ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /RUN /?

SCHTASKS /Run [/S dator [/U användare [/P [lösenord]]]] /TN
aktivitet

Beskrivning:
Kör en schemalagd aktivitet omedelbart.

Parameterlista:
/S dator Anger den fjärrdator som ska anslutas.

/U användare Anger vilken användare som
schtasks.exe ska köras under.

/P [lösenord] Anger lösenord för den användare som
anges. Du tillfrågas om detta inte
anges.

/TN aktivitet Identifierar den schemalagda aktivitet
som ska köras nu.

/? Visar detta syntaxmeddelande.

Exempel:
SCHTASKS /Run /?
SCHTASKS /RUN /TN "Börja säkerhetskopiera"
SCHTASKS /Run /S dator /U användare /P lösenord /TN "Kopiera,
återställ"C:\WINDOWS>SCHTASKS /END /?

SCHTASKS /END [/S dator [/U användare [/P [lösenord]]]] /TN
aktivitet

Beskrivning:
Stoppar en aktivitet som körs.

Parameterlista:
/S dator Anger den fjärrdator som ska anslutas.

/U användare Anger den användare under vilken
schtasks.exe ska köras.

/P [lösenord] Anger lösenord för den angivna användaren.
Du tillfrågas om detta inte anges.

/TN aktivitet Anger den aktivitet som ska avslutas.

/? Visar detta hjälpmeddelande.

Exempel:
SCHTASKS /End /?
SCHTASKS -end /TN "Börja säkerhetskopiera"
SCHTASKS /END /S dator /U användare /P lösenord /TN
"Säkerhetskopiera och återställ"C:\WINDOWS>SCHTASKS /CREATE /?

SCHTASKS /Create [/S dator [/U användarnamn [/P [lösenord]]]]
[/RU användarnamn [/RP lösenord]] /SC schema [/MO
modifierare] [/D dag]
[/M månader] [/I inaktivitet] /TN namn /TR aktivitet [/ST
starttid]
[/RI intervall] [ {/ET sluttid | /DU varaktighet} [/K] [/XML
xml-fil] [/V1]]
[/SD startdatum] [/ED slutdatum] [/IT | /NP] [/Z] [/F]

Beskrivning:
Låter en administratör skapa schemalagda aktiviteter på
den lokala datorn eller en fjärrdator.

Parameterlista:
/S dator Anger fjärrdatorn som ska anslutas till.
Om detta inte anges, används den lokala
datorn.

/U användare Anger vilken användare SchTasks.exe ska
köras
under.

/P [lösenord] Anger lösenord för angiven användare.
Du tillfrågas om detta inte anges.

/RU användarnamn Anger användarkontot (användarnamn)
under vilket aktiviteten körs. Giltiga
värden

för datorkonto är "", NT INSTANS\SYSTEM
eller "SYSTEM".
För v2-aktiviteter är även NT
INSTANS\LOCALSERVICE och
NT INSTANS\NETWORKSERVICE tillgängliga
liksom
välkända SID:n för alla tre.

/RP [lösenord] Anger användarens lösenord.
För att du ska uppmanas skriva in lösenord
måste värdet antingen vara "*" eller inget.
Lösenordet ignoreras för datorkontot om /RU
eller /XML anges.

/SC schema Anger hur ofta aktiviteten körs.
Giltiga värden är: MINUTE, HOURLY, DAILY,
WEEKLY,
MONTHLY, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.

/MO modifierare Förfinar schematypen och ger bättre
kontroll över hur ofta aktiviteten körs.
Giltiga
värden visas under "Modifiers" nedan.

/D dagar Anger vilken veckodag som aktiviteten ska
köras. Giltiga värden är: MON, TUE, WED, THU,
FRI, SAT, SUN
och för MONTHLY 1 - 31 (dagar i månaden).
Jokertecken "*" anger alla dagar.

/M månad Anger månader under ett år. Som standard
används första
dagen i månaden. Giltiga värden: JAN, FEB,
MAR, APR,
MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC.
Jokertecken "*"
anger alla månader.

/I inaktivitet Anger hur lång inaktivitetstid som ska
användas
innan en ONIDLE-aktivitet körs.
Giltiga värden: 1 - 999 minuter.

/TN aktivitet Anger ett namn som är unikt för
den schemalagda aktiviteten.

/TR aktivitet Anger sökväg och filnamn för det program som
ska
köras vid den schemalagda tidpunkten.
Exempel: C:\windows\system32\calc.exe

/ST starttid Anger den tidpunkt som
aktiviteten körs.
Formatet är HH:mm (24-timmarstid), t.ex.
14:30.
Aktuell tid används om inte /ST har
angetts. Det här alternativet krävs med
/SC ONCE.

/RI intervall Anger upprepningsintervallet i minuter.
Detta
gäller inte för schematyperna MINUTE,
HOURLY,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
Giltigt intervall: 1 - 599 940 minuter.
Om /ET eller /DU har angetts är
standardvärdet
10 minuter.

/ET sluttid Anger sluttiden då aktiviteten ska
köras. Tidsformatet
är HH:mm (24-timmarstid) t.ex. 14:50.
Detta gäller inte för schematyperna
ONSTART,
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/DU varaktighet Anger aktivitetens varaktighet.
Tidsformatet
är HH:mm. Detta gäller inte tillsammans
med /ET och
för schematyperna ONSTART, ONLOGON,
ONIDLE, ONEVENT.
Tidslängden som används för /V1-
aktiviteter om /RI har angetts är
en timme.

/K Avslutar aktiviteten vid sluttiden eller
efter varaktighetstiden.
Detta gäller inte för schematyperna
ONSTART,
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. Antingen /ET
eller /DU måste
anges.

