reg COMPARE /?: Jämför alla värden inom det centrala MyApp med SaveMyApp ......


 


... Exemplen för kommandot "reg COMPARE /?"
... "reg COMPARE /?" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "reg COMPARE /?"

Kommandot: "reg COMPARE /?" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "reg COMPARE /?"

Här är några exempel på hur du använder det här kommandot: Exempel 1: Jämföra alla värden under en nyckel:

REG COMPARE HKLM\Software\MyCo\Min_App HKLM\Software\MyCo\SaveMyApp

- Jämför alla värden under "MyApp"-tangenten med värdena för "SaveMyApp". Endast skillnader visas. Exempel 2: Jämföra ett specifikt värde mellan olika nycklar:

REG COMPARE HKLM\Software\MyCo HKLM\Software\MyCo1 /v Version

- Jämför det specifika värdet "Version" under tangenterna "MyCo" och "MyCo1". Endast skillnader visas. Exempel 3: Jämföra alla underordnade nycklar och värden:

REG COMPARE \\ZODIAC\HKLM\Software\MyCo \\. /s

- Jämför alla underordnade nycklar och värden under "HKLM\Software\MyCo" på datorn "ZODIAC" med samma nyckel på den aktuella datorn. Endast skillnader visas. Utdata är i form av symboler i början av varje rad, där '=' representerar matchningar, '<' representerar skillnader i den första FullKey och '>' representerar skillnader i den andra FullKey. Observera att`REG COMPARE`kommandot jämför inte registergrenar direkt, utan snarare med exporterade registerfiler eller registersökvägar i registret. Därför kan kommandot vara användbart för att identifiera skillnader mellan två delar av registret. Om du vill jämföra innehållet i två registergrenar kan du göra detta manuellt genom att exportera de exporterade registerfilerna för båda grenarna till separata textfiler och sedan jämföra dessa textfiler. Här är ett allmänt tillvägagångssätt: Exempel 4: Manuell jämförelse av registergrenar: -- Exportera den första registergrenen till en fil:

REG EXPORT HKLM\Software\RegBranch1 RegBranch1Export.reg

-- Exportera den andra registergrenen till en separat fil:

REG EXPORT HKLM\Software\RegBranch2 RegBranch2Export.reg
 
-- Jämför de exporterade filerna med ett valfritt textjämförelseverktyg. Till exempel med kommandot`FC`i kommandotolken:

FC /W RegBranch1Export.reg RegBranch2Export.reg

Eller använd ett tredjepartsverktyg för textjämförelse. Stegen ovan låter dig identifiera skillnaderna mellan de exporterade registergrenarna. Observera att detta tillvägagångssätt är manuellt och inte utför automatisk verifiering. Om du behöver ett mer omfattande, automatiserat registerjämförelseverktyg kan du överväga programvara från tredje part som utformats specifikt för uppgiften. Sådana verktyg kan ge en visuell representation av skillnaderna och göra jämförelseprocessen enklare.

"reg COMPARE /?" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG COMPARE Nyckel1 Nyckel2 [/v Värdenamn | /ve] [Utdata] [/s]

Nyckel [\\Dator\]Nyckel
Dator Fjärrdatorns namn. Den lokala datorn används om 
detta inte
anges. Endast HKLM och HKU är tillgängliga på 
fjärrdatorer
Nyckel ROTNYCKEL\Undernyckel
Om Nyckel2 inte anges är Nyckel2 samma som 
Nyckel1
ROTNYCKEL [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernyckel Fullständigt namn på en registernyckel under 
rotnyckeln

Värdenamn Värdenamn under den nyckel som anges som ska 
jämföras
Om detta inte anges jämförs alla värden

/ve Jämför värdet för det tomma värdenamnet 
[Standard]

/s Jämför alla undernycklar och värden

Utdata [/oa | /od | /os | /on]
Om detta inte anges visas endast skillnader
/oa Visa alla skillnader och matchningar
/od Visa endast skillnader
/os Visa endast matchningar
/on Visa ingenting

