tftp: Överför filer till och från en annan dator med TFTP.


 


... Exemplen för kommandot "tftp"
... "tftp" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "tftp"

Kommandot: "tftp" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. inte tillgängligt

Exemplen för kommandot "tftp"

Här är några exempel på hur du använder`tftp`kommando i kommandotolken i Windows: Exempel 1: Ladda ner en fil från en TFTP-server:

tftp -i Server-IP GET Avlägset-Filnamn Lokal-Destination

-`-i`: Tillåter interaktiv sökning för bekräftelser. -`Server-IP`: TFTP-serverns IP-adress. -`GET`: Nyckelordet för att ladda ner en fil från servern. -`Avlägset-filnamn`: Namnet på filen på TFTP-servern. -`Mer lokalt-Destination`: Platsen på din lokala dator där du vill att den nedladdade filen ska sparas. Exempel 2: Ladda upp en fil till en TFTP-server:

tftp -i Server-IP PUT Mer lokalt-Filsökväg fjärr-Destination

-`-i`: Tillåter interaktiv sökning för bekräftelser. -`Server-IP`: TFTP-serverns IP-adress. -`PUT`: Nyckelordet för att ladda upp en fil till servern. -`Mer lokalt-Sökväg`: Sökvägen till filen på din lokala dator. -`Avlägset-Destination`: Sökvägen på TFTP-servern där filen ska sparas. Exempel 3: Ansluta interaktivt till en TFTP-server:

tftp

- Om du anger kommandot utan parametrar kan du upprätta en interaktiv anslutning till TFTP-servern. Du kommer att bli ombedd att ange servernamnet och åtgärden (GET eller PUT). Exempel 4: Ändra timeoutvärde:

tftp -t Paus-Värde

-`-t`: Ställer in timeoutvärdet för TFTP-kommandot. -`Paus-Värde`: Tiden i sekunder för att vänta innan en timeout inträffar. Exempel 5: Ändra överföringsläge (ASCII eller binärt):

tftp -m Mode

-`-m`: Ställer in överföringsläget för TFTP-kommandot. -`Mode`: Överföringsläget, antingen "netascii" för ASCII eller "oktett" för binärt. Exempel 6: Visa hjälp och alternativ:

tftp -?

- Matar ut en lista över tillgängliga alternativ och deras beskrivningar. Dessa exempel är avsedda att komma igång med att använda`tftp`kommandot under Windows. Observera att TFTP (Trivial File Transfer Protocol) erbjuder färre funktioner jämfört med FTP (File Transfer Protocol) och används ofta i miljöer där enkla filöverföringar krävs, till exempel: B. när du konfigurerar nätverksenheter. De`tftp`kommandot på Windows är relativt enkelt och erbjuder begränsad funktionalitet jämfört med mer avancerade protokoll som FTP. Ändå finns det några ytterligare alternativ som kan vara användbara beroende på behoven för dina filöverföringsuppgifter: Fler alternativ av`tftp`-Kommando: Dessa alternativ ger ytterligare anpassningsalternativ för`tftp`kommando, men det är viktigt att notera att TFTP i sig inte är säkert och inte tillhandahåller autentisering eller kryptering. Därför bör den endast användas i miljöer där säkerhetskraven tillåter det. Om du behöver avancerad funktionalitet och säkerhetsfunktioner, överväg FTP eller SFTP. Exempel 1: Ange portnummer:

tftp -p Port Server-IP

-`-p`: Ställer in portnumret för TFTP-servern. -`Port`: Portnumret som TFTP-servern lyssnar på. Exempel 2: Ange buffertstorlek:

tftp -c Buffertstorlek

-`-c`: Ställer in storleken på överföringsbufferten. -`Buffertstorlek`: Storleken på bufferten i byte. Exempel 3: Ange anslutningsförsök:

tftp -r siffra-de-Prova Server-IP

-`-r`: Ställer in antalet anslutningsförsök innan TFTP-kommandot avbryts. -`siffra-de-Prova`: Önskat antal anslutningsförsök. Exempel 4: Anslutning till TFTP-server utan interaktion:

tftp -i -s:Server-IP GET Avlägset-Filnamn Lokal-Destination

-`-s`: Tillåter kommando utan användarinteraktion. -`Server-IP`: TFTP-serverns IP-adress. -`GET`: Nyckelordet för att ladda ner en fil från servern. -`Avlägset-filnamn`: Namnet på filen på TFTP-servern. -`Mer lokalt-Destination`: Platsen på din lokala dator där du vill att den nedladdade filen ska sparas.

"tftp" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Överför filer till och från en annan dator med TFTP. 

TFTP [-i] värd [GET | PUT] källa [mål] 

  - I anges binär bild transmissionsteknik (även kallade 
          oktett). I binär bild läge filen flyttas 
          bokstavligen, byte till byte. Använd funktionen när 
          överföra binära filer. 
  värdlandet Anger lokala eller fjärrvärd. 
  GET Transfers filen destination på fjärrkontrollen värd att 
          filen källa på den lokala värden. 
  PUT Transfers filen källa på den lokala värden till 
          filen destination på fjärrkontrollen värd. 
  källa anger vilken fil som ska överföras. 
  mål anger där att överföra filen.
  