/SD startdatum Anger första datum då aktiviteten ska
köras.
Formatet är dd/mm/åååå. Aktuellt
datum används. Detta gäller inte för
schematyperna ONCE,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/ED slutdatum Anger sista datum då aktiviteten ska
köras.
Formatet är dd/mm/åååå. Detta gäller inte
för
schematyperna ONCE, ONSTART, ONLOGON,
ONIDLE, ONEVENT.

/EC Kanalnamn Anger händelsekanalen för utlösare av typen
OnEvent.

/IT Aktiverar interaktiv körning av
aktiviteten endast om
/RU-användaren är inloggad när jobbet
körs.
Aktiviteten körs endast om användaren är
inloggad.

/NP Inget lösenord lagras. Aktiviteten körs i
ej interaktivt
läge som den angivne användaren. Endast
lokala resurser
tillåts.

/Z Anger att aktiviteten ska tas bort efter
att den har körts för sista gången.

/XML xml-fil Skapar en aktivitet från XML-koden som
angetts i en fil.
Kan kombineras med växlarna /RU och /RP,
eller med /RP
endast, om XML-koden redan innehåller
referensen till användaren.

/V1 Skapar en aktivitet som visas på
plattformar som är äldre än Windows Vista.
Inte kompatibel med /XML.

/F Framtvingar skapandet av aktiviteten och
ignorerar varningar om
den angivna aktiviteten redan finns.

/RL nivå Anger körnivå för jobbet. Giltiga värden
är
LIMITED och HIGHEST. Standardvärdet är
LIMITED.

/DELAY fördröjningstid Anger den tidsperiod som körningen
av
aktiviteten ska fördröjas när åtgärden har
utlösts. Tidsformatet är
mmmm:ss. Alternativet är endast giltigt
för schematyperna
ONSTART, ONLOGON, ONEVENT.

/? Visar detta syntaxmeddelande.

Modifierare: Giltiga värden för växeln /MO för olika scheman:
MINUTE: 1 - 1439 minuter.
HOURLY: 1 - 23 timmar.
DAILY: 1 - 365 dagar.
WEEKLY: veckonummer 1 - 52.
ONCE: Ingen modifierare.
ONSTART: Ingen modifierare.
ONLOGON: Ingen modifierare.
ONIDLE: Ingen modifierare.
MONTHLY: 1 - 12, eller
FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, LAST, LASTDAY.

ONEVENT: XPath-fråga för en händelse.
Exempel:
==> Skapar den schemalagda aktiviteten "dok" på fjärrdatorn
"ABC"
som startar Anteckningar (notepad.exe) en gång per timme
som
användaren "användare".

SCHTASKS /Create /S ABC /U användare /P lösenord /RU
användare
/RP lösenord /SC HOURLY /TN dok /TR notepad

==> Skapar den schemalagda aktiviteten "beräkning" på
fjärrdatorn
"ABC" och startar Kalkylatorn (calc.exe) var femte minut
från
den starttid som anges till den sluttid som anges mellan
det startdatum och slutdatum som anges.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domän\användare /P lösenord
/SC MINUTE
/MO 5 /TN beräkning /TR calc.exe /ST 12:00 /ET
14:00
/SD 06/06/2006 /ED 06/06/2006 /RU användare /RP
lösenord

==> Skapar den schemalagda aktiviteten "lekdags" som startar
Kungen
den första söndagen i varje månad.

SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO first /D SUN /TN lekdags
/TR c:\windows\system32\freecell

==> Skapar den schemalagda aktiviteten "rapport" på
fjärrdatorn "ABC"
och startar Anteckningar (notepad.exe) varje vecka.

SCHTASKS /Create /S ABC /U användare /P lösenord /RU
användare
/RP lösenord /SC WEEKLY /TN rapport /TR
notepad.exe

==> Skapar den schemalagda aktiviteten "loggspårning" på
fjärrdatorn "ABC"
och startar Anteckningar (notepad.exe) var femte minut
från den
starttid som anges. Ingen sluttid anges. Användaren
kommer att
uppmanas ange lösenord för att skapa aktiviteten.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domän\användare /P lösenord
/SC MINUTE
/MO 5 /TN loggspårning
/TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30
/RU användare /RP

==> Skapar den schemalagda aktiviteten "speldags" som startar
Kungen
(freecell.exe) klockan 12:00 och avbryter programmet
klockan 14:00
varje dag

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN speldags /TR c:\freecell
/ST 12:00
/ET 14:00 /K
==> Skapar den schemalagda aktiviteten "EventLog" som kör
wevtvwr.msc så snart
händelsen 101 publiceras i System-kanalen

SCHTASKS /Create /TN EventLog /TR wevtvwr.msc /SC ONEVENT
/EC System /MO *[System/EventID=101]

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando SCHTASKS /Run /? - Driver en planerad aktivitet omedelbart.

HTTP: ... console/sv/147.htm
0.186
14627

How to activate game mode in Windows 11?

 /

Wie kann ich mehrere virtuelle Desktops unter Windows 10/11 verwenden?

 /

Output path (without the file name) as a separate column!

 /

Delete users with the command control userpasswords2!

 /

FTP download in Windows 11, 10, Explorer Error message!

 /

Desktop-Verknüpfung in Windows 10 erstellen (für eine Programm-Datei)?

 /

Testversion, was ist das?

 /

Ändern Sie die Desktop-Ameisen um in z.B. weiße Farbe!

 /

How can I remove, turn off ergo uninstall the mouse tracks?

 /

Optionale Treiber Updates unter Windows 11 ausfindig machen!

 /

Desktop Ordner von allen Benutzern unter Windows 11 und 10 finden?

 /

Fax and Scan is gone at once, Windows (11, 10, 8.1)!

 /