typeperf: Typeperf skriver resultatinformation till kommandoraden fönster eller till en loggfil. För att stoppa Typeperf trycka på CTRL + ...


... Exemplen för kommandot "typeperf"
... "typeperf" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "typeperf"

Kommandot: "typeperf" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "typeperf"

Här är exempel på hur du använder kommandot typeperf på Windows-kommandoraden: Exempel 1: Visa prestandaräknare för CPU-användning:

typeperf "\processor(_Total)\% processor Time"

Detta kommando visar den aktuella CPU-användningen för alla processorer i systemet. Exempel 2: Visa prestandaräknare för ledigt utrymme på enhet C:

typeperf "\LogicalDisk(C:)\% Free Space"

Procentandelen ledigt utrymme på C:-enheten visas här. Exempel 3: Visa RAM-prestandaräknare:

typeperf "\Memory\Available MBytes"

Detta kommando anger mängden tillgängligt RAM i megabyte. Exempel 4: Visa prestandaräknare för nätverksanvändning:

typeperf "\Network Interface(*)\Bytes Total/sec"

Detta registrerar de totala nätverksdataöverföringarna per sekund för alla nätverksgränssnitt. Exempel 5: Visa diskaktivitetsprestandaräknare:

typeperf "\PhysicalDisk(*)\% Disk Time"

Detta kommando visar hur många procent av tiden hårddisken ägnar åt att läsa eller skriva. Observera att de exakta prestandaobjekten och räknarna kan variera beroende på system. Du kan kontrollera de tillgängliga prestandaobjekten och räknarna med kommandot "typeperf -q":

typeperf -q

Detta kommando listar alla tillgängliga prestandaobjekt som du sedan kan använda för typperf.

"typeperf" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Microsoft ® TypePerf.exe (6.0.6000.16386)

Detta program skriver prestandadata till kommandofönstret eller 
en loggfil.
Tryck ned CTRL+C när du vill avbryta programmet.

Syntax:
typeperf { <counter [counter ...]> 
| -cf <filnamn> 
| -q [object] 
| -qx [object] 
} [alternativ]

Parametrar:
<counter [counter ...]> Prestandaräknare som ska 
övervakas.

Alternativ:
-? Visar sammanhangsberoende hjälp.
-f <CSV|TSV|BIN|SQL> Utdatafilens format. Standard är 
CSV.
-cf <filnamn> Fil som innehåller 
prestandaräknare som ska
övervakas; en räknare per rad.
-si <[[hh:]mm:]ss> Tid mellan insamlingar. Standard 
är 1 sekund.
-o <filnamn> Sökväg till utdatafil eller SQL-
databas. Som
standard används STDOUT.
-q [object] Visar installerade räknare (inga 
instanser).
Om du vill visa räknare för ett 
visst objekt
kan du ange objektets namn, som 
exempelvis
Processor.
-qx [object] Visar alla installerade räknare 
med
instanser. Om du vill se räknare 
för ett
visst objekt kan du ange 
objektets namn, som
exempelvis Processor.
-sc <samples> Antal insamlingar. Standard är 
att insamling
sker tills CTRL+C trycks ned.
-config <filnamn> Fil med inställningar för 
kommandon.
-s <computer_name> Namn på en dator som ska 
övervakas om ingen
dator anges i räknarens sökväg.
-y Svarar automatiskt Ja på alla 
frågor.

Obs:
Räknare är prestandaräknares fullständiga namn i formatet
"\\<dator>\<Objekt>(<instans>)\<räknare>"
som t.ex. "\Server1\Processor(0)\Användartid i procent".

Exempel:
typeperf "\Processor(_Total)\% Processor Time"
typeperf -cf counters.txt -si 5 -sc 50 -f TSV -o domain2.tsv
typeperf -qx PhysicalDisk -o counters.txt

Viktig information, tips för kommandot "typeperf"

När du använder kommandot typeperf på Windows-kommandoraden är det viktigt att vara uppmärksam på den exakta syntaxen och de valda prestandaobjekten och räknarna. Att korrekt identifiera den önskade prestandainformationen är avgörande eftersom felaktiga inmatningar kan leda till felaktiga eller missvisande resultat. Innan du använder typeperf rekommenderar vi att du kontrollerar de tillgängliga prestandaobjekten och räknarna med hjälp av typperf -q-kommandot för att säkerställa att de valda parametrarna representerar den önskade metriken. Dessutom måste uppdateringshastigheten för prestandadata beaktas för att få meningsfulla och korrekta mätningar. Det finns flera alternativa metoder till "typeperf" för att övervaka systemprestanda i Windows. Här är några av dem: Exempel 1: Prestandaövervakning: Prestandaövervakningen är ett grafiskt verktyg i Windows som ger en omfattande översikt över systemprestandadata. Du kan skapa anpassade datainsamlingsuppsättningar och övervaka olika prestandaräknare. Exempel 2: Get-Counter i PowerShell: PowerShell tillhandahåller Get-Counter cmdlet som du kan använda för att hämta prestandadata. Här är en enkel

Get-Counter '\processor(_Total)\% processor Time'

Detta kommando rapporterar CPU-användning för alla processorer i systemet. Exempel 3: Resursövervakare: Resource Monitor är ett inbyggt Windows-verktyg som ger realtidsinformation om CPU, minne, disk och nätverk. Du kan komma åt den via Aktivitetshanteraren eller ange "resmon" direkt på kommandoraden. Exempel 4: Tredjeparts övervakningsverktyg: Det finns många övervakningsverktyg från tredje part som erbjuder avancerad funktionalitet och användarvänliga gränssnitt. Exempel på detta är SolarWinds, Nagios eller PRTG Network Monitor. Exempel 5: Systeminformation (msinfo32): Verktyget msinfo32 ger detaljerad information om hårdvarukonfigurationen och operativsystemet. Du kan anropa det från kommandoraden eller skriv Kör > msinfo32. Vart och ett av dessa alternativ har sina egna fördelar och nackdelar, och valet beror på specifika behov och preferenser. Det är viktigt att notera att dessa verktyg erbjuder olika gränssnitt och funktioner för att ge omfattande övervakning av systemets prestanda. 171.) unlodctr


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando typeperf - Typeperf skriver resultatinformation till kommandoraden fönster eller till en loggfil. För att stoppa Typeperf trycka på CTRL + C.

HTTP: ... console/sv/170.htm
0.109
25240

Timezone via PowerShell command lines?

Windows Server 2022, 2019, ... 11, 10, 8.1, ... enable / turn off ping?

Example of Performance Index on Windows 10 Pro all Builds!

Program with which you can transform JPG into PDF!

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

Batch Job Datei um Druckaufträge abzubrechen?(0)