ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /END /?

SCHTASKS /End [/S sistem [/U kullaniciadi [/P [parola]]]] /TN
görevadi

Açiklama:
   Zamanlanmis bir görevin çalismasini durdurur.

Parametre Listesi:
   /S   sistem      Baglanilacak uzak sistemi belirtir.

   /U   kullaniciadi    Schtasks.exe dosyasinin yürütülecegi
                    kullanici içerigini belirtir.

   /P   [parola]  Belirtilen kullanici baglaminin parolasini
                    belirtir. Atlanirsa giris yapilmasi istenir.

   /TN  görevadi    Sonlandirilacak zamanlanmis görevi belirtir.

   /?               Bu yardim iletisini görüntüler.

Örnekler:
   SCHTASKS /End /?
   SCHTASKS /End /TN "Yedeklemeyi Baslat"
   SCHTASKS /End /S sistem /U kullaniciadi /P parola /TN
"Yedekleme ve Geri Yükleme"C:\WINDOWS>SCHTASKS /CREATE /?

SCHTASKS /Create [/S sistem [/U kullaniciadi [/P [parola]]]]
   [/RU kullaniciadi [/RP parola]] /SC zamanlama [/MO
degistirici] [/D günler]
   [/M aysayisi] [/I bostakalmasüresi] /TN görevadi /TR çalistir
   [/RI aralik] [ {/ET bitissaati | /DU süre} [/K] [/XML
xmldosyasi] [/V1]]
   [/SD baslangiçtarihi] [/ED bitistarihi] [/IT | /NP] [/Z] [/F]

Açiklama:
   Yöneticinin yerel veya uzak sistemlerde zamanlanmis görevler
   olusturmasini saglar.

Parametre Listesi:
   /S   sistem            Baglanilacak uzak sistemi belirtir.
Atlanirsa sistem
                      parametresi varsayilan olarak yerel
sistemi alir.

   /U   kullaniciadi   Schtasks.exe dosyasinin yürütülecegi
                      kullanici baglamini belirtir.

   /P   [parola]     Belirtilen kullanici baglaminin parolasini
belirtir.
                      Atlanirsa giris yapilmasi istenir.

   /RU  kullaniciadi  Görevin altinda çalisacagi "farkli"
kullanici
                      hesabini (kullanici içerigi) belirtir.
Sistem hesabi için geçerli
                      degerler: "", "NT AUTHORITY\SYSTEM"
                      veya "SYSTEM".
                      v2 görevleri için, "NT
AUTHORITY\LOCALSERVICE" ve
                      "NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE" ve üçünün de
                      bilinen SID'leri kullanilabilir.

   /RP  [parola]      "Farkli" kullanicinin parolasini belirtir.
                      Parolayi sormak için, deger
                      "*" veya yok olmalidir. Bu parola sistem
hesabi için
                      yoksayilir. Ya /RU ya da /XML anahtariyla
                      birlikte kullanilmalidir.

   /SC  zamanlama     Zamanlama sikligini belirtir.
                      Geçerli zamanlama türleri: MINUTE, HOURLY,
DAILY, WEEKLY,
                      MONTHLY,ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.

   /MO   degistirici  Zamanlama yinelemesinde daha ince denetime
                      izin verecek sekilde zamanlama türünü
ayrintilandirir.
                      Geçerli degerler asagidaki
"Degistiriciler" bölümünde listelenmistir.

   /D     gün         Görevin çalistirilacagi günü belirtir.
Geçerli
                      degerler: PZT, SAL, ÇAR, PER, CUM, CTS,
PAZ ve
                      MONTHLY türü zamanlamalar için 1-31 (ayin
günleri).
                      Joker karakter "*" tüm günleri belirtir.

   /M    ay           Yilin aylarini belirtir. Varsayilan olarak
ayin ilk
                      gününü alir. Geçerli degerler: OCA, SUB,
MAR, NIS,
                      MAY, HAZ, TEM, AGU, EYL, EKI, KAS, ARA.
Joker karakter "*"
                      tüm aylari belirtir.

   /I    boszaman     Zamanlanmis bir ONIDLE türü görevi
çalistirmadan önce
                      beklenecek bosta kalma süresini belirtir.
                      Geçerli aralik: 1 - 999 dakika.

   /TN   görevadi     Zamanlanan görevi benzersiz sekilde
                      tanimlayan bir ad belirtir.

