vssadmin: vssadmin 1,0 - Volume Shadow Copy Service administrativa kommandot onlineredskapet (C) Copyright 2001 Microsoft Corp


... Exemplen för kommandot "vssadmin"
... "vssadmin" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "vssadmin"

Kommandot: "vssadmin" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "vssadmin"

Kommandot vssadmin i Windows används för att möjliggöra hantering och konfiguration av Volume Shadow Copy Service (VSS). Här är några exempel på hur du använder vssadmin på Windows-kommandoraden: Exempel 1: Visa lista över alla befintliga skuggkopior:

vssadmin list shadows

Det här kommandot visar en lista över alla befintliga skuggkopior på systemet, inklusive information som skuggkopierings-ID och tidpunkt för skapande. Exempel 2: Visa lista över alla tillgängliga volymer:

vssadmin list volumes

Alla volymer på systemet listas här, tillsammans med tillhörande skuggkopior. Exempel 3: Visa lista över alla leverantörer för VSS:

vssadmin list providers.providers

Detta kommando visar alla VSS-leverantörer på systemet, inklusive information om varje leverantör. Exempel 4: Ta bort alla skuggkopior för en specifik volym:

vssadmin delete shadows /for=C:

Här raderas alla skuggkopior för volymen med enhetsbeteckningen C:. Exempel 5: Kontrollera VSS Writer-status:

vssadmin list writers

Detta kommando visar status för alla VSS-skrivare i systemet, inklusive information om huruvida en skrivare är aktiv, inaktiv eller misslyckad. Det är viktigt att notera att kommandot vssadmin tillhandahåller avancerad funktionalitet för skuggkopieringshantering och VSS-tjänsten. Försiktighet bör iakttas när du använder dessa kommandon, särskilt när du tar bort skuggkopior eller ändrar VSS-konfigurationsinställningar, för att undvika oönskad dataförlust.

"vssadmin" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

vssadmin 1.1 - Kommandoradsverktyg för administration av tjänsten 
Volume Shadow Copy.
(C) Copyright 2001-2005 Microsoft Corp.

---- Kommandon som stöds ----

List Providers - Visa registrerade providers
List Shadows - Visa befintliga skuggkopior av volymen
List ShadowStorage - Visar associationer för lagring av 
skuggkopior
List Volumes - Visa volymer som kan användas för 
skuggkopior
List Writers - Visar de skuggkopieskrivare som 
registrerats
Resize ShadowStorage - Ändra storlek på en association för 
lagring av skuggkopior

Viktig information, tips för kommandot "vssadmin"

Särskild försiktighet måste iakttas när du använder kommandot "vssadmin" på Windows-kommandoraden, eftersom detta kommando spelar en central roll i hanteringen av Volume Shadow Copy Service (VSS). VSS-tjänsten gör det möjligt att skapa skuggkopior av filer och volymer, vilket är särskilt viktigt för säkerhetskopiering och återställning. Innan du kör vssadmin-kommandon är det viktigt att förstå konsekvenserna av de avsedda åtgärderna. Att ta bort skuggkopior eller ändra VSS-konfigurationsinställningar kan ha en direkt inverkan på säkerhetskopiering och återställning av data. I synnerhet bör administratörer se till att de förstår de exakta parametrarna och alternativen för varje kommando för att undvika oönskad dataförlust eller systeminstabilitet. Att av misstag radera skuggkopior kan resultera i dataförlust, medan vårdslösa ändringar av VSS-konfigurationsinställningar kan resultera i oförutsägbart tjänstbeteende. Det rekommenderas starkt att du utför noggrann dokumentation och vid behov säkerhetskopierar viktiga data innan du använder vssadmin. Dessa försiktighetsåtgärder säkerställer att VSS-tjänsten hanteras effektivt och säkert, utan oönskade konsekvenser för integriteten hos data och system. Det finns flera alternativ till kommandot "vssadmin" och Volume Shadow Copy Service (VSS) i Windows. Här är några alternativa metoder för att hantera skuggkopior och säkerhetskopiering av data: 1. Windows-filhistorik: Filhistorik är en inbyggd funktion i Windows som automatiskt skapar filversioner. Du kan använda den för att återställa äldre versioner av filer. Denna funktion är särskilt relevant för slutanvändare. 2. Tredje parts säkerhetskopieringsprogram: Det finns många tredjepartslösningar för säkerhetskopiering från företag som Acronis, Veeam, Backup Exec, etc. Dessa erbjuder avancerade säkerhetskopieringsfunktioner inklusive schemaläggning, inkrementella säkerhetskopieringar och molnintegration. 3. Windows Säkerhetskopiering och återställning: Inbyggd Windows Backup and Restore låter dig skapa säkerhetskopior av filer och mappar. Du kan komma åt det från Kontrollpanelen eller Inställningar. 4. Återställ skuggkopior via filutforskaren: I vissa versioner av Windows kan du komma åt skuggkopior med File Explorer. För att göra detta, högerklicka på en fil eller mapp, välj "Återställ tidigare versioner" och följ instruktionerna. 5. PowerShell Cmdlets: PowerShell tillhandahåller cmdlets som`Get-WmiObject`och`Invoke-WmiMethod`, som kan användas för att utföra WMI-frågor för att hantera VSS. Det är viktigt att notera att valet av det lämpligaste alternativet beror på specifika krav, omfattning och preferenser. Programvara för säkerhetskopiering från tredje part erbjuder ofta avancerade funktioner, medan inbyggda Windows-verktyg som filhistorik är lämpliga för slutanvändare. Innan man väljer ett alternativ bör en grundlig analys av funktionerna och integrationsmöjligheterna göras.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando vssadmin - vssadmin 1,0 - Volume Shadow Copy Service administrativa kommandot onlineredskapet (C) Copyright 2001 Microsoft Corp

HTTP: ... console/sv/172.htm
0.109
22580

Kann ich den 3D Benchmark auf XP genauso wie auf Windows 11/10 einsetzen!

The animated gif images are not displayed in explorer views?

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

When Unicode version and when Ansi version?

For what snow on the desktop, who needs something like that?

Anfrage auf ein kleines Programm, das den Stromsparmodus, Standby, Ruhezustand verhindert?(0)