NET HELP ACCOUNTS: uppdaterar kontodatabasen och ändrar lösenords-och inloggningskrav för alla konton. När NET ACCOUNTS används utan alternativ vis ...


... Exemplen för kommandot "NET HELP ACCOUNTS"
... "NET HELP ACCOUNTS" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "NET HELP ACCOUNTS"

Kommandot: "NET HELP ACCOUNTS" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "NET HELP ACCOUNTS"

Här är ett enkelt exempel på hur du använder det`NET ACCOUNTS`kommandot i Windows-kommandoraden (`cmd`): Exempel: Visa information om nätverkskonto

NET ACCOUNTS

Resultat:

Kontoavstängning:           Kontolåset är aktiverat
Maximal lösenordsålder:     Obegränsat
Lösenordsändring krävs:  0 dagar
Minsta lösenordslängd:     0 Skylt
Lösenordet måste följa riktlinjerna: Ja
Lösenordspåminnelser:      5 dagar
Lösenordslängd för sent lås: 0 dagar
Lås lösenordet sent:      Obegränsat

Beskrivning: Det här exemplet visar typisk nätverkskontoinformation. I det här fallet visar den information om lösenordspolicyer, såsom aktivering av kontolåsning, maximal lösenordsålder, nödvändig lösenordsändringsfrekvens och andra säkerhetsinställningar för användarkonton på den lokala datorn. Det är viktigt att notera att informationen som visas kan variera beroende på konfigurationer och säkerhetspolicyer på ditt system. De`NET ACCOUNTS`kommandot returnerar detaljerad information om systemets säkerhetspolicyer och kontoinställningar. Kommandot`NET ACCOUNTS`används för att ställa in policyinställningarna på den lokala datorn, till exempel: B. Kontopolicyer och lösenordspolicyer. Exempel 1: Ställa in den maximala lösenordsåldern Följande kommando ställer in den maximala lösenordsåldern till 90 dagar:

net accounts /maxpwage 90

Beskrivning: Detta kommando ställer in den maximala åldern för användarlösenord på den lokala datorn till 90 dagar. Den här inställningen hjälper till att säkerställa säkerheten genom att tvinga fram regelbundna lösenordsuppdateringar. Exempel 2: Tvinga användaren att logga ut när kontot löper ut eller giltiga inloggningstider löper ut Följande kommando tvingar användaren att logga ut när kontot går ut eller giltiga inloggningstider löper ut:

net accounts /forcelogoff 1

Beskrivning: Detta kommando gör att användare loggas ut när deras konton löper ut eller de angivna inloggningstiderna har löpt ut. Detta bidrar till säkerheten genom att stoppa oavsiktliga eller obehöriga inloggningssessioner. Exempel 3: Ställa in lägsta lösenordsålder Följande kommando ställer in den lägsta lösenordsåldern till 60 dagar:

net accounts /minpwage 60

Beskrivning: Detta kommando ställer in minimiåldern för användarlösenord på den lokala datorn till 60 dagar. Den här inställningen förhindrar användare från att ändra sina lösenord för ofta, vilket främjar hållbara säkerhetsrutiner. Exempel 4: Lista över kontopolicyer Följande kommando listar alla kontopolicyer på den lokala datorn:

net accounts

Beskrivning: Det här kommandot visar en omfattande lista över aktuella kontopolicyer i systemet, inklusive lösenordspolicyer, lockout-trösklar och andra relevanta inställningar. Exempel 5: Ställa in det högsta tillåtna antalet misslyckade inloggningsförsök Följande kommando ställer in det maximala antalet misslyckade inloggningsförsök som tillåts till 10:

net accounts /maxbadpw 10

Beskrivning: Detta kommando begränsar det maximala antalet misslyckade inloggningsförsök som tillåts för användarkonton på den lokala datorn till 10. Den här inställningen förbättrar säkerheten genom att göra det svårare för obehörig åtkomst genom upprepade felaktiga inloggningsförsök. Exempel 6: Ställa in minsta lösenordslängd Följande kommando ställer in den lägsta lösenordslängden till 12 tecken:

net accounts /minpwlen 12

Beskrivning: Detta kommando används för att ställa in minsta längd på användarlösenord på den lokala datorn till 12 tecken. Att öka minimilängden bidrar till att stärka säkerheten genom att öka komplexiteten hos lösenord. Fler alternativ Kommandot`NET ACCOUNTS`erbjuder en mängd andra alternativ som du kan använda för att anpassa kontopolicyer för att passa dina behov. För mer information om alternativen, se kommandots dokumentation.

"NET HELP ACCOUNTS" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaxen för kommandot är:

NET ACCOUNTS
[/FORCELOGOFF:{minuter | NO}] [/MINPWLEN:längd]
[/MAXPWAGE:{dagar | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:dagar]
[/UNIQUEPW:antal] [/DOMAIN]

NET ACCOUNTS uppdaterar kontodatabasen och ändrar lösenords-
och inloggningskrav för alla konton.
När NET ACCOUNTS används utan alternativ visas de aktuella 
inställningarna
för lösenord, inloggningsbegränsningar och domäninformation.

