NET HELP TIME: synkroniserar datorns klocka med en annan dator eller domän, eller visar det dags för en dator eller domän. När det används utan ...


... Exemplen för kommandot "NET HELP TIME"
... "NET HELP TIME" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "NET HELP TIME"

Kommandot: "NET HELP TIME" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "NET HELP TIME"

De`NET TIME`kommandot i Windows-kommandoraden används för att synkronisera systemtiden på en dator. Här är några exempel på hur du använder det här kommandot: Exempel 1: Hämta aktuell systemtid för den lokala datorn

net time

Beskrivning: Detta kommando returnerar den aktuella systemtiden för den lokala datorn. Exempel 2: Hämta aktuell systemtid från en fjärrdator

net time \\Remote_Computer

Beskrivning: Här hämtas den aktuella systemtiden från en fjärrdator som heter "RemoteComputer". Exempel 3: Synkronisering av systemtid med en tidsserver

net time /set

Beskrivning: Detta kommando synkroniserar den lokala datorns systemtid med en standardtidsserver. Exempel 4: Ställa in systemtiden på en lokal dator

net time \\localhost /set /yes

Beskrivning: Systemtiden för den lokala datorn ställs in här. Parametern`/yes`bekräftar åtgärden utan användarinteraktion. Exempel 5: Ställa in systemtiden på en fjärrdator

net time \\Remote_Computer /set /yes

Beskrivning: Detta kommando ställer in systemtiden på en fjärrdator som heter "Remote Computer". Parametern`/yes`bekräftar åtgärden utan användarinteraktion. Exempel 6: Visa hjälp och alternativ för`NET TIME`-Kommando

net time /?

Beskrivning: Detta kommando låter dig se tillgängliga alternativ och syntax för`NET TIME`-Visa kommando. Observera att de exakta kommandoalternativen kan variera beroende på din systemkonfiguration. använda sig av`NET TIME /?`i Kommandotolken för att kontrollera de specifika alternativen och syntaxdetaljerna för din version av Windows.

"NET HELP TIME" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaxen för kommandot är:

NET TIME
[\\datornamn | /DOMAIN[:domännamn] | /RTSDOMAIN[:domännamn]] 
[/SET]
[\\datornamn] /QUERYSNTP
[\\datornamn] /SETSNTP[:ntp-serverlista]

NET TIME synkroniserar datorns klocka med klockan på en annan 
dator
eller domän, eller visar tiden för en dator eller domän. När det 
används utan
alternativ på en Windows Server-domän, visas det aktuella
datumet och tiden på den dator som angetts som tidsserver för 
domänen.
Kommandot tillåter att NTP-tidsservern anges som datornamn.

\\datornamn Namnet på datorn du vill kontrollera eller
synkronisera med.

/DOMAIN[:domännamn] Anger att synkronisering av tiden ska ske 
från den
primära domänkontrollanten för domännamn.

/RTSDOMAIN[:domännamn] Anger att synkronisering ska ske med en 
till-
förlitlig tidsserver från domännamn.

/SET Synkroniserar datorns tid med aktuell tid
på den angivna datorn eller domänen.
/QUERYSNTP Visar NTP-servern som är konfigurerad för den här 
datorn
/SETSNTP[:ntp-serverlista]
Anger de NTP-tidsservrar som ska användas av den 
här datorn.
Det kan vara en lista över IP-adresser eller DNS-
namn
avgränsade med blanksteg. Om flera tidsservrar 
tas med på
listan måste listan omges av citattecken.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.

Viktig information, tips för kommandot "NET HELP TIME"

När du använder`NET TIME`kommandot i Windows-kommandoraden finns det några viktiga punkter att notera: 1. Administratörsrättigheter: Den`NET TIME`-Kommando kräver administrativa rättigheter. Se till att öppna kommandotolken som administratör för att synkronisera systemtiden. 2. Tidsservertillgänglighet: Se till att datorn kan komma åt tidsservrar för att synkronisera systemtiden. Kontrollera nätverksanslutning och brandväggsinställningar för att ge åtkomst till tidsservrar. 3. Automatisk tidsuppdatering: I moderna versioner av Windows synkroniseras systemtiden automatiskt med hjälp av Network Time Protocol (NTP). De`NET TIME`kommandot kanske inte är lika relevant i nyare versioner av Windows eftersom tidsnormalisering är automatisk. 4. Nätverksanslutning: Se till att nätverksanslutningen är stabil, särskilt när du hämtar eller ställer in tid från en fjärrdator eller en tidsserver. 5. Användning av NTP: Det rekommenderas att använda NTP för tidssynkronisering eftersom det är ett allmänt använt protokoll som hämtar korrekt tid från specialiserade tidsservrar. 6. Versionskompatibilitet: Observera att tillgängligheten för vissa alternativ och kommandots beteende kan variera beroende på versionen av Windows. Se till att dina kommandon är kompatibla med den specifika versionen av operativsystemet. 7. Verifiering av synkronisering: Efter att ha utfört kommandot, kontrollera om tiden har synkroniserats. Använd kommandot`net time`eller kontrollera systeminställningarna för att se till att tiden är korrekt inställd. 8. Tidszoner: Observera att`NET TIME`kommandot använder den lokala tidszonen som standard. Om du vill använda en specifik tidszon för synkronisering kan du behöva konfigurera denna separat. 9. Automatisk synkroniseringsintervall: Om du använder automatisk tidsuppdatering, kontrollera konfigurationen för intervallet då synkroniseringen sker. Som standard är detta ofta var sjunde dag. 10. Säkerhetsöverväganden: I vissa miljöer kan tid vara en avgörande faktor för säkerheten, särskilt i autentiseringsprotokoll. Se till att tiden på dina system är korrekt och synkroniserad för att undvika potentiella säkerhetsproblem. Genom att uppmärksamma dessa punkter kan du`NET TIME`-Använd kommandot säkert och effektivt. Kom dock ihåg att i moderna versioner av Windows är automatisk tidsuppdatering vanligtvis mer effektiv och korrekt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando NET HELP TIME - synkroniserar datorns klocka med en annan dator eller domän, eller visar det dags för en dator eller domän. När det används utan alternativ på en Windows Server domän, visas aktuellt datum och tid vid datorn utsetts till den tid servern för domänen. Detta kommando tillåter fastställande av NTP timeserver för datornamn.

HTTP: ... console/sv/123.htm
0.218
44608

Standard Papier Einzugsfach am Drucker einstellen!

Turn off or Enable trim support for SSD on Windows 11, 10, 8.1!

Preview fonts installed in Windows 11 or 10, how does that work?

Download Mouse pointer and cursor options for Windows 11, 10, ...!

Windows Live Writer auf Windows 10 verwenden!

Shut down, restart, in the start and desktop for Windows 11/10!(0)