ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP USER
De syntaxis van deze opdracht is:

NET USER
[gebruikersnaam [wachtwoord | *] [opties]] [/DOMAIN]
gebruikersnaam {wachtwoord | *} /ADD [opties]
[/DOMAIN]
gebruikersnaam [/DELETE] [/DOMAIN]
gebruikersnaam [/TIMES:{tijden | ALL}]

NET USER maakt en wijzigt gebruikersaccounts op computers. Als u
de
opdracht opgeeft zonder schakelopties, worden de
gebruikersaccounts
op de computer weergegeven. De gebruikersaccountgegevens worden
opgeslagen in de database met gebruikersaccounts.

gebruikersnaam De naam van de gebruikersaccount die u wilt
toevoegen,
verwijderen, wijzigen of weergeven. De naam van
de
gebruikersaccount kan maximaal 20 tekens
bevatten.
wachtwoord Een wachtwoord toewijzen aan een
gebruikersaccount of
het wachtwoord wijzigen. Het wachtwoord moet
voldoen
aan de minimumlengte die is ingesteld met de
optie
/MINPWLEN van de opdracht NET ACCOUNTS. Een
wachtwoord
kan maximaal 14 tekens bevatten.
* Vragen om het wachtwoord. Het wachtwoord wordt
niet
weergegeven als u het typt.
/DOMAIN De bewerking wordt uitgevoerd op een
domeincontroller
van het huidige domein.
/ADD Een gebruikersaccount aan de database met
gebruikersaccounts
toevoegen.
/DELETE Een gebruikersaccount uit de database met
gebruikersaccounts
verwijderen.

Opties zijn als volgt:

Optie Beschrijving
-----------------------------------------------------------------
-----------
/ACTIVE:{YES | NO} De account activeren of
deactiveren. Als de
account niet actief is, heeft de
gebruiker
geen toegang tot de server. De
standaardwaarde
is YES.
/COMMENT:"tekst" Een beschrijving van de
gebruikersaccount.
Geef de tekst op tussen
aanhalingstekens.
/COUNTRYCODE:nnn De landcode van het
besturingssysteem
wordt gebruikt om de opgegeven
taalbestanden
voor de Help-informatie en de
foutberichten
voor de gebruiker weer te geven. De
waarde
0 geeft de standaardlandcode aan.
/EXPIRES:{datum | NEVER} Als u een waarde opgeeft voor
datum,
verloopt de account na de opgegeven
datum.
Als u NEVER opgeeft, verloopt de
account
niet. Geef de vervaldatum op in de
notatie
jj/mm/dd of mm/dd/jj, afhankelijk
van de
landcode. Voor maanden kunt u een
getal,
de volledige naam of een afkorting
van
drie letters opgeven. Voor jaar
kunt u
twee of vier cijfers opgeven.
Gebruik
slashes (/), maar geen spaties, om
de
onderdelen van de datum te
scheiden.
/FULLNAME:"naam" De volledige naam van een gebruiker
(niet
een gebruikersnaam). Geef de naam
op
tusen aanhalingstekens.
/HOMEDIR:padnaam Het pad instellen naar de basismao
van
de gebruiker. Het pad moet reeds
bestaan.
/PASSWORDCHG:{YES | NO} Bepalen of gebruikers hun eigen
wachtwoord
kunnen wijzigen. De standaardwaarde
is YES.
/PASSWORDREQ:{YES | NO} Bepalen of een wachtwoord vereist
is voor
een gebruikersaccount. De
standaardwaarde is
YES.
/LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Geeft aan of de gebruiker het
wachtwoord bij de
volgende keer aanmelden moet
wijzigen.
Standaardinstelling is NO.
/PROFILEPATH[:pad] Het pad instellen voor het
aanmeldingsprofiel
van de gebruiker.
/SCRIPTPATH:padnaam De lokatie van het
aanmeldingsscript van de
gebruiker.
/TIMES:{tijden | ALL} De aanmeldingstijden. TIMES wordt
opgegeven
als dag[-dag][,dag[-dag]],tijd[-
tijd][,tijd
[-tijd]], in stappen van 1 uur.
Dagen
kunnen worden gespeld of afgekort.
Uren
kunnen in 12- of 24-uursnotatie
worden
opgegeven. Gebruik am, pm, a.m. of
p.m.
voor 12-uursnotatie. De waarde ALL
geeft
aan dat de gebruiker zich altijd
kan
aanmelden. Een lege waarde houdt in
dat
de gebruiker zich nooit kan
aanmelden.
Scheid datum en tijd met een komma
en
scheid meerdere
datum/tijdvermeldingen
met puntkomma's.
/USERCOMMENT:"tekst" Administrators kunnen de
beschrijving van
de gebruikersaccount wijzigen.
/WORKSTATIONS:{computernaam[,...] | *}
Maximaal acht computers opgeven
waarvandaan
de gebruiker zich bij het netwerk
kan
aanmelden. Als bij /WORKSTATIONS
geen lijst
is opgegeven of als de waarde voor
de lijst
* is, kan de gebruiker zich vanaf
elke
computer aanmelden.

