ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>GPRESULT /?

GPRESULT [/S server [/U användarnamn [/P [lösenord]]]] [/SCOPE
scope]
[/USER målanvändarnamn] [/V | /Z]

Beskrivning:
Detta kommandoradsverktyg visar information om gällande
principuppsättning för en målanvändare och en dator.

Parameterlista:
/S dator Anger den fjärrdator som ska
anslutas.

/U [domän\]anv. Anger under vilken användarkontext
som
kommandot ska köras under.

/P [lösenord] Anger lösenord för den användare
som
anges. Du tillfrågas om detta inte
anges.

/SCOPE scope Anger om inställningar för
användare
eller dator ska visas.
Giltiga värden är USER och
COMPUTER.

/USER [domän\]anv. Anger vilken användare som data
för
gällande principuppsättning ska
visas.

/V Anger att utförlig information ska
visas. Utförlig information visar
de
ytterligare inställningar som
tillämpats
och som har tillämpats med
prioritet 1.

/Z Anger att ännu mer detaljerad
information ska visas. Detta ger
ytterligare
information om inställningar som
har
tillämpats och som har prioritet 1
och högre.
Detta gör det möjligt för dig att
se om
en inställning har angetts på
flera
ställen. Mer information finns i
direkt-
hjälpen för Grupprincip.

/? Visar detta syntaxmeddelande.

Obs! Om du kör verktyget utan att ange parametrar, visas data för
den
användare som är inloggad på datorn när kommandot körs.

Exempel:
GPRESULT
GPRESULT /USER målanvändarnamn /V
GPRESULT /S server /USER målanvändarnamn /SCOPE COMPUTER /Z
GPRESULT /S server /U användarnamn /P lösenord /SCOPE USER /VC:\WINDOWS>GPUPDATE /?
Beskrivning: Uppdaterar grupprincipinställningar.

Syntax: GPUpdate [/Target:{Computer | User}] [/Force]
[/Wait:<värde>]
[/Logoff] [/Boot] [/Sync]

Parametrar:

Värde Beskrivning
/Target:{Computer | User} Anger att endast inställningar för
datorer eller
användare ska uppdateras. Som
standard
uppdateras inställningar för både
användare och
datorer.

/Force Tillämpar alla principinställningar
igen. Som
standard tillämpas endast
principinställningar
som har ändrats.

/Wait:{värde} Ange antal sekunder att vänta på att
behandling
av principerna ska slutföras.
Standardvärdet
är 600 sekunder. Värdet 0 innebär att
väntan inte
sker. Värdet -1 innebär att ingen
gräns finns.
När tidsgränsen överskrids återvänder
kommandot
men behandling av principerna
fortsätter om
det inte slutförts ännu.

/Logoff Framtvingar utloggning efter att
grupprincip-
inställningarna har uppdaterats.
Detta krävs
för de tillägg på klientsidan som
inte behandlar
principer i en process i bakgrunden
utan
behandlar principer när användaren
loggar in.
Exempel på detta är
programvaruinstallation för
enskilda användare och omdirigering
av mappar.
Detta alternativ har ingen effekt om
inga
tillägg som kräver utloggning
anropas.

/Boot Framtvingar en omstart av datorn när
grupprincip-
inställningarna verkställs. Detta
krävs
de tillägg på klientsidan som inte
behandlar
principer i en process i bakgrunden
utan
behandlar principer när datorn
startas.
Exempel på detta är
programvaruinstallation för
enskilda datorer. Detta alternativ
har ingen
om inga tillägg som kräver omstart
anropas.

/Sync Gör att nästa tillämpning av
principer i
förgrunden sker synkront. Sådan
tillämpning sker
när datorn startas och när användaren
loggar in. Du kan ange detta för
användaren
datorn eller båda genom parametern
/Target.
Parametrarna /Force och /Wait
ignoreras om de
anges.
C:\WINDOWS>IISRESET /?
'iisreset' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\WINDOWS>ipconfig /?

USAGE:
   ipconfig [/? | /all | /renew [adapter] | /release [adapter] |
             /flushdns | /displaydns | /registerdns |
             /showclassid adapter |
             /setclassid adapter [classid] ]

where
   adapter         Connection name
                  (wildcard characters * and ? allowed, see examples)

   Options:
      /?           Display this help message
      /all         Display full configuration information.
      /release     Release the IP address for the specified adapter.
      /renew       Renew the IP address for the specified adapter.
      /flushdns    Purges the DNS Resolver cache.
      /registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
      /displaydns  Display the contents of the DNS Resolver Cache.
      /showclassid Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
      /setclassid  Modifies the dhcp class id.  

The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.

For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.

For Setclassid, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.

Examples:
   > ipconfig                   ... Show information.
   > ipconfig /all              ... Show detailed information
   > ipconfig /renew            ... renew all adapters
   > ipconfig /renew EL*        ... renew any connection that has its
                                    name starting with EL
   > ipconfig /release *Con*    ... release all matching connections,
                                    eg. "Local Area Connection 1" or
                                        "Local Area Connection 2"iisreset är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando gpresult - Detta kommandoradsverktyg visar information om gällande principuppsättning för en målanvändare och en dator.

HTTP: ... console/sv/088.htm
0.202
23549

Administrator Desktop Verknüpfung auf Windows 11 ohne Kennwort!

 /

Windows 11 blocks desktop programs from starting!

 /

Format external hard drive or USB stick via the command prompt!

 /

FritzBox korrekt neu starten, aber wie, mit Beispiel bitte?

 /

Disable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /

Uninstall the Mouse Speed keeper on Windows 10, 8.1, 7!

 /

No file share selected, what can I do?

 /

Deactivate recently added apps in the Windows 10/11 start menu!

 /

How to find and start in Windows 10 / 11 Administrative Tools?

 /

Disadvantages and advantages of using Windows 10 with a Microsoft account!

 /

What are the up, or down keys on Windows?

 /