   /TR   çalistir     Zamanlanan saatte çalistirilacak programin
                      yolunu ve dosya adini belirtir.
                      Örnek: C:\windows\system32\calc.exe

   /ST  baslangiçsaati Görevin çalismaya baslayacagi saati
belirtir. Saat
                      biçimi SS:dd (24 saat) seklindedir.  
Örnegin ögleden
                      sonra 2:30 için 14:30. /ST belirtilmediyse
su anki zamani
                      varsayilan olarak alir.  Bu seçenek /SC
ONCE ile gereklidir.

   /RI   aralik       Yineleme araligini dakika olarak belirtir.
                      Su zamanlama türleri için uygulanamaz:
MINUTE, HOURLY,
                      ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
                      Geçerli aralik: 1 - 599940 dakika.
                      /ET veya /DU belirtilirse, varsayilan
olarak
                      10 dakika olur.

   /ET   bitissaati   Görevin en son çalistirilacagi saati
belirtir. Saat biçimi
                      SS:dd (24 saat) seklindedir. Örnegin
ögleden sonra 2.50 için 14:50.
                      Su zamanlama türlerine uygulanamaz:
ONSTART,
                      ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

   /DU   süre         Görevi çalistirma süresini belirtir. Saat
                      biçimi SS:dd seklindedir. Bu, /ET ile
birlikte
                      kullanilamaz ve
                      zamanlama türleri için: ONSTART, ONLOGON,
ONIDLE, ONEVENT.
                      /V1 görevleri için, /RI belirtilirse, süre
varsayilani
                      1 saat olur.

   /K                 Görevi, bitis zamaninda veya süresi
doldugunda sonlandirir.
                      Su zamanlama türlerine uygulanamaz:
ONSTART,
                      ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. Ya /ET ya da /DU
                      belirtilmelidir.

   /SD   baslangiçtrh Görevin çalistirilacagi ilk tarihi
belirtir.
                      Biçim: gg/aa/yyyy. Varsayilan olarak
geçerli tarihi
                      kullanir. Su zamanlama türlerine
uygulanamaz: ONCE,
                      ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

   /ED   bitistarihi  Görevin çalistirilacagi son tarihi
belirtir.
                      Biçim: gg/aa/yyyy. Su zamanlama türlerine
                      uygulanamaz: ONCE, ONSTART, ONLOGON,
ONIDLE, ONEVENT.

   /EC   KanalAdi     OnEvent tetikleyicilerinin olay kanalini
belirtir.

   /IT                            Yalnizca is çalistigi sirada
/RU kullanicisi
                      oturum açmissa görevi etkilesimli
çalistirmak üzere etkinlestirir.
                      Bu görev yalnizca kullanici oturum açmissa
çalisir.

   /NP                Depolanmis parola yok.  Görev etkilesim
olmadan
                      belirlenen kullanici olarak çalisir.  
Yalnizca yerel kaynaklar kullanilabilir.

   /Z                 Son çalistirmadan sonra görevi silmek
üzere isaretler.

   /XML  xmldosyasi   Dosyada belirtilen görev XML'sinden bir
görev olusturur.
                      /RU ve /RP anahtarlariyla veya görev
XML'si
                      sorumluyu içeriyorsa, tek basina /RP ile
birlestirilebilir.

   /V1                Görevi Vista öncesi platformlar için
görünür yapar.
                      /XML ile uyumlu degil.

   /F                             Görevi zorla olusturur ve
belirtilen görev zaten varsa
                      uyarilari göstermez.

   /RL   düzey        Isin Çalistirma Düzeyi'ni ayarlar. Geçerli
degerler
                      LIMITED ve HIGHEST. Varsayilan
LIMITED'dIr.

   /DELAY gecikmesür. Tetikleyici etkinlestirildikten sonra
görevin
                      çalistirilmasini geciktirmek için gereken
bekleme süresini belirtir.
                      Zaman biçimi: dddd:ss.  Bu seçenek
yalnizca
                      ONSTART, ONLOGON, ONEVENT zamanlama
türleri için geçerlidir.

   /?                Bu yardim iletisini görüntüler.

Degistiriciler: Her zamanlama türüne göre /MO anahtarinin geçerli
degerleri:
   MINUTE:       1 - 1439 dakika.
   HOURLY:      1 - 23 saat.
   DAILY:       1 - 365 gün.
   WEEKLY:     hafta 1 - 52.
   ONCE:      Degistirici yok.
   ONSTART:  Degistirici yok.
   ONLOGON: Degistirici yok.
   ONIDLE:    Degistirici yok.
   MONTHLY:        1 - 12, veya
                 FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, LAST, LASTDAY.

   ONEVENT:  XPath olay sorgusu dizesi.
Örnekler:
   ==> "ABC" uzak makinesinde her saatte bir "farklikullanici"
altinda
       notepad.exe'yi çalistiran "belge" zamanlanmis görevini
olusturur.