<s>tftp är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.</s>

Viktig information, tips för kommandot "tftp"

Det finns några viktiga aspekter att tänka på när du använder TFTP (Trivial File Transfer Protocol): 1. Säkerhet: - TFTP överför filer okrypterade och utan autentisering. Därför är det viktigt att endast använda TFTP i säkra miljöer. Om det finns säkerhetsproblem bör säkrare protokoll som SCP (Secure Copy Protocol) eller SFTP (SSH File Transfer Protocol) användas. 2. Brandväggsinställningar: - Se till att brandväggen på TFTP-servern är konfigurerad för att tillåta inkommande anslutningar på lämplig TFTP-port (vanligtvis UDP-port 69). 3. Sändningsfel: - TFTP överför filer utan felkorrigering. Om överföringsfel uppstår kanske överföringen inte slutförs framgångsrikt. Övervaka överföringen efter fel, särskilt i miljöer med dåliga nätverksförhållanden. 4. Filbehörigheter: - Kontrollera filbehörigheterna på TFTP-servern för att säkerställa att TFTP-servern har skrivåtkomst till filuppladdningsdestinationen och läsbehörighet till filnedladdningsdestinationen. 5. IP-adresser och värdnamn: - Använd tydliga och korrekta IP-adresser eller värdnamn för TFTP-servern för att säkerställa att anslutningen kan upprättas framgångsrikt. 6. Timeout och återförsök: - TFTP använder enkla timeouts och återförsök. Om en anslutning bryts eller servern inte svarar kan överföringsproblem uppstå. Justera timeoutvärden om det behövs. 7. Buffertstorlek: - Vissa TFTP-implementationer tillåter justering av buffertstorlek. Det kan vara till hjälp att optimera buffertstorleken för att förbättra överföringseffektiviteten. 8. TFTP-serverprogramvara: - Använd pålitlig TFTP-serverprogramvara. Det finns olika TFTP-servrar från tredje part och kvaliteten kan variera. Se till att programvaran du väljer är pålitlig och säker. 9. Datasäkerhetskopiering: - Eftersom TFTP inte tillhandahåller inbyggd felkorrigering, är det lämpligt att säkerhetskopiera viktiga data innan överföring för att förhindra dataförlust. Ha dessa punkter i åtanke för att säkerställa smidig och säker användning av TFTP. Om du överför känslig data eller behöver säker överföring, överväg säkrare protokoll som SFTP eller SCP. I Windows finns det flera sätt att överföra filer eller på annat sätt komma åt nätverk. Här är några ytterligare tillvägagångssätt: 1. FTP (File Transfer Protocol): - FTP tillåter att filer överförs mellan datorer över ett nätverk. Windows erbjuder en kommandoradsversion som heter`ftp`, och det finns även många tredjeparts FTP-klienter. 2. SCP (Secure Copy Protocol): - SCP möjliggör säker filöverföring via SSH (Secure Shell). Du kan använda SCP-kommandon i PowerShell eller en tredjeparts SCP-klient. 3. SFTP (SSH File Transfer Protocol): - SFTP är en säker förlängning av FTP som använder SSH för kryptering. Windows tillhandahåller inte ett inbyggt SFTP-kommando, men du kan använda SFTP via PowerShell eller speciella SFTP-klienter. 4. Karta nätverksenheter: - Du kan ansluta nätverksenheter med kommandot`net use`ansluta för att komma åt resurser på ett nätverk. Detta kan också göras med Windows Explorer.

net use Z: \\Server\Släpp /user:Användarlösenord

5. PowerShell Cmdlets: - PowerShell tillhandahåller flera cmdlets för nätverkskommunikation och filöverföring. Till exempel`Copy-Item`eller`Invoke-WebRequest`. 6. Robocopy: - Robocopy (Robust Copy) är ett kraftfullt kommandoradsverktyg för att kopiera filer och kataloger. Den erbjuder många alternativ och är bra för stora filöverföringar. 7. Mappade nätverksenheter: - Du kan mappa nätverksresurser som enheter och sedan utföra normala filoperationer som kopiering, flyttning och borttagning. 8. OneDrive eller andra molnlagringstjänster: - Du kan ladda upp filer till molnlagringstjänster som OneDrive och komma åt dem från olika enheter. 9. Windows Shares: - Du kan dela och komma åt filer via Windows Shares (SMB). Detta kan göras via Windows Explorer eller med hjälp av kommandon som`net use`äga rum. 10. Fjärrskrivbord (RDP): - Fjärrskrivbord låter dig komma åt fjärrdatorer och överföra filer genom att helt enkelt flytta filer mellan lokala och fjärrskrivbord. Det finns många alternativ beroende på dina specifika behov. Valet beror på faktorer som säkerhet, överföringshastighet, användarvänlighet och specifika nätverkskonfigurationer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando tftp - Överför filer till och från en annan dator med TFTP.

HTTP: ... console/sv/161.htm
0.124
15247
What is a windows console? What are favorites? What is bootable drive? Was Sind Kennwortrichtlinien? Kann ich auch bei Windows 7 mehrere Benutzerkonten haben? What is a screen saver? How to open Device Manager in Windows-7 (start, run)? What is tracert.exe? Start the Windows 7 cmd.exe in admin mode? What is a keycode?(0)