SORT: Sorterer inndata.


... Eksemplene for kommandoen "SORT"
... "SORT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "SORT"-kommandoen

Kommandoen: "SORT" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "SORT"

De`SORT`kommandoen i Windows Ledetekst brukes til å sortere innholdet i filer. Her er noen eksempler på bruk av`SORT`-Kommando: Eksempel 1: Sortering av tekst i en fil:

@ECHO OFF
REM Lag en tekstfil med usorterte data
ECHO banana >> data.txt
ECHO apple >> data.txt
ECHO cherry >> data.txt

REM Sorter dataene in filen
SORT data.txt

REM Vis de sorterte dataene
TYPE data.txt

Beskrivelse: Dette eksemplet lager en tekstfil (`data.txt`) opprettet med usorterte data. Kommandoen`SORT data.txt`sorterer dataene i filen alfabetisk. De`TYPE`setningen viser de sorterte dataene. Eksempel 2: Omvendt sortering:

@ECHO OFF
REM Lag en tekstfil med usorterte data
ECHO banana >> data.txt
ECHO apple >> data.txt
ECHO cherry >> data.txt

REM Sorter dataene in omvendt rekkefølge
SORT /R data.txt

REM Vis omvendt sorterte data
TYPE data.txt

Beskrivelse: Det er her`/R`alternativet som brukes til å sortere dataene i omvendt rekkefølge. De`TYPE`setningen viser de omvendt sorterte dataene. Eksempel 3: Sortering av numeriske data:

@ECHO OFF
REM Lag en tekstfil med numeriske data
ECHO 10 >> data.txt
ECHO 5 >> data.txt
ECHO 20 >> data.txt

REM Sorter de numeriske dataene
SORT /N data.txt

REM Vis de sorterte numeriske dataene
TYPE data.txt

Beskrivelse: Det er her`/N`alternativ som brukes til å sortere numeriske data. De`TYPE`setningen viser de sorterte numeriske dataene. Eksempel 4: Sortering av filer i gjeldende katalog:

@ECHO OFF
REM Sorter filer i gjeldende katalog etter filnavn
DIR /B /O:N > filliste.txt
SORT filliste.txt

REM Vis den sorterte listen over filer
TYPE filliste.txt

Beskrivelse: I dette eksemplet`DIR`setning som brukes til å lage en liste over filer i gjeldende katalog. Med`/O:N`er sortert etter filnavn, og`SORT`statement sorterer denne listen. De`TYPE`setningen viser den sorterte listen over filer. Eksempel 5: Sortering av data fra en pipeline:

@ECHO OFF
REM Bruk en Pipeline, um å sortere data
ECHO banana > data.txt
ECHO apple >> data.txt
ECHO cherry >> data.txt

TYPE data.txt | SORT

Beskrivelse: Det er her`SORT`setning brukt i en pipeline for å hente dataene direkte fra en annen setning (i dette tilfellet`TYPE`) Å sortere. De`SORT`-Instruksjon gir ulike alternativer som kan tilpasses avhengig av dine sorteringsbehov. Du kan`SORT /?`i ledeteksten for å se en liste over alle tilgjengelige alternativer og lære mer detaljer.

"SORT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

SORT [/R] [/+n] [/M kilobyte] [/L nasjonal innstilling]
[/REC postbyte] [[stasjon1:][bane1]filnavn1]
[/T [stasjon2:][bane2]] [/O [stasjon3:][bane3]filnvn3]
/+n Angir tegn nummer n som 
startpunkt for hver
sammenligning. /+3 angir at hver 
sammen
ligning skal starte på det 3. 
tegnet på hver
linje. Linjer med færre enn n 
tegn kollateres
før andre linjer. Som standard 
starter hver
sammenligning med det første 
tegnet på hver
linje.
/L[OCALE] nasjonal innstilling Overstyrer standard nasjonal 
innstilling med
den som er angitt. Den nasjonale 
innstilling-
en ""C"" utviser den raskeste 
grupperings-
sekvensen og er for øyeblikket 
det eneste
alternativet. Sorteringen 
skiller aldri
mellom store og små bokstaver.
/M[EMORY] kilobyte Angir mengden med hovedminne som 
skal brukes
til sorteringen, angitt i 
kilobyte. Minne-
størrelsen må alltid være større 
enn 160
kilobyte. Hvis minnestørrelsen 
angis, vil den
eksakte størrelsen brukes til 
sorteringen,
uansett hvor mye hovedminne som 
er
tilgjengelig.

