w32tm: registret - register för att köras som en tjänst och lägga standardkonfigurationen i registret. .......


... Exemplen för kommandot "w32tm"
... "w32tm" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "w32tm"

Kommandot: "w32tm" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "w32tm"

Kommandot w32tm i Windows används för att hantera konfigurationen av Windows Time-tjänsten och visa information om tidskällan. Här är några exempel på hur du använder "w32tm" i Windows-kommandoraden: Exempel 1: Visa tidstjänstens konfiguration:

w32tm /query /status

Det här kommandot visar status för Windows Time Service, inklusive konfiguration, källadress och tidssynkroniseringsinformation. Exempel 2: Visa tidstjänstkällans konfiguration:

w32tm /query /source

Konfigurationen av tidstjänstkällan visas här, inklusive den tidsleverantör som används. Exempel 3: Synkronisera tidstjänst:

w32tm /resync

Detta kommando tvingar Windows Time-tjänsten att synkronisera tiden med den konfigurerade källan. Exempel 4: Ändra konfigurationen av tidstjänsten:

w32tm /config /manualpeerlist:"time.windows.com" /syncfromflags:manual /reliable:YES /update

Detta ändrar Windows Time Service-konfigurationen för att synkronisera tid från time.windows.com och öka tillförlitligheten. Exempel 5: Lägg till extern tidskälla:

w32tm /config /manualpeerlist:"time.example.com" /syncfromflags:manual /reliable:YES /update

Detta kommando lägger till en extern tidskälla (här "time.example.com") till Windows Time Service-konfigurationen. Det är viktigt att notera att hantering av tidssynkronisering på Windows-system är avgörande för att säkerställa korrekt tid, särskilt i nätverks- eller domänmiljöer. Innan du gör ändringar i Windows Time-tjänsten är det lämpligt att granska den aktuella konfigurationen och se till att ändringarna uppfyller de specifika behoven hos systemet.

"w32tm" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

w32tm [/? | /register | /unregister ]
? - den här hjälpskärmen.
register - registrera som att köras som en tjänst och lägg
till standardkonfigurationen till registret.
unregister - avregistrera tjänsten och ta bort all 
konfigurations-
information från registret.

w32tm /monitor [/domain:<domännamn>]
[/computers:<namn>[,<namn>[,<namn>...]]]
[/threads:<antal>] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn]
domain - anger vilken domän som ska övervakas. Om inget 
domännamn
anges eller om varken alternativet domain eller computers 
anges
används standarddomänen. Det här alternativet kan användas
flera gånger.
computers - övervakar de datorer som anges. Datornamn
avgränsas med kommatecken, utan blanksteg. Om ett namn föregås 
av
en stjärna (*), behandlas den som primär domänkontrollant. 
Det
här alternativet kan användas flera gånger.
threads - hur många datorer som ska analyseras samtidigt.
standardvärdet är 3. Tillåtet intervall är 1-50.
ipprotocol - ange vilket IP-protokoll som ska användas. 
Standard är
att använda godytckligt tillgängligt protokoll.
nowarn - visa inte varningsmeddelanden.

w32tm /ntte <NT-tidsepok>
Konverterar en NT-systemtidpunkt, i (10^-7) s-intervall från
00:00 1 jan 1601, till läsbart format.

w32tm /ntpte <NTP-tidsepok>
Konverterar en NTP-tidpunkt, i (2^-32) s-intervall från
00:00 1-jan 1900, till läsbart format.

w32tm /resync [/computer:<dator>] [/nowait] [/rediscover] [/soft]
Anger att en dator ska synkronisera om sin klocka så fort som 
möjligt
och ignorera all ackumulerad felstatistik.
computer:<dator> - namn på den dator som ska synkroniseras om. 
Om detta
inte anges synkroniseras den lokala datorn.
nowait - vänta inte på att omsynkronisering ska ske utan 
returnera
genast. Annars slutförs synkroniseringen
innan returnering sker.
rediscover - identifiera nätverkskonfiguration och 
nätverkskällor igen
och synkronisera därefter om.
soft - synkronisera om genom att använda befintlig 
felstatistik. Detta
alternativ är inte användbart, utan inkluderas endast för 
kompatibilitet.