       SCHTASKS /Create /S ABC /U kullanici /P parola /RU
farklikullanici
                /RP farklikullaniciparolasi /SC HOURLY /TN belge
/TR notepad

   ==> "ABC" uzak makinesinde her bes dakikada bir belirtilen
baslangiç ve
       bitis tarihleri arasinda baslangiç saatinden bitis
saatine kadar
       calc.exe'yi çalistiran "muhasebeci" zamanlanmis görevini
olusturur.

       SCHTASKS /Create /S ABC /U etkialani\kullanici /P parola
/SC MINUTE
                /MO 5 /TN muhasebeci /TR calc.exe /ST 12:00 /ET
14:00
                /SD 06/06/2006 /ED 06/06/2006 /RU farkli
kullanici /RP kullaniciparolasi

   ==> Her ayin ilk Pazar günü Freecell oyununu çalistiran
"oyunsaati"
       zamanlanmis görevini olusturur.

       SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO birinci /D PAZ /TN
oyunsaati
                /TR c:\windows\system32\freecell

   ==> "ABC" uzak makinesinde her haftada bir notepad.exe'yi
çalistiran
       "rapor" zamanlanmis görevini olusturur.

       SCHTASKS /Create /S ABC /U kullanici /P parola /RU
farklikullanici
                /RP farklikullaniciparola /SC WEEKLY /TN rapor
/TR notepad.exe

   ==> "ABC" uzak makinesinde, belirtilen baslangiç saatinden
baslayarak
       bitis tarihi olmadan her bes dakikada bir notepad.exe
programini
       çalistiran "günlükizleyici" zamanlanmis görevini
olusturur. /RP
       parolasinin girilmesi istenecektir.

       SCHTASKS /Create /S ABC /U etkialani\kullanici /P parola
/SC MINUTE
                /MO 5 /TN günlükizleyici
                /TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30
                /RU farklikullanici /RP

   ==> Her gün saat 12:00'de baslayip 14:00'de otomatik olarak
       sonlandirilacak sekilde freecell.exe'yi çalistiran "oyun"
       zamanlanmis görevini olusturur.

       SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN oyun /TR c:\freecell /ST
12:00
                /ET 14:00 /K
   ==> Sistem kanalinda 101 olayi yayimlandiginda wevtvwr.msc
baslatmayi çalistirmak
       için Zamanlanmis bir "OlayGünlügü" görevi olusturur

       SCHTASKS /Create /TN OlayGünlügü /TR wevtvwr.msc /SC
ONEVENT
                /EC System /MO *[System/EventID=101]C:\WINDOWS>SCHTASKS /DELETE /?

SCHTASKS /Delete [/S sistem [/U kullaniciadi [/P [parola]]]]
        /TN görevadi [/F]

Açiklama:
   Bir veya daha çok zamanlanmis görevi siler.

Parametre Listesi:
   /S   sistem         Baglanilacak uzak sistemi belirtir.

   /U   kullaniciadi   Schtasks.exe dosyasinin yürütülecegi
                       kullanici baglamini belirtir.

   /P   [parola]       Belirtilen kullanici baglaminin
parolasini
                       belirtir. Atlanirsa giris yapilmasi
istenir.

   /TN  görevadi       Silinecek zamanlanmis görevin adini
belirtir.
                       Tüm görevleri silmek için "*" joker
karakteri kullanilabilir

   /F                  Belirtilen görev su anda çalisiyorsa
görevi zorla siler
                       ve uyarilari göstermez.

   /?                  Bu yardim iletisini görüntüler.

Örnekler:
   SCHTASKS /Delete /TN * /F
   SCHTASKS /Delete /TN "Yedekleme ve Geri Yükleme"
   SCHTASKS /Delete /S sistem /U kullanici /P parola /TN "Geri
Yüklemeyi Baslat"
   SCHTASKS /Delete /S sistem /U kullanici /P parola /TN
"Yedeklemeyi Baslat" /F

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komut SCHTASKS /End /? - Zamanlanmis bir görevin çalismasini durdurur.

HTTP: ... console/tr/148.htm
0.14
15667

Startup Folder and all User Startup Folder for Windows 11!

 /

What is an illustration?

 /

Run Performance Test on Windows 7 ergo Windows Experience Index!

 /

Make Windows command prompt wider, can I?

 /

GetWindowText Error message?

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Wo ist der Ordner von Windows-10/11 Hintergrundbilder!

 /

Download vom Microsoft Edge!

 /

Download Free alternative command prompt for Windows 11, 10, ...!

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, can I customize?

 /

Deactivate recently added apps in the Windows 10/11 start menu!

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /