DEL: Sletter en eller flere filer.


... Eksempler på kommandoen "DEL"
... "DEL" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "DEL"

Kommandoen: "DEL" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "DEL"

Det`DEL`kommando i Windows Kommandoprompt bruges til at slette filer. Her er nogle eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Slet en enkelt fil:

DEL fil.txt

Beskrivelse: Denne kommando sletter filen "file.txt". Eksempel 2: Slet flere filer:

DEL fil1.txt fil2.txt

Beskrivelse: Her slettes filerne "File1.txt" og "File2.txt". Eksempel 3: Slet alle TXT-filer i den aktuelle mappe:

DEL *.txt

Beskrivelse: Denne kommando sletter alle TXT-filer i den aktuelle mappe. Eksempel 4: Slet alle filer og undermapper (rekursivt):

DEL /S /Q vejviser\

Beskrivelse: Denne kommando sletter alle filer og undermapper i den angivne mappe.`/S`står for "rekursiv", og`/Q`deaktiverer bekræftelsesprompten. Eksempel 5: Slet alle filer, der er ældre end en bestemt dato:

DEL /Q /FOLDER:C:\sti\ /S /D:01-01-2022

Beskrivelse: Her slettes alle filer i mappen "C:\Path\" og i alle undermapper ældre end 1. januar 2022.`/Q`deaktiverer bekræftelsesprompten, og`/S`står for "rekursiv". Eksempel 6: Slet alle filer med en bestemt udvidelse:

DEL *.log

Beskrivelse: Denne kommando sletter alle LOG-filer i den aktuelle mappe. Eksempel 7: Vis hjælp:

DEL /?

Beskrivelse: Denne kommando viser hjælp og information om de tilgængelige muligheder for`DEL`-kommando. Det er vigtigt at`DEL`kommandoen skal bruges med forsigtighed, da slettede filer normalt ikke kan gendannes uden speciel software. Sørg for at slette de korrekte filer og bemærk, at visse muligheder (f.eks`/S`og`/Q`) kan have vidtrækkende effekter, især når de bruges sammen.

"DEL" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Sletter en eller flere filer.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navne
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navne

navne Angiver en liste over en eller flere filer eller 
mapper.
Der kan anvendes jokertegn til at slette flere 
filer. Hvis der er angivet en
mappe, slettes alle filer i
mappen.

/P Spørger efter bekræftelse inden sletning af hver 
fil.
/F Gennemtvinger sletning af skrivebeskyttede filer.
/S Sletter angivne filer fra alle undermapper.
/Q Uden brugerindgriben, dvs. du bliver ved globale 
jokertegn ikke bedt om at bekræfte sletningen
/A Vælger filer, der skal slettes, på basis af 
attributter
attributter R Skrivebeskyttede filer S 
Systemfiler
H Skjulte filer A Filer klar til 
arkivering
I Ikke indholdsindekserede filer L 
Genfortolkningspunkter
- Præfiks, som betyder ikke

Hvis kommandoudvidelser er aktiveret, ændres DEL og ERASE på 
følgende måde:

Parameteren /S viser kun de slettede filer, ikke de filer, der 
ikke
blev fundet.

Vigtig information, tip til kommandoen "DEL"

Ved brug af`DEL`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par vigtige punkter at bemærke: 1. Uigenkaldelighed: Den`DEL`-Command sletter filer permanent. Der er normalt ingen indbygget måde at gendanne slettede filer fra papirkurven. Sørg for, at du er sikker på, hvilke filer du vil slette. 2. Tilladelser: Sørg for, at du har de nødvendige tilladelser til at slette de valgte filer. Nogle systemfiler eller beskyttede filer kræver administratorrettigheder. 3. Jokertegn: Når du bruger jokertegn (, ?) til at slette filer, skal du være ekstra forsigtig for at undgå utilsigtet sletning. kunne f.eks`DEL *.`slette alle filer i den aktuelle mappe. 4. Bekræftelser: Den`DEL`-Command beder muligvis om bekræftelse, hvis du forsøger at slette flere filer på én gang. Du kan bekræfte med muligheden`/Q`deaktivere.

DEL /Q fil.txt

5. Rekursive sletninger: Når du bruger kommandoen`/S`for rekursiv sletning kan dette slette alle filer i en mappe og dens undermapper. Sørg for, at dette er bevidst for at undgå tab af data.

DEL /S /Q vejviser\

6. Beskyttede systemfiler: Den`DEL`kommandoen kan have svært ved at slette beskyttede systemfiler. I nogle tilfælde kræves yderligere tilladelser eller at køre kommandoprompt som administrator. 7. Slet filer ældre end en bestemt dato: Når du bruger muligheden`/D`i forbindelse med det`/S`-Parameter for at slette filer ældre end en bestemt dato, sørg for at angive datoformatet korrekt.

DEL /S /D:01-01-2022

8. Batch Scripts: Hvis du`DEL`i et batchscript skal du kontrollere returværdien (`%ERRORLEVEL%`) for at afgøre, om sletningen lykkedes.

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 (
    ECHO Slet vellykket.
) ELSE (
    ECHO Sletningsfejl.
)

9. Vis hjælp: Det kan du`DEL /?`Bruges til at få hjælp og information om de tilgængelige muligheder for`DEL`kommando til at vise. Brug det`DEL`kommando med forsigtighed og sørg for, at du er opmærksom på dets implikationer, især når du arbejder med jokertegn, rekursiv sletning eller sletning af systemfiler.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje DEL - Sletter en eller flere filer.

HTTP: ... console/da/020.htm
0.093
11153
Verkleinern Sie ganz einfach die Größe eines Digitalfotos! Clone one Explorer in Quad-Explorer on Windows 10, ... and Server! GetWindowText for Windows read out the window text on all OS! A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position!  Be an Antivirus on MS Windows OS! Easy Send the PDF directly to email! Add spell checker more languages ??in Edge? Easily shrink the size of a Digital Photo! You can also use the Office Document Filter and optional for images! Bei niedriger Netzwerklast den PC herunterfahren oder in Standby setzen!(0)