w32tm /stripchart /computer:<mål> [/period:<intervall>]
[/dataonly] [/samples:<antal>] [/packetinfo] 
[/ipprotocol:<4|6>]
Visar statistik för skillnaden mellan den här datorn och en 
annan
dator.
computer:<mål> - den dator som skillnad ska mätas mot.
period:<intervall> - tid mellan mätningar, i sekunder. Standard 
är
två sekunder.
dataonly - visa endast data och inte grafik.
samples:<antal> - utför <antal> mätningar och sluta därefter. 
Om detta
inte anges kommer mätningar att utföras till användaren 
trycker ned
Ctrl+C.
packetinfo - skriv ut svarsmeddelanden för NTP-paket.
ipprotocol - ange det IP-protokoll som ska användas. Standard 
är att
använda det protokoll som är tillgängligt.

w32tm /config [/computer:<mål>] [/update]
[/manualpeerlist:<peer>] [/syncfromflags:<källa>]
[/LocalClockDispersion:<sekunder>]
[/reliable:(YES|NO)]
[/largephaseoffset:<millisekunder>]
computer:<mål> - justerar konfigurationen på måldatorn <mål>. 
Om dator
inte anges används den lokala datorn.
update - meddelar tidstjänsten att konfigurationen har ändrats 
och gör
så att ändringarna börjar gälla.
manualpeerlist:<peer> - anger lista över peer-datorer manuellt. 
<Peer>
anges som en blankstegsavgränsad lista med DNS-namn och/eller 
IP-
adresser. Om du anger flera peer-datorer måste denna växel 
omges
av citationstecken.
syncfromflags:<källa> - anger vilka källor som NTP-klienten ska 
synkronisera
från. <Källa> är en kommaseparerad lista över nyckelord 
(ingen skillnad
görs mellan gemener och versaler):
MANUAL - synkronisera från peer-datorer i den peer-lista 
som anges
manuellt
DOMHIER - synkronisera från en Active Directory-
domänkontrollant
i domänhierarkin
NO - synkronisera inte från någon
ALL - synkronisera från både manuella peer-datorer och 
domänpeerdatorer
LocalClockDispersion:<sekunder> - konfigurerar precision för 
den interna
klocka som w32time använder när tid inte kan erhållas från de
konfigurerade källorna.
reliable:(YES|NO) - anger om den här datorn är pålitlig som 
tidskälla.
Den här inställningen har endast betydelse på 
domänkontrollanter.
YES - den här datorn är en pålitlig tidskälla
NO - den här datorn är inte en pålitlig tidskälla
largephaseoffset:<millisekunder> - anger tidsskillnad mellan 
den lokala
tiden och nätverkstiden som w32time betraktar som en 
insamling.

w32tm /tz
Visar aktuella inställningar för tidszon.

w32tm /dumpreg [/subkey:<nyckel>] [/computer:<mål>]
Visar de värden som är associerade med en viss registernyckel.
Standardnyckeln är 
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time
(rotnyckeln för tidstjänsten).
subkey:<nyckel> - visar de värden som är associerade med 
nyckeln <nyckel>.
computer:<mål> - hämtar registerinställningar för datorn <mål>.

w32tm /query [/computer <mål>]
{/source | /configuration | /peers | /status}
[/verbose]
Visar en dators tidstjänstinformation för Windows
computer <mål> - hämtar information för <mål>. Om ingen
dator har angivits används den lokala datorn som standard.
source: visar tidskällan.
configuration: visa konfigurationen för körning och varifrån
inställningen kommer. I utförligt läge visas även 
odefinierade
och oanvända inställningar.
peers: visa en lista över peer-datorer och deras status.
status: visa status för Windows tidstjänst.
verbose: ställ in utförligt läge så att mer information visas.

w32tm /debug {(/disable | {/enable /file:<namn> /size:<byte> 
/entries:<värde>
[/truncate]}}
Aktivera eller inaktivera den privata loggen för den lokala 
datorns
tidstjänst.
disable: inaktivera den privata loggen.
enable: aktivera den privata loggen.
file:<namn> ange det absoluta filnamnet.
size:<byte> ange den maximala storleken för cirkelloggning.
entries:<värde> - innehåller en lista med flaggor som anges med 
nummer och
separeras av kommatecken. Flaggorna anger vilken typ av 
information som
ska loggas. Giltiga tal är 0-300. Du kan ange
ett intervall med siffror utöver enskilda siffror, t.ex. 0-
100,103,106.
Värdet 0-300 innebär att all information loggas.
truncate: trunkera filen om den finns.

