NET HELP GROUP: lägger till, visar eller ändrar globala grupper på servrar. Om det används utan parametrar visas gruppnamnen på servern.


... Exemplen för kommandot "NET HELP GROUP"
... "NET HELP GROUP" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "NET HELP GROUP"

Kommandot: "NET HELP GROUP" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "NET HELP GROUP"

"NET HELP GROUP" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaxen för kommandot är:

NET GROUP
[gruppnamn [/COMMENT:"text"]] [/DOMAIN]
gruppnamn {/ADD [/COMMENT:"text"] | /DELETE} 
[/DOMAIN]
gruppnamn användarnamn [...] {/ADD | /DELETE} 
[/DOMAIN]

NET GROUP lägger till, visar eller ändrar globala grupper på 
servrar. Om det
används utan parametrar visas gruppnamnen på servern.

gruppnamn Namn på gruppen som ska läggas till, expanderas 
eller tas
bort. Ange bara ett gruppnamn om du vill visa en 
lista
med användare i en grupp.
/COMMENT:"text" Lägger till en kommentar för en ny eller 
befintlig grupp.
Texten ska anges inom citattecken.
/DOMAIN Utför åtgärden på en domänkontrollant
i den aktuella domänen. Annars utförs åtgärden
på den lokala datorn.
användarnamn[ ...] Visar ett eller flera användarnamn som ska 
läggas till i
eller tas bort från en grupp. Avgränsa flera 
användarnamns-
poster med blanksteg.
/ADD Lägger till en grupp eller lägger till ett 
användarnamn
i en grupp.
/DELETE Tar bort en grupp eller tar bort ett 
användarnamn
från en grupp.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.

Viktig information, tips för kommandot "NET HELP GROUP"

De`NET GROUP`kommandot exekveras i Windows-kommandoraden (`cmd`) används för att hantera gruppinformation i ett Windows-nätverk. Här är exempel på hur du använder det här kommandot, tillsammans med detaljerade beskrivningar: Exempel 1: Visa alla grupper på den lokala datorn

net group

Beskrivning: Detta kommando listar alla grupper på den lokala datorn. Utdata innehåller information som gruppnamn, kommentarer och medlemmarna i grupperna. Exempel 2: Visa medlemmar i en specifik grupp

net group "Grupp namn"

Beskrivning: En lista över medlemmar för den angivna gruppen med namnet "Gruppnamn" visas här. Ersätt "Gruppnamn" med det faktiska namnet på gruppen. Exempel 3: Lägga till en användare i en grupp

net group "Grupp namn" Användarnamn /add

Beskrivning: Detta kommando lägger till användaren som heter "användarnamn" till gruppen "gruppnamn". Skrivbordet`/add`anger att en användare ska läggas till. Exempel 4: Ta bort en användare från en grupp

net group "Grupp namn" Användarnamn /delete

Beskrivning: Här tas användaren med namnet "användarnamn" bort från gruppen "gruppnamn". Skrivbordet`/delete`indikerar att en användare ska tas bort. Exempel 5: Visa detaljer om en grupp, inklusive medlemmar

net group "Grupp namn" /domain

Beskrivning: Det här kommandot visar detaljerad information om en grupp, inklusive medlemmar om gruppen är baserad på en domän. Skrivbordet`/domain`anger att gruppen ska frågas på en domän. Exempel 6: Skapa en ny grupp

net group "Ny grupp" /add /comment:"En ny grupp" /domain

Beskrivning: Detta kommando skapar en ny grupp med namnet "NewGroup". Skrivbordet`/add`anger att en grupp ska läggas till. Kommentaren är inställd på "En ny grupp" och omkopplaren`/domain`anger att gruppen ska skapas på en domän. Exempel 7: Visa en användares gruppmedlemskap

net user "Användarnamn" /domain

Beskrivning: Detta visar vilka grupper användaren med namnet "Användarnamn" tillhör på en domän. Skrivbordet`/domain`anger att användaren ska frågas på en domän. Observera att tillgängligheten för vissa alternativ kan variera beroende på version av Windows. Du kan`NET GROUP /?`i kommandotolken för att kontrollera de specifika alternativen och syntaxdetaljerna.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando NET HELP GROUP - lägger till, visar eller ändrar globala grupper på servrar. Om det används utan parametrar visas gruppnamnen på servern.

HTTP: ... console/sv/109.htm
0.139
25144

Can I open Windows 8.1 / 10 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

Auto login Windows 8.1 and Win 10 excluding password!

On Windows 8.1 and 10, how to turn off the Internet?

Tastaturgeschwindigkeit bei Windows 8.1/8 erhöhen, oder verringern!

Can I scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

Kann man in Windows 8 oder 8.1 das Aero einschalten?(0)