Två villkor är obligatoriska för att alternativ som används med
NET ACCOUNTS ska gälla:

- Lösenords- och inloggningskrav gäller endast om användarkonton
har angetts (använd Kontohanteraren eller kommandot NET USER).

- Tjänsten Net Logon måste köras på alla servrar i domänen
som verifierar inloggning. Net Logon startas automatiskt när 
Windows
startas.

/FORCELOGOFF:{minuter | NO} Anger antalet minuter innan 
användaren
tvingas logga ut efter det att
kontot upphört eller giltig 
inloggningstid
upphör. NO, standard, förhindrar 
framtvingad
utloggning.
/MINPWLEN:längd Anger minsta antal tecken för
lösenord. Intervallet är 0-14 
tecken,
standard är 6 tecken.
/MAXPWAGE:{dagar | UNLIMITED} Anger maximalt antal dagar ett 
lösenord
är giltigt. Ingen gräns anges
med UNLIMITED. /MAXPWAGE kan inte 
vara mindre
än /MINPWAGE. Intervallet är 1-999,
standard är att lämna värdet 
oförändrat.
/MINPWAGE:dagar Anger minsta antal dagar som måste
gå innan användaren kan ändra ett 
lösenord.
Värdet 0 anger ingen minsta 
tidsgräns.
Intervallet är 0-999, standard är 0 
dagar.
/MINPWAGE kan inte vara större än 
/MAXPWAGE.
/UNIQUEPW:antal Kräver att en användares lösenord 
är unikt
genom angett antal 
lösenordsändringar.
Maxvärdet är 24.
/DOMAIN Utför åtgärden på en 
domänkontrollant
i aktuell domän. Annars
utförs åtgärden på den lokala
datorn.


NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.

Viktig information, tips för kommandot "NET HELP ACCOUNTS"

Ja, det finns några viktiga punkter att tänka på när du använder`NET ACCOUNTS`-Använd kommando: 1. Administrativa rättigheter: - Utförandet av`NET ACCOUNTS`kräver administrativa tillstånd. Se till att du öppnar Kommandotolken som administratör för att komma åt alla nödvändiga resurser. 2. Säkerhetsinställningar: - Ändringar av kontoinställningar kan ha en betydande inverkan på systemets säkerhet. Var försiktig och förstå konsekvenserna innan du gör ändringar. 3. Kunskap om parametrar: - Förstå de tillgängliga parametrarna och deras effekter. Felaktig konfiguration kan leda till oväntat beteende. 4. Kontrollera dokumentationen: - Se den officiella dokumentationen från Microsoft för`NET ACCOUNTS`kommando för att få detaljerad information om tillgängliga alternativ och bästa praxis. 5. Observera Windows-versioner: - Tänk på att de tillgängliga alternativen och deras beteende kan variera beroende på version av Windows. Se till att dina kommandon är kompatibla med den specifika versionen av operativsystemet. 6. Ångra ändringar: - Innan du gör ändringar, se till att du vet hur du ångrar dem. Detta är särskilt viktigt för att minimera oönskade effekter. 7. Kontrollera systemstatus: - Kontrollera kontoinställningarnas aktuella status innan du gör ändringar. Detta hjälper dig att känna till initialtillståndet och spåra efterföljande justeringar. 8. Beakta säkerhetsriktlinjerna: - Tänk på tillämpliga säkerhetspolicyer i din organisation. Ändringar av kontoinställningar bör vara förenliga med säkerhetsbestämmelser. 9. Skapa säkerhetskopia: - Innan du gör större ändringar, säkerhetskopiera systemet eller notera de aktuella inställningarna. Detta gör återhämtningen lättare vid problem. 10. Använd testmiljö: - Om möjligt, gör ändringar i en testmiljö för att minimera potentiell produktionspåverkan och verifiera beteendet. Genom att ha dessa överväganden i åtanke kan du`NET ACCOUNTS`-Använd kommandot säkert och effektivt i din miljö.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando NET HELP ACCOUNTS - uppdaterar kontodatabasen och ändrar lösenords-och inloggningskrav för alla konton. När NET ACCOUNTS används utan alternativ visas de aktuella inställningarna för lösenord, inloggningsbegränsningar och domäninformation.

HTTP: ... console/sv/102.htm
0.156
36799
How can I open or start the defragmentation in Windows XP? Can you query x64 or x32 via cmd command? Size in Giga, Mega, Kilo and Bytes directorys and files? How can File Execution Prevention (DEP) be set or turn offd in Windows XP? Does the energy efficiency improvement tool work on MS Windows 11? Quickly add a name to the Outlook address book! Can I develop and test my own APPs on Windows 10? What is the Windows Start Button? Does the energy efficiency improvement tool work on MS Windows 11? Übersetzen von Find.Same.Images.OK und Sprache ändern?(0)