NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show mobility ? Használat: show mobility [[store=]active|persistent] Paraméterek: Címke Érték store - A következő értékek egyike: active: adatok megjelenítése a veremben (alapértelmezés). persistent: adatok tartós megjelenítése. Megjegyzés: A mobilitási konfiguráció paramétereinek megjelenítése.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / MOBILITY

netsh interface ipv6 show mobility - Windows 2000/XP - irányító A mobilitási konfiguráció paramétereinek megjelenítése. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, mobility, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show dns
A DNS-kiszolgálók címének megjelenítése.
netsh routing ipx
Váltás a következő környezetre: `netsh routing ipx'.
netsh ras appletalk show config
A jelenlegi távelérési AppleTalk-konfiguráció megjelenítése.
netsh firewall show opmode
A tűzfal működési beállításainak megjelenítése.
netsh routing ip ospf set area
A megadott körzet paramétereinek módosítása.
netsh lan show interfaces
A rendszer jelenlegi vezetékes kapcsolatait tartalmazó lista megjelenítése.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/mobility.htm
0.078

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

Bei Windows 8 / 10 auf die 1680x1050 Bildschirmauflösung umstellen / aktivieren?

 /

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Programm womit man JPG in PDF verwandeln kann!

 /

Date Time Format in QuickTextPaste!

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

OnlyStopWatch!

 /

Windows-10 Sounds anpassen (ändern, aktivieren, tipps)!

 /