Viktig information, tips för kommandot "w32tm"

Särskild försiktighet måste iakttas när du använder kommandot w32tm på Windows-kommandoraden för att hantera Windows Time-tjänsten. Windows Time Service spelar en avgörande roll i nätverkets tidssynkronisering, vilket är avgörande för olika applikationer och tjänster. Här är några aspekter att vara uppmärksam på när du använder "w32tm": 1. Nätverksberoende: Tjänsten Windows Time är starkt beroende av nätverksanslutning. När du konfigurerar eller uppdaterar bör du se till att tidskällan är tillgänglig och att nätverket inte har anslutningsproblem. 2. Tillförlitlighet och autentisering: Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att välja en pålitlig tidskälla och konfigurera autentiseringsalternativ. Detta är särskilt viktigt för att säkerställa att tidsinformationen kommer från en pålitlig källa. 3. Tidssynkroniseringshierarki: I nätverk med domänkontrollanter och medlemsservrar är det avgörande att korrekt konfigurera tidssynkroniseringshierarkin. Detta inkluderar tilldelning av primära och sekundära tidskällor för att säkerställa tillförlitlig och korrekt synkronisering. 4. Kontrollerar aktuell status: Innan du tillämpar ändringar bör du kontrollera den aktuella statusen för tidstjänsten, särskilt när du arbetar med ett kommando som "w32tm /query /status". Detta ger insikt i befintlig konfiguration och synkroniseringsstatus. 5. Gör ändringar noggrant: Ändringar av Windows Time Service-konfigurationen bör göras noggrant. I synnerhet bör lägga till eller ta bort tidskällor planeras noggrant för att undvika oönskade effekter på systemtiden. 6. Övervaka loggning: Det är tillrådligt att övervaka Windows Time Service-loggningsfunktioner för att identifiera möjliga fel eller varningar relaterade till tidssynkronisering. Genom att uppmärksamma dessa aspekter kan administratörer säkerställa att Windows Time-tjänsten fungerar tillförlitligt och korrekt, vilket är avgörande för att nätverk och applikationer ska fungera smidigt. Det finns flera alternativa metoder och verktyg för att hantera tid på Windows-system. Här är några alternativ till kommandot "w32tm": 1. Windows "Net Time"-fil: Kommandot "net time" användes i äldre versioner av Windows för att hämta tid från en nätverkstidsserver. Men "w32tm" anses vara ett mer modernt och föredraget alternativ. 2. Registerposter för tidskonfiguration: Vissa tidskonfigurationer kan göras direkt i Windows-registret. Detta kräver dock detaljerad kunskap om registerstrukturen och bör göras med försiktighet. 3. Automatisk tidskontroll via internetprotokoll: Vissa applikationer och system kan få tid direkt via Internet Protocol (NTP) utan att använda Windows Time Service. 4. NTP-klienter från tredje part: Det finns olika tredjeparts NTP-klienter som kan tillhandahålla avancerade tidshanteringsfunktioner och konfigurationsalternativ. 5. Använda PowerShell Cmdlets: PowerShell tillhandahåller cmdlets som kan användas för att hantera systemtid. Du kan till exempel använda cmdleten`Get-Date`få aktuell tid. 6. Automatisk tidssynkronisering i virtualiseringsmiljöer: I virtualiseringsmiljöer, särskilt när du kör virtuella maskiner (VM), kan tiden automatiskt synkroniseras genom integrationstjänster eller virtualiseringsplattformsverktyg. Det är viktigt att notera att "w32tm" vanligtvis är den föredragna och inbyggda metoden för att hantera systemtid i Windows. Att välja ett alternativ bör bero på de specifika kraven och systemkonfigurationerna. Om möjligt är det lämpligt att använda standardfunktioner i Windows Time Service för att säkerställa konsekvent och pålitlig tidshantering.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando w32tm - registret - register för att köras som en tjänst och lägga standardkonfigurationen i registret. .......

HTTP: ... console/sv/173.htm
0.171
21382
Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to? Verwaltungs-Tools-Werkzeuge in den Windows 8.1 Start Kacheln anzeigen lassen! Wie kann man in Windows die Indizierungs- und Such-Optionen ändern, bzw. Ordner hinzufügen? Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)! GIF und Animationen im Internet Explorer deaktivieren, aktivieren! How can I view (show) the not installed windows 11, 10, ... fonts? Set the default printer for the apps, programs in Windows 8.1 and 10! Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1? Google Chrome Portable auf Windows XP im Jahr 2023! T´schuldigung, aber ich bin zu dumm um den PC Stress Test zu starten auf Windows 10 / 11!(0)