Den beste ytelsen oppnås 
vanligvis ved ikke
å angi noen minnestørrelse. Som 
standard vil
sorteringen bli utført med én 
gjennomgang
(ingen midlertidig fil) hvis den 
passer inn
i standard maksimal 
minnestørrelse, ellers
vil sorteringen bli utført med 
to gjennom-
ganger (med delvis sorterte data 
lagret i en
midlertidig fil), slik at 
mengden med minne
som brukes for både sorterings- 
og sammen-
slåingsprosessen er lik. 
Standard maksimal-
størrelse er 90 % av 
tilgjengelig hovedminne
hvis både inn- og utdata er 
filer, og 45 %
ellers.
/REC[ORD_MAXIMUM] tegn Angir det maksimale antallet 
tegn i en post
(standard 4096, maksimalt 
65535).
/R[EVERSE] Reverserer 
sorteringsrekkefølgen, dvs.
fra Å til A, deretter fra 9 til 
0.
[stasjon1:][bane1]filnavn1 Angir filen som skal sorteres. 
Hvis ikke
angitt, sorteres 
standardinndataene. Det
er raskere å angi inndatafil enn 
å
omdirigere den samme filen med 
standard
inndatakanal.
/T[EMPORARY]
[stasjon2:][bane2] Angir banen til mappen som skal 
inneholde
sorteringsoperasjonens 
arbeidslager, i
tilfelle dataene ikke får plass 
i hoved-
minnet. Standard er å bruke 
systemet
midlertidige mappe.
/O[UTPUT]
[stasjon3:][bane3]filnavn3 Angir filen hvor de sorterte 
dataene skal
lagres. Hvis ikke angitt, 
skrives data til
standard utdatakanal. Det er 
raskere å angi
utdatafil enn å omdirigere 
standardutdata
til den samme filen.

Viktig informasjon, tips for "SORT"-kommandoen

Når du bruker`SORT`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Sorteringstype: Som standard`SORT`-Kommando alfanumerisk sortering, som betyr at dataene er sortert etter både bokstaver og tall. Med`/N`alternativet kan du aktivere numerisk sortering.

SORT /N filer.txt

2. Standard utgang: Hvis du`SORT`uten spesifisert utdatafil, vil den sorterte utgangen vises på skjermen. Hvis du vil lagre de sorterte dataene til en fil, kan du omdirigere utdataene til en fil:

SORT usorterte_data.txt > sorterte_data.txt

3. Skille mellom store og små bokstaver: Sorteringen skiller ikke mellom store og små bokstaver som standard. Dette betyr at store og små bokstaver ignoreres ved sortering. Hvis det er nødvendig med små og store bokstaver, kan du`/C`-Bruk alternativ.

SORT /C filer.txt

4. Omvendt sortering: Med`/R`alternativet lar deg reversere sorteringen og vise dataene i synkende rekkefølge.

SORT /R filer.txt

5. Tegnkoding: Som standard utføres sortering ved å bruke den opprinnelige tegnkodingen. Hvis dataene dine har en annen tegnkoding, kan du`/UTF-8`-Bruk alternativ (fra Windows 10, versjon 1903).

SORT /UTF-8 filer.txt

6. Tegnbegrensninger: I eldre versjoner av Windows er det en grense på antall tegn som`SORT`kan behandles på en gang. Hvis du støter på problemer ved sortering av veldig lange rader, kan dette være årsaken. 7. Egendefinerte skilletegn: The`SORT`kommandoen skiller vanligvis oppføringer med mellomrom. Hvis dataene dine bruker en annen skilletegn, kan du bruke verktøy som`sed`eller`awk`i et skallmiljø før du bruker det`SORT`framover.

TYPE data.txt | sed 's/,/ /g' | SORT

Det er viktig å vurdere de spesifikke behovene til dataene dine og de tilgjengelige alternativene`SORT`-Kommando som skal tas i betraktning for å oppnå ønsket resultat. Du kan`SORT /?`i ledeteksten for å se en liste over tilgjengelige alternativer og flere detaljer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje SORT - Sorterer inndata.

HTTP: ... console/no/061.htm
0.14
10428
Where are fonts stored in Windows 11 and 10 and the font folder location? Fastest way to switch user in Windows 10, 11 excluding log-off? Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10? Was ist YouTube Shorts? Wie kann ich ein Registry Key per Batch Datei löschen? Can I customize drive letter name in Windows 10 / 11, can I? Difference between the functions 'C', 'AC' and 'CE' on the Windows computer? Windows 10 / 11 search indexing service, customize, disable! How can I set the Windows turn off timer / shut down (11 / 10 / 8.1 / 7)? External drives are not displayed under Windows 10 (USB, HDD)?(0)