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm
weer.C:\WINDOWS>NET HELP VIEW
De syntaxis van deze opdracht is:

NET VIEW
[\\computernaam [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:domeinnaam]]
NET VIEW /NETWORK:NW [\\computernaam]

NET VIEW geeft een lijst weer van de gedeelde netwerkbronnen op
een computer.
Als u dit opgeeft zonder opties, wordt een lijst weergegeven
met de computers in het huidige domein of netwerk.

\\computernaam Een computer waarvoor u de gedeelde
netwerk-
bronnen wilt weergeven.
/DOMAIN:domeinnaam Het domein waarvoor u de beschikbare
servers
wilt weergeven. Als u domeinnaam niet
opgeeft,
worden alle domeinen in het LAN
weergegeven.
/NETWORK:NW Alle beschikbare servers op een
NetWare-
netwerk. Als er een computernaam is
opgegeven,
worden de bronnen weergegeven die
beschikbaar
zijn op die computer in het NetWare-
netwerk.
/CACHE De instellingen voor offline
clientcaching
weergeven voor de systeembronnen op de
opgegeven computer.
/ALL Alle shares, inclusief de verborgen
($) shares,
weergeven.
C:\WINDOWS>NET HELP SYNTAX
De syntaxis van deze opdracht is:

SYNTAX
Voor de syntaxis van opdrachten gelden de volgende conventies:

- Hoofdletters geven woorden aan die moeten worden getypt zoals
weergegeven. Kleine letters geven namen van variabelen aan,
bijvoorbeeld bestandsnamen.

- De tekens [ en ] omsluiten optionele items die bij de opdracht
kunnen worden opgegeven.

- De tekens { en } omsluiten lijsten van items. Bij de opdracht
moet
u een van de items opgeven.

- Het teken | scheidt items in een lijst. Slechts een van de
items kan
bij de opdracht worden opgegeven.

In de volgende syntaxis moet u bijvoorbeeld NET OPDRACHT typen
en
OPTIE1 of OPTIE2. Optioneel kunt u een naam opgeven.
NET OPDRACHT [naam] {OPTIE1 | OPTIE2}

- De tekens [...] geven aan dat u het vorige item kunt herhalen.
Scheid items met spaties.

- De tekens [,...] geven aan dat u het vorige item kunt
herhalen.
U scheidt de items echter niet met spaties maar met komma's of
puntkomma's.

- Wanneer u deze opdracht op de opdrachtprompt opgeeft, moet u
servicenamen die uit twee of meer woorden bestaan tussen
aanhalingstekens typen. Met NET START "COMPUTER BROWSER"
start u bijvoorbeeld de service Computer Browser.


GOTO : NETSTAT /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht NET HELP USER - gebruiker creŽert en wijzigt gebruikersaccounts op de computer. Wanneer gebruikt zonder switches, maar noemt de gebruikersaccounts voor de computer. De user account informatie is opgeslagen in de database gebruikersaccounts.

HTTP: ... console/nl/125.htm
0.156
35107

Was with error code -1073741701 (0xc000007b)!

 /

The Edge Browser hangs, cannot be closed on Windows 10 / 11!

 /

Save a web page as PDF in Microsoft Edge and other browsers!

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Anpassen von Windows SmartScreen in Win 8.1 und 8 / 10 (ausschalten, deaktivieren)!

 /

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /

Again and again emails about my win and others with funny texts!

 /

Microsoft Server 2016 and 2012 Difference?

 /

Keyboard Shortcut to Run as admin in RUN-Command Dialog?

 /

What is an atomic clock how to use?

 /

Can I use the desktop calendar in Office for commercial purposes?

 /

Data transfer too slow. W10 Defender activates itself again and again!

 /