  Find in Windows 10 / 11 SSD optimization and defragmenting! Schrift im Datei-Explorer wird nicht richtig angezeigt, warum? Standby, hibernation or lock in the start menu! Error message no scanner connected Windows 10/11? The cursor in text editors is too wide in Windows 10/11, why? Maximize Window Minimize keyboard shortcuts and so on Windows 11, 10, ..!(0)