Returkod:

0 - Lyckades, det jämförda resultatet är identiskt
1 - Misslyckades
2 - Lyckades, det jämförda resultatet skiljer sig

Obs!
Symbolerna före varje rad betyder följande:
= Data i nyckel 1 är identiska med data i nyckel 2
< Visar data i nyckel 1 som skiljer sig från data i nyckel 2
> Visar data i nyckel 2 som skiljer sig från data i nyckel 1

Exempel:

REG COMPARE HKLM\Software\Org\Program 
HKLM\Software\Org\AnnatProgram
Jämför alla värden under nyckeln Program med AnnatProgram

REG COMPARE HKLM\Software\Org HKLM\Software\Org1 /v Version
Jämför värdet Version under nyckeln Org och Org1

REG COMPARE \\ZODIAC\HKLM\Software\Org \\. /s
Jämför alla undernycklar och värden under HKLM\Software\Org 
på 
datorn ZODIAC med samma nyckel på den aktuella datorn

Viktig information, tips för kommandot "reg COMPARE /?"

När du använder`REG COMPARE`kommando, det finns några viktiga punkter att vara uppmärksam på: 1: Skapa säkerhetskopia: Innan du`REG COMPARE`Det är lämpligt att skapa en säkerhetskopia av ditt register. Fastän`REG COMPARE`Om du inte gör ändringar i registret direkt kan det ändå vara bra att ha en säkerhetskopia om problem skulle uppstå. 2: Kontrollera behörigheter: Se till att du har tillräckliga behörigheter för att komma åt de registernycklar och värden du vill jämföra. 3: Förstå symboler i utdata: Utdata från`REG COMPARE`kommandot innehåller ikoner i början av varje rad som indikerar jämförelsen mellan registerposter. Observera att '=' representerar matchningar, '<' representerar skillnader i den första registergrenen och '>' representerar skillnader i den andra registergrenen. 4: Var försiktig när du använder`/s`: Om du har möjlighet`/s`för att jämföra alla underordnade nycklar och värden, se till att du inspekterar utdata noggrant. En omfattande jämförelse kan ge många resultat. 5: 32-bitars vs. 64-bitars: Notera alternativen`/reg:32`och`/reg:64`för att avgöra om registernyckeln ska nås med hjälp av 32-bitars eller 64-bitars registervy. Välj lämpligt alternativ baserat på arkitekturen för den registergren du vill jämföra. 6: Tolkning av resultat: Förstå det`REG COMPARE`visar bara skillnader. Saknade resultat betyder att registergrenarna är identiska. Det rekommenderas att du läser kommandots fullständiga dokumentation för mer information. 7: Fjärrjämförelser: Om du`REG COMPARE`för en fjärrdator, se till att Remote Registry Services är aktiverade och att du har nödvändiga behörigheter för att komma åt fjärrdatorn. 8: Validering av resultat: Gå noga igenom resultaten av jämförelsen innan du drar slutsatser. Det är möjligt att vissa skillnader är försumbara eller beror på systemspecifika skillnader. Generellt är det viktigt att`REG COMPARE`-Kommando bör användas försiktigt och med förståelse för konsekvenserna, särskilt när man jämför registerposter som innehåller potentiellt känslig information.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando reg COMPARE /? - Jämför alla värden inom det centrala MyApp med SaveMyApp ......

HTTP: ... console/sv/139.htm
0.093
18588
Wo kann man den Datei-Explorer Verlauf löschen auf Windows 11? New overview of commands and better editable keyboard commands! Windows 11 MS Terminal APP desktop shortcut! Das Windows 11 spart Platz bei der Installation! Scrollbalken in den Windows 11 Einstellungen immer anzeigen? Fast landscape, portrait or landscape conversion and Preview switch! Minimize Thunderbird in tray notification area (example)! Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase! Computerverwaltung in Windows 11? Turn off the screen in 20 seconds, but never go to sleep, for SmartHome!(0)